Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Označavanje - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPedea
ATK šifraC01EB16
Tvaribuprofen
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA VANJSKOJ KUTIJI

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Pedea 5 mg/ml otopina za injekciju ibuprofen

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml sadrži 5 mg ibuprofena

Svaka ampula od 2 ml sadrži 10 mg ibuprofena

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: trometamol, natrijev klorid, natrijev hidroksid, 25%-tna kloridna kiselina, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 4 x 2 ml ampule

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu u obliku kratkotrajne infuzije

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Nakon prvog otvaranja ampule, sav neiskorišteni lijek mora se odbaciti.

Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal treba zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe S.A.R.L.,

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle F- 92800 Puteaux,

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/284/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

NALJEPNICA STAKLENE AMPULE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pedea 5 mg/ml otopina za injekciju ibuprofen

i.v. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Vidjeti uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 mg / 2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept