Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Označavanje - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaOzurdex
ATK šifraS01BA01
Tvardexamethasone
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

ŠIROKA NALJEPNICA ZA KUTIJU I VREĆICU

1.NAZIV LIJEKA

OZURDEX 700 mikrograma intravitrealni implantat u aplikatoru deksametazon

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan implantat sadrži 700 mikrograma deksametazona

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži:

50:50 poli(D,L-laktid-ko-glikolid) s terminalnom esterskom skupinom 50:50 poli(D,L-laktid-ko-glikolid) s terminalnom kiselinskom skupinom

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedan intravitrealni implantat u aplikatoru.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Isključivo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Intravitrealna uporaba.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne upotrebljavajte ako je hermetički zatvarač vrećice oštećen.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Kada otvorite vrećicu, odmah upotrijebite aplikator.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/638/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA APLIKATORU

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

OZURDEX 700 mikrograma intravitrealni implantat u aplikatoru deksametazon

Intravitrealna primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 implantat

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept