Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovitrelle (choriogonadotropin alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G03GA08

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOvitrelle
ATK šifraG03GA08
Tvarchoriogonadotropin alfa
ProizvođačMerck Serono Europe Limited

1.NAZIV LIJEKA

Ovitrelle 250 mikrograma/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 250 mikrograma koriogonadotropina alfa* (što odgovara približno 6500 IU) u 0,5 ml otopine.

* rekombinantni humani korionski gonadotropin, r-hCG proizveden na stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO) tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Bistra, bezbojna do blago žućkasta otopina.

pH otopine je 7,0 ± 0,3, a njena osmolalnost je 250 – 400 mOsm/kg.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ovitrelle je indiciran u liječenju:

Odraslih žena podvrgnutih superovulaciji prije tehnika potpomognute oplodnje, kao što je in vitro oplodnja (IVF): Ovitrelle se daje za pokretanje konačnog sazrijevanja folikula i luteinizaciju nakon stimulacije rasta folikula,

Anovulatornih ili oligoovulatornih odraslih žena: Ovitrelle se propisuje za pokretanje ovulacije i luteinizaciju kod anovulatornih ili oligoovulatornih pacijentica nakon stimulacije rasta folikula.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Ovitrelle mora se provoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju problema plodnosti.

Doziranje

Maksimalna doza iznosi 250 mikrograma. Potrebno je koristiti sljedeći režim doziranja:

Žene podvrgnute superovulaciji prije tehnika potpomognute oplodnje, kao što je in vitro

oplodnja (IVF):

Jedna napunjena štrcaljka lijeka Ovitrelle (250 mikrograma) daje se 24 do 48 sati nakon posljednjeg davanja folikul stimulirajućeg hormona (FSH) ili preparata humanog menopauzalnog gonadotropina

(hMG), tj. kada je postignuta optimalna stimulacija rasta folikula.

Anovulatorne ili oligoovulatorne žene:

Jedna napunjena štrcaljka lijeka Ovitrelle (250 mikrograma) daje se 24 do 48 sati nakon što je postignuta optimalna stimulacija rasta folikula. Pacijentici se preporučuje da ostvari snošaj istog dana davanja injekcije lijeka Ovitrelle, kao i dan poslije.

Posebne populacije

Oštećenje jetre ili bubrega

Sigurnost, djelotvornost i farmakokinetika lijeka Ovitrelle u pacijenata s oštećenjem bubrega ili jetre nisu ustanovljene.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Ovitrelle u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Za potkožnu primjenu. Samostalno davanje lijeka Ovitrelle dopušteno je samo pacijenticama koje su za to odgovarajuće obučene i kojima je dostupan stručni savjet.

Ovitrelle je namijenjen samo za jednokratnu primjenu.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Tumori hipotalamusa ili hipofize

Uvećanje jajnika ili cista, osim zbog bolesti policističnih jajnika

Ginekološka krvarenja nepoznate etiologije

Karcinom jajnika, maternice ili dojke

Izvanmaternična trudnoća u prethodna 3 mjeseca

Aktivni tromboembolijski poremećaji

Primarno zatajenje jajnika

Malformacije spolnih organa koje su nespojive s trudnoćom

Fibroidni tumori maternice nespojivi s trudnoćom

Žene u postmenopauzi

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prije početka liječenja neplodnost para mora biti ocijenjena kao odgovarajuća, a navodne kontraindikacije za trudnoću procijenjene. Osobito je potrebno procijeniti pacijentice glede hipotireoidizma, adrenokortikalne deficijencije, hiperprolaktinemije i tumora hipofize i hipotalamusa te provesti odgovarajuće specifično liječenje.

Zasad ne postoji kliničko iskustvo s lijekom Ovitrelle u liječenju drugih stanja (kao što je manjak žutog tijela ili poremećaji kod muškaraca), stoga Ovitrelle obično nije indiciran za liječenje

ovih stanja.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Pacijentice podvrgnute stimulaciji jajnika izložene su povećanom riziku razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS) zbog razvoja većeg broja folikula.

Sindrom hiperstimulacije jajnika može postati ozbiljan medicinski slučaj karakteriziran velikim cistama jajnika sklonim rupturama, dobivanjem na tjelesnoj težini, dispneji, oliguriji ili prisutnosti ascitesa unutar kliničke slike poremećaja cirkulacije. Ozbiljan sindrom hiperstimulacije jajnika mogao bi u rijetkim slučajevima imati komplikacije poput hematoperitoneuma, akutnog plućnog distresa, torzije jajnika i tromboembolije.

Kako bi se rizik od OHSS-a sveo na najmanju moguću mjeru, prije liječenja i u redovitim razmacima tijekom liječenja potrebno je provesti ultrazvučno praćenje razvoja folikula i/ili mjerenja razina serumskog estradiola. Kod anovulacije rizik od OHSS-a povećava se s razinom estradiola u serumu

> 1500 pg/ml (5400 pmol/l) i više od 3 folikula od 14 mm ili više u promjeru. Kod metoda potpomognute oplodnje postoji povećani rizik od OHSS-a uz estradiol u serumu > 3000 pg/ml

(11 000 pmol/l) i 18 ili više folikula od 11 mm ili više u promjeru.

OHSS zbog povećanog odgovora jajnika može se izbjeći prekidom primjene hCG-a. Stoga, ako se pojave znaci hiperstimulacije jajnika kao što je razina serumskog estradiola > 5500 pg/ml

(20 000 pmol/l) i/ili u slučaju postojanja ukupno 30 ili više folikula, preporučuje se ukidanje primjene

hCG-a, a pacijentici savjetuje suzdržavanje od snošaja ili primjenu barijerne metode kontracepcije tijekom najmanje 4 dana.

Višestruke trudnoće

Kod pacijentica koje su podvrgnute indukciji ovulacije, u usporedbi s prirodnim začećem, povećana je incidencija višestruke trudnoće i porođaja (uglavnom blizanaca). Rizik višestruke trudnoće nakon metoda potpomognute oplodnje povezan je s brojem prenesenih embrija.

Pridržavanje preporučene doze lijeka Ovitrelle, režima primjene i pažljivo praćenje terapije smanjit će rizik od OHSS i višestrukih trudnoća.

Pobačaj

Stopa pobačaja i kod anovulatornih žena i kod žena podvrgnutih metodama potpomognute oplodnje viša je nego ona kod normalne populacije, ali je usporediva sa stopom utvrđenom kod žena s drugim problemima plodnosti.

Ektopična trudnoća

S obzirom da neplodne žene koje se podvrgavaju tehnikama potpomognute oplodnje, posebice IVF-u,

često imaju abnormalnosti jajovoda, moguć je porast incidencije ektopičnih trudnoća. Važno je obaviti rani pregled ultrazvukom kako bi se potvrdila unutarmaternična trudnoća te isključila mogućnost izvanmaternične trudnoće.

Prirođene malformacije

Incidencija prirođenih malformacija nakon umjetno potpomognute oplodnje može biti nešto viša u usporedbi sa spontanim začećem. Smatra se da su razlog tome razlike u roditeljskim karakteristikama (primjerice, dob majke, karakteristike sjemena) i viša incidencija višestrukih trudnoća.

Tromboembolijski događaji

U žena s nedavnom ili aktivnom tromboembolijskom bolešću ili u žena s opće prepoznatim rizicima za tromboembolijske događaje, kao što su osobna ili obiteljska anamneza, liječenje gonadotropinima može još više povećati rizik od pogoršanja ili pojave takvih događaja. U ovih žena dobrobiti primjene gonadotropina treba usporediti s rizicima. Ali, također treba imati na umu da trudnoća sama po sebi, baš kao i OHSS, nosi povećan rizik od tromboembolijskih događaja kao što su plućna embolija, ishemijski udar ili infarkt miokarda.

Interferencija s testiranjem seruma ili mokraće

Nakon primjene, Ovitrelle može do deset dana interferirati s imunološkim određivanjem serumskog ili mokraćnog hCG te tako uzrokovati lažno pozitivne rezultate.

Pacijente o ovome treba informirati.

Ostale informacije

Tijekom terapije lijekom Ovitrelle moguća je manja stimulacija štitnjače. Klinički značaj toga nije poznat.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena specifična ispitivanja interakcija lijeka Ovitrelle s drugim lijekovima, a tijekom terapije hCG-om nisu zabilježene klinički značajne interakcije s lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje indikacije za primjenu lijeka Ovitrelle tijekom trudnoće. Nisu dostupni klinički podaci za izložene trudnoće. Nisu provedena ispitivanja utjecaja koriogonadotropina alfa na reprodukciju u životinja (vidjeti dio 5.3). Nije poznat mogući rizik kod ljudi.

Dojenje

Ovitrelle nije indiciran tijekom dojenja. Nema podataka o izlučivanju koriogonadotropina alfa u majčino mlijeko.

Plodnost

Ovitrelle je namijenjen za primjenu kod liječenja neplodnosti (vidjeti dio 4.1).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Ovitrelle ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

U usporednim ispitivanjima s različitim dozama lijeka Ovitrelle otkriveno je da su sljedeće nuspojave vezane uz Ovitrelle ovisno o dozi: OHSS, povraćanje i mučnina. Sindrom hiperstimulacije jajnika primijećen je kod oko 4% pacijentica liječenih lijekom Ovitrelle. Teški OHSS zabilježen je kod manje od 0,5% pacijentica (vidjeti dio 4.4.).

Popis nuspojava

Učestalost pojavljivanja opisana je sljedećom terminologijom: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetko:

blage do teške reakcije preosjetljivosti uključujući anafilaktičke reakcije i šok

Psihijatrijski poremećaji

Manje često:

depresija, razdražljivost, nemir

Poremećaji živčanog sustava

Često:

glavobolja

Krvožilni poremećaji

Vrlo rijetko:

tromboembolija, obično povezana s teškim OHSS-om

Poremećaji probavnog sustava

Često: povraćanje, mučnina, bol u trbuhu Manje često: proljev

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetko: blage reverzibilne kožne reakcije izražene kao osip

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

Često: blagi ili umjereni OHSS

Manje često: teški OHSS, bol u dojkama

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: umor, reakcije na mjestu injiciranja.

Ektopična trudnoća, torzija jajnika i druge komplikacije prijavljene su u pacijenata nakon primjene hCG. Te se nuspojave smatraju istovremenim učincima povezanim s tehnikama potpomognute oplodnje.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Učinci predoziranja lijekom Ovitrelle nisu poznati. Usprkos tome, postoji mogućnost da se zbog predoziranja lijekom Ovitrelle pojavi OHSS (vidjeti dio 4.4).

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i modulatori spolnog sustava, gonadotropini; ATK oznaka: G03GA08

Mehanizam djelovanja

Ovitrelle je lijek koji sadrži koriogonadotropin alfa proizveden tehnikom rekombinantne DNK. Ima zajedničke aminokiseline s mokraćnim hCG. Korionski gonadotropin veže se na transmembranski receptor na teka (i granuloza) stanicama jajnika koji dijeli s luteinizirajućim hormonom – LH/CG receptor.

Farmakodinamički učinci

Glavna farmakodinamička aktivnost kod žena je nastavljanje mejoze oocite, ruptura folikula

(ovulacija), formiranje žutog tijela (corpus luteum) i proizvodnja progesterona i estradiola iz žutog tijela.

Kod žena korionski gonadotropin djeluje kao nadomjestak za luteinizirajući hormon LH koji pokreće ovulaciju.

Ovitrelle se koristi za pokretanje konačnog sazrijevanja folikula i ranu luteinizaciju nakon primjene lijekova za poticanje rasta folikula.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U komparativnim kliničkim istraživanjima primjena doze od 250 mikrograma lijeka Ovitrelle bilo je učinkovito kao 5000 IU i 10 000 IU urinarnog hCG za poticanje konačnog sazrijevanja folikula i rane luteinizacije u metodama potpomognute oplodnje i jednako učinkovito kao 5000 IU urinarnog hCG za indukciju ovulacije.

Do sada kod ljudi nije bilo znakova razvoja protutijela na Ovitrelle. Ponavljana izloženost lijeku

Ovitrelle bila je istraživana samo na muškim pacijentima. Kliničko ispitivanje kod pacijentica koje su imale indikaciju za metode potpomognute oplodnje i anovulaciju bilo je ograničeno samo na jedan ciklus liječenja.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nakon intravenske primjene koriogonadotropin alfa raspodjeljuje se u prostoru izvanstanične tekućine uz poluvrijeme raspodjele od oko 4,5 sati. Volumen raspodjele u stanju dinamičke ravnoteže iznosi 6 l, a ukupni klirens je 0,2 l/sat. Nema naznaka da se koriogonadotropin alfa metabolizira i izlučuje različito od endogenog hCG.

Nakon potkožne primjene koriogonadotropin alfa eliminira se iz tijela uz terminalni poluvijek od oko 30 sati, a potpuna bioraspoloživost je oko 40%.

Komparativno ispitivanje između liofilizirane i tekuće formulacije pokazalo je bioekvivalenciju između tih dviju formulacija.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti. Ispitivanja kancerogenog potencijala nisu provedena. To je opravdano, s obzirom na proteinsku građu djelatne tvari i negativan ishod testova genotoksičnosti.

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na reprodukciju u životinja.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

manitol metionin poloksamer 188

fosfatna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon otvaranja lijek treba odmah primijeniti. Međutim, dokazana stabilnost za primjenu je 24 sata na temperaturi +2 °C do 8 °C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Čuvati u originalnom pakiranju. Unutar roka valjanosti otopina se može čuvati na ili ispod 25 °C najduže do 30 dana bez ponovnog držanja u hladnjaku tijekom tog razdoblja. Nakon tih 30 dana mora se baciti ako se ne upotrijebi.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml otopine u napunjenoj štrcaljki (staklo tip I) s čepom klipa (halobutilna guma) i klipom (plastičnim) te s iglom za injiciranje (nehrđajućom) – pakiranje s 1 štrcaljkom.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Smije se primijeniti samo bistra otopina koja ne sadrži čestice.

Samo za jednokratnu primjenu.

Samostalno davanje lijeka Ovitrelle dopušteno je samo pacijenticama koje su za to odgovarajuće obučene i kojima je dostupan stručni savjet.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/165/007

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 2. veljače 2001.

Datum posljednje obnove odobrenja: 2. veljače 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

1. NAZIV LIJEKA

Ovitrelle 250 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna napunjena brizgalica sadrži 250 mikrograma koriogonadotropina alfa* (što odgovara približno 6500 IU).

* rekombinantni humani korionski gonadotropin, r-hCG proizveden na stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO) tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici.

Bistra, bezbojna do blago žuta otopina.

pH otopine je 7,0 ± 0,3; a njena osmolalnost je 250 – 400 mOsm/kg.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Ovitrelle je indiciran u liječenju:

Odraslih žena podvrgnutih superovulaciji prije tehnika potpomognute oplodnje, kao što je in vitro (IVF): Ovitrelle se daje za pokretanje konačnog sazrijevanja folikula i luteinizaciju nakon stimulacije rasta folikula,

Anovulatornih ili oligoovulatornih odraslih žena: Ovitrelle se propisuje za pokretanje ovulacije i luteinizaciju kod anovulatornih ili oligoovulatornih pacijentica nakon stimulacije rasta folikula.

4.2 Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Ovitrelle mora se provoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju problema plodnosti.

Doziranje

Maksimalna doza iznosi 250 mikrograma. Potrebno je koristiti sljedeći režim doziranja:

Žene podvrgnute superovulaciji prije tehnika potpomognute oplodnje, kao što je in vitro

oplodnja (IVF):

Jedna napunjena brizgalica lijeka Ovitrelle (250 mikrograma) daje se 24 do 48 sati nakon posljednjeg davanja folikul stimulirajućeg hormona (FSH) ili preparata humanog menopauzalnog gonadotropina

(hMG), tj. kada je postignuta optimalna stimulacija rasta folikula.

Anovulatornih ili oligoovulatornih žena:

Jedna napunjena brizgalica s lijekom Ovitrelle (250 mikrograma) daje se 24 do 48 sati nakon što je postignuta optimalna stimulacija rasta folikula. Pacijentici se preporučuje da ostvari snošaj istog dana davanja injekcije lijeka Ovitrelle, kao i dan poslije.

Posebne populacije

Oštećenje jetre ili bubrega

Sigurnost, djelotvornost i farmakokinetika lijeka Ovitrelle u pacijenata s oštećenjem bubrega ili jetre nisu ustanovljene.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Ovitrelle u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Za potkožnu primjenu. Samostalno davanje lijeka Ovitrelle dopušteno je samo pacijenticama koje su za to odgovarajuće obučene i kojima je dostupan stručni savjet.

Ovitrelle je namijenjen samo za jednokratnu primjenu.

Za upute o primjeni lijeka u napunjenoj brizgalici vidjeti dio 6.6 i „Upute za uporabu“ koje se isporučuju u pakiranju.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Tumori hipotalamusa ili hipofize

Uvećanje jajnika ili cista, osim zbog bolesti policističnih jajnika

Ginekološka krvarenja nepoznate etiologije

Karcinom jajnika, maternice ili dojke

Izvanmaternična trudnoća u prethodna 3 mjeseca

Aktivni tromboembolijski poremećaji

Primarno zatajenje jajnika

Malformacije spolnih organa koje su nespojive s trudnoćom

Fibroidni tumori maternice nespojivi s trudnoćom

Žene u postmenopauzi

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prije početka liječenja, neplodnost para mora biti ocijenjena kao odgovarajuća, a navodne kontraindikacije za trudnoću procijenjene. Osobito je potrebno procijeniti pacijentice glede hipotireoidizma, adrenokortikalne deficijencije, hiperprolaktinemije i tumora hipofize i hipotalamusa te provesti odgovarajuće specifično liječenje.

Zasad ne postoji kliničko iskustvo s lijekom Ovitrelle u liječenju drugih stanja (kao što je manjak žutog tijela ili poremećaji kod muškaraca), stoga Ovitrelle obično nije indiciran za liječenje

ovih stanja.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Pacijentice podvrgnute stimulaciji jajnika izložene su povećanom riziku razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS) zbog razvoja većeg broja folikula.

Sindrom hiperstimulacije jajnika može postati ozbiljan medicinski slučaj karakteriziran velikim cistama jajnika sklonim rupturama, dobivanjem na tjelesnoj težini, dispneji, oliguriji i prisustvu ascitesa unutar kliničke slike poremećaja krvotoka. Ozbiljan sindrom hiperstimulacije jajnika mogao bi u rijetkim slučajevima imati komplikacije poput hematoperitoneuma, akutnog plućnog distresa, torzije jajnika i tromboembolije.

Kako bi se rizik od OHSS-a sveo na najmanju moguću mjeru prije liječenja i u redovitim razmacima tijekom liječenja potrebno je provesti ultrazvučno praćenje razvoja folikula i/ili mjerenja razina serumskog estradiola. Kod anovulacije rizik od OHSS-a povećava se s razinom estradiola u serumu

> 1500 pg/ml (5400 pmol/l) i više od 3 folikula od 14 mm ili više u promjeru. Kod metoda potpomognute oplodnje postoji povećani rizik od OHSS-a uz estradiol u serumu > 3000 pg/ml

(11 000 pmol/l) i 18 ili više folikula od 11 mm ili više u promjeru.

OHSS zbog povećanog odgovora jajnika može se izbjeći prekidom primjene hCG-a. Stoga, ako se pojave znaci hiperstimulacije jajnika kao što je razina serumskog estradiola > 5500 pg/ml

(20 000 pmol/l) i/ili u slučaju postojanja ukupno 30 ili više folikula, preporučuje se ukidanje primjene hCG-a, a pacijentici savjetuje suzdržavanje od snošaja ili primjenu barijerne metode kontracepcije tijekom najmanje 4 dana.

Višestruke trudnoće

Kod pacijentica koje su podvrgnute indukciji ovulacije, u usporedbi s prirodnim začećem, povećana je incidencija višestruke trudnoće i porođaja (uglavnom blizanaca). Rizik višestruke trudnoće nakon metoda potpomognute oplodnje povezan je s brojem prenesenih embrija.

Pridržavanje preporučene doze lijeka Ovitrelle, režima primjene i pažljivo praćenje terapije smanjit će rizik od OHSS i višestrukih trudnoća.

Pobačaj

Stopa pobačaja i kod anovulatornih žena i kod žena podvrgnutih metodama potpomognute oplodnje viša je nego ona kod normalne populacije, ali je usporediva sa stopom utvrđenom kod žena s drugim problemima plodnosti.

Ektopična trudnoća

S obzirom da neplodne žene koje se podvrgavaju tehnikama potpomognute oplodnje, posebice IVF-u,

često imaju abnormalnosti jajovoda, moguć je porast incidencije ektopičnih trudnoća. Važno je obaviti rani pregled ultrazvukom kako bi se potvrdila unutarmaternična trudnoća te isključila mogućnost izvanmaternične trudnoće.

Prirođene malformacije

Incidencija prirođenih malformacija nakon umjetno potpomognute oplodnje može biti nešto viša u usporedbi sa spontanim začećem. Smatra se da su razlog tome razlike u roditeljskim karakteristikama (primjerice, dob majke, karakteristike sjemena) i viša incidencija višestrukih trudnoća.

Tromboembolijski događaji

U žena s nedavnom ili aktivnom tromboembolijskom bolešću ili u žena s opće prepoznatim rizicima za tromboembolijske događaje, kao što su osobna ili obiteljska anamneza, liječenje gonadotropinima može još više povećati rizik od pogoršanja ili pojave takvih događaja. U ovih žena dobrobiti primjene gonadotropina treba usporediti s rizicima. Ali, također treba imati na umu da trudnoća sama po sebi, baš kao i OHSS, nosi povećan rizik od tromboembolijskih događaja kao što su plućna embolija, ishemijski udar ili infarkt miokarda.

Interferencija s testiranjem seruma ili mokraće

Nakon primjene, Ovitrelle može do deset dana interferirati s imunološkim određivanjem serumskog ili mokraćnog hCG te tako potencijalno uzrokovati lažno pozitivne rezultate.

Pacijente o ovome treba informirati.

Ostale informacije

Tijekom terapije lijekom Ovitrelle moguća je manja stimulacija štitnjače. Klinički značaj toga nije poznat.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj, zanemarive količine natrija.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena specifična ispitivanja interakcija lijeka Ovitrelle s drugim lijekovima, a tijekom terapije hCG-om nisu zabilježene klinički značajne interakcije s lijekovima.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje indikacije za primjenu lijeka Ovitrelle tijekom trudnoće. Nisu dostupni klinički podaci za izložene trudnoće. Nisu provedena ispitivanja utjecaja koriogonadotropina alfa na reprodukciju u životinja (vidjeti dio 5.3). Nije poznat mogući rizik kod ljudi.

Dojenje

Ovitrelle nije indiciran tijekom dojenja. Nema podataka o izlučivanju koriogonadotropina alfa u majčino mlijeko.

Plodnost

Ovitrelle je namijenjen za primjenu kod liječenja neplodnosti (vidjeti dio 4.1).

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Ovitrelle ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

U usporednim ispitivanjima s različitim dozama lijeka Ovitrelle otkriveno je da su sljedeće nuspojave vezane uz Ovitrelle ovisno o dozi: OHSS, povraćanje i mučnina. Sindrom hiperstimulacije jajnika primijećen je kod oko 4% pacijentica liječenih lijekom Ovitrelle. Teški OHSS zabilježen je kod manje od 0,5% pacijentica (vidjeti dio 4.4.).

Popis nuspojava

Učestalost pojavljivanja opisana je sljedećom terminologijom: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetko:

blage do teške reakcije preosjetljivosti uključujući anafilaktičke reakcije i šok

Psihijatrijski poremećaji

Manje često:

depresija, razdražljivost, nemir

Poremećaji živčanog sustava

Često:

glavobolja

Krvožilni poremećaji

Vrlo rijetko:

tromboembolija, obično povezana s teškim OHSS

Poremećaji probavnog sustava

Često: povraćanje, mučnina, bol u trbuhu Manje često: proljev

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetko: blage reverzibilne kožne reakcije izražene kao osip

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

Često: blagi ili umjereni OHSS

Manje često: teški OHSS, bol u dojkama

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: umor, reakcije na mjestu injiciranja.

Ektopična trudnoća, torzija jajnika i druge komplikacije prijavljene su u pacijenata nakon primjene hCG. Te se nuspojave smatraju istovremenim učincima povezanim s tehnikama potpomognute oplodnje.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Učinci predoziranja lijekom Ovitrelle nisu poznati. Usprkos tome, postoji mogućnost da se zbog predoziranja lijekom Ovitrelle pojavi OHSS (vidjeti dio 4.4).

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i modulatori spolnog sustava, gonadotropini; ATK oznaka: G03GA08

Mehanizam djelovanja

Ovitrelle je lijek koji sadrži koriogonadotropin alfa proizveden tehnikom rekombinantne DNK. Ima zajedničke aminokiseline s mokraćnim hCG. Korionski gonadotropin veže se na transmembranski receptor na teka (i granuloza) stanicama jajnika koji dijeli s luteinizirajućim hormonom –

LH/CG receptor.

Farmakodinamički učinci

Glavna farmakodinamička aktivnost kod žena je nastavljanje mejoze oocite, ruptura folikula

(ovulacija), formiranje žutog tijela (corpus luteum) i proizvodnja progesterona i estradiola iz žutog tijela.

Kod žena korionski gonadotropin djeluje kao nadomjestak za luteinizirajući hormon LH koji pokreće ovulaciju.

Ovitrelle se koristi za pokretanje konačnog sazrijevanja folikula i ranu luteinizaciju nakon primjene lijekova za poticanje rasta folikula.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U komparativnim kliničkim istraživanjima, primjena doze od 250 mikrograma lijeka Ovitrelle bilo je učinkovito kao 5000 IU i 10 000 IU urinarnog hCG za poticanje konačnog sazrijevanja folikula i rane luteinizacije u metodama potpomognute oplodnje i jednako učinkovit kao 5000 IU urinarnog hCG za indukciju ovulacije.

Do sada kod ljudi nije bilo znakova razvoja protutijela na Ovitrelle. Ponavljana izloženost lijeku

Ovitrelle bila je istraživana samo na muškim pacijentima. Kliničko ispitivanje kod pacijentica koje su imale indikaciju za metode potpomognute oplodnje i anovulaciju bilo je ograničeno samo na jedan ciklus liječenja.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nakon intravenske primjene koriogonadotropin alfa raspodjeljuje se u prostoru izvanstanične tekućine uz poluvrijeme raspodjele od oko 4,5 sati. Volumen raspodjele u stanju dinamičke ravnoteže iznosi 6 l, a ukupni klirens je 0,2 l/sat. Nema naznaka da se koriogonadotropin alfa metabolizira i izlučuje različito od endogenog hCG.

Nakon potkožne primjene koriogonadotropin alfa eliminira se iz tijela uz konačno vrijeme poluraspada od oko 30 sati, a potpuna bioraspoloživost je oko 40%.

Komparativno ispitivanje između liofilizirane i tekuće formulacije pokazalo je bioekvivalenciju između tih dviju formulacija.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti,. Ispitivanja kancerogenog potencijala nisu provedena. To je opravdano, s obzirom na proteinsku građu djelatne tvari i negativan ishod testova genotoksičnosti.

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na reprodukciju u životinja.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

manitol metionin

natrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev dihidrogenfosfat hidrat poloksamer 188

fosfatna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

2 godine.

Nakon otvaranja, lijek treba odmah primijeniti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzavati.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Uložak od 3 ml (staklo tip I s čepom klipa od bromobutilne gume i aluminijskim zatvaračem s brombutilnom gumom), posloženi u brizgalicu. Svaka napunjena brizgalica sadrži 0,5 ml otopine za injekciju.

Pakiranje sadrži 1 napunjenu brizgalicu i 1 iglu za injiciranje.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pogledajte „Upute za uporabu“ koje se nalaze u kutiji.

Smije se koristiti samo bistra otopina koja ne sadrži čestice. Svaku iglu i brizgalicu upotrijebiti samo jednom.

Samostalno davanje lijeka Ovitrelle dopušteno je samo pacijenticama koje su za to odgovarajuće obučene i kojima je dostupan stručni savjet.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/165/008

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 2. veljače 2001.

Datum posljednje obnove odobrenja: 2. veljače 2006.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept