Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Označavanje - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPeyona (Nymusa)
ATK šifraN06BC01
Tvarcaffeine citrate
ProizvođačChiesi Farmaceutici SpA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralna otopina kofeincitrat

(odgovara 10 mg/ml kofeina u obliku baze)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna ampula od 1 ml sadrži 20 mg kofeincitrata (što odgovara 10 mg kofeina u obliku baze). Jedna ampula od 3 ml sadrži 60 mg kofeincitrata (što odgovara 30 mg kofeina u obliku baze). Jedan ml otopine sadrži 20 mg kofeincitrata (što odgovara 10 mg kofeina u obliku baze).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Citratna kiselina hidrat, natrijev citrat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju Oralna otopina

10 ampula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Primjena u venu

Primjena kroz usta

Samo za jednokratnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Nakon otvaranja ampule, lijek se mora odmah primijeniti.

Lijek se mora primijeniti aseptičkom tehnikom odmah nakon razrjeđivanja.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni dio lijeka mora se baciti.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CHIESI Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

43122 PARMA-ITALIJA

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/528/002 ampule od 1 ml

EU/1/09/528/001 ampule od 3 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Peyona

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA AMPULI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Peyona 20 mg/ml otopina za infuziju i oralna otopina kofeincitrat

(odgovara 10 mg/ml kofeina u obliku baze) i.v./ primjena kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

20 mg/1 ml

60 mg/3 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept