Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPreotact
ATK šifraH05AA03
Tvarparathyroid hormone (rDNA)
ProizvođačNPS Pharma Holdings Limited

1.NAZIV LIJEKA

Preotact 100 mikrograma prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka napunjena brizgalica sadrži 1,61 mg paratireoidnog hormona što odgovara 14 doza.

Nakon rekonstitucije, svaka doza od 71,4 mikrolitara sadrži 100 mikrograma paratireoidnog hormona proizvedenog u Escherichia coli rekombinantnom DNA tehnologijom.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli do bjeličasti prašak i prozirno, bezbojno otapalo.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Preotact je indiciran za liječenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi koje imaju visoki rizik prijeloma kosti (vidjeti dio 5.1)

Dokazano je značajno smanjenje incidencije prijeloma kralježaka, ali ne i prijeloma kuka.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je 100 mikrograma paratireoidnog hormona primijenjenog jednom dnevno.

Bolesnici moraju uzimati dodatni kalcij i vitamin D ako je dnevni unos prehranom nedovoljan.

Podaci govore u prilog neprekidnom liječenju Preotactom do 24 mjeseca (vidjeti dio 4.4).

Nastavno na liječenje Preotactom bolesnici se mogu liječiti bifosfonatom kako bi se dodatno povećala mineralna gustoća kostiju (vidjeti dio 5.1).

Posebne populacije

Oštećenje bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 30-80 ml/min). Za bolesnike s teškim oštećenjem bubrega nema dostupnih podataka. Preotact se stoga ne smije koristiti u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (vidjeti dio 4.3).

Oštećenje jetre

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem jetre (ukupna vrijednost 7-9 na Child-Pugh ljestvici). Za bolesnike s teškim oštećenjem jetre nema dostupnih podataka. Preotact se stoga ne smije koristiti u bolesnika s teškim oštećenjem jetre (vidjeti dio 4.3).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Preotacta u djece u dobi do 18 godina nije ispitana. Nema relevantne primjene Preotacta u pedijatrijskoj populaciji za liječenje osteoporoze s visokim rizikom prijeloma.

Stariji

Prilagodba doze s obzirom na dob nije potrebna (vidjeti dio 5.2)

Način primjene

Doza se primjenjuje kao supkutana injekcija u abdomen.

Bolesnike treba podučiti korištenju ispravne injekcijske tehnike (vidjeti dio 6.6). Priručnik za korisnika s uputama o pravilnoj uporabi brizgalice uključen je u sadržaj kutije.

Potreban je oprez pri rukovanju ili primjeni lijeka

Za upute o rekonstituciji lijeka prije uporabe, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preotact je kontraindiciran u bolesnika

s preosjetljivošću na paratireoidni hormon ili neku od pomoćnih tvari (vidjeti dio 6.1)

koji primaju ili koji su prethodno primali terapiju zračenjem koštanog sustava

sa zloćudnim bolestima koštanog sustava ili metastazama kostiju

s već postojećom hiperkaciemijom ili drugim poremećajima u metabolizmu kalcija i fosfora

s metaboličkim bolestima kostiju različitim od primarne osteoporoze (uključujući hiperparatireoidizam i Pagetovu bolest kostiju)

s neobjašnjivim porastom koštano-specifične alkalne fosfataze

s teškim oštećenjem bubrega

s teškim oštećenjem jetre

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Praćenje bolesnika tijekom liječenja

Bolesnike koji su započeli terapiju Preotactom potrebno je nadzirati u prvom, trećem i šestom mjesecu liječenja, zbog povećanja kalcija u serumu i/ili mokraći. Nakon šest mjeseci praćenje nije potrebno za one bolesnike koji su u tijekom tog razdoblja imali normalne vrijednosti ukupnog kalcija u serumu.

Tijekom liječenja Preotactom zabilježeno je povećanje kalcija u serumu. Koncenracija serumskog kalcija dostiže maksimum između 6 i 8 sati nakon primjene i u pravilu se vraća na početnu vrijednost

20 do 24 sata nakon svake primjene paratireoidnog hormona. Dakle, ako se uzima uzorak krvi od bolesnika kako bi se pratila razina kalcija, ovo mora biti napravljeno najmanje 20 sati nakon zadnje injekcije.

Praćenje povećanja kalcija u serumu

Bolesnici s trajno povećanim vrijednostima serumskog kalcija (iznad gornje normalne razine) moraju se ispitati podležeće bolesti (npr. hiperparatiroidizam). Ako takve bolesti nisu pronađene, mora se postupiti na slijedeći način:

Nadomjeske kalcija i vitamina D treba obustaviti

Učestalost primjene Preotacta treba promijeniti na 100 mikrograma svaki drugi dan

Ako je razina kalcija i dalje povišena, liječenje Preotactom se mora prekinuti, a bolesnika treba nadzirati sve dok se odstupajuće vrijednosti ne vrate u normalu

Potreban je oprez kod

Bolesnika s postojećom hiperkalciurijom

Preotact je ispitan u bolesnika s postojećom hiperkalciurijom. Kod ovih bolesnika je veća vjerojatnost da će liječenje Preotactom pogoršati podležeću hiperkalciuriju.

Bolesnika s urolitijazom

Preotact nije ispitan u bolesnika s aktivnom urolitijazom. Preotact se mora koristiti s oprezom u bolesnika s aktivnom ili prethodnom urolitijazom.

Bolesnika koji uzimaju srčane glikozide

Potreban je oprez u bolesnika koji uzimaju srčane glikozide zbog rizika od toksičnosti digitalisa ako se razvije hiperkalciemija (vidi dio 4.5)

Trajanje liječenja

Ispitivanja na miševima ukazuju na povećanu incidenciju osteosarkoma kod dugotrajne primjene Preotacta (vidjeti dio 5.3). Učestalost osteosarkoma primijećena je kod doza koje dovode do sistemske izloženosti 27 ili više puta veće od one zabilježene kod ljudi pri primjeni doze od 100 mikrograma. Do dostupnosti novih kliničkih podataka, preporučeno vrijeme liječenja od 24 mjeseca se ne smije prekoračiti.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Paratireoidni hormon je prirodni peptid koji se ne metabolizira mikrosomalnim enzimima preko kojih se metaboliziraju lijekova u jetri, niti ih inhibira (npr. citokrom P450 izoenzime). Nadalje, paratireoidni hormon nije vezan na proteine i ima mali volumen distribucije. Zbog toga se ne očekuju interakcije sa drugim lijekovima i nisu provedena specifična ispitivanja interakcija. U kliničkom programu nije utvrđen potencijal za interakcije s lijekovima.

Iz saznanja o mehanizmu djelovanja, istodobno uzimanje Preotacta i srčanih glikozida može izložiti bolesnika toksičnosti digitalisa ako se pojavi hiperkalciemija (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nema dostupnih podataka o primjeni paratireoidnog hormona u žena reproduktivne dobi, tijekom trudnoće i dojenja. Ispitivanja na životinjama su nedostatna za konačni zaključak o reproduktivnoj toksičnosti (vidjeti dio 5.3).

Paratireoidni hormon se ne smije koristiti u žena rerproduktivne dobi, tijekom trudnoće ili dojenja.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Budući da su opisani slučajevi omaglice u bolesnika liječenih Preotactom, bolesnici se moraju suzdržati od upravljanja vozilima ili rada sa strojevima dok se simptomi ne povuku.

4.8Nuspojave

Sljedeći podaci o nuspojavama zasnivaju se na dva placebom kontrolirana ispitivanja u kojima su sudjelovale 2642 žene s osteoporozom u postmenopauzi, od kojih je 1341 primala paratireoidni hormon. Približno 71,4% bolesnica na paratireoidnom hormonu prijavilo je bar jednu nuspojavu.

Hiperkalciemija i/ili hiperkalciurija odraz su farmakodinamičke aktivnost paratireoidnog hormona u gastrointestinalnom traktu, bubrezima i kostima. Hiperkalciemija je prijavljena u 25,3% bolesnica, a hiperkalciurija u 39,3% bolesnica liječenih Preotactom. Hiperkalciemija je bila prolazna i najčešće je zabilježena tijekom prva tri mjeseca liječenja. Tijekom kliničkog programa kontrolirana je praćenjem laboratorijskih vrijednosti i korištenjem prethodno detaljiziranog algoritma praćenja (vidjeti dio 4.3, 4.4, i 5.1).

Jedina druga vrlo često prijavljena nuspojava bila je mučnina.

Tablica u nastavku daje pregled nuspojava čija je incidencija najmanje 0,5% veća u skupini na paratireoidnom hormonu u odnosu na placebo. S obzirom na učestalost javljanja, nuspojave su razvrstane po slijedećim kategorijama: vrlo česte≥ 1/10);( česte (≥1/100 i < 1/10); manje česte (≥1/1.000 i <1/100); rijetke (≥ 1/10.000 i <1.000) i vrlo rijetke (<1/10.000) uključujući pojedinačne slučajeve.

Organski sustav

Paratiroidni hormon

 

N=1341

Infekcije i infestacije

(%)

 

Manje često

 

Gripa

0,5

Poremećaji metabolizma i prehrane

 

Vrlo često

 

Hiperkalciemija

25,3

Često

 

Povećanje serumskog kalcija

3,1

Manje često

 

Povećanje serumske alkalne fosfataze

0,8

Anoreksija

0,6

Povećanje urične kiseline u serumu

0,6

Poremećaji živčanog sustava

 

Često

 

Glavobolja

9,3

Omaglica

3,9

Manje često

 

Disgeuzija

0,8

Parozmija

0,7

Srčani poremećaji

 

Često

 

Palpitacije

1,0

Poremećaji probavnog sustava

 

Vrlo često

 

Mučnina

13,5

Često

 

Povraćanje

2,5

Konstipacija

1,8

Dispepsija

1,3

Dijarea

1,0

Manje često

 

Abdominalna bol

0,8

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Često

 

Grčevi mišića

1,1

Bol u ekstremitetima

1,1

Bol u leđima

1,0

Poremećaji bubrega i koštanog sustava

 

Vrlo često

 

Hiperkalciuria

39,3

Često

 

Povećanje omjera kalcij/kreatinin u urinu

2,9

Povećanje kalcija u urinu

2,2

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često

 

Eritem na mjestu injekcije

2,6

Umor

1,8

Astenija

1,2

Manje često

 

Iritacija na mjestu injekcije

0,9

Preotact povećava koncentraciju urične kiseline u serumu. Od svih ispitanica koje su primale 100 mikrograma paratireoidnog hormona, povećanje urične kiseline zabilježeno je kod 8 ispitanica (0,6%), a hiperuricemija kod njih 5 (0,4%). Premda su giht, artralgija i nefrolitijaza prijavljeni kao nuspojave, nije dokazana povezanost između povećanja urične kiseline i uzimanja Preotacta.

Antitijela na paratireoidni hormon

U velikom kliničkom ispitivanju faze III, antitijela na paratiroidni hormon otkrivena su kod 3% žena koje su primale Preotact u usporedbi sa 0,2% žena koje su primale placebo. U žena sa pozitivnim titrom nisu bile zabilježene reakcije preosjetljivosti, alergijske reakcije, utjecaj na mineralnu gustoću kostiju ili na koncentraciju kalcija u serumu.

4.9Predoziranje

Znakovi i simptomi

U kliničkom ispitivanju Preotacta zabilježeno je nenamjerno predoziranje.

Preotact se primjenjivao u jednokratnim dozama do 5 mikrograma/kg i u uzastopnim dozama do 3 mikrograma/kg/dan tijekom 3 dana i do 2,5 mikrograma/kg/dan tijekom 7 dana. Učinci koji se mogu očekivati pri predoziranju uključuju odgođenu hiperkalciemiju, mučninu, povraćanje, omaglicu i glavobolju.

Postupanje kod predoziranja

Nema specifičnog antidota za Preotact. Kod sumnje na predoziranje potrebno je privremeno prekinuti primjenu Preotacta, nadzirati razinu kalcija u serumu i primijeniti neophodne dodatne mjere, kao što je nadoknadu volumena. Zbog relativno kratkog vremena farmakološke aktivnosti Preotacta, ostale mjere nisu potrebne.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci s utjecajem na mijenu kalcija, Partireoidni hormoni i analozi, ATK oznaka: H05AA03

Mehanizam djelovanja

Preotact sadrži rekombinantni humani paratireoidni hormon koji je istovrstan prirodnom polipeptidu pune dužine od 84 aminokiseline.

Fiziološka funkcija paratireoidnog hormona uključuje stimulaciju izgradnje kostiju direktnim utjecajem na stanice koje grade kost (osteoblaste) posrednim povećavanjem apsorpcije kalcija u crijevima, te povećavanjem tubularne reapsorpcije kalcija i izlučivanja fosfata bubrezima.

Farmakodinamički učinci

Učinak paratireoidnog hormona na koštani sustav ovisi o obrascu sistemske izloženosti. Prolazno povećanje razine paratireoidnog hormona nakon supkutane injekcije Preotacta stimulira novu izgradnju kostiju na trabekularoj i kortikalnoj (periostealnoj i/ili endostealnoj) površini kosti preferiranom stimulacijom osteoblastičke nad osteoklastičkom aktivnosti.

Učinak na koncentraciju kalcija u serumu

Paratireoidni hormon je glavni regulator održavanja ravnoteže kalcija u serumu. Kao odgovor na supkutanu dozu Preotacta (100 mikrograma paratireoidnog hormona), ukupna razina kalcija u serumu postepeno se povećava i dostiže vršnu koncentraciju (srednja vrijednost povećanja kod 129 bolesnika, 0,15 mmol/l ) približno 6 do 8 sati nakon doziranja. Općenito, razina kalcija u serumu vraća se na početnu vrijednost 24 sata nakon doziranja.

Temeljem dva placebom kontrolirana ispitivanja koja su uključivala 2642 žene u postmenopauzi sa osteoporozom, hiperkaciemija je prijavljena kod 25,3% bolesnica liječenih Preotactom u usporedbi sa 4,3% bolesnica koje su uzimale placebo. Hiperkalciemija je bila prolazna i zabilježena najčešće u prva tri mjeseca liječenja. Tijekom kliničkog programa kontrolirana je praćenjem laboratorijskih vrijednosti i korištenjem prethodno detaljiziranog algoritma postupanja (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

Klinička djelotvornost

Utjecaj na incidenciju prijeloma

Pivotalno ispitivanje bilo je 18-mjesečno dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje faze III (TOP) o utjecaju Preotacta na incidenciju prijeloma kod žena s osteoporozom u postmenopauzi.

Ukupno 2532 bolesnice (1.286 na Preotactu i 1.246 na placebu), u dobi 45-94 godina (8,1% 45-54 godina i 11,4%≥ 75 godina), randomizirane su u skupine gdje su primale 100 mikrograma/dan Preotacta ili placebo sa dnevnim dodatkom kalcija (700 mg) i vitamina D (400IJ).

Ukupno, otprilike 19% osoba iz svake ispitivane skupine imalo je pri uključivanju u ispitivanje barem jedan prijelom pretežno kralježaka. Srednja početna lumbalna T-vrijednost bila je približno -3,0 u svakoj skupini.

Od 2532 randomizirane bolesnice s namjerom liječenja (ITT), njih ukupno 59 imalo je najmanje jedan novi prijelom kralješka, placebo: 42 (3,3%) – Preotact: 17 (1,32%), p=0,001. U bolesnica liječenih Preotactom relativni rizik novih prijeloma kralježaka u 18 mjesecu terapije bio je smanjen za 61% u odnosu na skupinu koja je primala placebo.

Za spriječavanje jednog ili više novih prijeloma kralježaka bilo je potrebno u ukupnoj populaciji liječiti 48 žena tijekom prošječno 18 mjeseci. U bolesnica koje su već imale prijelome, broj onih koje je potrebno liječiti (NNT) bio je 21.

Nije bilo značajne razlike između liječenih skupina u incidenciji prijeloma nevezanih uz kralješke: 5,52% kod Preotacta vs 5,86% za placebo.

Najvažnije smanjenje rizika prijeloma primijećeno je u bolesnica sa visokim rizikom prijeloma, kao što su bolesnice s prethodnim prijelomima i bolesnice s T-vrijednošću lumbalne kralježnice ≤ -3.

U kliničkom ispitivanju faze III uključeno je relativno malo bolesnica koje su u postmenopauzi manje od 5 godina i imaju 45-54 godina (2-3%). Rezultati kod ovih osoba nisu se razlikovali od rezultata ispitivanja u cjelini.

Utjecaj na mineralnu gustoću kostiju (BMD)

Prema pivotalnom ispitivanju, Preotact povećava BMD u lumbalnoj kralježnici za 6,5% nakon 18 mjeseci liječenja u usporedbi sa -0,3% za placebo (p<0,001). Na kraju ispitivanja opaženo je značajno povećanje BMD u kuku (ukupno, u vratu femura i trohanteru) 1,0; 1,8; i 1% za Preotact u odnosu na - 1,1; -0,7; i -0,6% za placebo (p<0,001).

Nastavakom terapije do 24 mjeseca, u produžetku ispitivanja otvorenog tipa, pokazalo se stalno povećanje BMD. Povećanje BMD u lumbalnoj kralježnici i femoralnom vratu femura u odnosu na početne vrijednosti bilo je 6,8%, odnosno 2,2% u bolesnica liječenih Preotactom.

Utjecaj Preotacta na izgradnju kosti procijenjen je upotrebom kvantitativne kompjuterske tomografije (QCT) i periferne QCT. Volumetrijski trabekularni BMD u lumbalnoj kralježnici povećao se tijekom 18 mjeseci 38% iznad početne vrijednosti. Slično, volumetrijski trabekularni BMD u cijelom kuku

narastao je za 4,7%. Slično povećanje javilo se i u vratu femura, trohanteru i intertrohanteru. Terapija Preotactom smanjila je volumetrijski BMD kortikalne kosti (mjereno na distalnom promjeru i srednjem dršku tibie), dok je periostealna cirkumferencija i indeks snage kortikalne kosti bio održan.

U 24-mjesečnom ispitivanju kombinirane terapije s alendronatom (PaTH), učinak Preotacta na izgradnju kostiju također je bio procijenjen korištenjem QCT. Volumetrijski trabekularni BMD u lumbalnoj kralježnici povećao se za 26%, 13% i 11% nakon 12 mjeseci (Preotact, Preotact sa alendronatom i alendronat,) u odnosu na početne vrijednosti. Slično, volumetrijski trabekularni BMD u cijelom kuku povećao se za 9%, 6%, odnosno, 2%, u te 3 grupe.

Terapija osteoporoze s kombiniranom i sekvencijskom terapijom

PaTH ispitivanje bilo je randomizirano, placebom kontrolirano, dvogodišnje, multicentrično, dvostruko-slijepo ispitivanje sponzorirano od Nacionalnog Instituta za zdravlje (NIH) sa Preotactom i alendronatom kao monoterapijom, te njihovom kombinacijom u liječenju postmenopauzalne osteoporoze.

Kriteriji za uključivanje u ispitivanje bili su: žene između 55 i 85 godina sa T-vrijednošću mineralne gustoće kostiju manjom od -2,5 ili manjom od -2 i najmanje jednim dodatnim rizičnim faktorom za prijelome. Sve žene dobivale su dodatni kalcij (400-500 mg) i vitamin D (400 IU).

Ukupno 238 žena u postmenopauzi raspoređeno je slučajnim odabirom u jednu od terapijskih grupa;

Preotact (100 mikrograma paratireoidnog hormona), alendronat (10 mg), ili kombinacija oba lijeka, te praćeno tijekom 12 mjeseci. U drugoj godini ispitivanja, žene iz početne Preotact grupe raspoređene su slučajnim odabirom u grupu koja je dobivala ili alendronat ili odgovarajući placebo, dok su žene iz druge dvije grupe dobivale alendronat.

Pri uključivanju u ispitivanje ukupno 165 žena (69%) imalo je T-vrijednost nižu od -2,5 a 112 žena (47%) prijavile su najmanje jedan prijelom nakon menopauze.

Jednogodišnje liječenje pokazalo je sljedeće rezultate: povećanje BMD iznad početnih vrijednosti u lumbalnoj kralježnici bilo je slično u grupi na Preotactu i grupi koja je primala kombiniranu terapiju

(6,3 odnosno 6,1%), ali je bilo nešto manje u grupi koja je primala alendronat (4,6%). Povećanje BMD u cijeloj bedrenoj kosti bilo je 0,3%, 1,9% odnosno 3,0% u tri grupe istim redoslijedom.

Na kraju druge godine (12 mjeseci nakon prekida liječenja Preotactom), zabilježeno je srednje povećanje dvoenergetske apsorpciometrije X-zraka (DXA) kralježnice od 12,1% u bolesnica koje su u drugoj godini uzimale alendronat. U bolesnica koje su tijekom druge godine primale placebo, srednje postotno povećanje bilo je 4,1% u odnosu na početne vrijednosti, ali se lagano smanjilo u odnosu na vrijednosti s kraja 12-mjesečnog liječenja Preotactom. Za srednju promjenu u BMD kuka zabilježeno je povećanje od 4,5% u odnosu na početnu vrijednost nakon jednogodišnjeg liječenja alendronatom u usporedbi sa 0,1%-tnim smanjenjem nakon jedne godine na placebu.

Preotact je u kombinaciji s hormonskim nadomjestnim liječenjem (HRT) kod 180 žena u postmenopauzi pokazao značajno povećanje BMD u lumbalnoj kralježnici u 12-om mjesecu liječenja u usporedbi sa samostalnim hormonskim nadomjestnim liječenjem (7,1% vs. 1,1%, p<0,001). Kombinacija se pokazala djelotvorna bez obzira na dob, stopu pregradnje kostiju ili početnu vrijednost mineralne gustoće kostiju.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Supkutana primjena 100 mikrograma paratireoidnog hormona u abdomen izaziva brzo povećanje razine paratireoidnog hormona u plazmi koji postiže vršnu koncentraciju 1 do 2 sata nakon doziranja. Prosječni poluvijek je oko 1,5 sati. Apsolutna bioraspoložljivost 100 mikrograma paratireoidnog hormona nakon supkutane primjene u abdomen je 55%.

Distribucija

Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže nakon intravenske primjene paratireoidnog hormona je otprilike 5,4 l. Interindividualna varijabilnost volumena distribucije paratireoidnog hormona je oko 40%.

Biotransformacija

Paratireoidni hormon se uspješno eliminira iz krvi preko receptorima posredovnog procesa u jetri i kidanjem u manje proteinske dijelove. Fragmeni nastali od amino-kraja se dalje razgrađuju unutar stanice dok se fragmenti nastali sa karboksilnog kraja oslobađaju natrag u krv i izlučuju bubrezima. Za dijelove koji na krajevima imaju karboksilnu skupinu smatra se da igraju ulogu u regulaciji djelovanja paratireoidnog hormona. Pod normalnim fiziološkim okolnostima , u cirkulaciji se nalazi samo 5-30% paratireoidnog hormona pune dužine (1-84), dok 70-95% čine dijelovi koji na krajevima imaju karboksilnu grupu. Nakon supkutanog doziranja Preotacta, fragmenti sa ugljikom na svojim krajevima čine 60-90% oblika molekule u cirkulaciji.

Sistemski klirens paratireoidnog hormona (45,3 l/sat) nakon intravenske primjene blizu je normalnog jetrenog protoka i u skladu s ekstenzivnim jetrenim metabolizmom aktivne supstance. Varijabilnost sistemskog klirensa među pojedincima je oko 15%.

Eliminacija

Paratireoidni hormon se metabolizira u jetri i u manjoj mjeri u bubrezima. Paratireoidni hormon se ne izlučuje iz tijela u nepromijenjenom obliku. Dijelovi koji na krajevima imaju karboksilnu skupinu filtriraju se bubrezima i kasnije kidaju na još manje dijelove tijekom tubularne reapsorpcije.

Oštećenje jetre

U ispitivanju provedenom na 6 muškaraca i 6 žena sa blagim poremećajima funkcije jetre i usporedbom s grupom od 12 ispitanika s normalnom funkcijom jetre, primijećeno je malo povećanje od 20% u osnovnim vrijednostima izloženosti (AUC) paratiroidnom hormonu.

Ispitivanja na bolesnicima s teškim oštećenjem jetre nisu provedena.

Oštećenje bubrega

Ukupna izloženost i Cmax paratireoidnog hormona bila je blago povećana (22%, odnosno 56%) u grupi od 8 žena i 8 muškaraca sa blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina od 30-80 ml/min) u odnosu na odgovarajuću grupu od 16 osoba sa normalnom bubrežnom funkcijom.

Farmakokinetika paratireoidnog hormon u bolesnika sa ozbiljnim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina manji od 30 ml/min) nije ispitana.

Stariji

Nije zabilježena razlika u farmakokinetici Preotacta s obzirom na dob pacijenata (raspon od 47-88 godina). Prilagodba doze s obzirom na dob nije potrebna.

Spol

Lijek je ispitan samo na ženama u postmenopauzi.

5.3Pretklinički podaci o sigurnosti primjene

Pretklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, mutagenosti, toksičnosti na plodnost, reproduktivne toksičnosti i lokalne podnošljivosti.

U majmuna koji su primali dnevnu supkutanu dozu tijekom 6 mjeseci, bila je povećana pojavnost bubrežne tubularne mineralizacije kod izloženosti razinama nižim od onih u kliničkim ispitivanjima.

Štakorima koji su gotovo tijekom cijelog životnog vijeka primali dnevnu injekciju, vjerojatno zbog epigenetskog mehanizma, razvijali su o dozi ovisne koštane formacije i imali povećanu incidenciju koštanih tumora, uključujući osteosarkom. Zbog razlike u fiziologiji kostiju miševa i ljudi, kliničko

značenje ovog otkrića je vjerojatno neznatno. U kliničkim ispitivanjima nije primjećen razvoj osteosarkoma.

Nema ispitivanja o fetalnoj, razvojnoj, perinatalnoj i postnatalnoj toksičnosti. Nepoznato je da li se rekombinantni humani paratireoidni hormon izlučuje u mlijeku životinja koje su u laktaciji.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak manitol

citratna kiselina hidrat natrijev klorid

kloridna kiselina, razrijeđena (za prilagodbu pH) natrijev hidroksid (za prilagodbu pH)

Otapalo metakrezol voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

30 mjeseci

Rekonstituirana otopina: kemijska i fizikalna stabilnost u upotrebi dokazana je tijekom 28 dana na 2- 8oC. Tijekom tog 28-dnevnog razdoblja, rekonstituirana otopina se do 7 dana može čuvati na temperaturi do 25oC.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25oC. Ne zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svjetlosti.

Rekonstituirana otopina: Čuvati u hladnjaku (2-8oC). Ne zamrzavati. Nakon rekonstitucije, lijek se tijekom 28-dnevnog razdoblja upotrebe može do 7 dana čuvati izvan hladnjaka na temperaturi do 25oC (vidjeti dio 6.3).

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Lijek dolazi u obliku napunjene brizgalice s uloškom sa dvije komore.

Zatvoreni sustav spremnika sastoji se od uloška sa dvije komore, središnjeg čepa, navojnog zatvarača

(sadrži gumeni čep) koji brtvi prvu komoru s liofiliziranim praškom i zadnjeg čepa koji brtvi drugu komoru s otapalom za miješanje.

Uložak: Staklo tip I.

Čep (središnji i zadnji): Bromobutil guma, siva.

Navojni zatvarač (sadrži gumeni čep): Aluminij. Gumeni čep je napravljeno od bromobutil gume.

Svaki uložak unutar napunjene brizgalice sadrži 1,61 mg paratireoidnog hormona i 1,13 ml otapala (14 doza).

Preotact je dostupan u pakovanju od 2 brizgalice.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Preotact se uštrcava korištenjem napunjene brizgalice. Svaku brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik. Za svako injiciranje mora se koristiti nova sterilna igla. Brizgalica se koristi sa standardnim iglama za brizgalice. Sadržaj komore se rekonstituira unutar brizgalice. Nakon pripreme za primjenu, tekućina mora biti bistra i bezbojna.

NE TRESTI; protresanje može denaturirati djelatnu tvar.

Preotact se ne smije koristiti ako je rekonstituirana otopina zamućena, obojena ili ako sadrži čestice. Molimo pogledajte kako koristiti brizgalicu u Uputama za korištenje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal treba zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NPS Pharma Holdings Limited

Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper

Dublin 4

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 24.04.2006.

Datum posljednje obnove odobrenja: 24.04.2011.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na stranicama Europske Medicinske Agencije http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept