Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provenge (autologous peripheral-blood mononuclear...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L03AX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaProvenge
ATK šifraL03AX17
Tvarautologous peripheral-blood mononuclear cells including a minimum of 50 million autologous CD54 cells activated with prostatic acid phosphatase granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
ProizvođačDendreon UK Ltd

▼ Ovaj je lijek predmet dodatnog ispitivanja. To će omogućiti brzu identifikaciju novih podataka o sigurnosti. Zdravstveni djelatnici dužni su prijaviti svaku sumnju na nuspojavu. Za uputu o tome kako prijaviti nuspojavu, vidjeti dio 4.8.

1. NAZIV LIJEKA

Provenge 50 x 106 CD54+ stanica/250 mL disperzija za infuziju.

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1 Opći opis

Autologne mononuklearne stanice periferne krvi aktivirane PAP-GM-CSF-om (Sipuleucel-T).

2.2 Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedna vrećica sadrži autologne mononuklearne stanice periferne krvi aktivi ane PAP-GM-CSF-om

(prostatična kisela fosfataza i čimbenik poticanja rasta kolonija granulocita i mak ofaga), s najmanje 50 x 106 autolognih CD54+ stanica.

Stanični sastav i broj stanica po dozi lijeka Provenge varira ovisno učink vitosti leukafereze u bolesnika. Osim antigen prezentirajućih stanica (APC), konačni proizvod također sadrži T stanice, B stanice, stanice prirodne ubojice (NK stanice) i druge stanice.

Disperzija za infuziju.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

 

odobren

 

 

Ovaj lijek sadrži približno 800 mg natrija i 45 mg kal a po infuziji.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3. FARMACEUTSKI OBLIK

nije

 

više

 

 

Disperzija je blago mutna, kremaste do ružičaste boje.

4.

Lijek

KLINIČKI PODACI

4.1

Terap jske ndikacije

Provenge je indiciran za liječenje asimptomatskog ili minimalno simptomatskog metastatskog (nevisceralnog) raka prostate rezistentnog na kastraciju u odraslih muškaraca u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana.

4.2Doziranje i način primjene

Provenge se mora primijenjivati pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju raka prostate i u okruženju s osiguranim pristupom opremi za reanimaciju.

Doziranje

Jedna doza lijeka Provenge sadrži najmanje 50 x 106 autolognih CD54+ stanica aktiviranih PAP-GM- CSF-om, suspendiranih u 250 mL Ringerove otopine s laktatom, u zatvorenoj, poliolefinskoj vrećici posebno označenoj za svakog bolesnika.

Preporučeni protkol liječenja uključuje 3 doze u intervalima od otprilike 2 tjedna. Svakoj dozi lijeka

Provenge prethodi standardni postupak leukafereze otprilike 3 dana prije predviđenog datuma infuzije. Prije prvog postupka leukafereze, potrebno je učiniti kompletnu krvnu sliku (KKS) čije vrijednosti moraju biti u okvirima prihvatljivim za ustanovu. Dodatna ispitivanja KKS mogu se provedesti ovisno o zahtjevima ustanove.

Ako bolesnik iz bilo kojeg razloga ne može primiti predviđenu infuziju lijeka Provenge, bit će potrebno ponoviti postupak leukafereze ukoliko se liječenje želi nastaviti. Bolesnike je potrebno upozoriti na tu mogućnost prije početka liječenja. U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u 25,4% bolesnika liječenih lijekom Provenge bilo je potrebno provesti više od 3 postupka leukafereze u svrhu primanja 3 infuzije. Prema postmarketinškom iskustvu u više od 5000 liječenih bolesnika, ta incidencija iznosi približno 19% (vidjeti dio 4.4). U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, interval doziranja iznosio je 1 - 15 tjedana (vidjeti dio 5.1).

Premedikacija

Akutne infuzijske reakcije, kao što su zimica, umor, vrućica, mučnina i bol u zglobovima često su zabilježene u kliničkim ispitivanjima. Za ublažavanje takvihodobrenreakcija, u kliničkim ispitiva jima prije infuzije primijenjivana je premedikacija koje je sadržavala paracetamol i antihistami ike.

Za umanjivanje potencijalnih akutnih infuzijskih reakcija kao što su zimica i /ili v ućica, preporučuje se oralna premedikacija bolesnika paracetamolom i antihistaminikom oko 30 minuta prije primjene lijeka Provenge. Doze paracetamola i antihistaminika trebaju biti u skladu s lokalnom praksom.

U slučaju primjene premedikacije, potrebno je uzeti u obzir opće stanje b lesnika i moguće kontraindikacije/interakcije.

Prilagodba doze

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u 23,nije8% bolesnika liječenih lijekom Provenge zbog reakcije na infuziju bilo je potrebno primijeniti opioid (jedna doza petidina) na dan infuzije (vidjeti dio 4.4 i 4.8).

U slučaju akutne reakcije na infuziju, infuziju je moguće zaustaviti ili usporiti, ovisno o težini reakcije. U slučaju potrebe nužno je primijeniti odgovarajuć simptomatsko liječenje, koje može uključivati paracetamol, intravenske blokatore H1 / li H2 receptora te niske doze intravenskog petidina.

U slučaju da je potrebno zausta iti infuziju lijeka Provenge, infuziju se ne smije nastaviti ako je infuzijska vrećica bila držana na sobnoj temperaturi (25°C) dulje od 3 sata (vidjeti dio 6.3).

Posebne populaciLijek

više

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Provenge nije ispitan u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre. U tih bolesnika nema posebnih preporuka za prilagodbu doze lijeka.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili hiperkalijemijom i/ili bolesnici na prehrani s kontroliranim unosom kalija

Provenge nije ispitan u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega. Udio kalija po infuziji potrebno je kontrolirati u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega i/ili bolesnika na prehrani s kontroliranim unosom kalija. Hiperkalijemiju je potrebno korigirati prije primjene lijeka Provenge (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Provenge u pedijatrijskoj populaciji u djece i adolescenata u dobi do 18 godina u indikaciji asimptomatskog ili minimalno simptomatskog metastatskog (nevisceralnog)

raka prostate rezistentnog na kastraciju u odraslih muškaraca u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana.

Način primjene

Provenge je namijenjen isključivo za autolognu primjenu putem intravenske infuzije.

Provenge je potrebno primijenjivati intravenski tijekom otprilike 60 minuta. Potrebno je infundirati cijeli sadržaj vrećice. Stanični filter ne smije se koristiti. Vitalne znakova potrebno je mjeriti najmanje 30 minuta prije i 30 minuta poslije svake infuzije. Bolesnike je potrebno promatrati najmanje 30 minuta nakon svake infuzije. Bolesnike s kardiovaskularnim bolestima ili one s rizikom od srčane ishemije, liječnici bi trebali promatrati najmanje 60 minuta nakon svake infuzije te mjeriti vitalne znakove 30 minuta i 60 minuta nakon infuzije.

U slučaju da se infuzija lijeka Provenge mora prekinuti, ne smije se nastavljati ako je infuzijska vrećica bila držana na sobnoj temperaturi (25°C) dulje od 3 sata.

Mjere opreza pri rukovanju ili primjeni lijeka

odobren

 

Provenge nije testiran na prenosive zarazne bolesti, stoga može postojati rizik pr oš ja zaraznih bolesti na zdravstvene djelatnike koji rukuju lijekom. Potrebno je pridržavati se odgovarajućih mjera opreza pri rukovanju lijekom Provenge (vidjeti dio 4.4).

Mora se osigurati da je od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u pr

met zaprimljen ODOBRENI

obrazac s Obavijesti o raspolaganju konačnim lijekom te da rok valjan

sti lijeka nije istekao (vidjeti

dio 6.6).

 

Prije infuzije, mora biti potvrđeno da bolesnikov identitet dg vara jedinstvenoj informaciji o

nije

 

bolesniku na vrećici lijeka Provenge i na finalnom Naputku za zbrinjavanje lijeka.

Vrećicu je potrebno izvaditi iz izoliranog poliuretanskog spremnika i provjeriti propušta li, ima li vanjskih oštećenja te sadrži li strane čestice ili grud ce/ugruške.

Sadržaj vrećice će biti blago mutan, kr maste do ružičaste boje. Laganim miješanjem i resuspendiranjem sadržaja vrećice potr bno je provjeriti ima li čestica, grudica ili ugrušaka. Sitne nakupine staničnog materijala raspr t će se laganim ručnim miješanjem.

Nemojte primijenjivati lijek ukoliko vrećica propušta tijekom rukovanja ili ako su u vrećici ostale

čestice ili grudice.

više

 

Za potpune upute o pripr mi i rukovanju lijekom Provenge, vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontra nd kaci e

 

PreosjetljivostLijekna aktivne tvari ili na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Provenge je namijenjen isključivo za autolognu primjenu i ni pod kojim okolnostima ne smije biti primijenjen dugim bolesnicima. Prije infuzije, mora biti potvrđeno da identitet bolesnika odgovara jedinstvenoj informaciji o bolesniku na vrećici lijeka Provenge i na finalnom Naputku za zbrinjavanje lijeka (vidjeti dio 4.2 i 6.6).

Akutne infuzijske reakcije

Akutne infuzijske reakcije zabilježene su u bolesnika liječenih lijekom Provenge. Akutne infuzijske reakcije (prijavljene unutar jednog dana od infuzije) uključuju, ali ne isključivo,vrućicu, zimicu, respiratorne događaje (dispneja, hipoksija i bronhospazam), mučninu, povraćanje, umor, hipertenziju i tahikardiju. U slučaju akutne infuzijske reakcije, moguće je smanjiti brzinu infuzije ili ju zaustaviti,

ovisno o ozbiljnosti reakcije. U slučaju potrebe potrebno je primijeniti odgovarajuće simptomatsko liječenje.

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u 23,8% bolesnika liječenih lijekom Provenge zbog infuzijskih reakcija bilo je potrebno primijeniti opioide (jedna doza petidina) na dan infuzije (vidjeti dio 4.2 i 4.8).

Bolesnike sa srčanim i plućnim tegobama potrebno je pažljivo pratiti (vidjeti dio 4.8).

Infekcija

Bolesnici čiji su serološki testovi pozitivni na virus humane imunodeficijencije (HIV) 1 i 2, humani T-limfotropni virus (HTLV) 1 te hepatitis B i C, isključeni su iz kontroliranih kliničkih ispitivanja i za te bolesnike nema dostupnih podataka.

Primjenu lijeka Provenge potrebno je odgoditi u bolesnika s aktivnom sustavnom infekcijom sve do stabilizacije stanja. Ozbiljne infekcije, uključujući sepsu, zabilježene su u bolesnika liječe ih lijekom Provenge. Neke ozbiljne infekcije i sepsa bile su povezane s korištenjem central ih ve skih katetera. U svrhu smanjenja rizika od infekcija povezanih s kateterom, centralni venski kat t r se preporučuje primjenjivati samo u bolesnika s perifernim venama loše kvalitete. Takve bol snike potrebno je pažljivo pratiti radi pojave znakova i simptoma infekcije.

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, cerebrovaskularniodobrendogađaji (hemorhagijski i ishemijski

Embolijski i trombotički događaji

Provenge je potrebno primjenjivati s oprezom u bolesnika s embolijskim i trombotičkim poremećajima u anamnezi.

Cerebrovaskularne bolesti

nije

 

moždani udari) zabilježeni su u 3,5% bolesnika u skup ni Provenge u usporedbi s 2,6% bolesnika u kontrolnoj skupini. Kliničko značenje nije jasno.

Kardiovaskularni poremećaji

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima,višeinfarkt miokarda zabilježen je u 0,8% bolesnika u skupini Provenge u odnosu na 0,3% bolesnika u kontrolnoj skupini. Kliničko značenje nije jasno.

Imunokompromitirani bolesnici

Provenge je potrebno primijenji ati s oprezom u svih imunokompromitiranih bolesnika, uključujući bolesnikeLijeku kojih je u tije u susta no imunosupresivno liječenje, a nakon pažljivog razmatranja potencijalnog rizika i oristi na individiualnoj osnovi. Nema dostupnih podataka za takve bolesnike.

Mikrobiološka sp t vanja

Provenge je odobren za infuziju na temelju rezultata nekoliko mikrobioloških ispitivanja: određivanja kontaminacije mikroorganizmima metodom bojanja po Gramu, mjerenja sadržaja endotoksina, te ispitivanjem sterilnosti postupka dvodnevnom inkubacijom u svrhu potvrđivanja odsutnosti rasta mikroorganizama. Konačni (nakon 7 dana inkubacije) rezultati ispitivanja sterilnosti neće biti dostupni u vrijeme infuzije. Ako ispitivanja dokažu mikrobiološku kontaminaciju nakon što je Provenge odobren za infuziju, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet će obavijestiti liječnika, od kojeg može zatražiti dodatne informacije kako bi se utvrdio izvor kontaminacije. Liječnik treba pratiti i/ili liječiti bolesnika u skladu s novonastalom situacijom.

Mjere opreza pri rukovanju radi kontrole zaraznih bolesti

Provenge se priprema od ljudske krvi pojedinog bolesnika i nije testiran na prenosive uzročnike zaraznih bolesti. Uzorak dobiven leukaferezomi testira se na prenosive uzročnike zaraznih bolesti u skladu s važećim propisima zemalja članica. Međutim, budući da je Provenge autologni pripravak, pozitivan test ujedno ne isključuje njegovu proizvodnju. Stoga, uzorak dobiven leukaferezom i Provenge mogu nositi rizik od prenošenja zaraznih virusa (HIV 1 i 2, hepatitisa B i C) na zdravstvene djelatnike koji rukuju lijekom. Prema tome, zdravstveni djelatnici se trebaju pridržavati odgovarajućih mjera opreza prilikom rukovanja uzorkom dobivenim leukaferezom ili lijekom Provenge.

Također postoji mala mogućnost/rizik od prenošenja zaraznih virusa na bolesnika kojem proizvod prvotno nije bio namijenjen. Stoga je važno pomno slijediti naputak za rukovanje i primjenu lijeka (vidjeti dio 6.6). Preporučuje se nakon završetka svake infuzije lijeka Provenge, naljepnicu s vrećice infuzije koja sadrži ime bolesnika, naziv lijeka i serijski broj lijeka, ukloniti i zaljepiti na karton bolesnika kako bi postojala poveznica između pojedinog bolesnika i serijskog broja lijeka.

Slučajevi u kojima se Provenge ne može primijeniti

U nekim slučajevima, bolesnik može biti u nemogućnosti primiti planiranu infuziju lijeka Provenge. Uzrok tome može biti nepoštivanje kriterija priprave tijekom proizvodnje, istekao rok valjanosti lijeka ili nemogućnost bolesnika da u određenom trenutku primi infuziju. U takvim slučajevima, bolesnik će možda morati ponovno proći postupak leukafereze ukoliko se liječenje želi nastaviti. Preporuča se minimalni interval između dva postupka leukafereze od najmanje 2 tjedna. U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u 25,4% bolesnika liječenih lijekom Provenge bilo je potrebno provesti više od 3

postupka leukafereze u svrhu primanja 3 infuzije. Prema postmarketinškom iskustvu u više od 5000

liječenih bolesnika, ta incidencija iznosi približno 19% (vidjeti dio 4.2).

Cijepljenje

odobren

 

Rizici i koristi od cijepljenja bolesnika tijekom liječenja lijekom Provenge nisu ispitani. Stoga je cijepljenje živim atenuiranim ili inaktiviranim cjepivom istodobno uz primjenu lijeka Provenge potrebno pažljivo razmotriti.

Edukacijski materijali

Svi liječnici koji namjeravaju propisivati Provenge dužni su proučiti e ukacijske materijale i potpisati

potvrdu o završenoj obuci. Liječnici također moraju osigurati e ukacijske materijale za bolesnika, kao

i uputu o lijeku i karticu s upozorenjima za bolesnika.

Sadržaj natrija i kalija

nije

 

Ovaj lijek sadrži oko 800 mg natrija po infuziji. Ovaj podatak potrebno je uzeti u obzir u bolesnika na

prehrani s kontroliranim unosom natrija. Pripravak također sadrži oko 45 mg kalija po infuziji. Ovaj podatak potrebno je uzeti u obzir u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili u bolesnika na prehrani s kontroliranim unosom kalija.

4.5 Interakci

 

više

s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena

sp t vanja interakcija s lijekom Provenge.

Lijek

 

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili hiperkalijemijom

Sadržaj natrija i kalija po infuz ji potrebno je kontrolirati u bolesnika s kardiovaskularnim bolestima i/ili oštećenjem funkcije bubrega. Hiperkalijemiju je potrebno korigirati prije primjene lijeka Provenge (vidjeti dio 4.2).

Provenge je napravljen kako bi stimulirao imunološki sustav. Imunokompromitirani bolesnici i bolesnici u kojih je u tijeku sistemsko imunosupresivno liječenje isključeni su iz kontroliranih kliničkih ispitivanja. Istodobna primjena imunosupresiva (kao što su kortikosteroidi za sustavnu primjenu) može utjecati na njegovu učinkovitost i/ili sigurnost. Stoga je istodobnu primjenu imunosupresiva (kao što su kortikosteroidi za sustavnu primjenu) i lijeka Provenge potrebno izbjegavati. Potrebno je pažljivo razmotriti je li medicinski prikladno u pojedinog bolesnika prekinuti liječenje imunosupresivima prije započinjanja liječenja lijekom Provenge (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Provenge nije namijenjen za primjenu u žena.

Dojenje

Provenge nije namijenjen za primjenu u žena.

Plodnost

Utjecaj na plodnost u muškaraca nije poznat.

Uobičajena toksikološka ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti ne smatraju se relevantnima s obzirom na prirodu i primarnu kliničku namjenu ovog pripravka za autolognu primjenu.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Provenge ima umjeren utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima, jer može izazvati umor, omaglicu, sinkopu, zimicu i glavobolju. Bolesnike je potrebno savjetovati da ne voze ili upravljaju strojevima ukoliko primijete ove simptome nakon primljene infuzije.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

odobren

 

Sigurnosna procjena lijeka Provenge temelji se na podacima prikupljenim od 601 boles ika s rakom prostate u četiri randomizirana, kontrolirana klinička ispitivanja (3 studije m tastatskog raka prostate rezistentnog na kastraciju i jedno ispitivanje androgenski ovisnog raka prostat ) i postmarketinškom praćenju.

Ozbiljne nuspojave uključuju akutne infuzijske reakcije, katetersku sepsu, stafilokoknu bakterijemiju, infarkt miokarda i cerebrovaskularne događaje.

Najčešće prijavljene nuspojave su zimica, umor, pireksija, mučnina, artralgija, glavobolja i povraćanje.

U ključnom randomiziranom kontroliranom ispnijet van u (D9902B, IMPACT, vidjeti dio 5.1) liječenje lijekom Provenge bilo je prekinuto u 1,5% bolesn ka zbog nuspojava. Neki su bolesnici razvili infekcije, uključujući i sepsu. Infekcije kao posljed ca kontaminiranosti lijeka također su zabilježene u nekih bolesnika, a manji je broj bolesnika zbog avedenog prekinuo liječenje.

Tablični prikaz nuspojava više

Sljedeći prikaz nuspojava temelji se na podacima iz kliničkih ispitivanja i postmarketinškog iskustva, a nuspojave su prikazane prema organskom sustavu i učestalosti pojavljivanja kako slijedi: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), manje često (≥ 1/1000 do <1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupineLijekučestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 1

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja i postmarketinških izvješća

 

 

 

 

Klasifikacija organskih

 

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

 

često

 

bakterijemija

 

 

 

rijetko

 

kateterska sepsa

 

 

 

 

 

infekcija povezana s kateterom

 

 

 

 

 

infekcija na mjestu uvođenja

 

 

 

 

 

katetera

 

 

 

 

 

sepsa

Poremećaji krvi i limfnog

 

vrlo često

 

anemija*

sustava

 

 

 

 

 

 

 

često

 

trombocitopenija*

 

 

 

rijetko

 

eozinofilija

Poremećaji živčanog sustava

vrlo često

 

omaglica

 

 

 

 

 

parestezije*

 

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

oralne parestezije*

 

 

 

 

 

glavobolja

 

 

 

često

 

cereb ovaskula ni događaj

 

 

 

 

 

tranzito na ish mična ataka

 

 

 

 

 

tremor

 

 

 

 

 

hip estezija

 

 

 

 

 

k mpresija kralježnične moždine

 

 

 

 

 

sink pa

 

 

 

rijetko

 

cerebralni infarkt

Srčani poremećaji

 

često

 

fibrilacija atrija

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

rijetko

 

infarkt miokarda

 

 

 

 

 

ishemija miokarda

Krvožilni poremećaji

 

često

 

hipertenzija

 

 

 

 

 

hipotenzija

 

 

 

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

 

često

 

hipoksija

prsišta i sredoprsja

više

 

piskanje

 

 

 

 

 

dispneja

 

 

 

r jetko

 

bronhospazam

Gastrointestinalni poremećaji

rlo često

 

povraćanje

 

Lijek

 

 

 

mučnina

 

 

često

 

bol u abdomenu

 

 

 

 

Poremećaji kože i pot ožnog

često

 

osip

tkiva

 

 

 

 

hiperhidroza

 

 

 

 

 

svrbež

 

 

 

 

 

urtikarija

Poremećaji mišićno-koštanog

vrlo često

 

artralgija

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

mialgija

 

 

 

često

 

mišićni spazmi *

Poremećaji bubrega i

 

često

 

hematurija

mokraćnog sustava

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

vrlo često

 

zimica

mjestu primjene

 

 

 

umor

 

 

 

 

 

pireksija

 

 

 

 

 

bol

 

 

 

 

 

astenija

 

 

 

često

 

bolest slična gripi

 

 

 

 

 

nelagoda u prsima

 

 

 

rijetko

 

reakcija na mjestu primjene

 

 

 

 

 

infuzije

Ozljede, trovanja i

 

vrlo često

 

citratna toksičnost*

proceduralne komplikacije

* Primarno povezano s postupkom leukafereze

Opis odabranih nuspojava

Akutne infuzijske reakcije

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, 71,2% bolesnika u skupini Provenge razvilo je akutnu infuzijsku reakciju. Najčešće reakcije (≥ 20%) bile su zimica, vrućica i umor. U 95,1% bolesnika koji su prijavili akutne infuzijske reakcije, one su bile blage ili umjerene. Vrućica i zimica općenito su nestale u roku od dva dana (u 71,9% odnosno 89,0% bolesnika).

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, teške (3. stupnja) akutne infuzijske reakcije prijavljene su u 3,5% bolesnika u skupini Provenge. Reakcije su uključivale zimicu, vrućicu, umor, asteniju, dispneju, hipoksiju, bronhospazam, omaglicu, glavobolju, hipertenziju, bol u mišićima, mučninu i povraćanje.

Incidencija teških reakcija bila je veća nakon druge infuzije (2,1% u odnosu na 0,8% nakon prve

U postmarketinškom razdoblju, prijavljene su ozbiljne akutneodobreninfuzijske reakcije koje se uključivale hipotenziju i sinkopu. Neke su rezultirale hospitalizacijom.

infuzije), a smanjena na 1,3% nakon treće infuzije. Neki (1,2%) bolesnici u skupi i Prove ge bili su hospitalizirani unutar 1 dana nakon infuzije radi pojave akutnih infuzijskih reakcija. Akut e infuzijske reakcije 4. ili 5. stupnja nisu prijavljene u bolesnika u skupini Provenge.

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u 23,8% bolesnika u skupini Provenge bila je potrebna primjena opijata (jedna doza petidina) na dan infuzije u odnosu na 2,4% olesnika u kontrolnoj skupini (vidjeti dio 4.2 i 4.4).

Bolesnike je potrebno obavijestiti o mogućnosti kasnijih r akcija i uputiti ih da se obrate svom liječniku u slučaju pojave dispneje, bronhospazma, omaglic , osipa ili povišene tjelesne temperature.

Infekcija

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima, i fekcija se razvila u 27,5% ispitanika u skupini Provenge i

 

više

27,7% ispitanika u kontrolnoj skupini. Ozbiljnenijeinfekcije pojavile su se u 4,7% ispitanika u skupini

Provenge i 4,0% ispitanika u kontrolnoj skupini. Najčešće ozbiljne infekcije u skupini Provenge bile

su kateterska sepsa (0,7%), staf lokokna bakterijemija (0,7%), sepsa (0,7%), stafilokokna sepsa

(0,5%) i upala pluća (0,5%).

 

Lijek

Unutar razdoblja postmar etinškog praćenja zaprimljene su prijave ozbiljnih infekcija, uključujući

infekcije povezane s uređajem, sepse povezane s uređajem, upalu pluća, sepsu, bakterijemiju i

infekciju mokraćnog sustava.

Nuspojave povezane s leukaferezom

Svaka doza lijeka Provenge zahtijeva provođenje standardnog postupka leukafereze oko 3 dana prije infuzije. Citrat je uobičajeni antikoagulans koji se primjenjuje tijekom leukafereze i koji može dovesti do hipokalcemije. Nuspojave koje su najčešće prijavljene ≤ 1 dan nakon postupka leukafereze u kontroliranim kliničkim ispitivanjima uključivale su citratnu toksičnost (14,6%), oralne parestezije (12,0%) i parestezije (11,1%). Dodatne nuspojave koje su zabilježene često ≤ 1 dan nakon postupka leukafereze u kontroliranim kliničkim ispitivanjima uključivale su umor (5,5%), grčeve u mišićima (4,0%), zimicu (3,0%), omaglicu (2,8%) i anemiju (2,8%). Također postoje izvješća o trombocitopeniji zaprimljena tijekom spontanog postmarketinškog izvješćivanja, a koja su privremeno povezana s leukaferezom.

Prijava sumnje na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu putem nacionalnog sustava za prijavu navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Svaka infuzija lijeka Provenge sadrži najveći broj stanica koje mogu biti dobivene jednim postupkom leukafereze. Broj stanica u lijeku Provenge ne prelazi broj stanica dobivenih leukaferezom. Nema poznatih slučajeva predoziranja niti pojedinačnom infuzijom niti sveukupnom dozom lijeka Provenge.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Imunostimulatori, drugi imunostimulatori, ATC kod: L03AX17.

Mehanizam djelovanja

Provenge je autologna stanična imunoterapija razvijena s ciljem poticanja imunološkog odgovora na prostatičnu kiselu fosfatazu (PAP), antigen izražen na većini stanica raka prostate. Mononuklearne

složenog proteina koji se sastoji od PAP antigena povezanog s čimbenikom potica ja kolo ija granulocita i makrofaga (GM-CSF) koji aktivira imunološke stanica. Tijekom x vivo uzgoja u kulturi pomoću PAP-GM-CSF-a, aktivirane antigen prezentirajuće stanice preuzimaju i p tvaraju rekombinantne ciljne antigene u peptide koji se tada prezentiraju T stanicama. Ka akterizacija proizvoda pokazuje da PAP i PAP-GM-CSF specifične T-stanice nastaju tijekom liječenja te se nalaze u perifernoj krvi bolesnika nakon liječenja lijekom Provenge.

Farmakodinamički učinci

stanice periferne krvi prikupljene od bolesnika uzgojene suodobrenu kulturi pomoću PAP-GM-CSF-a,

Kao dio puštanja serije u promet, svaki lijek podliježe ispitivanju kako bi se utvrdila aktivacija antigen prezentirajućih stanica na temelju povećanog izražavanja CD54 antigena nakon uzgoja s PAP- GM-CSF-om. CD54 je adhezija i kostimulacijskanijemol kula nužna za stvaranje imunološke veze između antigen prezentirajućih stanica i T stan ca. Stupanj povećanja izraženosti CD54 antigena korelira s ukupnim preživljenjem u randomiziran m kontroliranim kliničkim ispitivanjima lijeka Provenge provedenim za metastatski rak prostate rez stentan na kastraciju. U kliničkom ispitivanju D9902B (IMPACT), 237 od ukupno 512 ra domiziranih bolesnika evaluirano je u odnosu na razvoj humoralnog ili staničnog imunovišeloškog odgovora (proliferacija T stanica i mjerenje interferona gama (γIFN) ELISPOT testom) na ciljne antig ne na početku liječenja te u 6., 14. i 26. tjednu liječenja. Stvaranje protutijela (IgM i IgG) na PAP-GM-CSF i na PAP antigene zabilježeno je u skupini

Provenge tijekom razdoblja praćenja. Proliferacija T stanica i stvaranje γIFN izmjereno ELISPOT testom kao odgovor na PAP i PAP-GM-CSF zabilježeni su u stanicama prikupljenim iz periferne krvi bolesnika kroz razdoblje praćenja u terapijskoj skupini Provenge, ali ne i u kontrolnim skupinama. PrimijećenaLijekje korelacija između staničnog odgovora i stvaranja protutijela na PAP ili PAP-GM-CSF u skupini Provenge i poboljšanog preživljenja. Stvaranje protutijela koja neutraliziraju GM-CSF bilo je prolaznog karakt ra.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost i sigurnost lijeka Provenge u bolesnika s asimptomatskim ili minimalno simptomatskim metastatskim rakom prostate rezistentnim na kastraciju ispitivana je u tri slična, randomizirana, dvostruko slijepa, kontrolirana, multicentrična ispitivanja faze III: D9902B (IMPACT), D9901 i D9902A. Bolesnici uključeni u ova ispitivanja bili su rezistentni na kiruršku ili medikamentoznu kastraciju (npr. agonistom hormona koji potiče otpuštanje luteinizirajućeg hormona [LHRH] ili antagonistom gonadotropin - otpuštajućeg hormona [GnRH]) te su imali presadnice u mekom tkivu i/ili kostima. U bolesnika nije bila potrebna primjena opioidnih analgetika za liječenje boli, a većina njih prethodno nije primala kemoterapiju.

Nakon randomizacije, bolesnici iz obje skupine ispitanika podvrgnuti su nizu od 3 leukafereze (u intervalima od otprilike 2 tjedna, raspon od 1 do 15 tjedana). Nakon svake leukafereze slijedila je infuzija lijeka Provenge ili kontrolnog lijeka oko 3 dana nakon leukafereze. Kontrolni lijek sadržavao je neaktivirane autologne mononuklearne stanice periferne krvi. Nakon progresije bolesti, bolesnici su liječeni uz liječničku diskreciju drugim oblicima onkološkog liječenja. Bolesnici u kontrolnoj skupini

mogli su se priključiti otvorenom protokolu i primiti eksperimentalnu autolognu staničnu terapiju proizvedenu od stanica krioprezerviranih u trenutku kada je kontrolni lijek pripremljen.

IMPACT ispitivanje

IMPACT ispitivanje provedeno je kao randomizirano, dvostruko slijepo, kontrolirano i multicentično ispitivanje u bolesnika s asimptomatskim ili minimalno simptomatskim metastatskim rakom prostate rezistentnim na kastraciju. Uključeni bolesnici imali su metastaze u mekom tkivu i/ili kostima s postojećom ili ranije utvrđenom progresijom bolesti nakon kirurške ili medikamentozne kastracije, što je utvrđeno porastom vrijednosti prostatičnog specifičnog antigena (PSA) u serumu i ili progresijom bolesti u kostima ili mekom tkivu te ECOG status 0 ili 1. Kriteriji isključivanja bili su: visceralne (jetra, pluća ili mozak) presadnice, maligni pleuralni izljevi ili maligni ascites, patološki prijelomi dugih kostiju, teški patološki prijelomi dugih kostiju (radiografski prikazana kortikalna erozija > 50%), kompresija leđne moždine, umjerena do teška bol povezana s rakom prostate i uporabom narkotika za liječenje te boli te liječenje kemoterapijom najmanje 3 mjeseca prije randomizacije.

Primarni ishod bilo je ukupno preživljenje. Sekundarni ishodi bili su vrijeme objektivne progresije

bolesti, vrijeme do kliničke progresije i vrijeme udvostručenja PSA.

Ukupno je 512 bolesnika randomizirano u omjeru 2:1 za primanje lijeka Prov nge (n = 341) ili

kontrolnu skupinu (n = 171). Medijan dobi iznosio je 71 godinu,

90% bolesnika bili su bijelci, a u

svih je očekivano trajanje života iznosilo najmanje 6 mjeseci. U 35% olesnika učinjena je radikalna

prostatektomija, 54% je primilo lokalnu radioterapiju, a 82% totalnu androgenu blokadu. Početna

razina testosterona u svih bolesnika bila je <50 ng / ml. Četrdeset

sam p sto olesnika primalo je

Statistički značajno produljenje ukupnog preživl en a uoč noodobrenje u bolesnika liječenih lijekom

bisfosfonate, a 18% ih je primalo kemoterapiju, uključujući ocetaksel. Osamdeset dva posto

bolesnika imalo je ECOG status 0; 75% bolesnika imalo je Gleason zbroj ≤ 7; 44% bolesnika imalo je bolest kostiju i mekog tkiva , 48% ih je imalo samo bolest k stiju, 7% ih je imalo samo bolest mekog tkiva, a 43% ih je imalo više od deset koštanih metastaza.

Provenge, uz 22,5% smanjen rizik od smrti u usporedbi s kontrolnom skupinom (vidjeti tablicu 2. i sliku 1). U kontrolnoj skupini bolesnika, 64% h je pr milo eksperimentalnu autolognu staničnu

imunoterapiju dobivenu od stanica krioprezervira ih u trenutku kada je kontrolni lijek proizveden;

bolesnici nisu randomizirani za naknadnu autolognu staničnu imunoterapiju.

 

više

nije

Lijek

 

 

 

Slika 1

Kaplan-Meier krivulja ukupnog preživljenja, IMPACT ispitivanje

Kontrolna skupina (N=171)

početnom vrijednošću PSA <22,1 ng/mL [HR = 0,521 (95% CI: 0,309, 0,879)]. Intermedijarni

 

Postotak preživljenja

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme od randomizacije (mjeseci)

 

 

 

odobren

Retrospektivna analiza podgrupe upućuje na veći uč nak lij čenja lijekom Provenge u bolesnika s

 

 

nije

 

rezultati uočeni su u bolesnika s početnom vrijed ošću PSA > 22,1-50,1 ng / mL [HR = 0,685 (95%

CI: 0,431, 1,088)] i bolesnika s početnom vrijed ošću PSA > 50,1-134,1 ng/mL [HR = 0,819 (95% CI

 

više

: 0,532, 1,262)]. Slabiji učinak liječ nja zabilj žen je u bolesnika s početnom vrijednošću PSA >

134,1 ng/mL [HR = 0,853 (95% CI: 0,554, 1,315)].

Analize vremena do objekti

ne progresije bolesti, vremena do kliničke progresije i vremena

udvostručenja PSA nisu pokazale statističku značajnost.

Lijek

 

Suportivne studije

 

Studija D9901 prov d na je

ao randomizirano, dvostruko slijepo, kontrolirano, multicentrično

ispitivanje u bol sn ka s m tastatskim rakom prostate rezistentnim na kastraciju bez bolova povezanih s rakom. Primarni shod bilo je vrijeme do progresije bolesti, u kojem nije uočena statistički značajna razlika. Ukupno preživljenje nije bilo ishod ispitivanja, već je korišteno kao prethodna analiza.

Bolesnici liječeni lijekom Provenge pokazali su statistički značajnu dulje preživljenje u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Treća studija, D9902A, sličnog dizajna kao studija D9901, obustavljena je prije planiranog završetka uključivanja bolesnika, zbog podataka o vremenu do progresije bolesti iz studije D9901. Primarni ishod bilo je vrijeme do progresije bolesti, a sekundarni ishod ukupno preživljenje. Niti jedan ishod nije pokazao statistički značajne razlike.

Sažetak rezultata ispitivanja

Tablica 2 prikazuje ukupno preživljenje zabilježene u IMPACT ispitivanju, studiji D9901 i studiji D9902A.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Tablica 2 Sažetak ukupnog preživljenja (svi randomizirani bolesnici)

 

IMPACT

 

 

D9901

D9902A

 

Provenge

Kontrolna

 

Provenge

 

Kontrolna

Provenge

Kontrolna

 

(N=341)

skupina

 

(N=82)

 

skupina

(N=65)

skupina

 

 

(N=171)

 

 

 

(N=45)

 

(N=33)

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

preživljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijan,

25,8

21,7

 

25,9

 

21,4

19,0

15,7

mjeseci

(22,8, 27,7)

(17,7, 23,8)

 

(20,0, 32,4)

(12,3, 25,8)

(13,6, 31,9)

(12,8, 25,4)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

Omjer rizika

0,775a (0,614, 0,979)

 

0,586b (0,388, 0,884)

0,786b (0,484, 1,278)

(95% CI)

0,032a

 

 

0,010c

 

 

0,331 c

 

p-vrijednost

 

 

 

 

 

36-mjesečno

32%

23%

 

34%

 

11%

32%

21%

preživljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

a Omjer rizika i p-

vrijednost temeljeni na Cox

 

modelu

prilagođenom za

PSA (l ) i LDH (ln) i

stratificirani po uporabi bisfosfonata, broju koštanih presadnica i primarnom Gl ason stupnju.

b Omjer rizika temeljen na Cox modelu.

odobren

 

c p-vrijednost temeljena na log rank testu.

 

Kratice: CI = interval pouzdanosti.

 

 

 

Pedijatrijska populacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska agencija za lijekove odrekao obvezu podnijeti rezultate istraživanja lijeka Provenge u svim

podskupinama pedijatrijske populacije u liječenju raka pr state (vidjeti dio 4.2 za informacije o

primjeni u pedijatrijskoj populaciji).

nije

 

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Uobičajena ispitivanja toksičnosti, karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne toksičnosti nisu provedena.

Provenge je autologno stanično liječenje. Priroda lijeka Provenge je takva da uobičajena ispitivanja farmakokinetike, apsorpcije,višedistribucije, m tabolizma i eliminacije nisu primjenjive.

6. PODACI O KAKVOĆI

natrijev kloridLijek natrijev laktat

6.1 Popis pomoćnih tvari

kalijev klorid kalcijev klorid

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

U izoliranom spremniku 18 sati.

Nakon vađenja iz izoliranog spremnika

Lijek se mora primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja ne smiju iznositi dulje od 3 sata na sobnoj temperaturi (25 °C).

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati vrećicu u izoliranom spremniku radi održavanja ispravne temperature čuvanja (2°C-8°C) do infuzije.

Ne odlagati u hladnjak niti zamrzavati spremnik.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Disperzija od 250 mL u vrećici (prozračna troslojna poliolefinska vrećica s 3 otvora za uzorkovanje (2 otvora za iglu i 1 otvor sa zapečaćenom cjevčicom )).

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Provenge je namijenjen isključivo za autolognu primjenu. Prije infuzije mora se potvrditi da identitet bolesnika odgovara jedinstvenim podacima o bolesniku na vrećici infuzije i na ob ascu s Obavijesti o raspolaganju konačnim lijekom.

Provenge nije testiran na prenosive uzročnike zaraznih bolesti. Uz rak d iven leukaferezom testiran je na prenosive uzročnike zaraznih bolesti u skladu s važećim pr pisima zemalja članica. Međutim, kako je Provenge autologni lijek, pozitivan test ne isključuje njegovu proizvodnju. Stoga kod uzorka dobivenog leukaferezom i lijeka Provenge postoji rizik d pren šenja zaraznih bolesti na zdravstvene djelatnike koji rukuju lijekom. Prema tome, zdravstveni djelatnici se trebaju pridržavati odgovarajućih

mjera opreza prilikom rukovanja uzorkom dobivenim l ukaf rezom ili lijekom Provenge (vidjeti dio

4.4).

odobren

 

Upute za rukovanje

 

Prije rukovanja ili primjene lijeka Prov ngenije

 

• Provenge se isporučuje izravno u zdravstvenu ustanovu u kojoj će se infuzija primijeniti.

Infuzijska vrećica se stavlja u izolirani poliuretanski spremnik i pakira se u transportnu kutiju. Izolirani spremn k pakiranja gela namijenjeni su održavanju odgovarajućih uvjeta transporta i temperature ču anja lijeka Provenge do primjene. Ne izlagati zračenju.

• Vanjsku transportnu

utiju potrebno je otvoriti kako bi se provjerilo lijek i naljepnice s

više

podacima o bolesni

u koje se nalaze na vrhu izoliranog spremnika. Izolirani spremnik ne

Lijek

 

smije se izvaditi iz transportne kutije niti se poklopac izoliranog spremnika smije otvarati sve dok bol snik nije spreman za infuziju.

Priprema infuzije

Osigurajte aseptičko rukovanje prilikom pripreme infuzije.

Što provjeriti prije primjene infuzije

Mora se osigurati da je od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet zaprimljen finalni Naputak za zbrinjavanje lijeka koji sadrži podatke o bolesniku, datum i vrijeme isteka roka valjanosti i status raspolaganja (odobren za infuziju ili odbijen).

Mora biti potvrđeno da bolesnikov identitet odgovara jedinstvenoj informaciji o bolesniku na vrećici lijeka Provenge i na finalnom Naputku za zbrinjavanje lijeka.

Nakon što je bolesnik pripremljen za infuziju te je zaprimljen obrazac s Obavijesti o

ODOBRENOM raspolaganju konačnim lijekom, vrećicu s lijekom Provenge potrebno je izvaditi iz izoliranog spremnika i pregledati kako bi se uočilo eventualno propuštanje, vanjska oštećenja, prisutnost stranih čestica ili grudice/ugrušci.

Sadržaj vrećice će biti blago mutan, kremaste do ružičaste boje. Lagano miješajte i resuspendirajte sadržaj vrećice provjeravajući sadrži li grudice ili ugruške. Sitne nakupine staničnog materijala raspršit će se laganim ručnim miješanjem.

Ako vrećica s lijekom Provenge propušta, ako je oštećena ili ako su u vrećici i nakon miješanja ostale čestice ili grudice, lijek se ne smije koristiti.

Primjena

Infuzija mora započeti prije isteka datuma i vremena roka valjanosti naznačenog na finalnom Naputku za zbrinjavanje lijeka i na naljepnici vrećice. Nemojte započinjati infuziju lijeka Provenge kojem je istekao rok valjanosti.

Potrebno je koristiti samo jedan od 2 otvora za iglu na vrećici, koji se ne smije otvoriti prije primjene infuzije kako bi se izbjegla kontaminacija.

Provenge se primijenjuje infuzijom tijekom otprilike 60 minuta kroz iglu s velikim otvorom prikladnu za transfuziju crvenih krvnih stanica. Ovaj periferni sustav obično se koristi u kliničkoj praksi za transfuziju krvnih pripravaka. Nemojte koristiti stanični filter za infuziju. Potrebno je iskoristiti cijeli sadržaj vrećice za infuziju.

U slučaju da se infuzija lijeka Provenge mora prekinuti, ista se ne smije nastaviti ako je infuzijska vrećica bila držana na sobnoj temperaturi (25 °C) više od 3 sata.

Nakon infuzije

Po završetku infuzije, naljepnicu s podacima o bolesniku potrebno je uklo iti s i fuzijske vrećice i zalijepiti na karton bolesnika

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

odobren

Dendreon UK Limited

41 Chalton Street

London, NW1 1JD

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: (0)20 7554 2222

 

nije

Fax: (0)20 7554 2201

više

dendreonuk@dendreon.com

 

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/867/001

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Lijek

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept