Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPanretin
ATK šifraL01XX22
Tvaralitretinoin
ProizvođačEisai Ltd

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Panretin 0,1 % gel

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 g gela sadrži 1 mg alitretinoina (0,1%).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Gel.

Bistri žuti gel.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Panretin je indiciran za topikalno liječenje kožnih lezija u bolesnika s Kaposijevim sarkomom (KS) povezanim s AIDS-om kada:

-lezije nisu ulcerirane niti limfoedematozne i

-nije potrebno liječenje visceralnog KS i

-lezije ne odgovaraju na sistemsku antiretrovirusnu terapiju i

-radioterapija ili kemoterapija nisu primjerene.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Terapiju Panretinom smije započeti i održavati samo liječnik specijalist s iskustvom u liječenju bolesnika s Kaposijevim sarkomom.

Muškarci

Bolesnici trebaju nanijeti Panretin na kožne lezije KS u dovoljnoj količini tako da svaka lezija bude pokrivena izdašnim slojem gela.

Učestalost primjene

U početku bolesnici trebaju nanositi Panretin na kožne lezije KS dva puta na dan. Učestalost primjene može se postupno povećati na tri ili četiri puta na dan sukladno podnošljivosti pojedine lezije, s time da između povećanja doze ne smije proteći manje od dva tjedna. Učestalost primjene potrebno je prilagoditi neovisno za svaku leziju. Ako na mjestu primjene nastupi toksičnost, učestalost primjene može se smanjiti kako je opisano niže. Nema podataka o djelotvornosti Panretina kad se primjenjuje rjeđe od dva puta na dan.

Lokalna nadraženost kože može se odrediti prema ljestvici s pet stupnjeva prikazanoj u Tablici 1. Smjernice za konkretnu prilagodbu liječenja zbog lokalne kožne toksičnosti povezane s liječenjem navedene su u Tablici 2.

Tablica 1: Stupnjevanje lokalne nadraženosti kože

STUPANJ

DEFINIRAJUĆI KLINIČKI ZNAKOVI

=

nema reakcije

Nijedan

=

blagi

Jasno ružičasta do crvena obojenost

= umjereni

Pojačano crvenilo, mogući edem

=

teški

Izraženo crvenilo, s edemom, sa ili bez nastanka vezikula

=

vrlo teški

Tamno crvenilo, otok i edem sa ili bez znakova stvaranja bula i nekroze

Tablica 2: Smjernice za prilagodbu kod liječenja ograničenog toksičnošću

LOKALNA NADRAŽENOST KOŽE

 

(stupnjevi prema Tablici 1)

PRILAGODBE LIJEČENJA

Stupanj 0, 1 ili 2

Nije potrebno ništa poduzimati osim kontinuiranog praćenja.

Stupanj 3

Potrebno je smanjiti učestalost ili prekinuti liječenje takve

 

lezije. Kad se nadraženost kože poboljša do stupnja 0 ili 1,

 

može se ponovno početi s liječenjem dva puta na dan,

 

povećavajući dozu svaka dva tjedna ovisno o podnošljivosti.

Stupanj 4

Kao za stupanj 3 nadraženosti. Međutim, ne smije se ponovno

 

početi s liječenjem ako je toksičnost stupnja 4 nastupila kod

 

učestalosti primjene manje od dva puta na dan.

Trajanje primjene

Za početak se preporučuje primjenjivati Panretin na lezije u razdoblju do 12 tjedana. Potrebno je prekinuti liječenje lezija čija se površina i/ili visina nije smanjila do 12. tjedna.

Kod onih lezija čija se visina i/ili površina smanjila do 12. tjedna, može se nastaviti s primjenom pod uvjetom da postoji neprekidno poboljšanje ili barem održanje odgovora te da se lijek i dalje podnosi. Liječenje svake lezije koja se prema kliničkoj procjeni potpuno povukla treba prekinuti.

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije rukovanja ili primjene lijeka

Bolesnici moraju oprati ruke prije i nakon primjene; nije potrebno nositi rukavice.

Gel se mora ostaviti od tri do pet minuta da se osuši prije nego što ga se pokrije tkaninom. Okluzivne povoje treba izbjegavati.

Mora se izbjegavati nanošenje gela na normalnu kožu oko lezija.

Gel se ne smije primjenjivati na oči ili sluznice ili u njihovoj blizini. Tuširanje, kupanje ili plivanje treba izbjegavati najmanje tri sata nakon nanošenja gela.

Žene

Sigurnost i učinkovitost u žena nisu ustanovljene zbog nedostatka kliničkih podataka. Kaposijev sarkom povezan s AIDS-om nije čest u žena.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Panretina u djece u dobi manjoj od 18 godina starosti nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Panretin nije odobren za primjenu u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

Stariji muškarci

Nema posebnih preporuka za primjenu u starijih muškaraca (iznad 65 godina starosti). Kaposijev sarkom povezan s AIDS-om nije čest u ovoj populaciji.

Oštećenje funkcije bubrega ili jetre

Nema podataka o primjeni Panretina u bolesnika s insuficijencijom bubrega ili bolešću jetre. Farmakokinetička ispitivanja pokazuju da su raspon i učestalost otkrivanja mjerljivih koncentracija 9-cis-retinoične kiseline u bolesnika s KS nakon primjene ovog lijeka bili usporedivi s rasponom i učestalošću otkrivanja mjerljivih koncentracija u plazmi cirkulirajuće, prirodno prisutne 9-cis- retinoične kiseline u neliječenih pojedinaca (vidjeti dio 5.2). Teoretski, nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s insuficijencijom bubrega ili bolešću jetre, ali takve je bolesnike potrebno pažljivo pratiti te smanjiti učestalost ili prekinuti liječenje ako nastupe nuspojave.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na retionide općenito, alitretinoin ili neku od pomoćnih tvari.Trudnoća i dojenje (vidjeti dio 4.6).

Liječenje lezija KS koje su vrlo blizu drugim kožnim promjenama.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Skupina retinoida povezana je s fotoosjetljivošću. Nije bilo prijava fotoosjetljivosti povezane s primjenom Panretina u kliničkim ispitivanjima. Međutim, bolesnike se mora upozoriti da smanje izlaganje liječenih područja sunčevom ili drugom ultraljubičastom (UV) svjetlu (vidjeti dio 5.3).

Preporučuje se da dnevni unos vitamina A hranom ne bude veći od preporučenog dnevnog unosa.

Alitretinoin može naškoditi fetusu. Žene reproduktivne dobi moraju koristiti pouzdane oblike kontracepcije tijekom liječenja Panretinom (vidjeti dio 4.6) i još mjesec dana nakon prestanka liječenja.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Potrebno je izbjegavati primjenu drugih topikalnih pripravaka na lezije KS liječene Panretinom. Mineralna ulja mogu se nanositi između dvije primjene Panretina kako bi se pomoglo sprječavanju prekomjerne suhoće i svrbeža kože. Međutim, mineralno ulje ne smije se nanijeti najmanje dva sata prije ili poslije primjene Panretina.

Ne preporučuje se primjenjivati Panretin istodobno s pripravcima koji sadrže N,N-dietil-m-toluamid (DEET), uobičajeni sastojak sredstava za odbijanje insekata. Toksikološka ispitivanja na životinjama pokazala su povećanu toksičnost DEET-a kad je DEET bio sastavni dio formulacije.

Raspon i učestalost otkrivanja mjerljivih koncentracija 9-cis-retinoične kiseline u plazmi bolesnika s KS pri primjeni lijeka na najviše 64 lezije bile su usporedive s vrijednostima u neliječenih bolesnika. Stoga postoji mala mogućnost interakcija sa sistemskim lijekovima.

U ispitivanjima u kojima se kao kontrola koristila podloga nije bilo kliničkih dokaza interakcija sa sistemskim antiretrovirusnim tvarima, uključujući inhibitore proteaze; makrolidne antibiotike i azolne antimikotike. Iako nema dostupnih podataka, postoji mogućnost da će istodobna primjena lijekova koji induciraju izoenzime CYP smanjiti razine cirkulirajućeg alitretinoina, uz mogući negativni učinak na djelotvornost Panretina.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Žene reproduktivne dobi moraju koristiti djelotvornu kontracepciju za vrijeme i mjesec dana nakon završetka liječenja.

Muškarci koji koriste Panretin trebaju primjenjivati mjere opreza kako bi osigurali da njihove partnerice ne zatrudne.

Trudnoća

Panretin je kontraindiciran (vidjeti dio 4.3) u trudnoći, jer alitretinoin može uzrokovati oštećenja fetusa kad se sistemski primjenjuje u trudnica. U kunića se pokazalo da je alitretinoin teratogen u dozi pri kojoj su postignute oko 60 puta veće koncentracije u plazmi u odnosu na najveće opažene koncentracije u plazmi muških ispitanika s KS nakon topikalne primjene gela. Međutim, trenutno nije sigurno u kojoj bi mjeri topikalno liječenje Panretinom povećalo koncentracije 9-cis-retinoične kiseline iznad fizioloških razina u plazmi žena s KS; stoga se alitretinoin ne smije primjenjivati u trudnica.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko. Na temelju koncentracija u plazmi opaženih u bolesnika, koncentracije 9-cis-retinoične kiseline u mlijeku vjerojatno predstavljaju mali rizik za dojenče. Međutim, zbog mogućnih neželjenih učinaka Panretina u dojene dojenčadi, majke moraju prekinuti dojenje prije početka primjene ovog lijeka i ne smiju započeti dojiti dok primjenjuju ovaj lijek.

Potrebno je paziti da novorođenče ne dođe u kontakt s područjima kože na koja je nedavno nanesen Panretin. Majkama zaraženima HIV-om ne preporučuje se dojiti djecu kako bi se isključilo rizik od prijenosa virusa.

Plodnost

Nisu provedena posebna ispitivanja učinaka na plodnost u muškaraca i žena. Međutim, alitretinoin je teratogen, tako da i muškarci i žene trebaju primjenjivati odgovarajuće mjere opreza kako bi se izbjegla trudnoća u partnerica.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Panretin je za kožnu primjenu i nije vjerojatno da će imati učinak na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

Nuspojave povezane s primjenom Panretina kod KS povezanog s AIDS-om nastale su gotovo isključivo na mjestu primjene. Kožna toksičnost obično počinje kao eritem; s nastavkom primjene Panretina eritem se može pojačati i može se razviti edem. Kožna toksičnost može ograničiti liječenje pri izraženom eritemu, edemu i nastanku vezikula. Kod primjene Panretina, 69,1% bolesnika primijetilo je nuspojave na mjestu primjene.

Sljedeće nuspojave na mjestu primjene povezane s lijekom bile su zabilježene u kliničkim ispitivanjima u bolesnika s KS. Nuspojave se po učestalosti klasificiraju kao vrlo česte (≥1/10), česte (≥1/100 i <1/10), manje česte (≥1/1000 i <1/100), rijetke (≥1/10 000 i <1/1000) i vrlo rijetke

(<1/10 000). Nuspojave uključuju verbatim izraze u zagradama.

Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su navedene silaznim slijedom prema ozbiljnosti.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Manje često:

limfadenopatija

Poremećaji živčanog sustava

Često:

parestezije (bockanje, trnci)

Krvožilni poremećaji

Često:

hemoragija (krvarenje u ili oko lezije), edem (edem, otok, upala), perferni edem

Manje često:

flebitis, krvožilni poremećaj

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo često:

kožni poremećaj (ispucalost, hrapavost, kraste, ogrebotine, vlaženje, gnojni

 

iscjedak), osip (eritem, crvenilo, ljuskanje, nadraženost, dermatitis), svrbež (svrbež,

 

pruritus)

Često:

kožni ulkus, serozna drenaža, eksfolijativni dermatitis (perutanje, ljuštenje,

 

deksvamacija, eksfolijacija), diskoloracija (smeđa diskoloracija, okolna

 

hiperpigmentacija, bljeđa koža), suha koža

Manje često:

celulitis, vezikulobulozni osip, makulopapularni osip, alergijska reakcija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često:

bol (žarenje, bol, osjetljivost)

Manje često:

infekcija, uključujući bakterijsku infekciju

Sigurnost Panretina procijenjena je u kliničkim ispitivanjima u više od 469 bolesnika s KS povezanim s AIDS-om, od kojih je 439 bilo liječeno alitretinoinom u koncentraciji od 0,1%.

Incidencija kožnog poremećaja povezanog s lijekom, kožnog ulkusa, bola i osipa čini se da je veća u bolesnika koji su primjenjivali Panretin četiri puta na dan nego u onih koji su ga primjenjivali manje učestalo. Međutim, čini se da se incidencija drugih jednako čestih nuspojava povezanih s lijekom kao što su svrbež, edem, eksfolijativni dermatitis i suha koža ne povećava s učestalošću primjene.

Incidencija blagog/umjerenog osipa (svi slučajevi bez obzira na uzrok) bila je manja u bolesnika liječenih kraće od 16 tjedana nego u onih liječenih 16 tjedana ili dulje (blagi, 33% nasuprot 63%; umjeren, 29% nasuprot 43%). Incidencija teškog kožnog osipa bila je neovisna o trajanju liječenja (10% u oba slučaja).

Lokalna kožna toksičnost povezana s terapijom gelom Panretin općenito se povlačila s prilagodbom ili prekidom liječenja (vidjeti dio 4.2).

Bile su prijavljene samo dvije ozbiljne nuspojave (sepsa i celulitis u istog bolesnika).

Nuspojave primijećene s Panretinom slične su nuspojavama primijećenima pri primjeni drugih topikalnih retinoida. Malo je vjerojatno da će se neželjene sistemske nuspojave povezane s oralnim retinoidima primijetiti pri primjeni gela Panretin zato što su raspon i učestalost mjerljive koncentracije 9-cis-retinoične kiseline nakon primjene ovog lijeka usporedivi s rasponom i učestalošću mjerljivih koncentracija u plazmi cirkulirajuće, fiziološki prisutne 9-cis-retinoične kiseline u neliječenih osoba.

4.9Predoziranje

Nije zabilježen niti jedan slučaj predoziranja.

Sistemska toksičnost nakon akutnog predoziranja pri topikalnoj primjeni gela Panretin nije vjerojatna.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ostali neoplastici, ATK oznaka: L01XX22

Iako se smatra da je molekularno djelovanje alitretinoina posredovano interakcijom s retinoidnim receptorima, točan mehanizam djelovanja ovog lijeka u topikalnom liječenju kožnih lezija Kaposijevog sarkoma povezanog s AIDS-om to nije poznat. Alitretinoin (9-cis-retinoična kiselina), fiziološki endogeni hormon sličan vitaminu A, veže se i aktivira sve poznate podvrste unutarstaničnih

retinoidnih receptora (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Nakon aktivacije, ti receptori funkcioniraju kao transkripcijski čimbenici ovisni o ligandu koji reguliraju ekspresiju posebnih gena. Regulacija ekspresije gena alitretinoinom kontrolira proces stanične diferencijacije i proliferacije u zdravih i neoplastičnih stanica. Djelotvornost gela Panretin u liječenju lezija KS može biti povezana s dokazanom sposobnošću alitretinoina da in vitro inhibira rast stanica KS.

Može se očekivati da Panretin gel ima samo lokalne terapijske učinke i nema ulogu u sprječavanju ili liječenju visceralnog KS.

Dva kontrolirana, multicentrična, randomizirana, dvostruko slijepa ispitivanja faze III na usporednim skupinama osigurala su podatke za Panretin gel u liječenju indeksnih kožnih lezija KS (Tablica 3). Stopa odgovora bolesnika bila je procijenjena pomoću kriterija Skupine za klinička ispitivanja AIDS-a (ACTG) za odgovor lezija KS. Ispitivanje 1 je uključivalo otvorenu fazu u kojoj su sami bolesnici izabirali sudjelovati u ispitivanju. Za Ispitivanjem 2 slijedilo je otvoreno ispitivanje (Ispitivanje 2a), koje je uključilo samo bolesnike iz Ispitivanja 2 koji su odabrali nastaviti sudjelovanje.

Tablica 3: Najbolji odgovor prema kriterijima ACTG-a u fazi kontroliranoj podlogom

 

Ispitivanje 1 (TID, QID)1

Ispitivanje 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Podloga

Panretin

Podloga

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Potpuni klinički odgovor

0,7

0,0

1,6

0,0

(CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelomični odgovor (PR) %

34,3

17,9

35,5

6,9

 

 

 

 

 

Stabilna bolest %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Progresivna bolest %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Ukupni odgovor %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Režim doziranja određen planom ispitivanja sastojao se od primjene tri puta na dan (TID) koja se povećala na četiri puta na dan (QID) nakon dva tjedna, uz prilagodbu na niže doze u slučaju toksičnosti

2.Režim doziranja određen planom ispitivanja sastojao se od primjene samo dva puta na dan (BD), uz prilagodbu na niže doze u slučaju toksičnosti.

U otvorenoj fazi Ispitivanja 1 (N = 184) stopa ukupnog odgovora povećala se na 66,7%. U Ispitivanju 2a (N = 99), stopa ukupnog odgovora povećala se na 56,1%.

U Ispitivanju 1, od 110 bolesnika s odgovorom na liječenje, 36 (33%) je imalo relaps, dok su svi osim njih četvero i dalje bili na aktivnom liječenju.

Stope odgovora analizirane su po bolesniku kao jedinici analize i po leziji. Tablica 4 prikazuje stope odgovora pojedinih lezija u bolesnika liječenih gelom Panretin u ispitivanjima faze III.

Tablica 4: Odgovori indeksnih/indikatorskih lezija1 u bolesnika tijekom prvih 12 tjedna ispitivanja u početnoj slijepoj fazi

 

Bolesnici s odgovorom zadanog broja indeksnih/indikatorskih lezija (CCR ili PR)

 

Ispitivanje 1

 

Ispitivanje 2

 

Broj odgovora

Panretin

Podloga (N=134)

Panretin

Podloga (N=72)

 

(N=134)

 

 

(N=62)

 

 

Lezije2,3

N %4

N %4

N %4

N %4

Najmanje

73 (54,5%)

(31,3%)

33 (53,2%)

(29,2%)

jedna

 

 

 

 

 

 

Najmanje

27 (20,1%)

(6,0%)

8 (12,9%)

(2,8%)

četiri

 

 

 

 

 

 

1.Ispitivanje 1, 6 indeksnih lezija; Ispitivanje 2, do 8 indeksnih lezija

2.Odgovor procijenjen za svaku indeksnu leziju pojedinačno.

3.Lezije koje su odgovorile tijekom prvih 12 tjedana početne slijepe faze ispitivanja, s potvrđenim odgovorom tijekom najmanje četiri tjedna ispitivanja (potvrda odgovora mogla je biti nakon 12 tjedana za neke lezije u Ispitivanju 1).

4.Postotci izračunati kao broj bolesnika s lezijama koje su odgovorile na liječenje podijeljen s ukupnim brojem bolesnika u početnoj slijepoj fazi.

U jednom ispitivanju, 29% lezija koje su pokazale djelomični odgovor (PR) ali nisu postigle potpuni klinički odgovor (CCR) unutar prvih 12 tjedana liječenja dostigle su CCR tijekom nastavka liječenja nakon 12. tjedna. Predviđeno vrijeme u kojem su lezije koje su postigle djelomični odgovor (PR) kasnije postigle potpuni klinički odgovor (CCR) iznosilo je 168 dana. U početnom razdoblju liječenja preporučuje se primjenjivati Panretin u trajanju do 12 tjedana. Kod lezija koje su odgovorile na liječenje tijekom tog vremena može se nastaviti s primjenom pod uvjetom da se odgovor poboljšava ili održava i da se gel i dalje podnosi. Ako nastupi potpuni odgovor lezije, na tu leziju nije potrebno dalje primjenjivati Panretin gel.

Nema podataka o djelotvornosti gela Panretin kad se nanosi na komplicirane lezije (npr., kad je prisutan limfedem).

5.2Farmakokinetička svojstva

Koncentracije 9-cis-retinoične kiseline u plazmi bile su procijenjene tijekom kliničkih ispitivanja u bolesnika s kožnim lezijama KS povezanog s AIDS-om nakon ponovne višestruke primjene dnevne doze Panretin gela u trajanju do 60 tjedana. Podskupina ovih bolesnika bila je praćena tijekom liječenja do 64 lezije (raspon 4-64, medijan 11,5 lezija) u trajanju do 44 tjedna (raspon 2-44, medijan 15 tjedana). U ovoj zadnjoj skupini, raspon i učestalost mjerljivih koncentracija 9-cis-retinoične kiseline u bolesnika s KS nakon primjene ovog lijeka bili su usporedivi s rasponom i učestalošću otkrivanja mjerljivih fizioloških koncentracija u plazmi 9-cis-retinoične kiseline u neliječenih osoba.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksikologija

U 28-dnevnom kožnom toksikološkom ispitivanju u štakora primijenjene su tri doze alitretinoina (0,01%, 0,05% ili 0,5%) u obliku gela za topikalnu primjenu. Opaženi učinci na mjestu primjene uključivali su eritem, epidermalno zadebljanje, ljuskanje i popuštanje rožnatog sloja. Kliničke procjene patologije otkrile su značajna povećanja apsolutnog broja polimorfonuklearnh leukocita, monocita, postotka monocita i smanjenja postotka limfocita u diferencijalnoj bijeloj krvnoj slici 29. dana u štakora liječenih alitretinoin 0,5% gelom. Kliničke procjene biokemije otkrile su značajna povećanja prosječnih vrijednosti biološki važnih BUN-a i alkalne fosfataze u ženki nakon 28 dana liječenja. Serumski LDL bio je povećan u skupinama mužjaka i ženki 29. dana. Nije bilo biološki važnih hematoloških razlika ili razlika u biokemijskim nalazima seruma nakon 14-dnevnog razdoblja. Opažena povećanja srednjih vrijednosti razlika u omjeru mase srca prema ukupnoj tjelesnoj masi bila su pripisana prvenstveno razlici u ukupnoj tjelesnoj masi. Nakon liječenja alitretinoin 0,5% gelom, prosječne koncentracije u plazmi ženki štakora općenito su bile ispod donje granice određivanja

(5 nMol), a prosječne koncentracije u plazmi mužjaka štakora bile su oko 200 nMol. Za razliku od ovih nalaza u štakora, koncentracije 9-cis-retinoične kiseline u plazmi bolesnika s KS koji su primjenjivali Panretin nikada nisu prelazile vrijednost od 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Ova razina je oko 1/100 prosječne koncentracije izmjerene u mužjaka štakora.

Genotoksičnost

Genotoksični potencijal alitretinoina bio je ispitan pomoću Amesovog testa, in vivo mišjeg mikronukleusnog testa, testa kromosomske aberacije u ljudskim limfocitima i testa mutacije CHO stanica. Ovaj lijek nije bio genotoksičan.

Kancerogeneza, mutageneza, narušena plodnost

Nisu provedena ispitivanja kojima bi se odredila kancerogenost alitretinoina. Međutim, mutagenost je bila procijenjena i alitretinoin je pokazao negativne rezultate na Amesovom testu, in vivo mišjem mikronukleusnom testu, testu kromosomske aberacije u ljudskim limfocitima i testu mutacije CHO stanica.

Teratogenost

U ispitivanju niza oralnih doza u kunića, alitretinoin je izazvao velike malformacije pri dozi 35 puta većoj od topikalne doze u ljudi. Pri takvoj dozi u kunića postižu se više od 60 puta veće koncentracije u plazmi u odnosu na najveće postignute koncentracije u plazmi bolesnika s KS nakon topikalne primjene Panretina. Nisu bile opažene velike malformacije u kunića nakon primjene oralnih doza koje su bile 12 puta veće od topikalne doze u ljudi (što je rezultiralo koncentracijama u plazmi koje su bile 60 puta veće od najviše opažene koncentracije u plazmi bolesnika s Kaposijevim sarkomom nakon topikalne primjene gela). Međutim, opažena je povećana stopa fuzije sternebra.

Fototoksičnost

Fototoksični potencijal alitretinoina bio je procijenjen na temelju njegovih kemijskih svojstava i podataka iz baterije testova in vitro. Rezultati ukazuju na to da alitretinoin apsorbira svjetlost iz ultraljubičastog područja i podložan je fotodegradaciji do drugih izomera (pretežno all-trans- retinoične kiseline). Pokazano je da je fotoiritacijski potencijal, koji se osniva na vezanju alitretinoina za histidin i fotoprotein, slab. U staničnim in vitro testovima, alitretinoin je pokazao da ima slab fototoksični potencijal.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

etanol makrogol 400

hidroksipropilceluloza butilhidroksitoluen

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek ne smije se miješati s drugim lijekovima. Potrebno je izbjegavati primjenu drugih topikalnih pripravaka na liječene lezije KS. Panretin gel se ne smije primjenjivati istodobno s lijekovima koji sadrže DEET.

6.3Rok valjanosti

Neotvoreno: 3 godine.

U primjeni: Tubu s preostalim sadržajem treba baciti 90 dana nakon prvog otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti. Spremnik čuvati čvrsto zatvoren.

Nakon otvaranja tube za primjenu, zatvarač tube se mora vratiti na mjesto i čvrsto zatvoriti kako ne bi propuštao zrak. Otvorene tube Panretin gela ne smiju se čuvati na temperaturi iznad 25 C i trebaju se zaštititi od izlaganja jakoj svjetlosti i toplini (npr., izravnoj sunčevoj svjetlosti).

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Panretin gel se isporučuje u aluminijskoj tubi za višekratnu primjenu od 60 g s epoksi premazom. Jedna kutija sadrži jednu tubu gela.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Panretin gel sadrži alkohol; čuvati daleko od otvorenog plamena.

7.NOSITELJ ODOBRENJA

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/149/001

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Datum prvog odobrenja: 11. listopada 2000.

Datum zadnje obnove odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Podrobnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranicama Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept