Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Sažetak opisa svojstava lijeka - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPlenadren
ATK šifraH02AB09
Tvarhydrocortisone
ProizvođačShire Services BVBA

1.NAZIV LIJEKA

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 5 mg hidrokortizona.

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 20 mg hidrokortizona.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta s prilagođenim oslobađanjem.

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Tablete su okrugle (promjera 8 mm), ispupčene i ružičaste boje.

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Tablete su okrugle (promjera 8 mm) ispupčene i bijele boje.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje adrenalne insuficijencije u odraslih.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Plenadren se daje kao terapija održavanja. Peroralne nadomjesne doze treba odrediti za svakog bolesnika pojedinačno prema kliničkom odgovoru. Uobičajena doza održavanja iznosi 20 do 30 mg na dan, a daje se jedanput na dan i to ujutro. U bolesnika u kojih još donekle postoji proizvodnja endogenog kortizola, može biti dovoljna niža doza. Doza od 40 mg najviša je ispitana doza održavanja. Primjenjivati valja najnižu moguću dozu održavanja. U situacijama u kojima je tijelo izloženo prekomjernom fizičkom i/ili psihičkom stresu, bolesnicima može biti potrebna dodatna zamjenska tableta hidrokortizona s neposrednim/trenutnim oslobađanjem osobito poslije podne/uvečer, vidjeti također dio 'Primjena u slučaju istovremene bolesti' gdje su opisani drugi načini privremenog povećanja doze hidrokortizona.

Prijelaz s konvencionalnog peroralnog liječenja glukokortikoidima na liječenje Plenadrenom

Pri prijelazu bolesnika s konvencionalne peroralne nadomjesne terapije hidrokortizonom uzimane tri puta na dan na Plenadren, može se davati jednaka ukupna dnevna doza. Zbog manje biološke raspoloživosti dnevne doze Plenadrena u usporedbi s onom konvencionalnih tableta hidrokortizona uzimanih tri puta na dan (vidjeti dio 5.2), potrebno je pratiti klinički odgovor i po potrebi dozu prilagoditi svakom bolesniku pojedinačno. Nije ispitano prelaženje bolesnika s tableta hidrokortizona koje se uzimaju dvaput na dan, kortizonacetata ili sintetičkih glukokortikoida, na liječenje Plenadrenom, ali u tim se slučajevima preporučuje promjena na dnevnu dozu Plenadrena jednaku onoj hidrokortizona; može biti potrebna daljnja prilagodba doze u skladu s bolesnikovim potrebama.

Primjena u slučaju istovremene bolesti

Tijekom istovremene bolesti potrebno je izuzetno pozorno voditi računa o riziku od razvoja akutne adrenalne insuficijencije.

U teškim slučajevima potrebno je odmah povećati dozu, a peroralnu primjenu hidrokortizona zamijeniti parenteralnom, po mogućnosti intravenskom terapijom. Intravenska primjena hidrokortizona nužna je tijekom prolaznih epizoda bolesti kao što su teške infekcije, posebice gastroenteritis povezan s povraćanjem i/ili proljevom, visoka temperatura bilo koje etiologije ili veliki tjelesni stres prouzročen primjerice teškom nesrećom i kirurškim zahvatom u općoj anesteziji, vidjeti dio 4.4.

U manje teškim slučajevima, kada intravenska primjena hidrokortizona nije potrebna, primjerice u slučaju blaže infekcije, vrućice bilo koje etiologije i stresne situacije kao što su manji kirurški zahvati, uobičajenu peroralnu dnevnu nadomjesnu dozu treba privremeno povećati; ukupnu dnevnu dozu treba povećati primjenom doze održavanja dva ili tri puta na dan u razmacima od 8 ± 2 sata (povećava se broj primjena bez povećanja jutarnje doze). Ovaj režim dokumentiran je u sklopu programa kliničkog ispitivanja u više od 300 epizoda istovremene bolesti. Prema procjeni nadležnog liječnika, umjesto Plenadrena mogu se uzimati tablete hidrokortizona s trenutnim oslobađanjem ili ih se može dodati liječenju. Povećanje doze hidrokortizona jednokratnom dozom, poveća ukupnu izloženost kortizola u plazmi manje nego proporcionalno, vidjeti dio 5.2. Kada epizoda istovremene bolesti završi, bolesnik se može vratiti na uobičajenu dozu održavanja.

Posebne populacije

Starije osobe

U slučaju manje tjelesne težine povezane s dobi, preporučuje se pratiti klinički odgovor i možda je potrebna prilagodba na nižu dozu, vidjeti dio 5.2.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije bubrega prilagodba doze nije potrebna. U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega, preporučuje se pratiti klinički odgovor i možda je potrebna prilagodba doze, vidjeti dio 5.2.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije jetre prilagodba doze nije potrebna. U slučaju teškog oštećenja funkcije jetre, smanjuje se funkcionalna masa jetre a time i sposobnost metabolizacije hidrokortizona. Stoga se preporučuje praćenje kliničkog odgovora i možda je potrebna prilagodba doze, vidjeti dio 5.2.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Plenadrena u djece/adolescenata u dobi ispod 18 godina nisu još ustanovljene.

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Bolesnike treba uputiti da Plenadren uzimaju peroralno s čašom vode, čim se probude a barem 30 minuta prije uzimanja hrane, poželjno je da to bude u uspravnom položaju te između 6 i 8 sati

ujutro. Tabletu treba progutati cijelu; tablete se ne smiju lomiti, žvakati ili drobiti. Ako je primjena lijeka češća od jednom dnevno, za jutarnju se dozu treba pridržavati uputa dok se dodatne doze, koje se uzimaju kasnije tijekom dana, mogu uzeti s hranom ili bez nje.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Akutna adrenalna insuficijencija

Akutna adrenalna insuficijencija može se razviti u bolesnika s ustanovljenom adrenalnom insuficijencijom koji su na neodgovarajućim dnevnim dozama ili u slučajevima povećane potrebe za kortizolom. Zabilježeni su događaji u bolesnika liječenih Plenadrenom. U bolesnika s akutnom adrenalnom insuficijencijom može se razviti adrenalna kriza. Stoga bolesnike treba upozoriti na znakove i simptome akutne adrenalne insuficijencije te adrenalne krize i na potrebu da odmah potraže liječničku pomoć.

Za vrijeme adrenalne krize treba parenteralno davati visoke doze hidrokortizona, po mogućnosti intravenski, zajedno s otopinom natrijevog klorida za infuziju od 9 mg/ml (0,9%) prema važećim terapijskim smjernicama.

Istovremene infekcije

Tijekom prolaznih bolesti, kao što su blage infekcije, vrućica bilo koje etiologije, stresne situacije kao što su manji kirurški zahvati, dnevna nadomjesna doza mora se privremeno povećati, vidjeti dio 4.2. 'Primjena u slučaju istovremene bolesti'. Bolesniku valja dati detaljne upute kako postupati u takvim situacijama te upozoriti da u slučaju akutnog pogoršanja odmah potraži liječničku pomoć; osobito u slučaju gastroenteritisa, povraćanja i/ili proljeva što uzrokuje gubitak tekućine i soli, a također i neodgovarajuću apsorpciju peroralnog hidrokortizona.

Bolesnicima s adrenalnom insuficijencijom i istovremenom retrovirusnom infekcijom kao što je HIV, potrebno je pažljivo prilagoditi dozu zbog moguće interakcije s antiretrovirusnim lijekovima, i povećati dozu hidrokortizona zbog infekcije.

Znanstveni izvještaji ne podupiru imunosupresivne učinke hidrokortizona u dozama koje su primjenjivane kao nadomjesna terapija u bolesnika s adrenalnom insuficijencijom. Stoga nema razloga smatrati da će nadomjesne doze hidrokortizona pogoršati bilo koju sistemsku infekciju ili ishod takve infekcije. Nadalje, nema razloga smatrati da bi doze hidrokortizona, primjenjivane kao nadomjesna terapija pri adrenalnoj insuficijenciji, mogle smanjiti odgovor na cjepiva i povećati rizik od generalizirane infekcije živim cjepivima.

Pražnjenje želuca i poremećaji motiliteta

Tablete s prilagođenim oslobađanjem ne preporučuju se u bolesnika s povećanim motilitetom gastrointestinalnog sustava, tj. s kroničnim proljevom, zbog rizika od oslabljene izloženosti kortizolu. Nema podataka za bolesnike s dokazanim sporim pražnjenjem želuca ili bolešću/poremećajem smanjenog motiliteta. U bolesnika s takvim stanjima potrebno je pratiti klinički odgovor.

Primjena hidrokortizona u dozama višim od uobičajenih

Visoke (suprafiziološke) doze hidrokortizona mogu prouzročiti povišenje krvnog tlaka, zadržavanje soli i vode te povećano izlučivanje kalija. Dugotrajno liječenje hidrokortizonom u dozama višim od fiziološke doze može uzrokovati kliničke znakove slične Cushingovom sindromu s povećanim masnim tkivom, gojaznošću u predjelu trbuha, hipertenzijom i dijabetesom, čime se povećava rizik od kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.

Starost i nizak indeks tjelesne mase poznati su čimbenici rizika za česte neželjene reakcije na farmakološke doze glukokortikoida, kao što su osteoporoza, stanjivanje kože, dijabetes melitus, hipertenzija i povećana osjetljivost na infekcije.

Svi glukokortikoidi povećavaju izlučivanje kalcija i smanjuju brzinu pregradnje kosti. U bolesnika s adrenalnom insuficijencijom na dugotrajnoj nadomjesnoj terapiji glukokortikoidima, ustanovljena je smanjena mineralna gustoća kostiju.

Produljena primjena visokih doza glukokortikoida može izazvati posteriorne supkapsularne katarakte i glaukom s mogućim oštećenjem vidnih živaca. Takvi učinci nisu zabilježeni u bolesnika koji su

nadomjesnu terapiju glukokortikoidima primali u dozama kakve se primjenjuju kod adrenalne insuficijencije.

Uz sistemske glukokortikoide moguće su psihijatrijske nuspojave. One se mogu pojaviti na početku liječenja i tijekom prilagodbe doze. Rizici su veći kada se daju više doze. Većina se nuspojava povuče nakon smanjenja doze, iako ih može biti potrebno posebno liječiti.

Funkcija štitne žlijezde

Bolesnike s adrenalnom insuficijencijom treba pratiti zbog disfunkcije štitne žlijezde, jer i hipotireoidizam i hipertireoidizam mogu izrazito utjecati na izloženost primijenjenom hidrokortizonu.

U liječenju primarne adrenalne insuficijencije često je nužno dodati mineralokortikoid.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Interakcije hidrokortizona navedene u nastavku, zabilježene su nakon terapijskih doza glukokortikoida.

Snažni induktori enzima CYP 3A4 kao što su fenitoin, rifabutin, karbamazepin, barbiturati, rifampicin, gospina trava, i manje snažni induktori kao što su antiretrovirusni lijekovi efavirenz i nevirapin, mogu povećati metabolički klirens kortizola, skratiti terminalni poluvijek i time smanjiti koncentraciju kortizola u krvi, a povećati njegove fluktuacije (zbog kraćeg terminalnog poluvijeka). Zbog toga može biti potrebna prilagodba doze hidrokortizona.

Snažni inhibitori enzima CYP 3A4 kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol eritromicin, telitromicin, klaritromicin, ritonavir i sok od grejpa mogu inhibirati metabolizam hidrokortizona i time povećati njegovu koncentraciju u krvi. Tijekom dugotrajnog profilaktičkog liječenja bilo kojim antibiotikom potrebno je razmisliti o prilagodbi doze hidrokortizona.

Učinak kortikosteroida može biti smanjen 3 do 4 dana nakon liječenja mifepristonom.

U bolesnika koji uzimaju lijekove koji utječu na pražnjenje želuca i motilitet, potrebno je pratiti klinički odgovor, vidjeti dio 4.4.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Plenadren se može primjenjivati u trudnoći. Nema indikacija da je u trudnica s adrenalnom insuficijencijom nadomjesna terapija hidrokortizonom povezana s lošim ishodom trudnoće za majku i/ili plod. S obzirom da je adrenalna insuficijencija koja se ne liječi tijekom trudnoće povezana s lošim ishodom za majku i plod, važno je liječenje nastaviti i u trudnoći.

Ispitivanja reprodukcije na životinjama pokazala su da glukokortikoidi mogu prouzročiti nepravilnosti fetusa i reproduktivnu toksičnost, vidjeti dio 5.3.

U trudnica s adrenalnom insuficijencijom, dozu hidrokortizona valja pažljivo pratiti. Preporučuje se dozu prilagoditi prema kliničkom odgovoru svake bolesnice pojedinačno.

Dojenje

Hidrokortizon se izlučuje u majčino mlijeko. Plenadren se može primjenjivati u razdoblju dojenja. Nije vjerojatno da će doze hidrokortizona primjenjivane u zamjenskoj terapiji, imati bilo kakav klinički značajan utjecaj na dijete. Djeca majki koje uzimaju visoke doze sistemskih glukokortikoida tijekom duljeg razdoblja mogu biti izložena riziku od adrenalne supresije.

Plodnost

Pokazalo se da bolesnici s adrenalnom insuficijencijom imaju smanjenu sposobnost stvaranja potomstva, što je najvjerojatnije zbog osnovne bolesti, ali nema indikacije da hidrokortizon u dozama nadomjesne terapije utječe na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Plenadren malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zabilježeni su umor i epizode kratkotrajne vrtoglavice.

Neliječena adrenalna insuficijencija ili liječena neodgovarajućom nadomjesnom terapijom može utjecati na sposobnost vožnje i upravljanja strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Hidrokortizon se daje kao nadomjesna terapije radi uspostave normalnih koncentracija kortizola. Stoga profil nuspojava u liječenju adrenalne insuficijencije nije usporediv s profilom pri drugim bolestima koje zahtijevaju mnogo više doze peroralnih ili parenteralnih glukokortikoida.

Sveukupno, u ispitivanju od 12 tjedana, učestalost i vrsta nuspojava bile su slične za Plenadren tablete s prilagođenim oslobađanjem koje se uzimaju jedanput na dan i tablete hidrokortizona uzimane tri puta na dan. U učestalosti nuspojava postojao je početni porast u otprilike jednog od pet bolesnika, opažen do osam tjedana od prvog prijelaza s tableta konvencionalnog hidrokortizona uzimanih triput na dan na tablete s prilagođenim oslobađanjem koje se uzimaju jednom dnevno. Međutim, te nuspojave (bol u abdomenu, proljev, mučnina i umor) blage su ili umjerene, prolazne i kratkotrajne, ali mogu zahtijevati prilagodbu doze ili istodobno uzimanje dodatnih lijekova, vidjeti također dio 4.2. Umor je zabilježen kao vrlo česta nuspojava.

Tablični popis nuspojava

U kliničkim ispitivanjima ukupno 80 bolesnika (podaci za 173 bolesnik-godina) liječeno je hidrokortizonom s prilagođenim oslobađanjem. Nuspojave opažene u tim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet, navedene su niže prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti:

Vrlo često (≥1/10); Često (≥1/100 i <1/10).

MedDRA – klasifikacije

Učestalost nuspojava

 

organskih sustava

Vrlo često

Često

Poremećaji živčanog sustava

vrtoglavica

 

 

glavobolja

 

Poremećaji probavnog sustava

proljev

bol u gornjem dijelu abdomena

 

 

mučnina

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

 

pruritus

tkiva

 

osip

 

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog

 

artralgija

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

umor

 

mjestu primjene

 

 

 

 

 

Osim navedenih nuspojava, pri upotrebi većih doza drugih lijekova s hidrokortizonom za indikacije koje nisu nadomjesna terapija adrenalne insuficijencije, prijavljene su sljedeće nuspojave (učestalost nije poznata).

Poremećaji imunološkog sustava

Aktivacija infekcije (tuberkuloza, gljivične i virusne infekcije uključujući herpes).

Endokrini poremećaji

Indukcija nepodnošenja glukoze ili dijabetes melitus.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Zadržavanje natrija i vode te sklonost nastanku edema, hipertenzija, hipokalijemija.

Psihijatrijski poremećaji

Euforija i psihoza, nesanica.

Poremećaji oka

Povišen intraokularni tlak i katarakta.

Poremećaji probavnog sustava

Dispepsija i pogoršanje postojećeg želučanog vrijeda.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Simptomi slični Cushingovu sindromu, strije, ekhimoze, akne i hirzutizam, usporeno cijeljenje rana.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Osteoporoza sa spontanim lomovima.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nakon predoziranja hidrokortizonom rijetko su prijavljene akutna toksičnost i/ili smrt. Nema antidota. Simptomi mogu biti različiti; od uzbuđenosti/opće pobuđenosti do manije ili psihoze. Znakovi uključuju visoki krvni tlak, povišene koncentracije glukoze u plazmi i hipokalijemiju. Liječenje vjerojatno nije indicirano za nuspojave nastale zbog kroničnog trovanja, osim kada se u bolesnika radi o stanju koje ga čini neobično osjetljivim na štetne učinke hidrokortizona. U tom slučaju treba uvesti simptomatsko liječenje prema potrebi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: kortikosteroidi za sistemsku uporabu, glukokortikoidi, ATK oznaka: H02AB09.

Farmakodinamički učinci

Hidrokortizon je glukokortikoid i sintetički oblik endogeno proizvedenog kortizola. Glukokortikoidi su steroidi važni u intermedijarnom metabolizmu, funkciji imunosti, važni za mišićno-koštani sustav i vezivno tkivo te mozak. Kortizol je glavni glukokortikoid koji izlučuje kora nadbubrežne žlijezde.

Prirodno prisutni glukokortikoidi (hidrokortizon i kortizol), koji imaju i svojstva zadržavanja soli, koriste se kao nadomjesna terapija u adrenalnoj insuficijenciji. Upotrebljavaju se također zbog svojih snažnih protuupalnih učinaka u poremećajima mnogih organskih sustava. Glukokortikoidi uzrokuju jake i različite metaboličke učinke. Nadalje, oni mijenjaju imunosni odgovor organizma na različite podražaje.

Klinička djelotvornost

Ključno ispitivanje bilo je randomizirano, ukriženo, multicentrično ispitivanje od 12 tjedana u dva razdoblja, u kojemu je od 64 bolesnika s primarnom adrenalnom insuficijencijom njih 11 istovremeno imalo dijabetes melitus, a 11 hipertenziju. U ispitivanju je uspoređena primjena tableta s prilagođenim oslobađanjem davanih jedanput na dan s konvencionalnim tabletama davanim tri puta na dan, pri

čemu je dnevna doza hidrokortizona bila jednaka (20 do 40 mg)

U usporedbi s konvencionalnim tabletama tri puta na dan, tablete s prilagođenim oslobađanjem jedanput na dan pokazale su povećanu izloženost kortizolu u prva četiri sata nakon uzimanja ujutro, ali smanjenu izloženost kada su ih bolesnici uzimali kasno poslije podne/uvečer te u razdoblju od 24 sata

(slika 1).

Slika 1. Opažena srednja vrijednost koncentracije kortizola u serumu u odnosu na vrijeme u danu pri jednokratnom ili višekratnom doziranju u bolesnika s primarnom adrenalnom insuficijencijom (n=62), nakon peroralne primjene Plenadrena davanog jedanput na dan i hidrokortizona davanog tri puta na dan

Koncentracija kortizola (nM)

Plenadren

Tableta hidrokortizona s trenutnim oslobađanjem

Sati u danu

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon peroralne primjene hidrokortizon se brzo i dobro apsorbira iz probavnog sustava pa je za jednu peroralnu dozu od 20 mg (tableta) zabilježena apsorpcija iznad 95%. Prema biofarmaceutskom sustavu klasifikacije (BCS) hidrokortizon pripada djelatnim tvarima klase II s visokom intestinalnom propusnošću a niskim stupnjem otapanja, osobito u visokim dozama. Tablete s prilagođenim oslobađanjem imaju vanjsku ovojnicu koja omogućava trenutno oslobađanje lijeka i jezgru s odgođenim oslobađanjem lijeka. Dio koji trenutno oslobađa lijek omogućava brzi početak apsorpcije, dok dio s odgođenim oslobađanjem produljuje profil kortizola u plazmi. Biološka je raspoloživost (AUC0-24 h) za 20% niža uz tabletu s prilagođenim oslobađanjem u usporedbi s istom dnevnom dozom hidrokortizona uzetom u obliku konvencionalne tablete tri puta na dan. Kada se poveća peroralna doza, ukupna izloženost kortizola u plazmi povećava se manje nego proporcionalno. Izloženost se

povećala trostruko kada se doza hidrokortizona s prilagođenim oslobađanjem povećala s 5 mg na 20 mg.

Brzina apsorpcije hidrokortizona smanjila se nakon unosa hrane, što je rezultiralo kašnjenjem u postizanju maksimalne koncentracije u plazmi koje je prosječno iznosilo manje od 1 sata pa do više od 2,5 sati. S druge strane, za tablete od 20 mg opseg apsorpcije i biološke raspoloživosti bio je približno

30% veći poslije unosa hrane u usporedbi s uzimanjem lijeka natašte, i nije bilo neuspješne apsorpcije ili prekomjernog oslobađanja lijeka.

Distribucija

U plazmi je kortizol vezan za globulin koji veže kortikosteroide (CBG, naziva se i transkortin) i za albumin. Vezanje je oko 90%.

Eliminacija

Nakon intravenske i peroralne doze tableta hidrokortizona zabilježeni terminalni poluvijek iznosio je oko 1,5 sati. Nakon primjene Plenadrena, terminalni poluvijek kortizola bio je oko 3 sata uz kontrolirano oslobađanje pripravka. Taj terminalni poluvijek sličan je farmakokinetici endogenog kortizola pri kojem je također kontrolirano izlučivanje.

Hidrokortizon (kortizol) je lipofilni lijek koji se potpuno izluči putem metabolizma uz niži klirens, i prema tome, ima manje intestinalne i hepatičke omjere ekstrakcije.

Hidrokortizon se potpuno eliminira metabolički putem enzima 11ßHSD tip 1 i tip 2 i enzima CYP 3A4 u jetri i perifernom tkivu. CYP 3A4 uključen je u klirens kortizola stvaranjem 6β-hidrokortizola koji se izlučuje putem mokraće. Očekuje se da je prijenos kortizola kroz membrane posredovan uglavnom pasivnom difuzijom pa su stoga klirensi bubrega i žuči zanemarivi.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Mala količina kortizola izluči se nepromijenjena mokraćom (<0,5% dnevne proizvodnje), što znači da se kortizol u potpunosti eliminira putem metabolizma. Budući da teško oštećenje bubrežne funkcije može utjecati na lijekove koji se u potpunosti izlučuju metabolizmom, može biti potrebna prilagodba doze.

Oštećenje funkcije jetre

Nije provedeno ispitivanje u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre, ali literaturni podaci o hidrokortizonu potvrđuju da prilagodba doze nije potrebna u slučajevima blagog do umjerenog oštećenja funkcije jetre. U slučaju teškog oštećenja funkcije jetre, smanjuje se funkcionalna masa jetre a time i sposobnost metabolizacije hidrokortizona. To može zahtijevati individualizaciju doze.

Pedijatrijska populacija

Nema farmakokinetičkih podataka za djecu ili adolescente.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Pokusi na životinjama pokazali su da prenatalna izloženost vrlo visokim dozama glukokortikoida može prouzročiti malformacije (rascjep nepca, malformacije kostura). Ispitivanja na životinjama također su pokazala da prenatalna izloženost visokim dozama glukokortikoida (ali nižim od teratogenih) može biti povezana s povećanim rizikom od intrauterinog zastoja rasta, kardiovaskularnom bolešću u odrasloj dobi i s trajnim promjenama u gustoći receptora glukokortikoida, metabolizmu živčanih prijenosnika i ponašanju.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete hipromeloza mikrokristalična celuloza

prethodno želatinizirani škrob (kukuruzni) koloidni bezvodni silicijev dioksid magnezijev stearat

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Ovojnica tablete makrogol (3350) poli(vinilni alkohol) talk

titanijev dioksid (E171) željezov oksid, crveni (E172) željezov oksid, žuti (E172) željezov oksid, crni (E172)

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Ovojnica tablete makrogol (3350) polivinilni alkohol talk

titanijev dioksid (E171)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Boce izrađene od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim zatvaračem s navojem koje sadrže 50 tableta s prilagođenim oslobađanjem.

Kutija s 1 bocom koja sadrži 50 tableta s prilagođenim oslobađanjem.

Višestruka pakiranja sa 100 (2x50), 150 (3x50), i 300 (6x50), tableta s prilagođenim oslobađanjem (2, 3 i 6 boca po 50 tableta s prilagođenim oslobađanjem).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Plenadren 5 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/11/715/001

EU/1/11/715/003

EU/1/11/715/004

EU/1/11/715/005

Plenadren 20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/11/715/002

EU/1/11/715/006

EU/1/11/715/007

EU/1/11/715/008

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 3. studenoga 2011.

Datum posljednje obnove odobrenja: 8. kolovoza 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept