Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPecFent
ATK šifraN02AB03
Tvarfentanyl
ProizvođačArchimedes Development Ltd

1.NAZIV LIJEKA

PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina

PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina

Jedan ml otopine sadrži 1000 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Jedan potisak (100 mikrolitara) sadrži 100 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Bočice sadrže:

0,95 ml (950 mikrograma fentanila) - bočica sa 2 potiska ili

1,55 ml (1550 mikrograma fentanila) - bočica sa 8 potisaka

PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina

Jedan ml otopine sadrži 4000 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Jedan potisak (100 mikrolitara) sadrži 400 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Jedna bBočicea sadržie-1,55 ml (6200 mikrograma fentanila).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Jedan potisak sadrži 0,02 mg propilparahidroksibenzoata (E216).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Sprej za nos, otopina (sprej za nos)

Bistra do gotovo bistra bezbojna vodena otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

PecFent je indiciran za zbrinjavanje probijajuće boli u odraslih koji već primaju opioidnu terapiju održavanja protiv kronične boli uzrokovane rakom. Probijajuća bol je prolazna egzacerbacija boli koja se dodatno javlja uz već kontroliranu upornu dugotrajnu bol.

Bolesnici koji primaju opioidnu terapiju održavanja su oni koji uzimaju najmanje 60 mg peroralnog morfina na dan, najmanje 25 mikrograma transdermalnog fentanila na sat, najmanje 30 mg oksikodona na dan, najmanje 8 mg peroralnog hidromorfona na dan ili ekvianalgetsku dozu nekog drugog opioida tjedan dana ili dulje.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje mora započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u primjeni opioidne terapije u bolesnika s rakom. Liječnici moraju voditi računa o mogućnosti zlouporabe fentanila.

Doziranje

PecFent se mora titrirati na “djelotvornu” dozu, koja u dvije uzastopne epizode probijajuće boli pruža odgovarajuću analgeziju i umanji nuspojave bez uzrokovanja pretjeranih (ili nepodnošljivih) nuspojava. Djelotvornost primijenjene doze mora se procijeniti tijekom perioda od 30 minuta nakon doze.

Bolesnike se mora pažljivo nadzirati dok se ne postigne djelotvorna doza.

PecFent je dostupan u dvije jačine: 100 mikrograma/potisak i 400 mikrograma/potisak.

Jedna doza lijeka PecFent može uključivati primjenu 1 potiska spreja (doza od 100 mikrograma ili 400 mikrograma) ili 2 potiska spreja (doza od 200 mikrograma ili 800 mikrograma) iste jačine (jačina ili 100 mikrograma ili 400 mikrograma).

Bolesnici ne smiju primijeniti više od 4 doze na dan. Nakon doze bolesnici moraju pričekati barem 4 sata prije nego što ponovno primijene PecFent za drugu epizodu probijajuće boli.

Primjenom PecFenta mogu se postići doze od 100, 200, 400 i 800 mikrograma, kako slijedi:

Potrebna doza

Jačina lijeka

Količina

(mikrogrami)

(mikrogrami)

 

jedan potisak u jednu nosnicu

po jedan potisak u svaku nosnicu

jedan potisak u jednu nosnicu

po jedan potisak u svaku nosnicu

Početna doza

Početna doza PecFenta za liječenje epizoda probijajuće boli uvijek je 100 mikrograma (jedan potisak), čak i u bolesnika koji za liječenje probijajuće boli prelaze s nekog drugog lijeka koji sadrži fentanil.

Bolesnici moraju pričekati barem 4 sata prije nego što za drugu epizodu probijajuće boli primijene PecFent.

Postupak titracije

Za početnu titraciju bolesnicima se mora propisati jednu bočicu (2 potiska ili 8 potisaka) lijeka PecFent 100 mikrograma/potisak.

Bolesnicima kojima je početna doza 100 mikrograma, a potrebna im je titracija na višu dozu zbog nedovoljnog učinka, može se savjetovati da za sljedeću epizodu probijajuće boli primijene dva potiska od 100 mikrograma (po jedan u svaku nosnicu). Ako se pokaže da ova doza ne pomaže, bolesniku se može propisati bočica PecFenta od 400 mikrograma/potisak i savjetovati mu da za sljedeću epizodu probijajuće boli prijeđe na jedan potisak od 400 mikrograma. Ako se pokaže da ova doza ne pomaže, bolesniku se doza može povećati na dva potiska od

400 mikrograma (po jedan u svaku nosnicu).

Od početka liječenja bolesnike se mora pomno pratiti te titrirati dozu dok se ne dosegne djelotvorna doza i ona potvrdi tijekom liječenja u dvije uzastopne epizode probijajuće boli.

Titracija u bolesnika koji prelaze s jednog lijeka s trenutačnim otpuštanjem fentanila na drugi takav lijek

Među lijekovima s trenutačnim otpuštanjem fentanila mogu postojati znatne razlike u farmakokinetičkom profilu, što rezultira klinički važnim razlikama u brzini i opsegu apsorpcije fentanila. Stoga je pri prelaženju s jednog lijeka s fentanilom indiciranog za liječenje probijajuće boli na drugi takav lijek, uključujući intranazalne pripravke, bitno bolesnike ponovno titrirati za taj novi lijek, a ne zamijeniti lijekove po načelu doza za dozu (mikrogram za mikrogram).

Terapija održavanja

Kad se titracijom odredi djelotvorna doza bolesnici moraju nastaviti uzimati tu dozu do najviše 4 doze na dan.

Ponovna prilagodba doze

Najčešće, dozu održavanja lijeka PecFent mora se povećati samo onda kada se postojećom dozom ne uspije odgovarajuće liječiti probijajuću bol u nekoliko uzastopnih epizoda.

Ako bolesnik redovito ima više od četiri epizode probijajuće boli u 24 sata, može biti potrebno provjeriti dozu osnovne opioidne terapije.

Ako su nuspojave nepodnošljive ili ustrajne, dozu se mora smanjiti ili liječenje PecFentom zamijeniti nekim drugim analgetikom.

Prekid terapije

PecFent se mora odmah ukinuti ako bolesnik više nema epizode probijajuće boli. Liječenje uporne osnovne boli mora se nastaviti kako je propisano.

Ako je potrebno prekinuti svu opioidnu terapiju, liječnik mora bolesnika pomno pratiti jer je postupno snižavanje opioidne terapije titracijom neophodno kako bi se izbjegla mogućnost pojave naglih učinaka ustezanja lijeka.

Posebne populacije

Stariji bolesnici (u dobi iznad 65 godina)

U programu kliničkog ispitivanja PecFenta, 104 (26,1%) bolesnika bila su starija od 60 godina,

67 (16,8%) ih je bilo starije od 65 godina, a 15 (3,8%) od 75 godina. Ništa nije ukazivalo na to da u starijih bolesnika postoji tendencija prema titraciji na niže doze ili da imaju više nuspojava. Ipak, s obzirom na važnost bubrežne i jetrene funkcije u metabolizmu i klirensu fentanila, nužna je dodatna pozornost kod primjene lijeka PecFent u starijih. Podaci o farmakokinetici PecFenta u starijih bolesnika nisu dostupni.

Oštećenje jetre ili bubrega

PecFent se mora primjenjivati s oprezom u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre ili bubrega (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka PecFent u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene.

Nema podataka o primjeni u djece.

Način primjene

PecFent je samo za primjenu za nos.

Neposredno prije primjene bočicu se mora izvaditi iz spremnika sigurnog za djecu i ukloniti zaštitni zatvarač. Prije prve upotrebe bočicu se mora 'aktivirati' i to tako da se drži u uspravnom položaju i jednostavno pritišće i otpušta potisni dio s jedne i druge strane mlaznice, sve dok se u prozorčiću s brojačem doza ne pokaže zelena crta (morala bi se pojaviti nakon četiri potiska).

Bočica sa 2 potiska:

Bočica sa 2 potiska ne može se ponovno aktivirati, a jednom kada su iskorištene obje doze, ili kada je proteklo više od 5 dana od aktiviranja, bočicu i njezin sadržaj treba baciti onako kako je opisano u dijelu 6.6.

Bočica sa 8 potisaka:

Ako lijek nije upotrebljavan 5 dana, bočicu treba ponovno aktivirati jednim raspršivanjem.

Bolesniku treba savjetovati da upiše datum prve primjene u za to predviđen prostor na naljepnici spremnika sigurnog za djecu.

Za primjenu PecFenta, mlaznicu treba gurnuti malo u nosnicu (otprilike 1 cm) i neznatno usmjeriti prema hrptu nosa. Zatim se primijeni potisna doza pritiskanjem i otpuštanjem potisnog dijela s jedne i druge strane mlaznice. Začut će se 'klik' a broj prikazan u prozorčiću brojača povisit će se za jedan.

Bolesnicima se mora napomenuti da možda neće osjetiti raspršivanje lijeka u nosnicama pa se za potvrdu primjene potiska moraju osloniti na čujni klik i povećani broj na brojaču.

Kapljice raspršenog PecFenta u nosu oblikuju gel. Bolesnicima se mora reći da ne ispuhuju nos neposredno nakon primjene PecFenta.

Poslije svake upotrebe na bočicu se mora vratiti zaštitni zatvarač, a bočicu staviti natrag u spremnik siguran za djecu kako bi bila sigurno pohranjena.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Bolesnici koji se ne nalaze na terapiji održavanja opioidima jer postoji povećan rizik od respiratorne depresije.

Teška respiratorna depresija ili teške opstruktivne bolesti pluća.

Liječenje akutne boli osim probijajuće boli.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bolesnike i osobe koje za njih skrbe mora se upoznati s činjenicom da PecFent sadrži djelatnu tvar u količini koja može biti smrtonosna za dijete.

Kako bi se rizici od nuspojava povezanih s primjenom opioida sveli na najmanju moguću mjeru te da se odredi učinkovita doza, nužno je da zdravstveni djelatnici pomno nadziru bolesnike za vrijeme postupka titracije.

Važno je da liječenje bolesnika dugodjelujućim opioidima za liječenje uporne boli bude stabilizirano prije nego što započne terapija PecFentom.

Respiratorna depresija

Postoji rizik od klinički značajne respiratorne depresije povezane s primjenom fentanila. Bolesnici s bolovima koji primaju kroničnu terapiju opioidima razviju toleranciju prema respiratornoj depresiji pa je time rizik od respiratorne depresije u tih bolesnika smanjen. Istodobna primjena depresora središnjeg živčanog sustava može povećati rizik od respiratorne depresije (vidjeti dio 4.5).

Kronična plućna bolest

U bolesnika s kroničnim opstruktivnim bolestima pluća fentanil može prouzročiti ozbiljnije nuspojave. U tih bolesnika opioidi mogu smanjiti poticaj na disanje i povećati otpor dišnih putova.

Povišen intrakranijalni tlak

PecFent se smije primijeniti samo uz krajnji oprez u bolesnika koji bi mogli biti posebno osjetljivi na intrakranijalne učinke retencije CO2, poput bolesnika sa znakovima povišenog intrakranijalnog tlaka ili s oštećenjem svijesti. Opioidi mogu prikriti klinički tijek u bolesnika s ozljedom glave i smiju se primjenjivati samo ako je to klinički opravdano.

Bolest srca

Fentanil može izazvati bradikardiju. Stoga u bolesnika s prijašnjim ili postojećim bradiaritmijama

PecFent treba koristiti s oprezom.

Oštećena funkcija jetre ili bubrega

Osim toga, PecFent se mora primjenjivati s oprezom u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre ili bubrega. Utjecaj oštećenja funkcije jetre i bubrega na farmakokinetiku lijeka nije bio procjenjivan; međutim, pokazalo se da se pri intravenskoj primjeni klirens fentanila promijenio u slučajevima oštećenja jetre i bubrega zbog promjena u metaboličkom klirensu i proteinima plazme. Stoga je nužan poseban oprez za vrijeme postupka titracije u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem jetre ili bubrega.

Nužna je pažljiva procjena bolesnika s hipovolemijom i hipotenzijom.

Mogućnost zlouporabe i tolerancija

Ponavljanom primjenom opioida poput fentanila, mogu se razviti tolerancija, tjelesna i/ili psihološka ovisnost. Međutim, jatrogena ovisnost nakon terapijske upotrebe opioida je rijetka.

Sportaše se mora upozoriti da liječenje fentanilom može rezultirati pozitivnim nalazima testova na nedozvoljene tvari (doping testovi).

Serotoninski sindrom

Preporučuje se oprez kod istodobne primjene PecFenta i lijekova koji utječu na serotoninergički neurotransmitorski sustav.

Do razvoja serotoninskog sindroma potencijalno opasnog po život može doći pri istodobnoj primjeni serotoninergičkih lijekova kao što su selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) ili selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) te lijekova koji narušavaju metabolizam serotonina (uključujući inhibitore monoaminooksidaze [MAOI]). Do njegove pojave može doći pri primjeni preporučene doze (vidjeti dio 4.5).

Serotoninski sindrom može uključivati promjene mentalnog statusa (npr. agitaciju, halucinacije, komu), autonomnu nestabilnost (npr. tahikardiju, nestabilan krvni tlak, hipertermiju), neuromuskularne poremećaje (npr. hiperrefleksiju, nekoordiniranost, rigidnost) i/ili gastrointestinalne simptome (npr. mučninu, povraćanje, proljev).

Ako se posumnja na pojavu serotoninskog sindroma treba prekinuti liječenje PecFentom.

Put primjene

PecFent je namijenjen samo za primjenu za nos i ne smije se primijeniti ni na koji drugi način. Zbog fizikalno-kemijskih svojstava pomoćnih tvari uključenih u pripravak, osobito se mora izbjegavati intravensko ili intraarterijsko injiciranje.

Bolesti nosa

Ako bolesnik tijekom primjene PecFenta ima ponavljane epizode epistakse ili osjeća nelagodu u nosu, mora se razmotriti zamjenski način primjene lijeka za liječenje probijajuće boli.

Pomoćne tvari lijeka PecFent

PecFent sadrži propilparahidroksibenzoat (E216). Propilparahidroksibenzoat može uzrokovati alergijske reakcije (možda odgođene), a iznimno bronhospazam (ako se lijek ne primjenjuje pravilno).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Fentanil se metabolizira uglavnom putem izoenzimskog sustava ljudskog citokroma P450 3A4

(CYP3A4), stoga do potencijalnih interakcija može doći kada se PecFent daje istodobno s lijekovima koji utječu na aktivnost CYP3A4. Istodobna primjena s lijekovima koji induciraju aktivnost 3A4 može umanjiti djelotvornost PecFenta. Istodobna primjena PecFenta i jakih inhibitora CYP3A4 (npr. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomicin, klaritromicin i nelfinavir) ili umjerenih inhibitora CYP3A4 (npr. amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicin, flukonazol, fosamprenavir, sok od grejpa i verapamil) može rezultirati povećanim koncentracijama fentanila u plazmi što bi moglo prouzročiti ozbiljne nuspojave uključujući respiratornu depresiju sa smrtnim ishodom. Bolesnike koji uzimaju PecFent zajedno s umjerenim ili jakim inhibitorima CYP3A4 mora se pažljivo nadzirati dulje vremensko razdoblje. Povećanje doze se mora provoditi s oprezom.

Istodobna primjena drugih depresora središnjeg živčanog sustava, uključujući druge opioide, sedative ili hipnotike, opće anestetike, fenotiazine, lijekove za smirenje, lijekove za opuštanje skeletnih mišića, sedirajuće antihistaminike i alkohol, može izazvati dodatne depresorske učinke.

Serotoninergički lijekovi:

Istodobna primjena fentanila sa serotoninergičkim lijekom, kao što je selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina (SSRI) ili selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) ili inhibitor monoaminooksidaze (MAOI), može povećati rizik od pojave serotoninskog sindroma koji može biti opasan po život.

PecFent se ne preporučuje za primjenu u bolesnika koji su primili inhibitore monoaminooksidaze

(MAO) unutar proteklih 14 dana, jer je prijavljeno teško i nepredvidljivo potenciranje MAO inhibitora s opioidnim analgeticima.

Ne preporučuje se istodobna primjena parcijalnih opioidnih agonista/antagonista (npr. buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Oni imaju visoki afinitet za opioidne receptore s relativno malom intrinzičnom aktivnošću pa stoga djelomično antagoniziraju analgetski učinak fentanila i mogu izazvati simptome ustezanja u bolesnika ovisnih o opioidima.

Dokazano je da istodobna nazalna primjena oksimetazolina smanjuje apsorpciju PecFenta (vidjeti dio

5.2). Stoga se ne preporučuje istodobna primjena nazalnih vazokonstriktivnih dekongestiva tijekom titracije jer to može dovesti do titracije bolesnika na dozu višu od potrebne. Liječenje održavanjem lijekom PecFent također može biti manje djelotvorno u bolesnika s rinitisom kada se primjenjuje istodobno s nazalnim vazokonstriktivnim dekongestivom. Ako se to dogodi, bolesnike se mora savjetovati da prekinu primjenu dekongestiva.

Istodobna primjena PecFenta i drugih lijekova (osim oksimetazolina) koji se primjenjuju u nos nije ispitivana u kliničkim ispitivanjima. Druga liječenja koja se primjenjuju u nos treba izbjegavati unutar

15 minuta nakon primjene doze PecFenta.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni fentanila u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik za ljude nije poznat. PecFent se ne smije primjenjivati u trudnoći, osim ako je to neophodno.

Nakon dugotrajnog liječenja fentanil može u novorođenčeta uzrokovati simptome ustezanja. Ne preporučuje se upotreba fentanila tijekom trudova i porođaja (uključujući carski rez) jer fentanil prolazi kroz posteljicu i može prouzročiti respiratornu depresiju fetusa. Ako se primijeni PecFent, za dijete mora biti spreman antidot.

Dojenje

Fentanil prelazi u majčino mlijeko i u dojenčeta može izazvati sedaciju i respiratornu depresiju. Žene koje doje ne smiju primjenjivati fentanil, a dojenje se ne smije ponovno započeti još najmanje 5 dana nakon zadnje primjene fentanila.

Plodnost

Nema kliničkih podataka o učincima fentanila na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Opioidni analgetici mogu smanjiti duševne i/ili tjelesne sposobnosti potrebne za upravljanje vozilima ili rukovanje strojevima.

Bolesnicima se mora savjetovati da ne upravljaju vozilima ili ne rukuju strojevima ako osjete somnolenciju, omaglicu ili smetnje vida ili druge nuspojave koje mogu narušiti njihovu sposobnost vožnje ili rukovanja strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Uz PecFent se moraju očekivati nuspojave karakteristične za primjenu opioida. Te će nuspojave često prestati ili će se njihov intenzitet smanjiti uz kontinuiranu primjenu lijeka, jer će bolesnik biti titriran na najprikladniju dozu. Međutim, najozbiljnije su nuspojave respiratorna depresija (potencijalno dovodi do apneje ili respiratornog aresta), cirkulatorna depresija, hipotenzija i šok, i sve se bolesnike mora nadzirati zbog takvih nuspojava.

Klinička ispitivanja PecFenta bila su osmišljena kako bi se procijenila njegova sigurnost i djelotvornost u liječenju probijajuće boli, a svi su bolesnici protiv uporne boli primali i osnovne opioidne terapije kao što su morfin s produženim otpuštanjem ili transdermalni fentanil. Stoga nije moguće jasno odvojiti učinke samog PecFenta.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće su nuspojave prijavljene s PecFentom i/ili drugim tvarima koje sadrže fentanil tijekom kliničkih ispitivanja te nakon stavljanja lijeka u promet (učestalost je definirana kao vrlo često

(≥ 1/10); često (≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)).

 

Česte

Manje česte

Nepoznato

Infekcije i infestacije

 

pneumonija

 

 

 

nazofaringitis

 

 

 

faringitis

 

 

 

rinitis

 

Poremećaji krvi i

 

neutropenija

 

limfnog sustava

 

 

 

Poremećaji imunološkog

 

preosjetljivost

 

sustava

 

 

 

Poremećaji metabolizma

 

dehidracija

 

i prehrane

 

hiperglikemija

 

 

 

oslabljen apetit

 

 

 

pojačan apetit

 

 

Česte

Manje česte

Nepoznato

Psihijatrijski poremećaji

dezorijentiranost

zlouporaba lijeka

nesanica

 

 

delirij

 

 

 

halucinacije

 

 

 

konfuzno stanje

 

 

 

depresija

 

 

 

pomanjkanje

 

 

 

pažnje/hiperaktivni poremećaj

 

 

 

anksioznost

 

 

 

euforično raspoloženje

 

 

 

nervoza

 

Poremećaji živčanog

disgeuzija

gubitak svijesti

 

sustava

omaglica

snižena razina svijesti

 

 

somnolencija

konvulzije

 

 

glavobolja

ageuzija

 

 

 

anosmija

 

 

 

oštećenje pamćenja

 

 

 

parosmija

 

 

 

poremećaj govora

 

 

 

sedacija

 

 

 

letargija

 

 

 

tremor

 

Poremećaji uha i

 

vrtoglavica

 

labirinta

 

 

 

Srčani poremećaji

 

cijanoza

 

Krvožilni poremećaji

 

kardiovaskularna

crvenilo uz osjećaj

 

 

insuficijencija

vrućine

 

 

limfedem

 

 

 

hipotenzija

 

 

 

navala vrućine

 

Poremećaji dišnog

epistaksa

opstrukcija gornjih dišnih

respiratorna

sustava, prsišta i

rinoreja

puteva

depresija

sredoprsja

nelagoda u nosu

faringolaringealna bol

 

 

 

rinalgija

 

 

 

poremećaj nosne sluznice

 

 

 

kašalj

 

 

 

dispneja

 

 

 

kihanje

 

 

 

kongestija gornjeg

 

 

 

respiratornog trakta

 

 

 

kongestija nosa

 

 

 

intranazalna hipoestezija

 

 

 

iritacija grla

 

 

 

slijevanje sluzi iz nosa u grlo

 

 

 

suhoća nosa

 

 

Česte

Manje česte

Nepoznato

Poremećaji probavnog

povraćanje

perforacija crijeva

 

sustava

mučnina

peritonitis

 

 

konstipacija

oralna hipoestezija

 

 

 

oralna parestezija

 

 

 

proljev

 

 

 

dizanje želuca

 

 

 

bol u abdomenu

 

 

 

poremećaj jezika

 

 

 

ulceracija usta

 

 

 

dispepsija

 

 

 

suha usta

 

Poremećaji kože i

pruritus

hiperhidroza

 

potkožnog tkiva

 

urtikarija

 

Poremećaji mišićno-

 

artralgija

 

koštanog sustava i

 

trzanje mišića

 

vezivnog tkiva

 

 

 

Poremećaji bubrega i

 

anurija

 

mokraćnog sustava

 

dizurija

 

 

 

proteinurija

 

 

 

otežani početak mokrenja

 

Poremećaji

 

vaginalna hemoragija

 

reproduktivnog sustava i

 

 

 

dojki

 

 

 

Opći poremećaji i

 

nekardijalna bol u prsištu

sindrom ustezanja*

reakcije na mjestu

 

astenija

 

primjene

 

zimica

 

 

 

edem lica

 

 

 

periferni edem

 

 

 

poremećen hod

 

 

 

pireksija

 

 

 

umor

 

 

 

malaksalost

 

 

 

žeđ

 

Pretrage

 

sniženi broj trombocita

 

 

 

povećanje težine

 

Ozljede, trovanja i

 

pad

 

proceduralne

 

namjerna zloupotreba lijeka

 

komplikacije

 

pogreška u primjeni lijeka

 

*Vidjeti sljedeći odjeljak ispod

Opis odabranih nuspojava

Uz transmukozni fentanil opaženi su simptomi ustezanja od opijata kao što su mučnina, povraćanje, proljev, anksioznost, zimica, tremor i znojenje.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Očekuje se da su simptomi predoziranja fentanilom putem nosa slične naravi kao i simptomi predoziranja intravenskim fentanilom i drugim opioidima te da su produžetak njegovih farmakoloških učinaka, s respiratornom depresijom kao najozbiljnijim značajnim učinkom.

Trenutno zbrinjavanje predoziranja opioidima uključuje osiguravanje otvorenih dišnih putova, tjelesnu i verbalnu stimulaciju bolesnika, procjenu razine svijesti, ventilacijski i cirkulacijski status te po potrebi potpomognutu ventilaciju (podršku disanju).

Za liječenje predoziranja (nehotična ingestija) u osobe koja prije nije uzimala opioide, nužno je pripremiti intravenski pristup te s obzirom na kliničku indikaciju moraju se primijeniti nalokson ili drugi opioidni antagonisti. Trajanje respiratorne depresije nakon predoziranja može biti dulje od učinaka opioidnih antagonista (npr. poluvijek naloksona ima raspon od 30 do 81 minute) pa može biti potrebna ponovljena primjena. Za detalje o takvoj primjeni potrebno je pogledati Sažetak opisa svojstava lijeka za pojedini opioidni antagonist.

Za liječenje predoziranja u bolesnika koji primaju terapiju održavanja opioidima nužno je pripremiti intravenski pristup. U nekim je slučajevima potrebna razumna upotreba naloksona ili drugog opioidnog antagonista, ali to je povezano s rizikom od poticanja akutnog sindroma ustezanja.

Mora se napomenuti da iako su opažena statistički značajna povećanja razina Cmax nakon druge doze PecFenta primijenjenog jedan ili dva sata poslije početne doze, to se povećanje ne smatra dovoljno velikim da bi ukazivalo da će se dogoditi klinički zabrinjavajuće nakupljanje ili prevelika izloženost, što daje široku sigurnosnu granicu za preporučeni dozni interval od četiri sata.

Iako za vrijeme primjene PecFenta nije opaženo da mišićna rigidnost ometa disanje, to je moguće uz fentanil i druge opioide. Ako se to dogodi, mora se zbrinuti potpomognutim disanjem, nekim opioidnim antagonistom, a kao zadnju mogućnost nekim neuromuskularnim blokirajućim lijekom.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: analgetici; opioidi, derivati fenilpiperidina; ATK oznaka: N02AB03.

Mehanizam djelovanja

Fentanil je opioidni analgetik koji je uglavnom u interakciji s opioidnim µ-receptorom. Njegovi su primarni terapijski učinci analgezija i sedacija. Sekundarni su farmakološki učinci respiratorna depresija, bradikardija, hipotermija, konstipacija, mioza, tjelesna ovisnost i euforija.

Farmakodinamički učinci

Provedeno je dvostruko slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano ukriženo ispitivanje u kojem je 114 bolesnika koji su imali prosječno 1 do 4 epizode probijajuće boli na dan uz opioidnu terapiju održavanja, bilo uključeno u početnu otvorenu fazu titracije kako bi se ustanovila djelotvorna doza PecFenta (ispitivanje CP043). Bolesnici koji su ušli u dvostruko slijepu fazu liječili su do 10 epizoda probijajuće boli PecFentom (7 epizoda) ili placebom (3 epizode) slučajnim redoslijedom.

Od bolesnika koji su ušli u fazu titracije samo njih 7 (6,1%) nije bilo moguće titrirati na djelotvornu dozu zbog nedostatka djelotvornosti, a 6 bolesnika (5,3%) povučeno je zbog štetnih događaja.

Primarni ishod bila je usporedba između razlike u intenzitetu ukupne boli 30 minuta nakon doze (summed pain intensity difference, SPID30), koja je iznosila 6,57 za epizode liječene PecFentom u usporedbi s 4,45 za placebo (p<0,0001). Vrijednost SPID za epizode liječene PecFentom bila je također značajno različita u odnosu na placebo 10, 15, 45 i 60 minuta nakon primjene.

Srednja vrijednost rezultata intenziteta bola (73 bolesnika) za sve epizode liječene PecFentom (459 epizoda) u usporedbi s onima liječenim placebom (200 epizoda) bila je značajno niža 5, 10, 15, 30, 45 i 60 minuta nakon primjene (vidjeti sliku 1).

Slika 1: Srednja vrijednost (± SE) rezultata za intenzitet bola u svakoj vremenskoj točki mjerenja (modificirana populacija s namjerom liječenja, mITT, engl. modified intent to treat)

Vrijeme (minute)

PecFent

Napomena: rezultati za intenzitet bola (srednja vrijednost ispitanikovih srednjih vrijednosti) nakon primjene PecFenta i placeba.

*Značajna razlika detektirana na razini alfa <=0,05 između PecFenta i placeba u toj vremenskoj točki.

**Značajna razlika detektirana na razini alfa <=0,01 između PecFenta i placeba u toj vremenskoj točki.

Veću djelotvornost PecFenta u odnosu na placebo poduprli su podaci sekundarnih ishoda uključujući broj epizoda probijajuće boli s klinički značajnim ublažavanjem boli, što je bilo definirano kao smanjenje rezultata za intenzitet boli od najmanje 2 točke (slika 2).

Slika 2: Klinički značajno ublažavanje bola – PecFent naspram placeba: % epizoda u bolesnika sa smanjenim intenzitetom bola za ≥2 točke

Epizode (%)

** P=0,011 naspram placeba

Vrijeme od doze (minute)

*** P <0,0001 naspram placeba

 

 

 

U dvostruko slijepom, randomiziranom ispitivanju kontroliranom usporednim lijekom (ispitivanje

044) osmišljenom slično ispitivanju 043 koje je provedeno u bolesnika s podnošljivošću na opioide s probijajućom boli uzrokovanom rakom, na postojanim dozama redovito uzimanih opioida, PecFent se pokazao superiornim u odnosu na morfin sulfat s trenutačnim otpuštanjem.

Superiornost je dokazana primarnim ishodom, razlikom intenziteta bola unutar 15 minuta, koja je u bolesnika liječenih PecFentom iznosila 3,02 u usporedbi s 2,69 u bolesnika liječenih morfin sulfatom s trenutačnim otpuštanjem (p=0,0396).

U dugotrajnom, otvorenom ispitivanju sigurnosti (ispitivanje 045), 355 bolesnika uključeno je u fazu liječenja od 16 tjedana, a za vrijeme te faze 42 227 epizoda probijajuće boli uzrokovane karcinomom liječeno je PecFentom. Od tih bolesnika, njih stotinu nastavilo je liječenje do 26 mjeseci u fazi produžetka ispitivanja. Od 355 bolesnika liječenih u fazi liječenja otvorenog tipa, za 90% bolesnika nije bilo potrebno povećavati dozu.

U randomiziranom, placebom kontroliranom ispitivanju (CP043) 9,4% od 459 epizoda probijajuće boli liječenih PecFentom u 73 bolesnika zahtijevalo je upotrebu nekih dodatnih (simptomatskih) lijekova unutar 60 minuta nakon doze. Za vrijeme dugotrajnog, otvorenog ispitivanja (CP045) to je iznosilo 6,0% od 42 227 epizoda u 355 bolesnika liječenih PecFentom tijekom najviše 159 dana liječenja.

5.2Farmakokinetička svojstva

Opći uvod

Fentanil je visoko lipofilan i može se apsorbirati vrlo brzo preko nosne sluznice, a sporije gastrointestinalnim putem. Podložan je jetrenom i crijevnom metabolizmu prvog prolaza i metaboliti ne pridonose terapijskim učincima fentanila.

PecFent se koristi PecSys sustavom nazalne isporuke lijeka za modulaciju isporuke i apsorpcije fentanila. Taj sustav omogućava raspršivanje lijeka u prednji dio nosne šupljine kao finu maglicu kapljica koje se u dodiru s kalcijevim ionima prisutnim u nosnoj sluznici pretvaraju u gel. Fentanil difundira iz gela i apsorbira se kroz nosnu sluznicu; ta gelom modulirana apsorpcija fentanila snižava vršnu koncentraciju u plazmi (Cmax) dok istodobno omogućava dosezanje te vršne vrijednosti u kratkom vremenu (Tmax).

Apsorpcija

U farmakokinetičkom ispitivanju u kojemu se PecFent (100, 200, 400 i 800 mikrograma) usporedio s oralnim transmukoznim fentanilcitratom (OTFC, 200 mikrograma), pokazalo se da se fentanil brzo apsorbira nakon jedne doze intranazalno primijenjenog PecFenta, s medijanom Tmax u rasponu od

15 minuta do 21 minute (Tmax za OTFC bio je otprilike 90 minuta). Varijabilnost farmakokinetike fentanila bila je znatna nakon liječenja i PecFentom i OTFC-om. Relativna bioraspoloživost fentanila u liječenju PecFentom u usporedbi s 200 mikrograma OTFC bila je otprilike 120%.

Glavni farmakokinetički parametri prikazani su u sljedećoj tablici.

Farmakokinetički parametri u odraslih osoba koje uzimaju PecFent i OTFC

Farmakokinetički

 

PecFent

 

OTFC

parametri

(srednja vrijednost

mikrograma

mikrograma

mikrograma

mikrograma

mikrograma

(%CV))

 

 

 

 

 

Tmax (sati)*

0,33

0,25

0,35

0,34

1,50

 

(0,08-1,50)

(0,17-1,60)

(0,25-0,75)

(0,17-3,00)

(0,50-8,00)

Cmax (pg/ml)

351,5 (51,3)

780,8 (48,4)

1552,1 (26,2)

2844,0 (56,0)

317,4 (29,9)

AUC (pg.sat/ml)

2460,5 (17,9)

4359,9 (29,8)

7513,4 (26,7)

17272 (48,9)

3735,0 (32,8)

t1/2 (sat)

21,9 (13,6)

24,9 (51,3)

15,0 (24,7)

24,9 (92,5)

18,6 (31,4)

*Podaci za Tmax prikazani su kao medijan (raspon).

Krivulje za svaku razinu doze sličnog su oblika s tim da veće razine doza stvaraju veće razine fentanila u plazmi. Proporcionalnost doza dokazana je za Cmax i površinu ispod krivulje (AUC) u rasponu doza od 100 mikrograma do 800 mikrograma (vidjeti sliku 3). Ako se za liječenje probijajuće boli prelazi s nekog drugog lijeka s fentanilom na PecFent, potrebna je neovisna titracija doze za

PecFent jer se bioraspoloživost među lijekovima značajno razlikuje.

Slika 3: Prosječne koncentracije fentanila u plazmi nakon jednokratnih doza PecFenta i OTFC-a u zdravih ispitanika

Fentanil u plazmi (pg/ml)

A. PecFent 100 µg doza

B. PecFent 200 µg doza

C. PecFent 400 µg doza

D. PecFent 800 µg doza

E. OTFC 200 µg doza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

1.5

 

2.5

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme (sati)

 

 

 

 

 

 

Provedeno je farmakokinetičko ispitivanje kako bi se procijenile apsorpcija i podnošljivost jednokratne doze PecFenta u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom izazvanim peludom pri

čemu se uspoređivalo neprovocirano stanje, akutno provocirano stanje (rinitično) i akutno provocirano stanje koje je zatim liječeno oksimetazolinom.

U usporedbi neprovociranog s akutno provociranim stanjem, nije bilo klinički značajnog učinka akutnog rinitisa na Cmax, Tmax ili ukupnu izloženost fentanilu. Nakon liječenja stanja akutnog rinitisa oksimetazolinom, nastupila su smanjenja vrijednosti Cmax i izloženosti te povećanja vrijednosti Tmax koja su bila statistički i vjerojatno klinički značajna.

Distribucija

Fentanil je visoko lipofilan i dobro se raspodjeljuje izvan krvožilnog sustava, uz veliki prividni volumen distribucije. Podaci dobiveni na životinjama pokazali su da se fentanil nakon apsorpcije brzo raspodjeljuje u mozak, srce, pluća, bubrege i slezenu nakon čega slijedi sporija preraspodjela u mišiće i masno tkivo.

Na proteine plazme veže se 80 – 85% fentanila. Glavni vezni protein je alfa-1-kiseli glikoprotein, ali vezanju do neke mjere pridonose i albumin te lipoproteini. Slobodna frakcija fentanila povećava se s acidozom.

Biotransformacija

U kliničkim ispitivanjima nisu detaljno opisani metabolički putevi nakon nazalne primjene PecFenta.

Izoforma citokroma CYP3A4 metabolizira fentanil u jetri u norfentanil. U ispitivanjima na

životinjama norfentanil nije farmakološki aktivan. Više od 90% fentanila eliminira se biotransformacijom u N-dealkilirane i hidroksilirane neaktivne metabolite.

Eliminacija

Uklanjanje fentanila nakon nazalne primjene PecFenta nije bilo detaljno opisano u ispitivanju masene bilance. Manje od 7% primijenjene doze fentanila izlučuje se nepromijenjeno u mokraći, a samo oko 1% izlučuje se nepromijenjeno u stolici. Metaboliti se većinom izlučuju mokraćom, dok je izlučivanje stolicom manje značajno.

Ukupni plazmatski klirens fentanila nakon intravenske primjene iznosi približno 42 l/h.

Linearnost/nelinearnost

Proporcionalnost doze dokazana je za Cmax i AUC u rasponu doza od 100 mikrograma do 800 mikrograma.

Učinak oštećenja funkcije bubrega ili jetre na farmakokinetiku lijeka PecFent nije ispitan.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i kancerogenosti.

Ispitivanja toksičnosti za embriofetalni razvoj provedena u štakora i kunića nisu pokazala malformacije ili razvojne varijacije inducirane lijekom kada je primjenjivan tijekom perioda organogeneze.

U ispitivanju plodnosti i ranog embrionalnog razvoja provedenog u štakora, pri visokim dozama (300 mikrograma/kg na dan, s.c.) opažen je učinak posredovan mužjacima koji je u skladu sa sedativnim učincima fentanila u ispitivanjima na životinjama.

U ispitivanjima prenatalnog i postnatalnog razvoja u štakora, stopa preživljenja potomstva bila je značajno snižena pri dozama koje su uzrokovale tešku toksičnost za majke. Daljnji nalazi pri dozama toksičnim za majku u F1 mladunaca bili su odgođen tjelesni razvoj, senzorne funkcije, refleksi i ponašanje. Ti učinci bi mogli biti ili neizravni učinci zbog promjena u majčinskoj skrbi i/ili smanjene stope dojenja ili izravni učinak fentanila na mladunčad.

Ispitivanja kancerogenosti s fentanilom (26-tjedni dermalni alternativni biotest u transgenih miševa Tg.AC; dvogodišnje ispitivanje supkutane kancerogenosti u štakora) nisu dala nalaze koji bi ukazivali na onkogeni potencijal. Pregled rezova mozgova štakora na kojima je ispitivana kancerogenost pokazao je lezije mozga u životinja kojima su davane visoke doze fentanilcitrata. Važnost ovog nalaza za ljude nije poznata.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

pektin (E440) manitol (E421) feniletilni alkohol

propilparahidroksibenzoat (E216) saharoza

kloridna kiselina (0,36%) ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

Bočica sa 2 potiska: 18 mjeseci

Nakon aktivacije, primijeniti unutar 5 dana.

Bočica sa 8 potisaka: 3 godine

Nakon prve primjene: 60 dana

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u spremniku sigurnom za djecu, radi zaštite od svjetlosti.

Bočicu uvijek čuvajte u spremniku sigurnom za djecu, čak i kad je lijek potrošen.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica (prozirno staklo tipa I) s pričvršćenom odmjernom pumpicom koja uključuje čujni brojač doza i zaštitni zatvarač (neprozirni bijeli zatvarač za 2 potiska i prozirni zatvarač za 8 potisaka). U svakom slučaju, lijek je pakiran u spremniku u obliku školjke sigurnom za djecu.

Bočice sadrže:

0,95 ml što osigurava 2 potpuna potiska ili

1,55 ml što osigurava 8 potpunih potisaka.

Bočice i njihovi spremnici sigurni za djecu isporučuju se u kutijama koje mogu sadržavati: Za bočicu sa 2 potiska: 1 bočicu.

Za bočicu sa 8 potisaka: 1, 4 ili 12 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve formulacije ili veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Djelomično upotrijebljene bočice lijeka PecFent mogu sadržavati dovoljno lijeka da naštete ili ugroze život djeteta. Čak i kad je u bočici preostalo malo lijeka ili ga uopće nije preostalo, PecFent se mora odgovarajuće zbrinuti prema sljedećim koracima:

oBolesnike i osobe koje o njima skrbe treba uputiti kako pravilno zbrinuti sve neupotrijebljene, djelomično upotrijebljene i upotrijebljene bočice PecFenta. Bolesnika se mora uputiti kako to učiniti pravilno.

oAko je u bočici ostalo nepotrebnih terapijskih doza lijeka, bolesnika treba uputiti da ih isprazni iz bočice na sljedeći način:

Bočica sa 2 potiska:

oSprej usmjerite u stranu suprotnu od sebe (i od drugih osoba) i raspršite preostali lijek sve dok se u prozorčiću brojača ne pojavi broj "2" crvene boje i dok više nije moguće iz bočice dobiti nijednu punu terapijsku dozu lijeka.

oKada se u brojaču pojavio broj "2", bolesnik treba nastaviti pritiskati još četiri puta na mjesta za prste ispod mlaznice (osjetit će nešto veći otpor) kako bi se ispraznio preostali lijek iz bočice.

oNakon što su istisnute 2 terapijske doze spreja, bolesnik više neće čuti klik, a brojač se neće pomaknuti s broja "2"; potisci koji će se dalje raspršivati nisu potpune doze i ne smiju se terapijski koristiti.

Bočica sa 8 potisaka:

oSprej usmjerite u stranu suprotnu od sebe (i od drugih osoba) i raspršite preostali lijek sve dok se u prozorčiću brojača ne pojavi broj "8" crvene boje i dok više nije moguće iz bočice dobiti nijednu punu terapijsku dozu lijeka.

oKada se u brojaču pojavio broj "8", bolesnik treba nastaviti pritiskati još četiri puta na mjesta za prste ispod mlaznice (osjetit će nešto veći otpor) kako bi se ispraznio preostali lijek iz bočice.

oNakon što je istisnuto 8 terapijskih doza spreja, bolesnik više neće čuti klik, a brojač se neće pomaknuti s broja "8"; potisci koji će se dalje raspršivati nisu potpune doze i ne smiju se terapijski koristiti.

Čim PecFent više nije potreban, bolesnike i članove kućanstva se mora upozoriti da što prije sustavno zbrinu sve bočice koje su preostale od propisane količine lijeka i to tako da ih vrate u njihove spremnike sigurne za djecu i bace u skladu s lokalnim propisima ili da ih vrate u ljekarnu.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Archimedes Development Ltd

Albert Einstein Centre

Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard

Nottingham

NG7 2TN

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/644/007

EU/1/10/644/001

EU/1/10/644/002

EU/1/10/644/005

EU/1/10/644/003

EU/1/10/644/004

EU/1/10/644/006

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 31. kolovoza 2010.

Datum posljednje obnove: 17 srpanj 2015

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept