Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG (influenza vaccine (whole virion, inactivated)...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG
ATK šifraJ07BB01
Tvarinfluenza vaccine (whole virion, inactivated) containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
ProizvođačNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

1.NAZIV LIJEKA

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER Suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, pripremljeno u staničnoj kulturi)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Cjepivo protiv influence (cijeli virion, inaktivirano) koje sadrži antigen*:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma** po dozi od 0,5 ml

* proizveden na Vero stanicama

**hemaglutinina

Ovo cjepivo odgovara preporuci SZO i odluci EU za pandemiju.

Cjepivo je dostupno u višedoznom spremniku (za broj doza po bočici, vidjeti dio 6.5.).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Cjepivo je gotovo bijela, opalescentna, prozirna suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Prevencija influence u službeno proglašenoj pandemijskoj situaciji. Cjepivo protiv pandemijske influence treba koristiti u skladu sa službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i djeca starija od 6 mjeseci:

Jedna doza od 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu je dozu cjepiva potrebno dati nakon razdoblja od najmanje 3 tjedna.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralno područje bedra, ovisno o mišićnoj masi.

Za dodatne informacije, vidjeti dio 5.1.

4.3Kontraindikacije

Podatak o anafilaktičkoj (tj. po život opasnoj) reakciji na djelatnu tvar, na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. ili na ostatne tvari u tragovima (npr. formaldehid, benzonazu, saharozu) ovog cjepiva. Međutim, u pandemijskoj će situaciji možda biti potrebno dati cjepivo pod uvjetom da je resuscitacija, u slučaju potrebe, odmah dostupna.

Vidjeti dio 4.4.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nakon primjene sličnog cjelovirionskog cjepiva protiv influence H1N1 uzgojenog na Vero stanicama, koje je primijenjeno tijekom pandemije, zabilježene su reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju. Takve su reakcije zabilježene kod pacijenata koji su već imali više različitih alergija kao i kod pacijenata bez poznatih alergija.

Oprez je nužan pri davanju ovog cjepiva osobama s poznatom preosjetljivošću (različitima od anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju od pomoćnih tvari i na ostatne tvari u tragovima npr. formaldehid, benzonazu ili saharozu.

Kao i kod svih cjepiva koja se injiciraju, odgovarajući medicinski tretman i nadzor moraju uvijek biti dostupni za slučaj da nakon primjene cjepiva dođe do rijetke anafilaktičke reakcije.

Ako to pandemijska situacija dopušta, imunizaciju treba odgoditi u pacijenata s teškom febrilnom bolešću ili akutnom infekcijom.

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER ni u kojim se okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno.

Nema podataka o supkutanoj primjeni CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER. Dakle, zdravstveni djelatnici trebaju ocijeniti koristi

imoguće rizike primjene cjepiva u osoba s trombocitopenijom ili nekim drugim poremećajem krvarenja koji mogu predstavljati kontraindikaciju za intramuskularnu primjenu, osim ako je moguća korist značajnija od rizika od krvarenja.

Kod bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom, stvaranje antitijela kao odgovora na cjepivo može biti nedostatno.

Zaštitni odgovor možda neće biti potaknut u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1.).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER ne smije se primijeniti istovremeno s drugim cjepivima. Međutim, ako je istovremena primjena

sdrugim cjepivom indicirana, imunizacija se provodi na različitim udovima. Potrebno je napomenuti da može doći do pojačanja nuspojava.

Imunoglobulin se ne daje zajedno s CJEPIVOM PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER. Ako je potrebna trenutačna zaštita, CJEPIVO

PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER može se dati istovremeno

snespecifičnim ili specifičnim imunoglobulinom. Injekcije CJEPIVA PROTIV

PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER i imunoglobulina potrebno je dati

urazličite udove.

Kod bolesnika na imunosupresivnoj terapiji moguć je smanjen imunološki odgovor.

Nakon cijepljenja protiv influence, zabilježeni su lažno pozitivni rezultati seroloških testova primjenom ELISA metode za detekciju protutijela protiv virusa HIV1, hepatitisa

C i posebno virusa HTLV1. Western Blot tehnika pobija rezultate. Moguće je da su prolazne lažno pozitivne reakcije uzrokovane IgM odgovorom na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Sigurnost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER tijekom trudnoće i dojenja nije ispitana kliničkim ispitivanjima. Podaci nakon cijepljenja trudnica različitim inaktiviranim neadjuvantiranim sezonskim cjepivima ne upućuju na malformacije ili fetalnu ili neonatalnu toksičnost.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama sa cjepivima soja

H5N1 (A/Vietnam/1203/2004 i A/Indonesia/05/2005) ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke na plodnost ženki, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3.).

Primjena CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER može se razmotriti tijekom trudnoće ako se to smatra potrebnim, uzevši u obzir službene preporuke. Dojilje mogu koristiti CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER.

Zdravstveni djelatnici trebaju pažljivo razmotriti moguće rizike i koristi za svakog pojedinog pacijenta prije primjene CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8, kao što su omaglica i vrtoglavica, mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Klinička ispitivanja ovog cjepiva protiv virusa H5N1 (vidjeti dio 5.1. za dodatne informacije

o cjepivima protiv virusa H5N1) provedena su na približno 3500 ispitanika (u dobnim skupinama od 18 do 59 godina te 60 godina i više) i posebnim rizičnim skupinama od približno 300 ispitanika koje su se sastojale od imunokompromitiranih ispitanika i pacijenata s kroničnim bolestima.

Sigurnosni profil u imunokompromitiranih ispitanika i pacijenata s kroničnim bolestima sličan je sigurnosnom profilu u zdravih odraslih i starijih ispitanika.

Dojenčad, djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti u dobi od 3 do 17 godina:

U kliničkom ispitivanju 300 adolescenata u dobi od 9 do 17 godina i 153 djece u dobi

od 3 do 8 godina primilo je cjepivo H5N1. Incidencija i priroda simptoma nakon prvog i drugog cijepljenja bili su slični onima opaženima kod zdravih odraslih i starijih ispitanika.

Dojenčad i djeca u dobi od 6 do 35 mjeseci:

U kliničkom ispitivanju cjepivo H5N1 primilo je 36 dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci.

Nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti.

Sažetak nuspojava

Vrlo često (≥1/10) Često (≥1/100 i <1/10)

Manje često (≥1/1 000 i <1/100) Rijetko (≥1/10 000 i <1/1 000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Odrasli i starije osobe:

Nuspojave (Odrasli i starije osobe)

Klasa organskog sustava (SOC)

 

Preporučeni MedDRA izraz

Učestalost

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

POREMEĆAJI KRVI I LIMFNOG

Limfadenopatija

Manje često

SUSTAVA

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI

Nesanica

Manje često

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Glavobolja

Vrlo često

SUSTAVA

Omaglica

Manje često

 

Somnolencija

Manje često

 

Senzorni poremećaji (parestezija, dizestezija,

Često

 

hipoestezija, oralna dizestezija, dizgeuzija i

 

 

osjećaj žarenja)

 

 

Sinkopa

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Konjunktivitis

Manje često

 

Nadraženost oka

Manje često

POREMEĆAJI UHA I LABIRINTA

Vrtoglavica

Često

 

Bol u uhu

Manje često

 

Iznenadan gubitak sluha

Manje često

KRVOŽILNI POREMEĆAJI

Hipotenzija

Manje često

POREMEĆAJI DIŠNOG

Bol u ustima i ždrijelu

Često

SUSTAVA, PRSIŠTA I

Kašalj

 

Često

SREDOPRSJA

Dispneja

Manje često

 

Kongestija nosa

Manje često

 

Rinoreja

Manje često

 

Suho grlo

Manje često

POREMEĆAJI PROBAVNOG

Proljev

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Manje često

 

Mučnina

Manje često

 

Bolovi u trbuhu

Manje često

 

Dispepsija

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE I

Prekomjerno znojenje

Često

POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

 

Često

 

Osip

 

Manje često

 

Urtikarija

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I REAKCIJE

Umor

 

Vrlo često

NA MJESTU PRIMJENE

Pireksija

Često

 

Zimica

 

Često

 

Malaksalost

Često

 

Bolest slična gripi

Manje često

 

Osjećaj nelagode u prsima

Manje često

 

Reakcije na mjestu injiciranja

Vrlo često

 

Bol na mjestu injiciranja

 

Otvrdnuće na mjestu injiciranja

Često

 

Eritem na mjestu injiciranja

Često

 

Oticanje na mjestu injiciranja

Često

 

Krvarenje na mjestu injiciranja

Često

 

Manje često

 

Iritacija na mjestu injiciranja

 

Manje često

 

Svrbež na mjestu injiciranja

 

Manje često

 

Otežani pokreti na mjestu injiciranja

 

 

Dojenčad, djeca i adolescenti:

Nuspojave (Dojenčad, djeca i adolescenti)

Klasa organskog sustava

Preporučeni MedDRA

 

Učestalost

 

(SOC)

izraz

6 – 35 mjeseci

3 – 8 godina

9 – 17 godina

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

Često

Često

POREMEČAJI

Smanjeni apetit

Često

Manje često

Manje često

METABOLIZMA

 

 

 

 

I PREHRANE

 

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI

Nesanica

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Poremećaj spavanja

Često

-

-

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Omaglica

-

-

Manje često

SUSTAVA

Glavobolja

-

Često

Vrlo često

 

Plač

Često

-

-

 

Somnolencija

Vrlo često

-

-

 

Hipoestezija

-

-

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Nadraženost oka

-

Manje često

-

POREMEĆAJI UHA

Vrtoglavica

-

-

Manje često

I LABIRINTA

 

 

 

 

POREMEĆAJI DIŠNOG

Kašalj

-

Manje često

Manje često

SUSTAVA, PRSIŠTA

Bol u ustima i ždrijelu

-

Često

Često

I SREDOPRSJA

Rinoreja

-

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI

Bolovi u trbuhu

-

-

Često

PROBAVNOG SUSTAVA

Mučnina

Često

Često

Često

 

Povraćanje

Često

Često

Često

 

Proljev

Često

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

Manje često

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

-

Često

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

-

Često

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG

Bol u udovima

-

-

Manje često

TKIVA

 

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I

Bol na mjestu injiciranja

Vrlo često

Vrlo često

Vrlo često

REAKCIJE NA MJESTU

Otvrdnuće na mjestu

 

 

 

PRIMJENE

injiciranja

Često

Često

Često

 

Eritem na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Često

 

Oticanje na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Često

 

Krvarenje na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Manje često

 

Svrbež na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

-

Manje često

Manje često

 

Bol u pazuhu

-

Manje često

Manje često

 

Umor

-

Često

Često

 

Vrućica

Vrlo često

Često

Manje često

 

Zimica

-

-

Često

 

Iritabilnost

Vrlo često

-

-

 

Malaksalost

-

Često

Često

 

Osjećaj hladnoće

-

Manje često

Manje često

Postmarketinško praćenje

Postmarketinški podaci za CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER još nisu dostupni.

Učinci skupine:

Na temelju postmarketinškog praćenja cjelovirionskog cjepiva protiv virusa H1N1 uzgojenog na Vero stanicama, zabilježene su sljedeće nuspojave (učestalost tih nuspojava nije poznata jer se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Poremećaji imunološkog sustava: anafilaktička reakcija, preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava: konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva: bol u udovima

Trovalentna cjepiva protiv sezonske gripe

Sljedeće su ozbiljne nuspojave zabilježene na temelju postmarketinškog praćenja interpandemijskih trovalentnih cjepiva uzgojenih na jajima:

Manje često: generalizirane kožne reakcije

Rijetko: neuralgija, prolazna trombocitopenija

Vrlo rijetko: vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega. Neurološki poremećaji, kao što je encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv influence, ATK oznaka J07BB01

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER odobreno je u ‘iznimnim okolnostima’. To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove (EMA) procjenjivat će svaku novu informaciju o lijeku koja može biti dostupna svake godine te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s mock-up cjepivom nakon primjene dvije doze.

Mock-up cjepiva sadrže antigene influence koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima influence. Ti se antigeni mogu smatrati ‘novim’ antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna. Podaci dobiveni s mock-up cjepivom podržat će strategiju cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na imunogenost, sigurnost i reaktogenost dobiveni s mock-up cjepivom relevantni su za pandemijska cjepiva.

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Imunološki odgovor na soj cjepiva kojeg sadrži CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE

H5N1 BAXTER (A/Vietnam/1203/2004)

Imunogenost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER (soj A/Vietnam/1203/2004) procijenjena je u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi

od 18 do 59 godina (N=961) te u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više (N=391) nakon režima primjene 0. i 21. dana. Nadalje, imunogenost je također procijenjena u ispitivanju faze 3 u specifičnim rizičnim skupinama imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i pacijenata s kroničnim bolestima (N=123) nakon režima primjene 0. i 21. dana.

Imunogenost u odraslih osoba od 18 do 59 godina (N=961) i u ispitanika u dobi od 60 godina i više (N=391)

Nakon prvog cijepljenja, stopa serozaštite, serokonverzije i čimbenik serokonverzije za anti-HA antitijela izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (engl. single radial haemolysis, SRH) u osoba u dobi od 18 do 59 godina i u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više bili su sljedeći:

SRH analiza

18 do 59 godina

60 godina i više

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa serozaštite*

53,2%

66,8%

47,7%

59,0%

Stopa serokonverzije**

39,8%

53,7%

41,9%

52,2%

Čimbenik serokonverzije***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH površina ≥ 25 mm²

**ili SRH površina ≥ 25 mm2 ako je polazni uzorak negativan ili 50% povećanje SRH površine ako je polazni uzorak > 4 mm²

***geometrijska sredina povećanja

Nakon prvog cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i čimbenik serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u osoba u dobi od 18 do 59 godina i u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

18 do 59 godina

60 godina i više

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Stopa serokonverzije**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Čimbenik serokonverzije***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Imunogenost u imunokomprimiranih ispitanika (N=122) i u pacijenata s kroničnim bolestima (N=123)

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije

i čimbenik serokonverzije izmjereni MN analizom u imunokompromitiranih ispitanika i u pacijenata s kroničnim bolestima bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

Imunokompromitirani ispitanici

Pacijenti s kroničnim bolestima

 

21 dan kasnije

 

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Stopa serokonverzije**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Čimbenik serokonverzije***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Perzistencija protutijela

Perzistencija protutijela nakon cijepljenja sa 7,5 µg neadjuvantirane formulacije CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER (soj A/Vietnam/1203/2004) procijenjena je u kliničkom ispitivanju u odraslih u dobi od 18 do 59 godina i ispitanika u dobi od 60 godina i više i to 6 mjeseci, 12 - 15 mjeseci i 24 mjeseca nakon početka prve serije cijepljenja. Rezultati pokazuju smanjenje razina protutijela s vremenom.

Serozaštita*

18 do 59 godina

60 godina i više

Stopa seroneutralizacije**

SRH analiza

MN analiza

SRH analiza

MN analiza

6 mjeseci kasnije

23,9%

35,0%

26,7%

40,5%

12 – 15 mjeseci kasnije

20,7%

34,2%

18,9%

36,2%

24 mjeseca kasnije

22,4%

18,4%

12,3%

22,8%

* SRH površina ≥ 25 mm²

**MN titar ≥ 20

Križno-reaktivni imunološki odgovor na povezane H5N1 sojeve

U fazi 3 ispitivanja u odraslih (N=270) i u starijih ispitanika (N=272) nakon cijepljenja cjepivom soja A/Vietnam/1203/2004 stopa ispitanika s križno neutralizirajućim protutijelima izmjerenima MN analizom (titar ≥ 20) bila je kako slijedi:

 

18 do 59 godina

60 godina i više

 

42. dan a

180. dan

42. dan a

180. dan

Ispitano na

 

Soj A/Indonesia/05/2005

 

Stopa seroneutralizacije*

35,1%

14,4%

54,8%

28,0%

*MN titar ≥ 20

a

21 dan nakon 2.doze

 

Heterologna booster cijepljenja

Booster cijepljenje sa 7,5 µg heterolognog cjepiva soja A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je

u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci do 24 mjeseca nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi od 18 do 59 godina i u starijih osoba u dobi od 60 godina i više. Heterologni booster također je primijenjen

nakon 12 mjeseci do 24 mjeseca u fazi 3 ispitivanja u imunokompromitiranih ispitanika i u pacijenata s kroničnim bolestima.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12 do 24-mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bili

su sljedeći:

Stopa seroneutralizacije*

18 do 59 godina

60 godina i više

Ispitano na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

89,8%

86,9%

82,9 %

75,3%

*MN titar ≥ 20

Stopa seroneutralizacije*

Imunokompromitirani ispitanici

Pacijenti s kroničnim bolestima

Ispitano na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN titar ≥ 20

Dojenčad, djeca i adolescenti

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva protiv soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u kliničkom ispitivanju u djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina (N=288), u djece u dobi od 3 do 8 godina (N=146) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=33) nakon rasporeda primjene 0. i 21. dana.

Nakon cijepljenja, stopa serozaštite, serokonverzije i čimbenik serokonverzije za anti-HA antitijela izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (engl. single radial haemolysis, SRH) u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

SRH analiza

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa serozaštite*

63,8%

75,1%

46,1%

75,4%

13,8%

63,0%

Stopa serokonverzije**

48,4%

63,5%

43,3%

78,3%

13,8%

77,8%

Čimbenik serokonverzije***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH površina ≥ 25 mm²

**ili SRH površina ≥ 25 mm2 ako je početni uzorak negativan ili 50% povećanje SRH površine ako je početni uzorak > 4 mm²

***geometrijska sredina povećanja

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i čimbenik serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

Stopa serokonverzije**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

Čimbenik serokonverzije***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Heterologna booster cijepljenja

Heterologno booster cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva soja A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u djece i adolescenata u dobi

od 9 do 17 godina (N=196), djece u dobi od 3 do 8 godina (N=79) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=25).

Stope serozaštite (SRH površina ≥ 25 mm²) 21 dan nakon 12- mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani i na homologne i heterologne sojeve bili

su sljedeći:

Stope serozaštite*

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

81,6%

86,2%

87,5%

86,1%

96,0%

96,0%

*SRH površina ≥ 25 mm²

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12-mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bili su sljedeći:

Stopa seroneutralizacije*

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*MN titar ≥ 20

Podaci iz nekliničkih ispitivanja

Zaštitna djelotvornost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER protiv pobola i smrtnosti izazvanih infekcijom sa smrtonosnim dozama iznimno patogenog virusa ptičje gripe H5N1 procijenjena je neklinički modelom ispitanim na tvorovima. Provedena su dva ispitivanja pomoću cjepiva H5N1 A/Vietnam/1203/2004 ili A/Indonesia/05/2005.

U jednom je ispitivanju šesnaest tvorova podijeljeno u dvije skupine te su cijepljeni 0. i 21.

dana sa 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 ili su lažno cijepljeni. 35. dana visoka doza iznimno virulentnog soja virusa H5N1 A/Vietnam/1203/2004 aplicirana je intranazalno svim tvorovima te su praćeni 14 dana. Tvorovi cijepljeni dozom od 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 pokazali su visoku stopu serokonverzije. Cjepivo A/Vietnam/1203/2004 pružilo je zaštitu od homolognog izazova,

o čemu svjedoči potpuno preživljavanje, smanjen gubitak težine, manje naglašeno i kraće povećanje temperature, manje primjetno smanjenje broja limfocita te smanjenje upale i nekroze mozga i olfaktornog bulbusa u cijepljenoj skupini u usporedbi s kontrolnim životinjama. Sve su kontrolne životinje podlegle infekciji.

U drugom je ispitivanju šezdeset šest tvorova bilo podijeljeno u 6 kohorta po 11 tvorova koji su bili imunizirani 0. i 21. dana s 3,75 µg ili 7,5 µg cjepiva Indonesia ili su bili lažno cijepljeni. 35.

dana tvorovima su intranazalno aplicirane visoke doze skupine virusa 2 H5N1 A/Indonesia/05/2005 ili skupine virusa 1 H5N1 A/Vietnam/1203/2004 te su praćeni 14 dana. Cjepivo A/lndonesia/05/2005 pokazalo se učinkovitim uz 100%-tno preživljavanje, smanjene incidencije vrućice, smanjenje gubitka težine, smanjenog virusnog opterećenja i smanjenih hematoloških (leukopenija i limfopenija) promjena u cijepljenim skupinama nakon homolognog izazova. Slično tome, cjepivo A/lndonesia/05/2005 bilo je učinkovito protiv heterolognog izazova, pri čemu je zabilježeno preživljavanje ovisno o dozi cjepiva u cijepljenih skupina u usporedbi s kontrolnom skupinom. Slično homolognom izazovu, cijepljenje protiv heterolognog izazova smanjilo je virusnu opterećenost i hematološke (leukopenija) promjene povezane s iznimno patogenom infekcijom ptičjom gripom.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinička ispitivanja pokazala su manje promjene razina jetrenih enzima i kalcija u ispitivanju toksičnosti ponovljene doze na štakorima. Klinički značajne promjene razine jetrenih enzima i kalcija do danas nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima na ljudima.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke s obzirom na plodnost ženki, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj. Plodnost mužjaka nije ispitivana u ispitivanjima reproduktivne i razvojne toksičnosti, međutim u ispitivanjima toksičnosti ponovljene doze ne postoje rezultati koji bi upućivali na bilo kakve promjene tkiva muškog reproduktivnog sustava vezane uz cjepivo.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

1 godina

Nakon prvog otvaranja, lijek je potrebno odmah primijeniti. Međutim, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost tijekom primjene u trajanju od 3 sata pri sobnoj temperaturi.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje od 20 višedoznih bočica (staklo tipa I) s 5 ml suspenzije (10 doza x 0,5 ml) s čepom (bromobutilna guma).

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije primjene cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu. Protresti prije primjene. Nakon što ga protresete, cjepivo je gotovo bijela, opalescentna, prozirna suspenzija.

Prije primjene vizualno pregledajte suspenziju kako biste provjerili sadrži li bilo kakve čestice i/ili je neuobičajena fizičkog izgleda. Ako uočite bilo što od navedenog, odložite cjepivo u otpad.

Svaka doza cjepiva od 0,5 ml povlači se u štrcaljku za injekciju.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/571/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. listopada 2009.

Datum posljednje obnove: 14. svibanj 2014

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA): http://www.ema.europa.eu/

DD/MM/GGGG

1. NAZIV LIJEKA

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER Suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, inaktivirano, pripremljeno u staničnoj kulturi)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Cjepivo protiv influence (cijeli virion, inaktivirano) koje sadrži antigen*:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma** po dozi od 0,5 ml

* proizveden na Vero stanicama

**hemaglutinina

Ovo cjepivo odgovara preporuci SZO i odluci EU za pandemiju.

Cjepivo je dostupno u jednodoznoj napunjenoj štrcaljki.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Cjepivo je gotovo bijela, opalescentna, prozirna suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Prevencija influence u službeno proglašenoj pandemijskoj situaciji. Cjepivo protiv pandemijske influence treba koristiti u skladu sa službenim preporukama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i djeca starija od 6 mjeseci:

Jedna doza od 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu je dozu od 0,5 ml potrebno dati nakon razdoblja od najmanje tri tjedna.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralno područje bedra, ovisno o mišićnoj masi.

Za dodatne informacije, vidjeti dio 5.1.

4.3 Kontraindikacije

Podatak o anafilaktičkoj (tj. po život opasnoj) reakciji na djelatnu tvar, na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. ili na ostatne tvari u tragovima (npr. formaldehid, benzonazu, saharozu) ovog cjepiva. Međutim, u pandemijskoj će situaciji možda biti potrebno dati cjepivo pod uvjetom da je resuscitacija, u slučaju potrebe, odmah dostupna.

Vidjeti dio 4.4.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nakon primjene sličnog cjelovirionskog cjepiva protiv influence H1N1 uzgojenog na Vero stanicama, koje je primijenjeno tijekom pandemije, zabilježene su reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju. Takve su reakcije zabilježene kod pacijenata koji su već imali više različitih alergija kao i kod pacijenata bez poznatih alergija.

Oprez je nužan pri davanju ovog cjepiva osobama s poznatom preosjetljivošću (različitima od anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju od pomoćnih tvari i na ostatne tvari u tragovima npr. formaldehid, benzonazu ili saharozu.

Kao i kod svih cjepiva koja se injiciraju, odgovarajući medicinski tretman i nadzor moraju uvijek biti dostupni za slučaj da nakon primjene cjepiva dođe do rijetke anafilaktičke reakcije.

Ako to pandemijska situacija dopušta, imunizaciju treba odgoditi u pacijenata s teškom febrilnom bolešću ili akutnom infekcijom.

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER ni u kojim se okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno.

Nema podataka o supkutanoj primjeni CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER. Dakle, zdravstveni djelatnici trebaju ocijeniti koristi

imoguće rizike primjene cjepiva u osoba s trombocitopenijom ili nekim drugim poremećajem krvarenja koji mogu predstavljati kontraindikaciju za intramuskularnu primjenu, osim ako je moguća korist značajnija od rizika od krvarenja.

Kod bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom, stvaranje antitijela kao odgovora na cjepivo može biti nedostatno.

Zaštitni odgovor možda neće biti potaknut u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1.).

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER ne smije se primijeniti istovremeno s drugim cjepivima. Međutim, ako je istovremena primjena

sdrugim cjepivom indicirana, imunizacija se provodi na različitim udovima. Potrebno je napomenuti da može doći do pojačanja nuspojava.

Imunoglobulin se ne daje zajedno s CJEPIVOM PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER. Ako je potrebna trenutačna zaštita, CJEPIVO

PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER može se dati istovremeno

snespecifičnim ili specifičnim imunoglobulinom. Injekcije CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER i imunoglobulina potrebno je dati

urazličite udove.

Kod bolesnika na imunosupresivnoj terapiji moguć je smanjen imunološki odgovor.

Nakon cijepljenja protiv influence, zabilježeni su lažno pozitivni rezultati seroloških testova primjenom ELISA metode za detekciju protutijela protiv virusa HIV1, hepatitisa

C i posebno virusa HTLV1. Western Blot tehnika pobija rezultate. Moguće je da su prolazne lažno pozitivne reakcije uzrokovane IgM odgovorom na cjepivo.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Sigurnost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER tijekom trudnoće i dojenja nije ispitana kliničkim ispitivanjima. Podaci nakon cijepljenja trudnica različitim inaktiviranim neadjuvantiranim sezonskim cjepivima ne upućuju na malformacije ili fetalnu ili neonatalnu toksičnost.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama sa cjepivima soja

H5N1 (A/Vietnam/1203/2004 i A/Indonesia/05/2005) ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke na plodnost ženki, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3.).

Primjena CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER može se razmotriti tijekom trudnoće ako se to smatra potrebnim, uzevši u obzir službene preporuke. Dojilje mogu koristiti CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER.

Zdravstveni djelatnici trebaju pažljivo razmotriti moguće rizike i koristi za svakog pojedinog pacijenta prije primjene CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8, kao što su omaglica i vrtoglavica, mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Klinička ispitivanja ovog cjepiva protiv virusa H5N1 (vidjeti dio 5.1. za dodatne informacije

o cjepivima protiv virusa H5N1) provedena su na približno 3500 ispitanika (u dobnim skupinama od 18 do 59 godina te 60 godina i više) i posebnim rizičnim skupinama od približno 300 ispitanika koje su se sastojale od imunokompromitiranih ispitanika i pacijenata s kroničnim bolestima.

Sigurnosni profil u imunokompromitiranih ispitanika i pacijenata s kroničnim bolestima sličan je sigurnosnom profilu u zdravih odraslih i starijih ispitanika.

Dojenčad, djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti u dobi od 3 do 17 godina:

U kliničkom ispitivanju 300 adolescenata u dobi od 9 do 17 godina i 153 djece u dobi

od 3 do 8 godina primilo je cjepivo H5N1. Incidencija i priroda simptoma nakon prvog i drugog cijepljenja bili su slični onima opaženima kod zdravih odraslih i starijih ispitanika.

Dojenčad i djeca u dobi od 6 do 35 mjeseci:

U kliničkom ispitivanju cjepivo H5N1 primilo je 36 dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci.

Nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti.

Sažetak nuspojava

Vrlo često (≥1/10) Često (≥1/100 i <1/10)

Manje često (≥1/1 000 i <1/100) Rijetko (≥1/10 000 i <1/1 000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

Odrasli i starije osobe:

Nuspojave (Odrasli i starije osobe)

Klasa organskog sustava (SOC)

 

Preporučeni MedDRA izraz

Učestalost

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

POREMEĆAJI KRVI I LIMFNOG

Limfadenopatija

Manje često

SUSTAVA

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI

Nesanica

Manje često

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Glavobolja

Vrlo često

SUSTAVA

Omaglica

Manje često

 

Somnolencija

Manje često

 

Senzorni poremećaji (parestezija, dizestezija,

Često

 

hipoestezija, oralna dizestezija, dizgeuzija i

 

 

osjećaj žarenja)

 

 

Sinkopa

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Konjunktivitis

Manje često

 

Nadraženost oka

Manje često

POREMEĆAJI UHA I LABIRINTA

Vrtoglavica

Često

 

Bol u uhu

Manje često

 

Iznenadan gubitak sluha

Manje često

KRVOŽILNI POREMEĆAJI

Hipotenzija

Manje često

POREMEĆAJI DIŠNOG

Bol u ustima i ždrijelu

Često

SUSTAVA, PRSIŠTA I

Kašalj

 

Često

SREDOPRSJA

Dispneja

Manje često

 

Kongestija nosa

Manje često

 

Rinoreja

Manje često

 

Suho grlo

Manje često

POREMEĆAJI PROBAVNOG

Proljev

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Manje često

 

Mučnina

Manje često

 

Bolovi u trbuhu

Manje često

 

Dispepsija

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE I

Prekomjerno znojenje

Često

POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

 

Često

 

Osip

 

Manje često

 

Urtikarija

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I REAKCIJE

Umor

 

Vrlo često

NA MJESTU PRIMJENE

Pireksija

Često

 

Zimica

 

Često

 

Malaksalost

Često

 

Bolest slična gripi

Manje često

 

Osjećaj nelagode u prsima

Manje često

 

Reakcije na mjestu injiciranja

Vrlo često

 

Bol na mjestu injiciranja

 

Otvrdnuće na mjestu injiciranja

Često

 

Eritem na mjestu injiciranja

Često

 

Oticanje na mjestu injiciranja

Često

 

Krvarenje na mjestu injiciranja

Često

 

Manje često

 

Iritacija na mjestu injiciranja

 

Manje često

 

Svrbež na mjestu injiciranja

 

Manje često

 

Otežani pokreti na mjestu injiciranja

 

 

Dojenčad, djeca i adolescenti:

Nuspojave (Dojenčad, djeca i adolescenti)

Klasa organskog sustava

Preporučeni MedDRA

 

Učestalost

 

(SOC)

izraz

6 – 35 mjeseci

3 – 8 godina

9 – 17 godina

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

Često

Često

POREMEČAJI

Smanjeni apetit

Često

Manje često

Manje često

METABOLIZMA

 

 

 

 

I PREHRANE

 

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI

Nesanica

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Poremećaj spavanja

Često

-

-

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Omaglica

-

-

Manje često

SUSTAVA

Glavobolja

-

Često

Vrlo često

 

Plač

Često

-

-

 

Somnolencija

Vrlo često

-

-

 

Hipoestezija

-

-

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Nadraženost oka

-

Manje često

-

POREMEĆAJI UHA

Vrtoglavica

-

-

Manje često

I LABIRINTA

 

 

 

 

POREMEĆAJI DIŠNOG

Kašalj

-

Manje često

Manje često

SUSTAVA, PRSIŠTA

Bol u ustima i ždrijelu

-

Često

Često

I SREDOPRSJA

Rinoreja

-

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI

Bolovi u trbuhu

-

-

Često

PROBAVNOG SUSTAVA

Mučnina

Često

Često

Često

 

Povraćanje

Često

Često

Često

 

Proljev

Često

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

Manje često

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

-

Često

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

-

Često

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG

Bol u udovima

-

-

Manje često

TKIVA

 

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I

Bol na mjestu injiciranja

Vrlo često

Vrlo često

Vrlo često

REAKCIJE NA MJESTU

Otvrdnuće na mjestu

 

 

 

PRIMJENE

injiciranja

Često

Često

Često

 

Eritem na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Često

 

Oticanje na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Često

 

Krvarenje na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

Često

Često

Manje često

 

Svrbež na mjestu

 

 

 

 

injiciranja

-

Manje često

Manje često

 

Bol u pazuhu

-

Manje često

Manje često

 

Umor

-

Često

Često

 

Vrućica

Vrlo često

Često

Manje često

 

Zimica

-

-

Često

 

Iritabilnost

Vrlo često

-

-

 

Malaksalost

-

Često

Često

 

Osjećaj hladnoće

-

Manje često

Manje često

Postmarketinško praćenje

Postmarketinški podaci za CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER još nisu dostupni.

Učinci skupine:

Na temelju postmarketinškog praćenja cjelovirionskog cjepiva protiv virusa H1N1 uzgojenog na Vero stanicama, zabilježene su sljedeće nuspojave (učestalost tih nuspojava nije poznata jer se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Poremećaji imunološkog sustava: anafilaktička reakcija, preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava: konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva: bol u udovima

Trovalentna cjepiva protiv sezonske gripe

Sljedeće su ozbiljne nuspojave zabilježene na temelju postmarketinškog praćenja interpandemijskih trovalentnih cjepiva uzgojenih na jajima:

Manje često: generalizirane kožne reakcije

Rijetko: neuralgija, prolazna trombocitopenija

Vrlo rijetko: vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega. Neurološki poremećaji, kao što je encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv influence, ATK oznaka J07BB01

CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER odobreno je u ‘iznimnim okolnostima’. To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove (EMA) procjenjivat će svaku novu informaciju o lijeku koja može biti dostupna svake godine te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s mock-up cjepivom nakon primjene dvije doze.

Mock-up cjepiva sadrže antigene influence koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima influence. Ti se antigeni mogu smatrati ‘novim’ antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna. Podaci dobiveni s mock-up cjepivom podržat će strategiju cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na imunogenost, sigurnost i reaktogenost dobiveni s mock-up cjepivom relevantni su za pandemijska cjepiva.

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Imunološki odgovor na soj cjepiva kojeg sadrži CJEPIVO PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE

H5N1 BAXTER (A/Vietnam/1203/2004)

Imunogenost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER (soj A/Vietnam/1203/2004) procijenjena je u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi

od 18 do 59 godina (N=961) te u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više (N=391) nakon režima primjene 0. i 21. dana. Nadalje, imunogenost je također procijenjena u ispitivanju faze 3 u specifičnim rizičnim skupinama imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i pacijenata s kroničnim bolestima (N=123) nakon režima primjene 0. i 21. dana.

Imunogenost u odraslih osoba od 18 do 59 godina (N=961) i u ispitanika u dobi od 60 godina i više (N=391)

Nakon prvog cijepljenja, stopa serozaštite, serokonverzije i čimbenik serokonverzije za anti-HA antitijela izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (engl. single radial haemolysis, SRH) u osoba u dobi od 18 do 59 godina i u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više bili su sljedeći:

SRH analiza

18 do 59 godina

60 godina i više

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa serozaštite*

53,2%

66,8%

47,7%

59,0%

Stopa serokonverzije**

39,8%

53,7%

41,9%

52,2%

Čimbenik serokonverzije***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH površina ≥ 25 mm²

**ili SRH površina ≥ 25 mm2 ako je polazni uzorak negativan ili 50% povećanje SRH površine ako je polazni uzorak > 4 mm²

***geometrijska sredina povećanja

Nakon prvog cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i čimbenik serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u osoba u dobi od 18 do 59 godina i u starijih ispitanika u dobi od 60 godina i više bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

18 do 59 godina

60 godina i više

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Stopa serokonverzije**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Čimbenik serokonverzije***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Imunogenost u imunokomprimiranih ispitanika (N=122) i u pacijenata s kroničnim bolestima (N=123)

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije

i čimbenik serokonverzije izmjereni MN analizom u imunokompromitiranih ispitanika i u pacijenata s kroničnim bolestima bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

Imunokompromitirani ispitanici

Pacijenti s kroničnim bolestima

 

21 dan kasnije

 

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Stopa serokonverzije**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Čimbenik serokonverzije***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Perzistencija protutijela

Perzistencija protutijela nakon cijepljenja sa 7,5 µg neadjuvantirane formulacije CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER (soj A/Vietnam/1203/2004) procijenjena je u kliničkom ispitivanju u odraslih u dobi od 18 do 59 godina i ispitanika u dobi od 60 godina i više i to 6 mjeseci, 12 - 15 mjeseci i 24 mjeseca nakon početka prve serije cijepljenja. Rezultati pokazuju smanjenje razina protutijela s vremenom.

Serozaštita*

18 do 59 godina

60 godina i više

Stopa seroneutralizacije**

SRH analiza

MN analiza

SRH analiza

MN analiza

6 mjeseci kasnije

23,9%

35,0%

26,7%

40,5%

12 – 15 mjeseci kasnije

20,7%

34,2%

18,9%

36,2%

24 mjeseca kasnije

22,4%

18,4%

12,3%

22,8%

* SRH površina ≥ 25 mm²

**MN titar ≥ 20

Križno-reaktivni imunološki odgovor na povezane H5N1 sojeve

U fazi 3 ispitivanja u odraslih (N=270) i u starijih ispitanika (N=272) nakon cijepljenja cjepivom soja A/Vietnam/1203/2004 stopa ispitanika s križno neutralizirajućim protutijelima izmjerenima MN analizom (titar ≥ 20) bila je kako slijedi:

 

18 do 59 godina

60 godina i više

 

42. dan a

180. dan

42. dan a

180. dan

Ispitano na

 

Soj A/Indonesia/05/2005

 

Stopa seroneutralizacije*

35,1%

14,4%

54,8%

28,0%

*MN titar ≥ 20

a

21 dan nakon 2.doze

 

Heterologna booster cijepljenja

Booster cijepljenje sa 7,5 µg heterolognog cjepiva soja A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je

u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci do 24 mjeseca nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi od 18 do 59 godina i u starijih osoba u dobi od 60 godina i više. Heterologni booster također je primijenjen

nakon 12 mjeseci do 24 mjeseca u fazi 3 ispitivanja u imunokompromitiranih ispitanika i u pacijenata s kroničnim bolestima.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12 do 24-mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bili

su sljedeći:

Stopa seroneutralizacije*

18 do 59 godina

60 godina i više

Ispitano na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

89,8%

86,9%

82,9 %

75,3%

*MN titar ≥ 20

Stopa seroneutralizacije*

Imunokompromitirani ispitanici

Pacijenti s kroničnim bolestima

Ispitano na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN titar ≥ 20

Dojenčad, djeca i adolescenti

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva protiv soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u kliničkom ispitivanju u djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina (N=288), u djece u dobi od 3 do 8 godina (N=146) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=33) nakon rasporeda primjene 0. i 21. dana.

Nakon cijepljenja, stopa serozaštite, serokonverzije i čimbenik serokonverzije za anti-HA antitijela izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (engl. single radial haemolysis, SRH) u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

SRH analiza

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa serozaštite*

63,8%

75,1%

46,1%

75,4%

13,8%

63,0%

Stopa serokonverzije**

48,4%

63,5%

43,3%

78,3%

13,8%

77,8%

Čimbenik serokonverzije***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH površina ≥ 25 mm²

**ili SRH površina ≥ 25 mm2 ako je početni uzorak negativan ili 50% povećanje SRH površine ako je početni uzorak > 4 mm²

***geometrijska sredina povećanja

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i čimbenik serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

Mikroneutralizacijska analiza

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

Stopa serokonverzije**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

Čimbenik serokonverzije***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje MN titra

***geometrijska sredina povećanja

Heterologna booster cijepljenja

Heterologno booster cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva soja

A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u djece i adolescenata u dobi

od 9 do 17 godina (N=196), djece u dobi od 3 do 8 godina (N=79) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=25).

Stope serozaštite (SRH površina ≥ 25 mm²) 21 dan nakon 12- mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani i na homologne i heterologne sojeve bili

su sljedeći:

Stope serozaštite*

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

81,6%

86,2%

87,5%

86,1%

96,0%

96,0%

*SRH površina ≥ 25 mm²

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12-mjesečnog booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bili su sljedeći:

Stopa seroneutralizacije*

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*MN titar ≥ 20

Podaci iz nekliničkih ispitivanja

Zaštitna djelotvornost CJEPIVA PROTIV PANDEMIJSKE INFLUENCE H5N1 BAXTER protiv pobola i smrtnosti izazvanih infekcijom sa smrtonosnim dozama iznimno patogenog virusa ptičje gripe H5N1 procijenjena je neklinički modelom ispitanim na tvorovima. Provedena su dva ispitivanja pomoću cjepiva H5N1 A/Vietnam/1203/2004 ili A/Indonesia/05/2005.

U jednom je ispitivanju šesnaest tvorova podijeljeno u dvije skupine te su cijepljeni 0. i 21.

dana sa 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 ili su lažno cijepljeni. 35. dana visoka doza iznimno virulentnog soja virusa H5N1 A/Vietnam/1203/2004 aplicirana je intranazalno svim tvorovima te su praćeni 14 dana. Tvorovi cijepljeni dozom od 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 pokazali su visoku stopu serokonverzije. Cjepivo A/Vietnam/1203/2004 pružilo je zaštitu od homolognog izazova,

o čemu svjedoči potpuno preživljavanje, smanjen gubitak težine, manje naglašeno i kraće povećanje temperature, manje primjetno smanjenje broja limfocita te smanjenje upale i nekroze mozga i olfaktornog bulbusa u cijepljenoj skupini u usporedbi s kontrolnim životinjama. Sve su kontrolne životinje podlegle infekciji.

U drugom je ispitivanju šezdeset šest tvorova bilo podijeljeno u 6 kohorta po 11 tvorova koji su bili imunizirani 0. i 21. dana s 3,75 µg ili 7,5 µg cjepiva Indonesia ili su bili lažno cijepljeni. 35.

dana tvorovima su intranazalno aplicirane visoke doze skupine virusa 2 H5N1 A/Indonesia/05/2005 ili skupine virusa 1 H5N1 A/Vietnam/1203/2004 te su praćeni 14 dana. Cjepivo A/lndonesia/05/2005 pokazalo se učinkovitim uz 100%-tno preživljavanje, smanjene incidencije vrućice, smanjenje gubitka težine, smanjenog virusnog opterećenja i smanjenih hematoloških (leukopenija i limfopenija) promjena u cijepljenim skupinama nakon homolognog izazova. Slično tome, cjepivo A/lndonesia/05/2005 bilo je učinkovito protiv heterolognog izazova, pri čemu je zabilježeno preživljavanje ovisno o dozi cjepiva u cijepljenih skupina u usporedbi s kontrolnom skupinom. Slično homolognom izazovu, cijepljenje protiv heterolognog izazova smanjilo je virusnu opterećenost i hematološke (leukopenija) promjene povezane s iznimno patogenom infekcijom ptičjom gripom.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinička ispitivanja pokazala su manje promjene razina jetrenih enzima i kalcija u ispitivanju toksičnosti ponovljene doze na štakorima. Klinički značajne promjene razine jetrenih enzima i kalcija do danas nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima na ljudima.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke s obzirom na plodnost ženki, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj. Plodnost mužjaka nije ispitivana u ispitivanjima reproduktivne i razvojne toksičnosti, međutim u ispitivanjima toksičnosti ponovljene doze ne postoje rezultati koji bi upućivali na bilo kakve promjene tkiva muškog reproduktivnog sustava vezane uz cjepivo.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

1 godina

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje od 1 jednodozne napunjene štrcaljke (staklo tipa I) koja sadrži 0,5 ml suspenzije za injekciju, s čepom klipa bez lateksa (halogenobutilna guma) s iglama ili bez njih.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije primjene cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu. Protresti prije primjene. Nakon što ga protresete, cjepivo je gotovo bijela, opalescentna, prozirna suspenzija.

Prije primjene vizualno pregledajte suspenziju kako biste provjerili sadrži li bilo kakve čestice i/ili je neuobičajena fizičkog izgleda. Ako uočite bilo što od navedenog, odložite cjepivo u otpad.

Nakon što uklonite poklopac štrcaljke, odmah pričvrstite iglu i prije primjene skinite zaštitu za iglu.

Nakon što pričvrstite iglu, cjepivo se mora odmah primijeniti.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/571/002

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. listopada 2009.

Datum posljednje obnove: 14. svibanj 2014

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom proizvodu dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA): http://www.ema.europa.eu/

DD/MM/GGGG

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept