Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – Označavanje - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPergoveris
ATK šifraG03GA30
Tvarfollitropin alfa /lutropin alfa
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Pergoveris 150 IU/75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju. folitropin alfa/lutropin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 150 IU (što odgovara 11 mikrograma) folitropina alfa (r-hFSH) i 75 IU (što odgovara 3 mikrograma) lutropina alfa (r-hLH).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Drugi sastojci:

Prašak: natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, metionin, polisorbat 20, saharoza, natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i koncentrirana fosfatna kiselina (za podešavanje pH).

Otapalo: voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

1 bočica s praškom.

1 bočica s otapalom.

3 bočice s praškom.

3 bočice s otapalom.

10 bočica s praškom.

10 bočica s otapalom.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Pročitajte Uputu o lijeku za rok valjanosti rekonstituiranog lijeka.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/396/001

 

 

 

 

1 bočica s praškom za otopinu za injekciju.

 

1 bočica s otapalom.

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/396/002

3 bočice s praškom za otopinu za injekciju.

 

3 bočice s otapalom.

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/396/003

10 bočica s praškom za otopinu za injekciju.

 

10 bočica s otapalom

 

13.BROJ SERIJE

Lot

Lot otapala

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

pergoveris 150 iu/75 iu

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PERGOVERIS 150 IU/75 IU

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pergoveris 150 IU/75 IU prašak za otopinu za injekciju folitropin alfa/lutropin alfa

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

150 IU r-hFSH/75 IU r-hLH

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Pergoveris voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PERGOVERIS (300 IU + 150 IU)/0,48 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA

Pergoveris (300 IU + 150 IU)/0,48 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. folitropin alfa/lutropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 300 IU (što odgovara 22 mikrograma) folitropina alfa (r-hFSH) i 150 IU (što odgovara 6 mikrograma) lutropina alfa (r-hLH) u 0,48 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, argininklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidroksid i koncentrirana fosfatna kiselina (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 višedozna napunjena brizgalica s 0,48 ml otopine

5 injekcijskih igala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom otvoren, lijek se može čuvati najviše 28dana na temperaturi od 25 °C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/396/004

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

pergoveris (300 iu + 150 iu)/0,48 ml brizgalica

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PERGOVERIS (300 IU + 150 IU)/0,48 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI, NALJEPNICA NA BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pergoveris (300 IU + 150 IU)/0,48 ml injekcija folitropin alfa/lutropin alfa

Potkožnu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 28 dana

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

300 IU r-hFSH-150 IU r-hLH/0,48 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PERGOVERIS (450 IU + 225 IU)/0,72 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA

Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0,72 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. folitropin alfa/lutropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 450 IU (što odgovara 33 mikrograma) folitropina alfa (r-hFSH) i 225 IU (što odgovara 9 mikrograma) lutropina alfa (r-hLH) u 0,72 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, argininklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidroksid i koncentrirana fosfatna kiselina (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 višedozna napunjena brizgalica s 0,72 ml otopine

7 injekcijskih igala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom otvoren, lijek se može čuvati najviše 28dana na temperaturi od 25 °C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/396/005

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

pergoveris (450 iu + 225 iu)/0,72 ml brizgalica

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PERGOVERIS (450 IU + 225 IU)/0,72 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI, NALJEPNICA NA BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0,72 ml injekcija folitropin alfa/lutropin alfa

Potkožnu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 28 dana

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

450 IU r-hFSH-225 IU r-hLH/0,72 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PERGOVERIS (900 IU + 450 IU)/1,44 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA

Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1,44 ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. folitropin alfa/lutropin alfa

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 900 IU (što odgovara 66 mikrograma) folitropina alfa (r-hFSH) i 450 IU (što odgovara 18 mikrograma) lutropina alfa (r-hLH) u 1,44 ml.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, argininklorid, poloksamer 188, metionin, fenol, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidroksid i koncentrirana fosfatna kiselina (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 višedozna napunjena brizgalica s 1,44 ml otopine

14 injekcijskih igala

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom otvoren, lijek se može čuvati najviše 28 dana na temperaturi od 25°C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/396/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

pergoveris (900 iu + 450 iu)/1,44 ml brizgalica

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PERGOVERIS (900 IU + 450 IU)/1,44 ML OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ BRIZGALICI, NALJEPNICA NA BRIZGALICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1,44 ml injekcija folitropin alfa/lutropin alfa

Potkožnu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 28 dana

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

900 IU r-hFSH-450 IU r-hLH/1,44 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept