Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemrix (split influenza virus inactivated, containing...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPandemrix
ATK šifraJ07BB02
Tvarsplit influenza virus inactivated, containing antigen equivalent to A/California/07/2009 (H1N1)-derived strain used NYMC X-179A
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Pandemrix suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

Cjepivo protiv influence (H1N1)v (fragmentirani virion, inaktivirano, adjuvantirano)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon miješanja, 1 doza (0,5 ml) sadrži:

fragmentirani virus influence, inaktiviran, sadrži antigen* koji odgovara:

A/California/07/2009 (H1N1) iz kojeg je izveden korišteni soj NYMC X-179A

3,75 mikrograma**

*umnožen na jajima

**hemaglutinin

AS03 adjuvans sadrži skvalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol (11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama)

Miješanjem suspenzije i emulzije dobiva se višedozno cjepivo u bočici. Za broj doza u bočici vidjeti dio 6.5.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: cjepivo sadrži 5 mikrograma tiomersala

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija i emulzija za emulziju za injekciju.

Suspenzija je bezbojna, blago opalescentna tekućina.

Emulzija je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Profilaksa influence koju uzrokuje virus A (H1N1)v 2009. Pandemrix se smije primijeniti samo u slučajevima kada preporučena godišnja sezonska trovalentna/četverovalentna cjepiva protiv influence nisu dostupna te ako se imunizacija protiv (H1N1)v smatra nužnom (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8).

Pandemrix se mora primjenjivati u skladu sa službenim smjernicama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporuke o dozama vode računa o podacima o sigurnosti i imunogenosti dobivenim u kliničkim ispitivanjima na zdravim ispitanicima.

Za više informacija vidjeti dijelove 4.4, 4.8 i 5.1.

Nema podataka o primjeni u djece u dobi mlađoj od 6 mjeseci.

Odrasli u dobi od 18 godina i stariji:

Jedna doza cjepiva od 0,5 ml na odabrani datum.

Podaci o imunogenosti dobiveni tri tjedna nakon primjene jedne doze cjepiva Pandemrix (H1N1)v upućuju da bi uporaba jedne doze mogla biti dovoljna.

Ako se primjenjuje druga doza, između prve i druge doze treba proći najmanje tri tjedna.

Za imunološke odgovore na jednu i dvije doze cjepiva Pandemrix (H1N1)v, uključujući i razine antitijela nakon 6 i 12 mjeseci vidjeti dio 5.1.

Pedijatrijska populacija

Djeca i adolescenti u dobi od 10-17 godina:

Doziranje se može provoditi sukladno preporukama za odrasle.

Djeca u dobi od 6 mjeseci do 9 godina

Jedna doza cjepiva od 0,25 ml na odabrani datum.

Daljnji imunološki odgovor javlja se na drugu dozu cjepiva od 0,25 ml koja se primjenjuje nakon razdoblja od tri tjedna.

Pri uporabi druge doze treba uzeti u obzir informacije navedene u dijelovima 4.4, 4.8 i 5.1.

Djeca u dobi mlađoj od 6 mjeseci

Nema dostupnih podataka o primjeni.

Preporučuje se da osobe koje prime prvu dozu cjepiva Pandemrix i završe cijeli postupak imunizacije s cjepivom Pandemrix (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom, po mogućnosti u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedra (ovisno o mišićnoj masi).

Za upute o miješanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Anafilaktička (tj. životno ugrožavajuća) reakcija u anamnezi na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima (jaja i pileći proteini, ovalbumin, formaldehid, gentamicin sulfat i natrijev deoksikolat).

Imunizaciju bolesnika s teškom febrilnom bolešću ili akutnim infekcijama treba odgoditi.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Od ovog cjepiva može se očekivati zaštita protiv influence uzrokovane samo sojevima virusa poput

A/California/07/2009 (H1N1)v.

Potreban je oprez pri primjeni ovog cjepiva u osoba s poznatom preosjetljivošću (pored anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, tiomersal i ostatne tvari (jaja i pileće proteine, ovalbumin, formaldehid, gentamicin sulfat i natrijev deoksikolat).

Kao što je slučaj sa svim injekcijskim cjepivima, uvijek treba imati odmah dostupno odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor za slučaj rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Pandemrix se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno.

Nema podataka o primjeni cjepiva Pandemrix supkutanim putem. Zbog toga zdravstveni djelatnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u osoba s trombocitopenijom ili drugim poremećajem hemostaze koji mogu biti kontraindikacija za primjenu intramuskularne injekcije, osim ako moguća korist nadilazi rizik od krvarenja.

Odgovor protutijela može biti nedostatan u bolesnika koji boluju od endogene ili jatrogene imunosupresije.

U nekih cijepljenika možda neće biti postignut zaštitni imunološki odgovor (vidjeti dio 5.1).

Nema podataka o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti koji bi ukazivali na mogućnost zamjene cjepiva Pandemrix drugim (H1N1)v cjepivima.

Epidemiološka ispitivanja povezana s cjepivom Pandemrix provedena u nekoliko europskih zemalja pokazala su povećan rizik od narkolepsije, praćene katapleksijom ili bez nje, u cijepljenih u usporedbi s necijepljenim osobama. U djece/adolescenata (u dobi do 20 godina) ta su ispitivanja pokazala 1,4 do 8 dodatnih slučajeva na 100 000 cijepljenika. Dostupni epidemiološki podaci u odraslih osoba starijih od 20 godina pokazali su približno 1 dodatan slučaj na 100 000 cijepljenika. Ovi podaci upućuju na to da se povećan rizik smanjuje kako se povećava dob pri cijepljenju.

Povezanost između cjepiva Pandemrix i narkolepsije još se uvijek istražuje.

Pandemrix se smije primijeniti samo u slučajevima kada preporučena godišnja sezonska trovalentna/četverovalentna cjepiva protiv influence nisu dostupna te ako se imunizacija protiv (H1N1)v smatra nužnom (vidjeti dio 4.8).

Pedijatrijska populacija

Iz kliničkih ispitivanja cjepiva Pandemrix (H1N1)v nema podataka o sigurnosti i imunogenosti u djece koja su mlađa od 6 mjeseci. U toj dobnoj skupini cijepljenje se ne preporuča.

U djece dobi od 6 do 35 mjeseci (N=51) koja su primila dvije doze cjepiva od 0.25 ml (polovicu doze za odrasle) s intervalom od 3 tjedna između primijenjenih doza, nakon primjene druge doze zamijećeno je povećanje stope reakcija na mjestu injiciranja, kao i općih simptoma (vidjeti dio 4.8). Nakon druge doze, osobito su se značajno povećale stope javljanja vrućice (aksilarna temperatura ≥38°C). Stoga se nakon svake doze cjepiva Pandemrix u male djece (npr. do oko 6 godina starosti) preporučuje praćenje tjelesne temperature i provođenje mjera snižavanja vrućice (poput davanja antipiretika ako to bude klinički nužno).

Kao psihogeni odgovor na injekciju iglom, osobito u adolescenata, nakon ili čak i prije bilo kojeg cijepljenja može doći do sinkope (gubitka svijesti). Uz nju mogu se javiti razni neurološki znakovi poput prolaznog poremećaja vida, parestezija i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je uspostaviti postupke kako bi se izbjeglo ozljeđivanje zbog gubitka svijesti.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Podaci dobiveni pri istovremenoj primjeni cjepiva Pandemrix (H1N1)v i neadjuvantiranog sezonskog cjepiva protiv influence (Fluarix, cjepivo s fragmentiranim virionom) u zdravih odraslih osoba u dobi starijoj od 60 godina nije ukazivala na značajnija ometanja imunološkog odgovora na Pandemrix (H1N1)v. Imunološki odgovor na Fluarix bio je zadovoljavajući.

Istovremena primjena dva cjepiva nije bila povezana s većim stopama lokalnih ili sistemskih reakcija od onih pri samostalnoj primjeni Pandemrix cjepiva.

Podaci stoga ukazuju da se Pandemrix može istovremeno primjenjivati s neadjuvantiranim sezonskim cjepivima protiv influence (uz davanje injekcija cjepiva u različite udove).

Podaci dobiveni nakon primjene neadjuvantiranog sezonskog cjepiva protiv influence (Fluarix, kao ranije navedeno) tri tjedna prije doze cjepiva Pandemrix (H1N1)v u zdravih odraslih osoba starijih od

60 godina, nisu ukazali na značajnije ometanje imunološkog odgovora na Pandemrix (H1N1)v.

Podaci stoga ukazuju da se Pandemrix može primijeniti tri tjedna nakon primjene neadjuvantiranog sezonskog cjepiva protiv influence.

U kliničkom ispitivanju u kojem je neadjuvantirano sezonsko cjepivo protiv influence (Fluarix, kao ranije navedeno) primijenjeno 3 tjedna nakon druge doze cjepiva Pandemrix (razdoblje između primijenjenih doza bilo je 21 dan), zamijećen je smanjen imunološki odgovor na cjepivo Fluarix u usporedbi s ispitanicima koji ranije nisu primili Pandemrix. Nije poznato da li bi se zamijećeni učinak mogao javiti i u slučaju primjene neadjuvantiranog sezonskog cjepiva protiv influence nakon jedne doze cjepiva Pandemrix ili u slučaju da je od primjene cjepiva Pandemrix prošao dulji vremenski period. Poželjno je da se neadjuvantirana sezonska cjepiva protiv influence primjene prije prve doze ili s prvom dozom cjepiva Pandemrix.

Nema podataka o istovremenoj primjeni cjepiva Pandemrix s drugim cjepivima.

Ako je potrebna istovremena primjena s drugim cjepivom, cijepljenje treba provesti na različitim udovima. Treba uzeti u obzir da nuspojave mogu biti pojačane.

Imunološki odgovor može biti smanjen u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence, zabilježeni su lažno pozitivni rezultati seroloških testova metodom ELISA za otkrivanje protutijela protiv virusa humane imunodeficijencije 1 (HIV-1), hepatitisa C i osobito HTLV-1. U takvim slučajevima tehnika Western blot daje negativne rezultate. Prolazne lažno pozitivne reakcije mogu biti posljedica stvaranja IgM kao odgovora na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Pandemrix se primjenjivao u trudnica u svakom trimestru trudnoće. Podaci o ishodima u više od 200 000 procijenjenih slučajeva žena koje su cijepljene tijekom trudnoće su trenutno ograničeni. U prospektivnom kliničkom ispitivanju u kojem se pratio ishod u više od 100 trudnoća nije zabilježen povećan rizik od nuspojava.

Ispitivanja cjepiva Pandemrix provedena na životinjama nisu ukazala na reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Podaci u trudnica cijepljenih različitim inaktiviranim neadjuvantiranim sezonskim cjepivima ne ukazuju na malformacije niti fetalni odnosno neonatalni toksični učinak.

Dojenje

Pandemrix se može primjenjivati kod dojilja.

Plodnost

Ne postoje podaci o utjecaju na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neki od učinaka koji su navedeni u dijelu 4.8 "Nuspojave", mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Klinička ispitivanja procjenjivala su incidenciju nuspojava kod više od 1000 ispitanika starijih od 18 godina koji su primili Pandemrix (H1N1).

U odraslih osoba u dobi od 18 do 60 godina, najčešće prijavljene nuspojave nakon cijepljenja bile su bol na mjestu injiciranja (87,8%), umor (32,9%), glavobolja (28,1%), artralgija (17,9%), mijalgija (30,0%), drhtanje (19,4%), oticanje na mjestu injiciranja (11,5%) i znojenje (11,3%).

U osoba starijih od 60 godina, najčešće prijavljene nuspojave nakon cijepljenja bile su bol na mjestu injiciranja (59,0%), mijalgija (20,6%), umor (17,9%), glavobolja (17,6%) i artralgija (14,3%).

Tablični prikaz nuspojava

Prijavljene nuspojave navedene su prema sljedećim učestalostima:

Vrlo često (≥1/10)

Često (≥1/100 i <1/10)

Manje često (≥1/1000 i <1/100) Rijetko (≥1/10 000 i <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su navedene u silaznom nizu prema ozbiljnosti.

Klasa organskog sustava

Učestalost

Nuspojave

Klinička ispitivanja

 

 

Poremećaji krvi i limfnog

Manje često

Limfadenopatija

sustava

 

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

Nesanica

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često

Glavobolja

 

Manje često

Parestezija, omaglica

Poremećaji probavnog

Često

Gastrointestinalni simptomi (poput proljeva,

sustava

 

povraćanja, bola u abdomenu, mučnine)

Poremećaji kože i potkožnog

Vrlo često

Pojačano znojenje

tkiva

Manje često

Pruritus, osip

Poremećaji mišićno-koštanog

Vrlo često

Artralgija, mijalgija

sustava i vezivnog tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Vrlo često

Oticanje i bol na mjestu injiciranja, umor,

mjestu primjene

 

drhtanje

 

Često

Crvenilo i pruritus na mjestu injiciranja,

 

 

vrućica

 

Manje često

Otvrdnuće i osjećaj topline na mjestu

 

 

injiciranja, bolest nalik gripi, malaksalost

Postmarketinško iskustvo s

cjepivom Pandemrix (H1N1)v

Poremećaji imunološkog

 

Anafilaksa, alergijske reakcije

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo rijetko1

Febrilne konvulzije

 

Narkolepsija s katapleksijom ili bez

 

 

katapleksije (vidjeti dio 4.4)

 

 

Somnolencija2

Poremećaji kože i potkožnog

 

Angioedem, generalizirane kožne reakcije,

tkiva

 

urtikarija

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

 

Reakcije na mjestu injiciranja (poput upale,

mjestu primjene

 

otvrdnuća, ekhimoze)

Postmarketinško iskustvo s trovalentnim sezonskim cjepivom protiv influence

Poremećaji krvi i limfnog

Rijetko

Prolazna trombocitopenija

sustava

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Rijetko

Neuralgija

Vrlo rijetko Neurološki poremećaji poput encefalomijelitisa, neuritisa i Guillain Barréovog sindroma

Krvnožilni poremećaji Vrlo rijetko Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega

1učestalost temeljena na procijenjenom pripisivom riziku iz epidemioloških ispitivanja u nekoliko europskih zemalja (vidjeti dio 4.4)

2Prijavljeno u bolesnika s narkolepsijom te kao privremeni događaj nakon cijepljenja

U kliničkim ispitivanjima reaktogenosti u odraslih osoba starijih od 18 godina, koje su primile dvije doze cjepiva Pandemrix (H1N1)v od 0,5 ml, opći simptomi (poput umora, glavobolje, artralgije, mijalgije, drhtanja, znojenja i vrućice) zamijećene su u većim stopama nakon druge primljene doze, nego nakon prve doze.

Pedijatrijska populacija

Djeca u dobi od 10-17 godina

U kliničkim ispitivanjima reaktogenosti u djece u dobi od 10 do 17 godina, koja su primila ili dvije doze od 0,5 ml (doza za odrasle) cjepiva ili dvije doze od 0,25 ml (polovice odrasle doze) (s razmakom od 21 dan) cjepiva Pandemrix (H1N1)v, učestalost nuspojava prema dozi navedena je u sljedećoj tablici:

Nuspojave

 

 

10-17 godina

 

 

Pola doze za odrasle

 

Doza za odrasle

 

Nakon 1. doze

Nakon 2. doze

Nakon 1. doze

Nakon 2. doze

 

N=118

N=117

 

N=98

N=93

Bol

73,7%

68,4%

 

92,9%

96,8%

Crvenilo

22,9%

31,6%

 

21,4%

28,0%

Oticanje

30,5%

25,6%

 

41,8%

53,8%

Drhtanje

20,3%

16,2%

 

14,3%

26,9%

Znojenje

7,6%

6,8%

 

5,1%

7,5%

Vrućica >38°C

1,7%

5,1%

 

3,1%

9,7%

Vrućica >39°C

1,7%

1,7%

 

0,0%

1,1%

Artralgija

9,3%

15,4%

 

26,5%

34,4%

Mijalgija

22,0%

23,1%

 

34,7%

47,3%

Umor

28,0%

27,4%

 

40,8%

51,6%

Probavne nuspojave

11,0%

12,0%

 

6,1%

6,5%

Glavobolja

35,6%

35,0%

 

41,8%

53,8%

Djeca u dobi od 3-9 godina

U kliničkim ispitivanjima reaktogenosti u djece u dobi od 3 do 5 godina i 6 do 9 godina, koja su primila ili dvije doze od 0,25 ml (polovice doze za odrasle) ili dvije doze od 0,5 ml (doza za odrasle) (u razmaku od 21 dan) cjepiva Pandemrix (H1N1)v, učestalost nuspojava prema dozi navedena je u sljedećoj tablici:

Nuspojave

3-5 godina

6-9 godina

 

Pola doze za

Doza za odrasle

Pola doze za

Doza za odrasle

 

odrasle

 

 

odrasle

 

 

 

Nakon

Nakon

Nakon

Nakon

Nakon

Nakon

Nakon

Nakon

 

1. doze

2. doze

1. doze

2. doze

1. doze

2.

1. doze

2.

 

N=60

N=56

N=53

N=52

N=65

doze

N=57

doze

 

 

 

 

 

 

N=63

 

N=57

Bol

60,0%

55,4%

75,5%

84,6%

63,1%

65,1%

94,7%

96,5%

Crvenilo

26,7%

41,1%

28,3%

34,6%

23,1%

33,3%

24,6%

33,3%

Oticanje

21,7%

28,6%

34,0%

30,8%

23,1%

25,4%

28,1%

45,6%

Drhtanje

13,3%

7,1%

3,8%

9,6%

10,8%

6,3%

7,0%

22,8%

Znojenje

10,0%

5,4%

1,9%

7,7%

6,2%

7.9%

1,8%

7,0%

Vrućica

10,0%

14,3%

5,7%

32,6%

4,6%

6,4%

1,8%

12,3%

>38°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrućica

1,7%

5,4%

0,0%

3,8%

0,0%

3,2%

0,0%

1,8%

>39°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Proljev

5,0%

5,4%

1,9%

5,8%

ND

ND

ND

ND

Omamljenost

23,3%

17,9%

15,1%

28,8%

ND

ND

ND

ND

Razdražljivost

20,0%

26,8%

18,9%

26,9%

ND

ND

ND

ND

Gubitak

20,0%

17,9%

15,1%

32,7%

ND

ND

ND

ND

apetita

 

 

 

 

 

 

 

 

Artralgija

ND

ND

ND

ND

15,4%

14,3%

14.0%

22,8%

Mijalgija

ND

ND

ND

ND

16,9%

17,5%

22,8%

28,1%

Umor

ND

ND

ND

ND

27,7%

20,6%

35,1%

49,1%

Probavne

ND

ND

ND

ND

13,8%

7,9%

15,8%

14,0%

nuspojave

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavobolja

ND

ND

ND

ND

21,5%

20,6%

42,1%

45,6%

ND=nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

Djeca u dobi od 6-35 mjeseci

U kliničkom ispitivanju reaktogenosti u djece u dobi od 6 do 35 mjeseci, koja su primila ili dvije doze od 0,25 ml (polovica doze za odrasle) ili dvije doze od 0,5 ml (doza za odrasle) (u razmaku od 21 dan) cjepiva Pandemrix (H1N1)v, nakon primjene druge doze zabilježeno je više reakcija na mjestu injiciranja, kao i općih simptoma, nego nakon prve doze, a osobito je učestalije bilo javljanje vrućice

(>38°C) mjereno aksilarno. Učestalost nuspojava prema dozi navodi se u sljedećoj tablici:

Nuspojave

Pola doze za odrasle

Doza za odrasle

 

Nakon 1. doze

Nakon 2. doze

Nakon 1. doze

Nakon 2. doze

 

N=104

N=104

N=53

N=52

Bol

35,6%

41,3%

58,5%

51,9%

Crvenilo

18,3%

32,7%

32,1%

44,2%

Oticanje

11,5%

28,8%

20,8%

32,7%

Vrućica (>38°C)

6,8%

41,4%

7,6%

46,1%

mjereno aksilarno

 

 

 

 

Vrućica (>39°C)

1,0%

2,9%

1,9%

17,3%

mjereno aksilarno

 

 

 

 

Omamljenost

16,3%

33,7%

20,8%

42,3%

Razdražljivost

26,9%

43,3%

22,6%

51,9%

Gubitak apetita

17,3%

39,4%

20,8%

50,0%

Ovaj lijek sadrži tiomersal (organski spoj žive) kao konzervans te stoga može doći do reakcija senzibilizacije (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv gripe, ATK oznaka J07BB02.

Farmakodinamički učinci

Imunološki odgovor na Pandemrix (H1N1)v

Odrasli u dobi od 18-60 godina

Imunogenost cjepiva Pandemrix procjenjivala se u dva klinička ispitivanja na ispitanicima u dobi od

18-60 godina. Svi ispitanici primili su dvije doze cjepiva od 0,5 ml, u razmaku od 21 dan, osim u ispitivanju D-Pan H1N1-008, u kojem je pola ispitanika primilo samo jednu dozu od 0,5 ml. Odgovori anti-HA protutijela navode se u nastavku:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Pan H1N1-007

 

 

D-Pan H1N1-008

 

 

21 dan nakon 1. doze

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 1. doze

21 dan nakon 2. doze

 

Ukupan

Seronegativ

Ukupan

Seronegativ

Ukupan

Seronegativ

Ukupan

Seronegativ

 

broj

ni ispitanici

broj

ni ispitanici

broj

ni ispitanici

broj

ni ispitanici

 

uključe

prije

uključe

prije

uključe

prije

uključeni

prije

 

nih

cijepljenja

nih

cijepljenja

nih

cijepljenja

h

cijepljenja

 

ispitani

N=37

ispitani

N=37

ispitani

N=76

ispitanik

N=42

 

ka

[95% CI]

ka

[95% CI]

ka

[95% CI]

a

[95% CI]

 

N=60

 

N=59

 

N=120

 

N=66

 

 

[95%

 

[95%

 

[95%

 

[95% CI]

 

 

CI]

 

CI]

 

CI]

 

 

 

Stopa

100%

100%

100%

100%

97,5%

96,1%

100%

100%

seroprotek

[94,0;

[90,5;100]

[93,9;

[90,5;100]

[92,9;

[88,9;99,2]

[94,6;

[91,6;100]

cije1

100]

 

100]

 

99,5]

 

100]

 

Stopa

98,3%

100%

98,3%

100%

95,0%

96,1%

98,5%

100%

serokonve

[91,1;

[90,5;

[90,9;

[90,5;100]

[89,4;

[88,9;99,2]

[91,8;

[91,6;100]

rzije2

100]

100]

100]

 

98,1]

 

100]

 

Čimbenik

 

 

 

 

42,15

50,73

69,7

105,9

serokonve

38,1

47,0

72,9

113,3

[33,43;

[37,84;

[53,79;

[81,81;137,

rzije3

 

 

 

 

53,16]

68,02]

90,32]

08]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Šest mjeseci nakon prve doze zabilježene su slijedeće vrijednosti stopa seroprotekcije:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

protutijelo

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

6. mjesec nakon 2 doze od

6. mjesec nakon 2 doze od

6. mjesec nakon 1 doze od

 

0,5 ml

0,5 ml

0,5 ml

 

Ukupan

Seronegativni

Ukupan

Seronegativni

Ukupan

Seronegativni

 

broj

ispitanici

broj

ispitanici

broj

ispitanici

 

uključenih

prije

uključenih

prije

uključenih

prije

 

ispitanika

cijepljenja

ispitanika

cijepljenja

ispitanika

cijepljenja

 

N=59

N=35

N=67

N=43

N=51

N=32

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Stopa

100%

100%

97,0%

95,3%

86,3%

78,1%

seroprotekcije1

[93,9;100]

[90,0;100]

[89,6;99,6]

[84,2;99,4]

[73,7;94,3]

[60,0;90,7]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

Dvanaest mjeseci nakon prve doze zabilježene su sljedeće vrijednosti stopa seroprotekcije:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

protutijelo

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

12. mjesec nakon 2 doze od

12. mjesec nakon 2 doze

12. mjesec nakon 1 doze od

 

0,5 ml

od 0,5 ml

0,5 ml

 

Ukupan

Seronegativni

Ukupan

Seronegativni

Ukupan

Seronegativni

 

broj

ispitanici

broj

ispitanici

broj

ispitanici

 

uključenih

prije

uključenih

prije

uključenih

prije

 

ispitanika

cijepljenja

ispitanika

cijepljenja

ispitanika

cijepljenja

 

N=59

N=36

N=67

N=43

N=52

N=32

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Stopa

78,0%

66,7%

79,1%

69,8%

65,4%

53,1%

seroprotekcije1

[65,3;87,7]

[49,8;80,9]

[67,4;88,1]

[53,9;82,8]

[50,9;78,0]

[34,7;70,9]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

U ispitivanju D-Pan-H1N1-008, odgovor neutralizirajućih protutijela bio je sljedeći:

Neutralizirajuća

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

nakon 2 doze od 0,5 ml

nakon 1 doze od 0,5 ml

 

21. dan

42. dan

6. mjesec

21. dan

42. dan

6. mjesec

 

N=22

N=22

N=22

N=17

N=17

N=17

Stopa odgovora na

68,2%

90,9%

81,8%

70,6%

64,7%

35,3%

cjepivo2

[45,1;86,1]

[70,8;98,9]

[59,7;94,8]

[44,0;89,7]

[38,3;85,8]

[14,2;61,7]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta od onog prije cijepljenja

Starije osobe (>60 godina)

Odgovor anti-HA antitijela u zdravih ispitanika u dobi >60 godina koji su primili ili jednu ili dvije doze od 0,5 ml, u razmaku od 21 dan, bio je sljedeći:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

61-70 godina

 

 

71-80 godina

 

 

21 dan nakon 1. Doze

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 1. doze

21 dan nakon 2. doze

 

Ukupan

Ispitanici

Ukupan

Ispitanici

Ukupan

Sero-

Ukupan

Sero-

 

broj

koji su prije

broj

koji su prije

broj

negativni

broj

negativni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uključen

cijepljenja

uključen

cijepljenja

uključen

ispitanici

uključen

ispitanici

 

ih

bili

ih

bili

ih

prije

ih

prije

 

ispitanik

seronegativ

ispitanik

seronegativ

ispitanik

cijepljenja

ispitanik

cijepljenja

 

a

ni

a

ni

a

N=23

a

N=15

 

N=75

N=43

N=40

N=23

N=40

[95% CI]

N=24

[95% CI]

 

[95%

[95% CI]

[95%

[95% CI]

[95%

 

[95%

 

 

CI]

 

CI]

 

CI]

 

CI]

 

Stopa

88,0%

81,4%

97,5%

95,7%

87,5%

82,6%

100%

100%

seroprotekc

[78,4;

[66,6;91,6]

[86,8;

[78,1;99,9]

[73,2;

[61,2;95,0]

[85,8;

[78,2;100

ije1

94,4]

 

99,9]

 

95,8]

 

100]

]

Stopa

80,0%

81,4%

95,0%

95,7%

77,5%

82,6%

91,7%

100%

serokonver

[69,2;

[66,6;91,6]

[83,1;

[78,1;99,9]

[61,5;

[61,2;95,0]

[73,0;

[78,2;100

zije2

88,4]

 

99,4]

 

89,2]

 

99,0]

]

Faktor

13,5

20,3

37,45

62,06

13,5

20,67

28,95

50,82

serokonver

[10,3;

[13,94;

[25,29;

[42,62;

[8,6;

[11,58;

[17,02;

[32,97;

zije3

17,7]

28,78]

55,46]

90,37]

21,1]

36,88]

49,23]

78,35]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

anti-HA

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

protutijelo

 

>80 godina

 

21 dan nakon 1. doze

21 dan nakon 2. doze

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su

Ukupan broj

Ispitanici koji su

 

uključenih

prije cijepljenja bili

uključenih

prije cijepljenja

 

ispitanika

seronegativni

ispitanika

bili seronegativni

 

N=5

N=3

N=3

N=1

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Stopa

80,0%

66,7%

100%

100%

seroprotekcije1

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Stopa

80,0%

66,7%

100%

100%

serokonverzije2

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Faktor

18,4

17,95

25,49

64,0

serokonverzije3

[4,3;78,1]

[0,55;582,25]

[0,99;654,60]

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

 

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja

postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

Šest mjeseci nakon prve doze zabilježene su sljedeće vrijednosti stopa seroprotekcije:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

61-70 godina

 

 

71-80 godina

 

 

6. mjesec nakon 2 doze

6. mjesec nakon 1

6. mjesec nakon 2

6. mjesec nakon 1

 

od 0,5 ml

doze od 0,5 ml

doze od 0,5 ml

doze od 0,5 ml

 

Ukupan

Ispitanici koji

Ukupan

Ispitanici koji

Ukupan

Ispitanici koji

Ukupan

Ispitanici

 

broj

su prije

broj

su prije

broj

su prije

broj

koji su prije

 

uključenih

cijepljenja

uključenih

cijepljenja

uključenih

cijepljenja

uključenih

cijepljenja

 

ispitanika

bili

ispitanika

bili

ispitanika

bili

ispitanika

bili

 

N=41

seronegativni

N=33

seronegativni

N=24

seronegativni

N=15

seronegativ

 

[95% CI]

N=23

[95%

N=19

[95%

N=15

[95%

ni

 

 

[95% CI]

CI]

[95% CI]

CI]

[95% CI]

CI]

N=7

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

 

 

stopa

93,7%

 

91,3%

51,5%

 

31,6%

 

83.3%

 

73,3%

 

66,7%

 

28,6%

seroprotekcije1

[80,1;

 

[72,0;

[33,5;

 

[12,6;

 

[62,6;

 

[44,9;

 

[38,4;

 

[3,7;

 

 

98,5]

 

98,9]

69,2]

 

56,6]

 

95,3]

 

92,2]

 

88,2]

 

71,0]

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA

 

 

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

 

 

protutijelo

 

 

 

 

 

 

>80 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. mjesec nakon 2 doze od 0,5 ml

 

 

6. mjesec nakon 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doze od 0,5 ml

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj

 

 

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj

 

 

 

 

 

 

uključenih ispitanika

cijepljenja bili seronegativni

uključenih ispitanika2

 

 

 

 

 

 

 

N=3

 

 

N=1

 

 

 

N=2

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

Stopa

 

 

100%

 

100%

 

 

 

50,0%

 

 

 

 

seroprotekcije1

[29,2;100]

 

[2,5;100]

 

 

 

[1,3;98,7]

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40 2svi ispitanici koji su prije cijepljenja bili seronegativni

Dvanaest mjeseci nakon prve doze zabilježene su slijedeće vrijednosti stopa seroprotekcije:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

61-70 godina

 

 

 

 

 

 

71-80 godina

 

 

 

12. mjesec nakon 2

 

12. mjesec nakon 1

 

12. mjesec nakon 2

 

12. mjesec nakon 1 doze od

 

 

doze od 0,5 ml

 

doze od 0,5 ml

 

 

doze od 0,5 ml

 

0,5 ml

 

 

Ukupan

Ispitanici koji

 

Ukupan

 

Ispitanici

 

Ukupan

 

Ispitanici

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su

 

 

broj

su prije

 

broj

 

koji su prije

 

 

broj

 

koji su prije

 

uključenih

prije cijepljenja

 

 

uključenih

cijepljenja bili

 

uključenih

cijepljenja

uključenih

 

cijepljenja

 

ispitanika

bili

 

 

ispitanika

seronegativni

 

ispitanika

bili

 

ispitanika

 

bili

 

N=15

seronegativni

 

 

N=40

N=23

 

N=33

 

seronegativni

 

N=25

 

seronegativni

 

[95% CI]

N=7

 

 

[95% CI]

[95% CI]

 

[95% CI]

N=19

 

[95% CI]

 

N=16

 

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

stopa

55,0%

34,8%

 

39,4%

 

21,1%

 

48,0%

 

25,0%

 

53,3%

14,3%

seroprotekcije1

[38,5;70,

[16,4;57,3]

 

[22,9;57,

[6,1;45,6]

 

[27,8;68,

 

[7,3;52,4]

 

[26,6;78,7

[0,4;57,9]

 

 

7]

 

 

9]

 

 

 

 

7]

 

 

 

]

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije

hemaglutinacije (HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009

 

 

 

protutijelo

 

 

 

 

(H1N1)v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>80 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. mjesec nakon 2 doze od 0,5 ml

 

12. mjesec nakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 doze od 0,5 ml

 

 

 

 

 

Ukupan broj

 

Ispitanici koji su

Ukupan broj

 

 

 

 

 

uključenih

prije cijepljenja bili

uključenih

 

 

 

 

 

ispitanika

 

seronegativni

 

ispitanika2

 

 

 

 

 

N=3

 

 

N=1

 

 

 

N=2

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

 

 

Stopa

100%

 

100%

 

 

 

50,0%

 

 

 

 

seroprotekcije1

[29,2;100]

 

[2,5;100]

 

 

[1,3;98,7]

 

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40 2svi ispitanici koji su prije cijepljenja bili seronegativni

Odgovor neutralizirajućih protutijela u ispitanika dobne skupine >60 godina bio je sljedeći:

Neutralizirajuća

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u serumu

 

 

 

nakon 2 doze od 0,5 ml

nakon 1 doze od 0,5 ml

 

21. dan

42. dan

6. mjesec

21. dan

42. dan

6. mjesec

 

N=22

N=22

N=22

N=18

N=18

N=18

Stopa odgovora na

68,2%

86,4%

63,6%

33,3%

27.8%

38,9%

cjepivo2

[45,1;86,1]

[65,1;97,1]

[40,7;82,8]

[13,3;59,0]

[9,7;53,5]

[17,3;64,3]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta od onog prije cijepljenja

Pedijatrijska populacija

Djeca u dobi od 10-17 godina

Dva klinička ispitivanja procjenjivala su primjenu polovice doze (0,25 ml) ili cijele doze (0,5 ml) za odrasle cjepiva Pandemrix u zdrave djece u dobi od 10 do 17 godina. Odgovor anti-HA protutijela 21. dan nakon prve i druge doze bio je sljedeći:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

Pola doze

 

 

Cijela doza

 

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj

Ispitanici koji su prije

 

ispitanika4

cijepljenja bili

ispitanika4

cijepljenja bili

 

[95% CI]

seronegativni

[95% CI]

seronegativni

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Nakon 1.

Nakon

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

 

doze

2. doze

doze

doze

doze

doze

doze

doze

 

N=54

N=54

N=37

N=37

N=92

N=88

N=59

N=57

Stopa

98,1%

100%

97,3%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotekcije1

[90,1;

[93,4;

[85,8;

[90,5;

[96,1;

[95,9;

[93,9;

[93,7;

 

100]

100]

99,9]

100]

100]

100]

100]

100]

Stopa

96,3%

98,1%

97,3%

100%

96,7%

96,6%

100%

100%

serokonverzije2

[87,3;

[90,1;

[85,8;

[90,5;

[90,8;

[90,4;

[93,9;

[93,7;

 

99,5]

100]

99,9]

100]

99,3]

99,3]

100]

100]

Faktor

48,29

107,74

67,7

187,92

72,2

139,1

99,4

249,8

serokonverzije3

[35,64;

[76,64;

[49,21;

[150,67;

[57,2;

[105,7;

[81,0;

[212,9;

 

65,42]

151,45]

93.05

234,38]

91,2]

183,1]

122,1]

293,2]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

 

 

2 stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

 

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon

 

cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

 

 

 

 

 

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja.

 

4prema planu ispitivanja

 

 

 

 

 

 

 

Stopa seroprotekcije u djece koja su primila dvije polovice doze (0.25 ml) 180. dana bila je 100%.

Dvanaest mjeseci nakon prve doze, stopa seroprotekcije u djece koja su primila dvije polovice (0,25 ml) doze bila je 90,2% i 100% u onih koji su primili dvije pune (0,5 ml) doze za odrasle osobe.

Odgovor neutralizirajućih protutijela bio je sljedeći:

Neutralizirajuća

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola doze

 

 

Cijela doza

 

 

Nakon 1.

Nakon 2.

6. mjesec

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

 

 

 

 

 

 

 

doze

doze

N=13

doze

doze

N=28

 

N=13

N=14

 

N=30

N=29

 

Stopa odgovora na

69,2%

100%

92,3%

86,7%

100%

89,3%

cjepivo2

[38,6;90,9]

[76,8;100]

[64,0;99,8]

[69,3;96,2]

[88,1;100]

[71,8;97,7]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta od onog prije cijepljenja

Djeca u dobi od 3 do 9 godina

U dva klinička ispitivanja u kojima su djeca u dobi od 3 do 9 godina primala dvije doze od 0,25 ml (pola doze za odrasle) ili dvije doze od 0,5 ml (doza za odrasle) Pandemrixa, odgovor anti-HA protutijela 21 dan nakon prve i druge doze bio je:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

3-5 godina

 

 

 

 

Pola doze za odrasle

 

Doza za odrasle5

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

Ukupan broj ispitanika4

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj ispitanika4

 

N=28

cijepljenja bili seronegativni

N=51

 

[95% CI]

N=26

 

[95% CI]

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

Nakon 1.

Nakon 2. doze

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

 

doze

 

doze

doze

doze

doze

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotekcije1

[87,7;100]

[87,7;100]

[86,8;100]

[86,8;100]

[93,0;100]

[93,0;100]

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

serokonverzije2

[87,7;100]

[87,7;100]

[86,8;100]

[86,8;100]

[93,0;100]

[93,0;100]

Faktor

33,62

237,68

36,55

277,31

49,1

384,9

serokonverzije3

[26,25;43,05]

[175,28;322,29]

[29,01;46,06]

[223,81;

[41,9;57,6]

[336,4;440,3]

 

 

 

 

343,59]

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja. 4prema planu ispitivanja

5svi ispitanici koji su prije cijepljenja bili seronegativni

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

 

6-9 godina

 

 

 

 

 

Pola doze za odrasle

 

 

Doza za odrasle

 

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj

Ispitanici koji su

 

ispitanika4

cijepljenja bili

ispitanika4

prije cijepljenja

 

N=30

seronegativni

N=55

bili seronegativni

 

[95% CI]

N=29

[95% CI]

N=48

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon

Nakon

 

doze

doze

doze

doze

doze

Doze

1. doze

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

doze

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotekcije1

[88,4;

[88,4;

[88,1;

[88,1;

[93,5;

[93,5;

[92,6;

[92,6;

 

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

serokonverzije2

[88,4;

[88,4;

[88,1;

[88,1;

[93,5;

[93,5;

[92,6;

[92,6;

 

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Čimbenik

36,33

185,25

37,7

196,81

59,0

225,7

61,7

283,2

serokonverzije3

[27,96;

[142,09;

[28,68;

[154,32;

[48,3;

[182,7;

[49,9;

[246,0;

 

47,22]

241,52]

48,71]

251,00]

72,0]

278,2]

76,3]

326,0]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja. 4prema planu ispitivanja

Stopa seroprotekcije u djece obje dobne skupine koja su primila dvije polovice doze (0.25 ml) 180. dana bila je 100%. Dvanaest mjeseci nakon prve doze zabilježena je stopa seroprotekcije od 85% u obje dobne skupine. U djece koja su primila dvije doze za odrasle (0,5 ml), stopa seroprotekcije je 12 mjeseci nakon prve doze bila 100% kod djece u dobi od 3-5 godina te 98,0% kod djece u dobi od 6-9 godina.

Odgovor neutralizirajućih protutijela bio je sljedeći:

Neutralizirajuća protutijela

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 godina

 

 

 

Pola doze za odrasle

Doza za odrasle

 

 

Nakon 1.

Nakon 2.

6.

Nakon 1.

Nakon 2.

12.

 

doze

doze

mjesec

doze

doze

mjesec

 

N=16

N=15

N=16

N=32

N=29

N=24

Stopa odgovora na

50,0%

100%

100%

81,3%

100%

100%

cjepivo2

[24,7;

[78,2;

[79,4;

[63,6;

[88,1;

[85,8;

 

75,3]

100]

100]

92,8]

100]

100]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta od onog prije cijepljenja

Neutralizirajuća

 

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u

 

 

 

 

 

 

serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 godina

 

 

 

 

Pola doze za odrasle

 

Doza za odrasle

 

 

Nakon

Nakon 2.

6. mjesec

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

 

1. doze

doze

N=15

doze

doze

N=31

 

N=14

N=15

 

N=37

N=37

 

Stopa odgovora

71,4%

100%

93,3%

86,7%

100%

96,8%

na cjepivo2

[41,9;

[78,2;

[68,1;

[69,3;

[88,1;

[83,3;

 

91,6]

100]

99,8]

96,2]

100]

99,1]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta onog prije cijepljenja

Djeca u dobi od 6-35 mjeseci

U kliničkom ispitivanju (D-Pan-H1N1-009) zdrave djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (stratificirane prema dobi u grupe od 6 do 11, 12 do 23 i 24 do 35 mjeseci) odgovor anti-HA protutijela 21 dan nakon prve i druge polovice doze za odrasle (tj. 0,25 ml) ili doze za odrasle (tj. 0,5 ml) cjepiva Pandemrix bio je:

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

 

6-11 mjeseci

 

 

 

 

 

Pola doze za odrasle

 

 

Doza za odrasle

 

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj

Ispitanici koji su

 

ispitanika4

cijepljenja bili

ispitanika4

prije cijepljenja bili

 

[95% CI]

seronegativni

[95% CI]

seronegativni

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon

 

doze

doze

doze

doze

doze

doze

doze

2. doze

 

N=34

N=32

N=30

N=28

N=15

N=15

N=14

N=14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotek-

[89,7;

[89,1;

[88,4;

[87,7;

[78,2;

[78,2;

[76,8;

[76,8;

cije1

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Stopa

97,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

serokon-

[84,7;

[89,1;

[88,4;

[87,7;

[78,2;

[78,2;

[76,8;

[76,8;

verzije2

99,9]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Faktor

48,12

276,14

64,0

441,3

46,29

370,48

49,9

452,4

serokon-

[34,34;

[164,23;

[52,3;

[365,7;

[38,83;

[217,97;

[40,3;

[322,4;

verzije3

67,42]

455,99]

78,3]

532,6]

59,80]

629,69]

61,9]

634,6]

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja. 4prema planu ispitivanja

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

 

12-23 mjeseci

 

 

 

 

 

Pola doze za odrasle

 

 

Doza za odrasle

 

 

Ukupan broj

Ispitanici koji su prije

Ukupan broj

Ispitanici koji su

 

ispitanika4

cijepljenja bili

ispitanika4

prije cijepljenja bili

 

[95% CI]

seronegativni

[95% CI]

seronegativni

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon

 

doze

doze

doze

doze

doze

doze

doze

2. doze

 

N=34

N=32

N=33

N=31

N=16

N=17

N=15

N=16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotek-

[89,7;

[89,1;

[89,4;

[88,8;

[79,4;

[80,5;

[78,2;

[79,4;

cije1

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

serokon-

[89,7;

[89,1;

[89,4;

[88,8;

[79,4;

[80,5;

[78,2;

[79,4;

verzije2

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Faktor

63,37

386,45

66,7

404,8

64,06

472,16

75,3

523,2

serokon-

[48,13;

[308,54;

[51,4;

[327,8;

[38,55;

[343,74;

[50,3;

[408,5;

verzije3

83,43]

484,02]

86,7]

500,0]

106,44]

648,57]

112,5]

670,1]

1 stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2 stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja. 4prema planu ispitivanja

anti-HA

 

Imunološki odgovor na soj poput A/California/7/2009 (H1N1)v

 

protutijelo

 

 

24-35 mjeseci

 

 

 

Pola doze za odrasle4

 

Doza za odrasle

 

 

Ukupan broj ispitanika5

Ukupan broj ispitanika5

Ispitanici koji su prije

 

[95% CI]

[95% CI]

cijepljenja bili seronegativni

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

Nakon 1. doze

Nakon 2. doze

Nakon 1.

Nakon 2.

Nakon 1.

Nakon 2. doze

 

 

 

doze

doze

doze

 

 

N=33

N=33

N=16

N=16

N=12

N=12

 

 

 

 

 

 

 

Stopa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotek

[89,4; 100]

[89,4; 100]

[79,4;100]

[79,4;100]

[73,5;100]

[73,5;100]

cije1

 

 

 

 

 

 

Stopa

100%

100%

93.8

100%

100%

100%

serokonver

[89,4; 100]

[89,4; 100]

[69,8;99,8]

[79,4;100]

[73,5;100]

[73,5;100]

zije2

 

 

 

 

 

 

Faktor

52,97

389,64

33,44

189,16

55,4

406,4

serokonver

[42,08;66,68]

[324,25;

[18,59;60,16]

[83,80;

[39,8;77,2]

[296,2;557,4]

zije3

 

468,21]

 

427,01]

 

 

1stopa seroprotekcije: udio ispitanika s titrom inhibicije hemaglutinacije (HI) ≥1:40;

2stopa serokonverzije: udio ispitanika koji su bili ili seronegativni prije cijepljenja pa su nakon

cijepljenja postigli zaštitni titar od ≥1:40, ili koji su bili seropozitivni prije cijepljenja pa su nakon cijepljenja postigli četverostruko povećanje titra;

3faktor serokonverzije: omjer geometrijske srednje vrijednosti titra (GMT) nakon i prije cijepljenja. 4svi ispitanici koji su prije cijepljenja bili seronegativni

5prema planu ispitivanja

Dvanaest mjeseci nakon prve doze stopa seroprotekcije bila je 100% u svim dobnim i doznim skupinama.

Nije poznat klinički značaj titra inhibicije hemaglutinacije (HI) 1:40 u djece.

Odgovor neutralizirajućih protutijela bio je sljedeći:

Neutralizirajuća protutijela

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 mjeseci

 

 

 

 

Pola doze

 

Doza za odrasle

 

 

Nakon 1.

Nakon 2.

12.

Nakon 1.

Nakon 2.

12.

 

doze

doze

mjesec

doze

doze

mjesec

 

N=28

N=28

N=22

N=14

N=14

N=10

Stopa odgovora na

57,1%

96,4%

86,4%

57,1%

100%

100%

cjepivo2

[37,2;

[81,7;

[65,1;

[28,9;

76,8;

[69,2;

 

75,5]

99,9]

97,1]

82,3]

100]

100]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta onog prije cijepljenja

Neutralizirajuća

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-23 mjeseci

 

 

 

 

Pola doze

 

 

Doza za odrasle

 

 

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

 

doze

doze

N=13

doze

doze

N=7

 

N=14

N=16

 

N=7

N=8

 

Stopa odgovora na

57,1%

100%

92,3%

71,4%

100%

100%

cjepivo2

[28,9;82,3]

[79,4;100]

[64,0;99,8]

[29,0;96,3]

[63,1;100]

[59,0;100]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta onog prije cijepljenja

Neutralizirajuća

Imunološki odgovor na soj poput A/Netherlands/602/9 (H1N1)v1

protutijela u serumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-35 mjeseci

 

 

 

 

Pola doze

 

 

Doza za odrasle

 

 

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

Nakon 1.

Nakon 2.

12. mjesec

 

doze

doze

N=14

doze

doze

N=5

 

N=17

N=17

 

N=8

N=7

 

Stopa odgovora na

58,8%

100%

100%

62,5%

100%

100%

cjepivo2

[32,9;81,6]

[80,5;100]

[76,8;100]

[24,5;91,5]

[59,0;100]

[47,8;100]

1antigenski sličan soju poput A/California/7/2009 (H1N1)v

2postotak cijepljenika koji su nakon cijepljenja, ako su inicijalno bili seronegativni, postigli titar antitijela ≥32 1/DIL, ili ako su inicijalno bili seropozitivni, postigli titar antitijela ≥ 4 puta onog prije cijepljenja

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva Pandemrix u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u prevenciji infekcije gripe (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Podaci iz nekliničkih ispitivanja

U nekliničkom ispitivanju procjenjivala se sposobnost induciranja zaštite protiv homolognih i heterolognih sojeva u cjepivu pomoću modela na tvorovima.

U svakom pokusu, četiri skupine po šest tvorova imunizirano je AS03-adjuvantiranim cjepivom koje sadrži hemaglutinin dobiven iz soja H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Doze od 15, 5, 1,7 ili 0,6 mikrograma hemaglutinina ispitivane su u pokusu homolognog opterećenja a doze od 15, 7,5, 3,8 ili 1,75 mikrograma hemaglutinina u pokusu heterolognog opterećenja. Kontrolnu skupinu sačinjavali su tvorovi imunizirani samo s adjuvansom, neadjuvantiranim cjepivom bez (15 mikrograma HA) ili s fiziološkom otopinom s fosfatnim puferom. Tvorovi su cijepljeni na nulti i 21. dan, a 49. dana intratrahealnim putem opterećeni su letalnom dozom H5N1/A/Vietnam/1194/04 ili heterolognim

H5N1/A/Indonesia/5/05. Od životinja koje su primile adjuvantirano cjepivo, njih 87% bilo je zaštićeno od letalnog homolognog a njih 96% od letalnog heterolognog opterećenja. U usporedbi s kontrolnom skupinom širenje virusa u gornje dišne putove također je bilo smanjeno, ukazujući na smanjen rizik od prijenosa virusa. U kontrolnoj skupini bez adjuvansa, kao i u kontrolnoj skupini s adjuvansom, tri do četiri dana nakon opterećenja sve su životinje uginule ili morale biti eutanazirane jer su bile na umoru.

Dostupne su dodatne informacije iz ispitivanja provedenih s cjepivima koja su sastavom slična cjepivu Pandemrix, ali sadrže antigene dobivene iz H5N1 virusa. Molimo da pogledate Informacije o lijeku za cjepivo protiv pandemijske gripe (H5N1) (fragmentirani virion, inaktivirano, adjuvantirano).

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci s modelnim cjepivom koje sadrži soj iz H5N1 cjepiva ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, akutne toksičnosti te toksičnosti ponovljenih doza, lokalne podnošljivosti, plodnosti ženki, embrio-fetalne i postnatalne toksičnosti (do kraja razdoblja laktacije).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Bočica sa suspenzijom: polisorbat 80 oktoksinol 10 tiomersal

natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

magnezijev klorid (MgCl2) voda za injekcije

Bočica s emulzijom: natrijev klorid (NaCl)

natrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4) kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4) kalijev klorid (KCl)

voda za injekcije

Za adjuvanse, vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon miješanja, cjepivo treba upotrijebiti unutar 24 sata. Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 24 sata pri 25°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon miješanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje sadrži:

-jedno pakiranje s 50 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml suspenzije s čepom (butil guma).

-dva pakiranja s 25 bočica (staklo tip I) od 2,5 ml emulzije s čepom (butil guma).

Volumen dobiven miješanjem sadržaja 1 bočice suspenzije (2,5 ml) i 1 bočice emulzije (2,5 ml) odgovara količini za 10 doza cjepiva (5 ml).

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pandemrix se sastoji od dva spremnika:

Za suspenziju: višedozna bočica koja sadrži antigen,

Za emulziju: višedozna bočica koja sadrži adjuvans.

Prije primjene dvije navedene komponente trebaju se pomiješati.

Upute za miješanje i primjenu cjepiva:

1.Prije miješanja dvije komponente, emulziju (adjuvans) i suspenziju (antigen) treba zagrijati na sobnu temperaturu (najmanje 15 minuta); svaku bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

2.Cjepivo se miješa tako da se pomoću štrcaljke od 5 ml izvuče cijeli sadržaj bočice s adjuvansom i doda u bočicu s antigenom. Preporučuje se koristiti štrcaljku s iglom promjera 23G. Međutim, ako ta veličina igle nije na raspolaganju, može se upotrijebiti igla promjera 21G. Bočica koja sadrži adjuvans treba se držati u okomitom položaju gornjom stranom okrenuta prema dolje, kako bi se olakšalo izvlačenje cijelog sadržaja.

3.Nakon dodavanja adjuvansa u antigen, mješavinu treba dobro protresti. Pripremljeno cjepivo je bjelkasta do žućkasta mliječna homogena emulzija. U slučaju da primijetite bilo kakvo odstupanje, bacite cjepivo.

4.Nakon miješanja volumen cjepiva Pandemrix u bočici iznosi najmanje 5 ml. Cjepivo treba primijeniti sukladno preporučenom doziranju (vidjeti dio 4.2).

5.Prije svake primjene, bočicu treba protresti i vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu fizičkog izgleda. U slučaju da primijetite nešto od navedenog (uključujući i komadiće gume od čepa), bacite cjepivo.

6.Svaka doza cjepiva od 0,5 ml (cijela doza) ili od 0,25 ml (pola doze) uvuče se u štrcaljku za injekciju od 1 ml te se primjenjuje u mišić. Ne preporučuje se koristiti štrcaljku s iglom čiji je promjer veći od 23G.

7.Nakon miješanja, cjepivo primijenite unutar 24 sata. Pripremljeno cjepivo može se čuvati ili u hladnjaku (2°C - 8°C) ili na sobnoj temperaturi koja ne prelazi 25°C. Ako se pripremljeno cjepivo čuva u hladnjaku, prije svake primjene treba pričekati da se zagrije na sobnu temperaturu (najmanje 15 minuta).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/452/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. svibnja 2008.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept