Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQuadramet
ATK šifraV10BX02
Tvarsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProizvođačCIS bio international

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Quadramet 1,3 GBq/ml otopina za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml otopine sadrži 1,3 GBq samarijevog ( 153Sm) leksidronama, u obliku pentanatrijeve soli, na referentni datum (što odgovara 20 do 80 µg/ml samar ija po bočici).

Specifična aktivnost samarija iznosi približno 16 – 65 MBq/ µg samarija.

Svaka bočica sadrži 2-4 GBq na referentni datum.

Samarij-153 emitira beta čestice srednje energije i gama foton koji omogućuje scintigrafiju, i ima vrijeme poluraspada od 46,3 sata (1,93 dana). Glavne vrste emisije zračenja koje nastaju raspadom samarija-153 prikazane su u tablici 1.

TABLICA 1: PODACI O GLAVNIM VRSTAMA EMISIJE ZRAČENJA KOJE NASTAJU

RASPADOM SAMARIJA-153

Vrsta zračenja

Energija (keV)*

Relativni intenzitet

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gama

29%

 

 

 

*Maksimumi energija navedeni su za beta emisiju, prosječna energija beta čestice je 233 keV.

Pomoćna tvar poznatog učinka: natrij 8,1 mg/ml.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna do svijetlo jantarna otopina, pH vrijednosti izmeñu 7,0 i 8,5.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Quadramet je indiciran za ublažavanje boli u bolesn ika s multiplim i bolnim osteoblastičnim koštanim metastazama koje, prilikom scintigrafije, na sebe vežu bifosfonate obilježene tehnecijem ( 99mTc).

Postojanje osteoblastičnih metastaza koje na sebe vežu bifosfonate obiljež ene tehnecijem (99mTc) nužno je potvrditi prije po četka primjene lijeka.

4.2Doziranje i način primjene

Quadramet smiju primjenjivati samo liječnici s iskustvom u primjeni radiofarmaceutika i nakon sveukupne onkološke evaluacije bolesnika od strane kvalificiranog liječnika.

Doziranje

Preporučena doza Quadrameta iznosi 37 MBq po kilogramu tjelesne težine.

Pedijatrijska populacija

Ne preporučuje se primjena Quadrameta kod djece mlañe od 18 godina zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Način primjene

Quadramet se primjenjuje sporom intravenskom injekcijom tijekom jedne minute kroz prethodno uspostavljeni venski put. Prije primjene ne treba ga razrjeñivati.

U bolesnika s pozitivnim odgovorom na Quadramet uglavnom dolazi do smanjenja bolova unutar 1 tjedna od primjene lijeka. Potom učinak smanjenja boli može trajati 4 tjedna do 4 mjes eca. Bolesnici u kojih se bolovi smanje mogu se savjetovati da pokuš aju smanjiti primjenu opioidnih analgetika.

Ponovna primjena Quadrameta ovisi o individualnom odgovoru bolesnika na prethodnu primjenu i kliničkim simptomima. Potrebno je učiniti pauzu od minimalno 8 tjedana kako bi se omogućio odgovarajući oporavak funkcije koštane srži.

Podaci o sigurnosti primjene ponovljenih doza su ograničeni i temelje se na milosrdnoj primjeni ovog lijeka.

Za upute o pripremi lijeka prije primjene vidjeti dio 12.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar (etilendiamintetrametilenfosfonat (EDTMP) ili slične fosfonate) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

trudnice (vidjeti dio 4.6).

bolesnici koji su primili kemoterapiju ili radioterapiju polovice tijela u razdoblju unazad 6 tjedana.

Quadramet se primjenjuje samo kao palijativno sredstvo i ne smije se primijenjivati istovremeno s mijelotoksičnom kemoterapijom jer to može poja čati mijelotoksičnost.

Takoñer se ne smije primijenjivati s drugim bifosfonatima ako je na scintigrafiji kostiju pomoću tehnecijem (99mTc) obilježenog bifosfonata primije ćena interferencija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

U nedostatku kliničkih podataka injiciranu aktivnost potrebno je prilagoditi bubrežnoj funkciji.

Primjena Quadrameta u bolesnika s dokazano kompromitiranom rezervom koštane srži uslijed prethodnog liječenja ili proširenosti bolesti se ne preporu čuje, osim ako potencijalna dobit od liječenja ne prevladava njegove rizike.

Zbog moguće supresije koštane srži nakon primjene lijeka, pot rebno je pratiti vrijednosti krvne slike svakog tjedna, tijekom najmanje 8 tjedana, počevši od drugog tjedna nakon primjene Quadrameta, il i do opravka odgovarajuće funkcije koštane srži.

Bolesnika je potrebno savjetovati da prije primjene lijeka popije (ili primi intravenski) najmanje 500 ml tekućine, te isto tako da nakon primjene lijeka mokri št o čće, kako bi se maksimalno smanjilo izlaganje mokraćnog mjehura radioaktivnom zračenju.

Klirens Quadrameta je brz, stoga mjere opreza zbog urinom izlučene radioaktivnosti nisu potrebne nakon 6 – 12 sati od primjene lijeka.

Posebne mjere opreza, poput kateterizacije mokraćnog mjehura, potrebne su kod inkontinentnih bolesnika tijekom 6 sati nakon primjene lijeka, a u cilju maksimalnog smanjenja rizika radioaktivne kontaminacije odjeće, posteljine i bolesnikovog okruženja. Kod ostalih bolesnika urin je potrebno sakupljati najmanje šest (6) sati.

Kateterizacija mokraćnog mjehura potrebna je i u bolesnika s urinarnom opstrukcijom.

Radiofarmaceutike smiju preuzimati, koristiti i primjenjivati samo ovlaštene osobe u specijaliziranim kliničkim ustanovama. Način njihovog prijema, čuvanja, korištenja, transporta i odlaganja mora bit i u skladu s odredbama i dozvolama nadležnih lokalnih s lužbenih tijela.

Radiofarmaceutike je potrebno pripremati na način koji osigurava zaštitu od zra čenja i farmaceutsku kakvoću. Potrebno je poštivati pravila asepse u skladu sa zahtjevima dobre proizvoñačke prakse za lijekove.

4.5Interakcija s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Zbog potencijalnog sinergističnog učinka na koštanu srž, ovaj se lijek ne smije primjen jivati istovremeno s kemoterapijom ili radioterapijom. Quadramet se smije primijeniti nakon bilo kojeg od navedenih oblika liječenja samo nakon odgovarajućeg oporavka koštane srži.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Quadramet je kontraindiciran u trudnoći (vidjeti dio 4.3). Mogućnost trudnoće mora biti sa sigurnoš ću isključena. Za vrijeme liječenja, žene generativne dobi moraju primjenjivati u činkovitu kontracepciju, kao i čitavo vrijeme praćenja nakon završetka lije čenja.

Dojenje

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlučivanju Quadrameta u majčino mlijeko kod ljudi. Stoga, ako je primjena Quadrameta neophodna, dojenje je potrebnno zamijeniti umjetnom hranom, a izdojeno mlijeko baciti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

U bolesnika koji su primali Quadramet primijećeno je smanjenje broja leukocita i trombocita i anemija.

U kliničkim ispitivanjima broj leukocita i trombocita pao je do najniže vrijednosti koja je iznosila približno 40-50% po četnih vrijednosti, 3 do 5 tjedana nakon primjene doze, i općenito se vraćala na razine prije liječenja 8 tjedana nakon završetka lije čenja.

Nekoliko bolesnika kod kojih se pojavio stupanj 3 ili 4 toksičnog učinka na hematopoezu, bili su nedavno liječeni radioterapijom ili kemoterapijom, ili su imali brzo progredirajuću bolest s vjerojatnom infiltracijom koštane srži.

Izvješ ća o trombocitopeniji, pristigla nakon puštanja lije ka u promet, odnose se na izolirane slučajeve intrakranijalnog krvarenja, i slučajeve sa smrtnim ishodom.

Mali broj bolesnika prijavio je prolazno pojačanje koštane boli nedugo nakon injekcije (reakcija razbuktavanja boli). Ova je reakcija obično blaga i prolazi sama od sebe, a dogaña se unutar 72 sata od injekcije. Ove reakcije obično dobro reagiraju na analgetike.

Prijavljene su i nuspojave poput mučnine, povraćanja, proljeva i znojenja.

Nakon primjene Quadrameta opisane su reakcije preosjetljivosti uključujući rijetke slučajeve anafilaktičnih reakcija.

U nekoliko bolesnika opisana je spinalna kompresija/kompresija spinalnih korjenova, diseminirana intravaskularna koagulacija i cerebrovaskularni dogañaji. Pojava ovih dogañaja može se povezati s napredovanjem osnovne bolesti. Kod postojanja spinalnih metastaza u području cervikotorakalnog prijelaza, povećani rizik za nastanak kompresije leñne moždine ne može se isklju čiti.

Doza zračenja nakon terapijske izloženosti radiofarmaceutici ma može rezultirati ve ćom incidencijom pojave karcinoma i mutacija. U svim slučajevima potrebno je osigurati da rizici od nepovoljnog djelovanja zračenja budu niži nego li od same bolesti.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavlj ivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ovaj lijek smije primjenjivati samo kvalificirano osoblje u za to odobrenim ustanovama. Mogućnost predoziranja lijekom je stoga vrlo mala.

Mogući očekivani rizici povezani su s neopreznom primjenom prevelike radioaktivnosti. Doza ozračivanja tijela može se smanjiti forsiranom diurezom i učestalim mokrenjem.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Različiti radiofarmaceutici za palijativno liječenje boli. ATC oznaka: V10BX02

Mehanizam djelovanja

Quadramet posjeduje afinitet za koštano tkivo i kon centrira se u područjima koštane pregradnje vezanjem za hidroksiapatit.

Farmakodinamički učinci

Ispitivanja na štakorima pokazala su da se Quadrame t brzo uklanja iz krvi i lokalizira u području rasta koštanog matriksa, naro čito u osteoidnom sloju koji se mineralizira.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U kliničkim ispitivanjima u kojima su korištene planarne sl ikovne tehnike, Quadramet se nakupljao približno 5 puta više u kosti s lezijom u odnosu na zdravu kost, i približno 6 puta više u kosti s lez ijom u odnosu na meka tkiva. Dakle, područja zahvaćena metastazama mogu nakupljati značajno veću količinu Quadrameta od okolne zdrave kosti.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Ukupna koštana apsorpcija Quadrameta u ispitivanjim a provedenim na 453 bolesnika s različitim primarnim malignim bolestima, iznosila je 65,5 ± 15,5 % primijenjene radioaktivnosti. Utvrñen je pozitivni odnos izmeñu apsorpcije u kostima i broja koštanih metastaza. Nasuprot tome, apsorpcija u kostima bila je obrnuto proporcionalna radioaktivnosti u plazmi nakon 30 minuta.

Eliminacija

Quadramet se brzo uklanja iz krvi. U 22 bolesnika, 30 minuta nakon injekcije lijeka, samo je 9,6 ± 2,8 % aplicirane radioaktivnosti izmjereno u plazmi. Nakon 4 i 24 sata od aplikacije, radioaktivnost u plazmi smanjena je s 1,3 ± 0,7 % na 0,05 ± 0,03 %.

Izlučivanje urinom većinom se odvija tijekom prva 4 sata (30,3 ± 13,5 %). Nakon 12 sati

35,3 ± 13,6 % aplicirane radioaktivnosti izlučeno je u urin. Smanjeno izlučivanje urinom primijećeno je u bolesnika s opsežnim koštanim metastazama neov isno o količini primijenjenog radiofarmaceutika.

Biotransformacija

Analizom uzoraka urina utvrñeno je da radioaktivnost u urinu potječe od neizmijenjenog spoja.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Produkti radiolize Sm-EDTMP pokazali su se toksičnim za bubrege kod štakora i pasa, kod kojih je koncentracija pri kojoj nije bilo neželjenih u činaka iznosila 2,5 mg/kg.

Ponavljane primijenjene doze samarija (153Sm)-EDTMP kod pasa upućivale su na blago produženo vrijeme oporavka funkcije koštane srži i perifernih hematoloških parametara u usporedbi s oporavkom nakon primjene samo jedne doze.

Radioaktivni Sm-EDTMP nije ispitivan u smislu mutagenosti/kancerogenosti, ali na temelju doza zračenja nakon terapijske izloženosti ovom lijeku, smat ra se potencijalno genotoksičnim/kancerogenim.

Neradioaktivni Sm-EDTMP nije pokazao mutageni potencijal u nizu in vivo i in vitro provedenih ispitivanja. Isti rezultati primijećeni su i u ispitivanjima provedenim s Sm-EDTMPom obogaćenim razgradnim produktima radiolize.

U ispitivanjima kancerogenog potencijala EDTMPa primijećena je pojava osteosarkoma kod štakora pri visokim dozama. S obzirom na odsutnost genotoksičnih svojstava, ovi se učinci mogu pripisati kelirajućim svojstvima EDTMPa koja dovode do poremećaja koštanog metabolizma.

Nisu provedena ispitivanja učinka Quadrameta na sposobnost reprodukcije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

ukupni EDTMP (u obliku EDTMP.H2O) kalcij-EDTMP natrijeva sol (u obliku Ca) ukupni natrij (u obliku Na)

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

1 dan od referentnog datuma navedenog na pakovanju.

Upotrijebiti unutar 6 sati nakon odmrzavanja. Nakon odmrzavanja ne ponovno zamrzavati.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Quadramet se isporučuje zamrznut u suhom ledu.

Čuvati u zamrzivaču u originalnom pakovanju na -10 °C do -20 °C.

Postupci čuvanja moraju biti sukladni lokalnim propisima o radioaktivnim tvarima.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od bezbojnog stakla tipa I prema Europskoj farmakopeji, volumena 15 ml, zatvorena teflonom obloženim čepom od klorbutilne/prirodne gume i aluminijskim zaštitnim "flip-off " zatvara čem.

Jedna bočica sadrži 1,5 ml (2 GBq u vrijeme kalibracije) do 3,1 ml (4 GBq u vrijeme kalibracije) otopine za injekciju.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pri primjeni radiofarmaceutika nastaje rizik od vanjskog zračenja za druge ljude, ili kontaminacije prolijevanjem urina, povraćanjem itd. Moraju se poduzeti mjere zaštite od zra čenja prema odredbama nacionalnih propisa.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti sukladno lokalnim propisima.

(Za detaljne upute o pripremi lijeka vidjeti dio 12)

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCUSKA

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/057/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 05. veljače 1998.

Datum zadnje obnove odobrenja: 12. prosinca 2007.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

11.DOZIMETRIJA

Procijenjene apsorbirane doze zračenja za prosječnog odraslog bolesnika nakon intravenske injekcije Quadrameta prikazane su u tablici 2. Dozimetrijske procjene bazirane su na kliničkim ispitivanjima biodistribucije u kojima je korištena metoda izra čuna doza radijacije prema Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee, Društva za nuklearnu medicin u.

Budući da se Quadramet izlučuje urinom, izloženost zra čenju temeljena je na intervalu mokrenja od 4,8 sati. Procjena doze zračenja za kost i koštanu srž temelje se na pretpostav ci da se radioaktivnost nakuplja na površini kosti, u skladu s autoradiogra mima koštanih uzoraka bolesnika koji su primili Quadramet.

Doza zračenja za pojedine organe, koji ne moraju biti ciljni organi pri liječenju, može biti pod značajnim utjecajem patofizioloških promjena uzrokovani h samom boleš ću. Ovo treba uzeti u obzir prilikom korištenja navedenih podataka:

TABLICA 2: DOZE APSORBIRANOG ZRAČENJA

Organ

Apsorbirana doza zračenja po injiciranoj aktivnosti

 

(mGy/MBq)

 

 

Nadbubrežne žlijezde

0,009

Mozak

0,011

Prsni koš

0,003

Žu čni mjehur

0,004

Stijenka uzlaznog debelog crijeva

0,005

Stijenka silaznog debelog crijeva

0,010

Tanko crijevo

0,006

Miokard

0,005

Bubrezi

0,018

Jetra

0,005

Pluća

0,008

Miši ći

0,007

Jajnici

0,008

Guštera ča

0,005

Crvena koštana srž

1,54

Površina kostiju

6,76

Koža

0,004

Slezena

0,004

Želudac

Testisi

0,005

Timus

0,004

Štitna žlijezda

0,007

Stijenka mokraćnog mjehura

0,973

Maternica

0,011

 

 

Efektivna doza (mSv/MBq)

0,307

 

 

Za ovaj lijek efektivna doza kao posljedica primjene aktivnosti od 2590 MBq iznosi 796 mSv.

Za primijenjenu aktivnost od 2590 MBq, standardna doza zračenja u ciljnom organu, koštanim metastazama, iznosi 86,5 Gy, a standardne doze zračenja u kritičnim organima su: površina zdravih kostiju 17,5 Gy, crvena koštana srž 4,0 Gy, stijenk a mokraćnog mjehura 2,5 Gy, bubrezi 0,047 Gy i jajnici 0,021 Gy.

12.UPUTE ZA PRIPREMU RADIOFARMACEUTIKA

Prije uporabe ostavite lijek na sobnoj temperaturi radi odmrzavanja.

Prije uporabe potrebno je vizualno pregledati otopinu za injekciju. Mora biti bistra i bez vidljivih čestica. Prilikom pregleda bistrosti otopine, osoba koja pregledava otopinu mora zaštiti o či.

Aktivnost je potrebno izmjeriti pomoću kalibratora doze neposredno prije primjene lijeka. Prije primjene Quadrameta potrebno je potvrditi dozu planiranu za primjenu te identitet bolesnika. Zbog zaštite od zra čenja, bolesnici ovaj lijek moraju primati u ustanovama koje posjeduju odgovarajuću dozvolu za terapijsku primjenu otvorenih izvora radioaktivnog zračenja.

Bolesnik/bolesnica bit će otpušten/a kad stupanj izloženosti bude u skladu s granicama koje odreñuju važe ći propisi.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbr inuti sukladno lokalnim propisima.

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept