Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQuinsair
ATK šifraJ01MA12
Tvarlevofloxacin
ProizvođačHorizon Pharma Europe BV

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Quinsair 240 mg otopina za atomizator

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine za atomizator sadrži levofloksacin u obliku hemihidrata što odgovara 100 mg levofloksacina. Jedna ampula sadrži 240 mg levofloksacina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za atomizator.

Bistra, blijedožuta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Quinsair je indiciran za liječenje kroničnih plućnih infekcija uzrokovanih Pseudomonas aeruginosa u odraslih bolesnika s cističnom fibrozom (CF, vidjeti dio 5.1).

Moraju se uzeti u obzir službene smjernice za adekvatnu primjenu antibakterijskih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je 240 mg (jedna ampula) primijenjena inhalacijom dva puta na dan (vidjeti dio 5.2).

Quinsair se uzima u naizmjeničnim ciklusima od 28 dana liječenja nakon čega slijedi 28 dana bez terapije. Terapijski ciklusi mogu se nastaviti sve dok liječnik smatra da bolesnik od toga ima kliničke koristi.

Ove se doze moraju inhalirati u što točnijim 12-satnim vremenskim razmacima.

Ako se doza preskoči, lijek se treba uzeti čim se bolesnik toga sjeti, pod uvjetom da mora proći najmanje 8 sati prije sljedeće doze. Bolesnici ne smiju inhalirati sadržaj više od jedne ampule kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako se nakon primjene Quinsaira javlja akutni simptomatski bronhospazam, bolesnicima može koristiti primjena inhalacijskog bronhodilatatora kratkog djelovanja najmanje 15 minuta do 4 sata prije sljedeće doze (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8).

Stariji bolesnici (≥ 65 godina)

Sigurnost i djelotvornost Quinsaira u starijih bolesnika s CF nisu još ustanovljene.

Oštećenje bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ≥ 20 ml/min procijenjen pomoću Cockcroft-Gaultove formule). Quinsair se ne preporučuje za primjenu u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ˂ 20 ml/min).

Oštećenje jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Quinsaira u djece u dobi ˂ 18 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8, 5.1 , 5.2 i 5.3, ali ne mogu se dati preporuke o doziranju.

Način primjene

U dišne putove.

Nakon otvaranja ampule odmah se mora primijeniti njezin sadržaj (vidjeti dio 6.6)

Bolesnicima koji uzimaju više inhalacijskih lijekova preporučuje se sljedeći redoslijed primjene:

1.Bronhodilatatori;

2.Dornaza alfa;

3.Tehnike za pročišćavanje dišnih puteva;

4.Quinsair

5.Inhalacijski steroidi.

Quinsair se mora primjenjivati isključivo pomoću naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset (koji uključuje Zirela Aerosol Head) koja se isporučuje u pakiranju spojena na jedinicu za kontrolu protoka eBase Controller ili eFlow rapid Control Unit (vidjeti dio 6.6). Prije prve primjene Quinsaira potrebno je proučiti upute proizvođača za uporabu naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser System.

Ispitivanja in vitro tijekom kojih se Quinsair koristio pomoću naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser System pokazala su sljedeće karakteristike isporuke lijeka: medijan mase aerodinamičkog promjera (distribucija veličine kapljice): 3,56 mikrometara (1,51 geometrijska standardna devijacija); brzina isporuke lijeka: 24,86 mg/minuti (4,05 standardna devijacija, SD) i ukupno isporučeni lijek: 236,1 mg (7,1 SD). Naprava za inhalaciju Zirela Nebuliser System korištena je za primjenu Quinsaira u kliničkim ispitivanjima opisanim u dijelu 5.1.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, druge kinolone ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Podaci u anamnezi o poremećajima tetiva povezanima s primjenom fluorokinolona.

Epilepsija.

Trudnoća.

Dojilje.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

Levofloksacin može uzrokovati ozbiljne, potencijalno fatalne reakcije preosjetljivosti (npr. koje uključuju angioedem i anafilaktički šok).

Ozbiljne bulozne reakcije

Slučajevi teške bulozne kožne reakcije poput Stevens-Johnsonovog sindroma ili toksične epidermalne nekrolize prijavljeni su pri sistemskoj primjeni levofloksacina (vidjeti dio 4.8).

Poremećaji jetre i žuči

Zabilježeni su slučajevi nekroze jetre sve do fatalnog zatajenja jetre pri sistemskoj primjeni levofloksacina, prvenstveno u bolesnika s već postojećom teškom bolešću (npr. sepsom, vidjeti

dio 4.8). Bolesnicima je potrebno savjetovati da prekinu liječenje i obrate se svom liječniku ako se kod njih pojave znakovi i simptomi bolesti jetre, poput anoreksije, žutice, tamne mokraće, svrbeža ili osjetljivog abdomena.

Produljenje QT-intervala

Potreban je oprez pri primjeni fluorokinolona, uključujući levofloksacin, u bolesnika s poznatim čimbenicima rizika za produljenje QT-intervala (vidjeti dijelove 4.5, 4.8 i 4.9) poput npr.:

Kongenitalnog sindroma dugog QT-intervala.

Istodobne primjene djelatnih tvari za koje je poznato da produljuju QT-interval (npr. antiaritmici klase IA i III, triciklički antidepresivi, makrolidi, antipsihotici).

Nekorigiranog disbalansa elektrolita (npr. hipokalijemija, hipomagnezijemija).

Srčanih bolesti (npr. zatajenje srca, infarkt miokarda, bradikardija).

Stariji bolesnici i žene mogu biti podložniji QT-prolongaciji uzrokovanoj lijekovima.. Stoga je potreban oprez kada se fluorokinoloni, uključujući levofloksacin, koriste u tim populacijama.

Bolesnici s predispozicijom za napadaje

Kinoloni mogu sniziti prag za napadaje i mogu ih pokrenuti (vidjeti dio 4.8). Levofloksacin je kontraindiciran u bolesnika s epilepsijom u anamnezi (vidjeti dio 4.3) i, i kao i kod drugih kinolona, mora se primjenjivati s krajnjim oprezom u bolesnika s predispozicijom za napadaje ili onih koji istodobno uzimaju lijekove čija djelatna tvar snizuje cerebralni prag za napadaje, poput teofilina

(vidjeti dio 4.5).

Psihotične reakcije

Psihotične reakcije zabilježene su u bolesnika koji su primali kinolone, uključujući levofloksacin. U vrlo rijetkim slučajevima ove su reakcije progredirale do suicidalnih misli i samougrožavajućeg ponašanja - ponekad nakon samo jedne doze levofloksacina (vidjeti dio 4.8). Preporučuje se oprez kada se levofloksacin primjenjuje u psihotičnih bolesnika ili bolesnika s psihijatrijskom bolešću u anamnezi.

Periferna neuropatija

Periferna senzorička neuropatija i periferna senzoričko-motorička neuropatija zabilježene su u bolesnika koji su primali fluorokinolone, uključujući levofloksacin, početak kojih može biti nagao (vidjeti dio 4.8). Liječenje levofloksacinom mora se prekinuti u bolesnika kod kojih se pojave simptomi neuropatije kako bi se spriječio razvoj ireverzibilnih promjena.

Egzacerbacija miastenije gravis

Fluorokinoloni, uključujući levofloksacin, imaju blokirajuće djelovanje na neuromuskulanu spojnicu i mogu pogoršati mišićnu slabost kod miastenije gravis. Ozbiljne nuspojave zabilježene nakon stavljanja lijeka na tržište, koje su uključivale smrt i potrebu za respiratornom potporom, smatrale su se povezane s primjenom fluorokinolona u bolesnika s miastenijom gravis. Levofloksacin se ne preporučuje u bolesnika s miastenijom gravis u anamnezi.

Tendinitis

Tendinitis i ruptura tetive, ponekad bilateralna, može se javiti unutar 48 sati od početka liječenja levofloksacinom, a prijavljeni su slučajevi i do nekoliko tjedana nakon prestanka liječenja. Rizik od tendinitisa i rupture tetive povećan je u bolesnika starijih od 60 godina, bolesnika koji primaju dnevnu dozu od 1000 mg i u bolesnika koji koriste kortikosteroide.

Tijekom kliničkih ispitivanja tendinitis je prijavljen u bolesnika s CF koji su primali Quinsair kao manje česta nuspojava (vidjeti dio 4.8).

Bronhospazam

Bronhospazam je komplikacija koja se javlja kod primjene inhalacijskih lijekova uključujući Quinsair

(vidjeti dio 4.8). Ako nakon primjene lijeka nastupi akutni simptomatski bronhospazam, bolesnicima može koristiti primjena inhalacijskog bronhodilatatora kratkog djelovanja prije sljedeće doze (vidjeti dio 4.2).

Hemoptiza

Primjena inhalacijskog lijeka može izazvati refleks kašlja. Primjena Quinsaira u bolesnika s klinički značajnom hemoptizom mora uslijediti samo ako je korist od njegove primjene veća od rizika od izazivanja daljnjeg krvarenja.

Bolesnici s deficitom glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze

Bolesnici s latentnim ili stvarnim oštećenjem aktivnosti glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze mogu biti skloni hemolitičkim reakcijama kada se liječe kinolonskim antibakterijskim tvarima. Stoga, ako se u ovih bolesnika mora primjenjivati levofloksacin, potrebno je paziti na moguću pojavu hemolize.

Bolesnici koji se liječe antagonistima vitamina K

Zbog mogućeg porasta vrijednosti parametara koagulacije (PT/INR) i/ili krvarenja u bolesnika koji se liječe levofloksacinom u kombinaciji s antagonistima vitamina K (npr. varfarinom), potrebno je pratiti vrijednosti koagulograma kada se te djelatne tvari primjenjuju istodobno (vidjeti dio 4.5).

Disglikemija

Kao i kod svih kinolona zabilježeni su poremećaji razine glukoze u krvi, uključujući hipoglikemiju i hiperglikemiju, obično u bolesnika s dijabetesom koji su istodobno liječeni oralnim hipoglikemikom (npr. glibenklamidom) ili inzulinom. U bolesnika s dijabetesom preporučuje se pažljivo praćenje razine glukoze u krvi (vidjeti dio 4.8).

Bolest povezana s Clostridium difficile

Dijareja koja se javi tijekom ili nakon liječenja levofloksacinom (uključujući i nekoliko tjedana nakon liječenja), osobito ako je teška, uporna i/ili krvava, može biti simptom bolesti povezane s Clostridium difficile (Clostridium difficile-associated disease - CDAD). Težina CDAD može varirati od blage do po život opasne, a najteži njen oblik je pseudomembranozni kolitis.

Rezistencija na levofloksacin, drugi antibakterijski lijekovi i mikroorganizmi koji se pojavljuju zbog liječenja

Razvoj P. aeruginosa rezistentnog na fluorokinolone i superinfekcija mikroorganizmima neosjetljivim na fluorokinolone predstavljaju potencijalni rizik udružen s primjenom Quinsaira. Ako se tijekom liječenja pojavi superinfekcija, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere.

Poremećaji vida

Ako se javi oslabljeni vid ili neki drugi učinak na oči, potrebno je odmah potražiti savjet specijalista za bolesti očiju (vidjeti dijelove 4.7 i 4.8).

Prevencija fotosenzibilizacije

Fotosenzibilizacija je zabilježena pri primjeni levofloksacina (vidjeti dio 4.8). Preporučuje se da se bolesnici tijekom liječenja i 48 sati nakon prekida liječenja nepotrebno ne izlažu prejakoj sunčevoj svjetlosti ili umjetnim izvorima UV zraka (npr. lampe koje emitiraju UV zrake, solarij) kako bi se spriječila fotosenzibilizacija.

Utjecaj na rezultate laboratorijskih pretraga

U bolesnika koji se liječe levofloksacinom, određivanje opijata u urinu može dati lažno pozitivne rezultate. Stoga može biti potrebno potvrditi pozitivni nalaz na opijate pomoću osjetljivijih metoda.

Levofloksacin može inhibirati rast Mycobacterium tuberculosis i stoga može dati lažno negativne rezultate kod bakteriološkog dokazivanja tuberkuloze.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Učinci drugih lijekova na levofloksacin

Levofloksacin se primarno izlučuje nepromijenjen urinom i minimalno se metabolizira (vidjeti dio 5.2). Interakcije s inhibitorima ili induktorima CYP se stoga ne očekuju.

Teofilin, fenbufen ili slični nesteroidni protuupalni lijekovi

U kliničkom ispitivanju nisu utvrđene farmakokinetičke interakcije levofloksacina s teofilinom. Međutim, može doći do naglašenog snižavanja cerebralnog praga za napadaje kada se kinoloni primjenjuju paralelno s teofilinom, nesteroidnim protuupalnim lijekovima i drugim tvarima koje snizuju prag za napadaje. Koncentracije levofloksacina bile su oko 13% više u prisutnosti fenbufena nego kad se levofloksacin primjenjivao sam.

Probenecid i cimetidin

Bubrežni klirens levofloksacina bio je smanjen cimetidinom (24%) i probenecidom (34%). To je zato što obje djelatne tvari imaju sposobnost blokiranja bubrežne tubularne sekrecije levofloksacina.

Međutim, pri dozama ispitanim u ispitivanju nije vjerojatno da će dobivene statistički značajne kinetičke razlike biti od kliničke važnosti. Potreban je oprez kada se levofloksacin istodobno primjenjuje s djelatnim tvarima koje utječu na bubrežnu tubularnu sekreciju, poput probenecida i cimetidina, osobito u bolesnika s oštećenjem bubrega.

Ostali važni podaci

Klinička farmakološka ispitivanja pokazala su da, u klinički značajnoj mjeri, nema utjecaja na farmakokinetiku levofloksacina kada se levofloksacin primjenjuje zajedno sa sljedećim djelatnim tvarima: kalcijev karbonat, digoksin, glibenklamid i ranitidin.

Učinak levofloksacina na druge lijekove

Supstrati CYP1A2

U ispitivanju farmakokinetičke interakcije, levofloksacin nije utjecao na farmakokinetiku teofilina (koji je probni supstrat CYP1A2) što ukazuje da levofloksacin nije inhibitor CYP1A2.

Supstrati CYP2C9

In vitro ispitivanja ukazuju na niski potencijal za interakciju levofloksacina i supstrata CYP2C9.

Interakcije posredovane učinkom na transportere

In vitro ispitivanja pokazala su da je inhibicija ključnih transportera povezanih s dispozicijom lijeka u bubregu (organskog anionskog transportnog polipeptida 1B1 (OATP1B1), OATP1B3, organskog anionskog transportera-1 (OAT1), OAT3 i organskog kationskog transportera -2 (OCT2)) pri ekspoziciji nakon inhalacije 240 mg levofloksacina dva puta dnevno niska.

Nadalje, klinički podaci ne upućuju na interakciju sa supstratima P-glikoproteina (P-gp) poput digoksina.

Ciklosporin

Poluvijek ciklosporina bio je produžen za 33% kada je primjenjivan istodobno s levofloksacinom.

Antagonisti vitamina K

Povećanje parametara koagulacije (PT/INR) i/ili krvarenja, koje može biti ozbiljno, zabilježeno je u bolesnika koji su liječeni levofloksacinom u kombinaciji s antagonistima vitamina K (npr. varfarinom). Stoga je potrebno pratiti parametre koagulacije u bolesnika liječenih antagonistima vitamina K (vidjeti dio 4,4).

Djelatne tvari za koje je poznato da produljuju QT-interval

Levofloksacin se mora koristiti s oprezom u bolesnika koji primaju djelatne tvari za koje je poznato da produljuju QT-interval (npr. antiaritmici klase IA i III, triciklički antidepresivi, makrolidi, antipsihotici).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Količina podataka o primjeni levofloksacina u trudnica je ograničena. Ispitivanja levofloksacina na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke u smislu reproduktivne toksičnosti

(vidjeti dio 5.3).

Ipak, u nedostatku podataka dobivenih na ljudima te nalaza u nekliničkim ispitivanjima koja upućuju na rizik od oštećenja opteretive hrskavice u organizmu u rastu uzrokovanih fluorokinolonima, primjena Quinsaira je kontraindicirana tijekom trudnoće (vidjeti dijelove 4.3 i 5.3).

Dojenje

Nema dovoljno podataka o izlučivanju levofloksacina u majčino mlijeko; međutim ostali se fluorokinoloni izlučuju u majčino mlijeko.

U nedostatku podataka dobivenih na ljudima te nalaza u nekliničkim ispitivanjima koja upućuju na rizik od oštećenja opteretive hrskavice u organizmu u rastu uzrokovanih fluorokinolonima, primjena Quinsaira je kontraindicirana u dojilja (vidjeti dijelove 4.3 i 5.3).

Plodnost

Levofloksacin nije uzrokovao oštećenje plodnosti ili reproduktivne sposobnosti u štakora (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Neke nuspojave (npr. umor, astenija, smetnje vida, omaglica) mogu negativno utjecati na bolesnikovu sposobnost koncentracije i reakcije. Bolesnicima koji dobiju ove simptome mora se savjetovati da ne upravljaju vozilima i ne rade sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost primjene preporučene doze Quinsaira procijenjena je na 472 bolesnika s CF u dva dvostruko slijepa, jednociklusna, placebom kontrolirana ispitivanja i jednom ispitivanju s aktivnim komparatorom i opcionalnim nekontroliranim produljenjem ispitivanja.

Najčešće prijavljene nuspojave bile su kašalj/produktivni kašalj (54%), disgeuzija (30%) i umor/astenija (25%).

Tablični prikaz nuspojava prijavljenih s Quinsairom

Nuspojave za koje se najmanje smatra da su logički uzročno-posljedično povezani s Quinsairom prikazani su prema MedDra klasifikaciji organskih sustava. Nuspojave su svrstane po učestalosti, od najučestalijih prema manje učestalima. Kategorije učestalosti definirane su prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko

(≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija

Vrlo često (≥ 1/10)

Često

Manje često

organskog sustava

 

(≥ 1/100 do

(≥ 1/1000 do

 

 

< 1/10)

< 1/100)

Infekcije i

 

vulvovaginalna

oralna gljivična infekcija

infestacije

 

gljivična infekcija

 

Poremećaji krvi i

 

 

anemija*,

limfnog sustava

 

 

neutropenija*

Poremećaji

 

 

preosjetljivost*

imunološkog

 

 

 

sustava

 

 

 

Poremećaji

anoreksija*

 

 

metabolizma i

 

 

 

prehrane

 

 

 

Psihijatrijski

 

insomnija*

anksioznost*,

poremećaji

 

 

depresija*

Poremećaji

disgeuzija

glavobolja,

hipozmija*,

živčanog sustava

 

omaglica*

somnolencija*

Poremećaji oka

 

 

smetnje vida*

Poremećaji uha i

 

tinitus*

gubitak sluha*

labirinta

 

 

 

Srčani poremećaji

 

 

tahikardija*

Poremećaji dišnog

kašalj / produktivni

disfonija

bronhospazam**,

sustava, prsišta i

kašalj

 

hiperreaktivnost bronhija,

sredoprsja

dispneja,

 

opstruktivni poremećaj

 

promjene u

 

dišnih puteva

 

bronhalnoj sekreciji

 

 

 

(volumena i

 

 

 

viskoziteta)*,

 

 

 

hemoptiza*

 

 

Poremećaji

 

mučnina,

dizanje želuca,

probavnog sustava

 

povraćanje,

dispepsija*,

 

 

abdominalna bol*,

vjetrovi*

 

 

dijareja*

 

 

 

konstipacija*

 

Poremećaji jetre i

 

 

hepatitis*,

žuči

 

 

hiperbilirubinemija*

Poremećaji kože i

 

osip

urtikarija*,

potkožnog tkiva

 

 

pruritus*

Poremećaji

 

artralgija,

tendinitis

mišićno-koštanog

 

mialgija*

kostohondritis,

sustava i vezivnog

 

 

ukočenost zglobova

tkiva

 

 

 

Poremećaji

 

 

zatajenje bubrega*

bubrega i

 

 

 

mokraćnog

 

 

 

sustava

 

 

 

Opći poremećaji i

umor/astenija,

pireksija

 

reakcije na mjestu

smanjena

 

 

primjene

tolerancija napora

 

 

Pretrage

pad tjelesne

povišena alanin-

abnormalni rezultati

 

težine**,

aminotransferaza,

jetrenih proba,

 

smanjeni forsirani

povišena aspartat-

porast alkalne fosfataze u

 

ekspiratorni

aminotransferaza,

krvi*,

 

volumen*

smanjeni rezultat testa

elektrokardiografsko

 

 

plućne funkcije*,

produljenje QT-

 

 

povišena i snižena

intervala*,

 

 

glukoza u krvi*,

povišen broj eozinofila*,

 

 

povišen kreatinin u

smanjen broj trombocita*

 

 

krvi*

 

 

 

neuobičajeni plućni

 

 

 

zvukovi*

 

* Štetni događaji koji se ne mogu sa sigurnošću povezati s Quinsairom, ali za koje je poznato da su povezani sa sistemskom primjenom levofloksacina i/ili su vjerojatno povezani s Quinsairom i u kliničkim ispitivanjima su prijavljeni češće nego u skupini placebo.

** Za više podataka pogledati paragraf u nastavku.

Tablični prikaz dodatnih nuspojava prijavljenih nakon sistemske primjene levofloksacina

Nuspojave za koje se najmanje smatra da su logički uzročno-posljedično povezani s levofloksacinom prikazani su prema MedDra klasifikaciji organskih sustava. Nuspojave su svrstane po učestalosti, od najtežih prema manje teškima. Kategorije učestalosti definirane su prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko

(≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija

Manje često

Rijetko

Nepoznato

organskog sustava

(≥ 1/1000 do

(≥ 1/10 000 do

(ne može se procijeniti

 

< 1/100)

< 1/1000)

iz dostupnih podataka)

Poremećaji krvi i

 

 

pancitopenija*,

limfnog sustava

 

 

agranulocitoza*,

 

 

 

hemolitička anemija*

Poremećaji

 

angioedem

anafilaktički šok

imunološkog

 

 

anafilaktoidni šok

sustava

 

 

 

Poremećaji

 

 

hipoglikemička koma

metabolizma i

 

 

 

prehrane

 

 

 

Psihijatrijski

konfuzno stanje,

psihotičke reakcije

psihotični poremećaji sa

poremećaji

nervoza

(npr. halucinacije,

samougrožavajućim

 

 

paranoja)

ponašanjem uključujući

 

 

agitacija,

suicidalne ideacije ili

 

 

neuobičajeni snovi,

pokušaj samoubojstva

 

 

noćne more

 

 

Poremećaji

tremor

konvulzije,

periferna senzorička

 

živčanog sustava

 

parestezija

neuropatija,

 

 

 

 

periferna senzorička

 

 

 

 

neuropatija,

 

 

 

 

diskinezija,

 

 

 

 

ekstrapiramidalni

 

 

 

 

poremećaj,

 

 

 

 

ageuzija,

 

 

 

 

sinkopa,

 

 

 

 

benigna intrakranijalna

 

 

 

 

hipertenzija

 

Poremećaji oka

 

 

prolazni gubitak vida

 

Poremećaji uha i

vertigo

 

 

 

labirinta

 

 

 

 

Srčani poremećaji

 

palpitacije

ventrikularna tahikardija,

 

 

 

 

ventrikularna aritmija i

 

 

 

 

torsade de pointes

 

Krvožilni

 

hipotenzija

 

 

poremećaji

 

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

 

alergijski pneumonitis

 

sustava, prsišta i

 

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

Poremećaji jetre i

 

 

žutica i teško oštećenje

 

žuči

 

 

jetre, uključujući fatalno

 

 

 

 

akutno zatajenje jetre

 

Poremećaji kože i

hiperhidroza

 

toksična epidermalna

 

potkožnog tkiva

 

 

nekroliza,

 

 

 

 

Stevens-Johnsonov

 

 

 

 

sindrom,

 

 

 

 

multiformni eritem,

 

 

 

 

fotosenzitivna reakcija,

 

 

 

 

leukocitoklastički

 

 

 

 

vaskulitis,

 

 

 

 

stomatitis

 

Poremećaji

 

mišićna slabost

rabdomioliza,

 

mišićno-koštanog

 

 

ruptura tetive,

 

sustava i vezivnog

 

 

ruptura ligamenta,

 

tkiva

 

 

ruptura mišića,

 

 

 

 

artritis

 

Opći poremećaji i

 

 

bol (uključujući bol u

 

reakcije na mjestu

 

 

leđima, grudnom košu i

 

primjene

 

 

ekstremitetima)

 

* Za više podataka pogledati paragraf u nastavku.

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

Ako nakon primjene Quinsaira nastupi akutna, simptomatska bronhokonstrikcija, bolesnicima može koristiti primjena inhalacijskog bronhodilatatora kratkog djelovanja prije sljedeće doze (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

Gubitak tjelesne težine prijavljen je kao štetni događaj tijekom kliničkih ispitivanja, ali se prvenstveno smatra da je to povezano s bolešću a ne s lijekom.

Ozbiljne hematološke nuspojave poput pancitopenije, agranulocitoze i hemolitičke anemije prijavljeni su nakon sistemske primjene levofloksacina. Njihova se učestalost ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka.

Pedijatrijska populacija

U kliničkim ispitivanjima, 51 adolescent s CF (u dobi od ≥ 12 do < 18 godina) primala su Quinsair 240 mg dva puta na dan i 6 adolescenata s CF primala su Quinsair 120 mg (n = 3) ili 240 mg (n = 3) jedan puta na dan. Nadalje, 14 djece s CF (u dobi od ≥ 6 do < 12 godina) i 13 adolescenata s CF (u dobi od ≥ 12 do < 17 godina) primala su Quinsair 180 mg ili 240 mg jedan put na dan tijekom

14 dana. Na temelju ovih ograničenih podataka čini se da nema klinički značajne razlike u sigurnosnom profilu Quinsaira u ovim podskupinama pedijatrijske populacije u usporedbi s populacijom odraslih.Međutim, dva slučaja artralgije primijećena su u djece tijekom kliničkih ispitivanja Quinsaira, a nedostaje podataka o sigurnosti dugotrajne primjene, osobito s obzirom na njegove učinke na hrskavicu koji su primijećeni u životinja. (Vidjeti dijelove 4.2 i 5.3)

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U slučaju predoziranja potrebno je primijeniti simptomatsko liječenje. Bolesnika se mora nadzirati i održavati odgovarajuća hidracija. Potrebno je uspostaviti elektrokardiografski nadzor zbog mogućnosti pojave produljenja QT-intervala. Hemodijaliza, uključujući peritonealnu dijalizu i kontinuiranu ambulatornu peritonealnu dijalizu (CAPD), nisu učinkovite u odstranjivanju levofloksacina iz tijela. Specifični antidot ne postoji.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antibakterijski lijekovi za sustavnu primjenu, fluorokinoloni ATK oznaka: J01MA12

Levofloksacin je antibakterijsko sredstvo iz skupine fluorokinolona i predstavlja S (-) enantiomer racemične djelatne tvari ofloksacina.

Mehanizam djelovanja

Mehanizam djelovanja levofloksacina i drugih fluorokinolonskih antimikrobnih lijekova uključuje inhibiciju bakterijskih enzima DNA-giraze i topoizomeraze IV.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos

Parametri povezani s antibakterijskim učinkom levofloksacina su omjeri Cmax/MIC i AUC/MIC (Cmax = maksimalna koncentracija na mjestu infekcije, AUC = površina ispod krivulje i MIC = minimalna inhibitorna koncentracija).

Rezistencija

Rezistencija na levofloksacin najčešće se stječe postupno mutacijama na ciljnim mjestima DNA-giraze i topoizomeraze IV. Smanjena osjetljivost na levofloksacin može također biti rezultat preuzimanja plazmida koji kodiraju proteine koji štite ta ciljna mjesta od inhibicije. Smanjena bakterijska permeabilnost (česta kod P. aeruginosa) i mehanizmi efluksa mogu također biti uzrok ili doprinijeti rezistenciji.

Primjećena je unakrsna rezistencija između levofloksacina i drugih fluorokinolona.

Granične vrijednosti

Utvrđene granične vrijednosti osjetljivosti za sistemsku (peroralnu ili intravensku) primjenu levofloksacina nisu primjenjive za primjenu u obliku inhalacije.

Klinička djelotvornost

Klinička djelotvornost dokazana je u dva placebom kontrolirana ispitivanja i jednom ispitivanju s aktivnim komparatorom na 448 bolesnika randomiziranih u skupine koje su primale Quinsair 240 mg dva puta na dan.

Provedena su dva randomizirana, dvostruko slijepa, jednociklusna, placebom kontrolirana ispitivanja (Ispitivanje 204 i Ispitivanje 207) na bolesnicima s CF i kroničnom infekcijom P. aeruginosa. U ispitivanje su bili uključeni odrasli bolesnici i adolescenti (u dobi od ≥ 12 do < 18 godina i tjelesne težine ≥ 30 kg) kod kojih je postotak FEV1 bio između 25% i 85% predviđene vrijednosti. Svi su bolesnici također primili najmanje 3 serije inhalacijske antipseudomonalne antimikrobne terapije tijekom 12 (Ispitivanje 204) ili 18 mjeseci (Ispitivanje 207) prije uključivanja u ispitivanje, ali ništa

28 dana neposredno prije početka ispitivanja. Uz ispitivani lijek bolesnici su nastavili standardno liječenje kronične plućne infekcije. Ukupno 259 bolesnika randomizirano je u skupinu koja je primala Quinsair 240 mg dva puta dnevno tijekom 28 dana (u dobi ≥ 18 godina, n = 226; i dobi ≥ 12 do < 18 godina, n = 33), a 147 ih je randomizirano u skupinu koja je primala placebo (i u dobi ≥ 18 godina,

n = 127; i u dobi ≥ 12 do < 18 godina, n = 20). Ova dva placebom kontrolirana ispitivanja pokazala su da je 28-dnevno liječenje Quinsairom 240 mg dva puta na dan rezultiralo značajnim poboljšanjem relativne promjene u odnosu na početni postotak FEV1 predviđene vrijednosti u usporedbi s placebom (pogledati tablicu 1).

Tablica 1: Relativna promjena od početne vrijednosti postotka predviđene vrijednosti FEV1 do 28. dana u placebom kontroliranom ispitivanju djelotvornosti i sigurnosti primjene Quinsaira u bolesnika s CF

 

 

Potporna ispitivanja

 

Predviđeni postotak

Ispitivanje 207 (ITT)

Ispitivanje 204 (ITT) a

 

Quinsair

 

Quinsair

FEV1

Placebo

Placebo

240 mg BID

240 mg BID

 

 

 

 

N = 110

N = 220

N = 37

N = 39

≥ 12 do < 18 godina, n

16 (14,5)

30 (13,6)

4 (10,8)

3 (7,7)

(%)

 

 

 

 

≥ 18 godina, n (%)

94 (85,5)

190 (86,4)

33 (89,2)

36 (92,3)

Srednja početna

56,32 (15,906)

56,53 (15,748)

52,4 (13,42)

48,8 (15,15)

vrijednost (SD)

 

 

 

 

Relativna promjena od

 

 

 

 

početne vrijednosti do

1,24 (1,041)

3,66 (0,866)

-3,46 (2,828)

6,11 (2,929)

28. dana

 

 

 

 

Srednja LS (SE)

 

 

 

 

Razlika prema vrsti

2,42 [0,53, 4,31];

9,57 [3,39, 15,75];

liječenja 28. dana

P = 0,012 c

P = 0,0026 c

[95% CI] b

CI = interval pouzdanosti; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi; ITT = namjera liječenja (svih randomiziranih bolesnika); P = P vrijednost; SD = standardna devijacija; SE = standardna pogreška;

ANCOVA = analiza kovarijance.

a ANCOVA s uvjetima za liječenje, regiju, dob (16 do18 godina, > 18 godina), i početna vrijednost postotka predviđene vrijednosti FEV1 kao kvartile. (Napomena: U Ispitivanju 204, 38 naknadnih bolesnika randomizirano je u skupinu koja je primala Quinsair 120 mg jedan puta na dan (u dobi ≥ 18 godina, n = 35; u dobi ≥ 16 do < 18 godina, n = 3) te naknadnih 37 bolesnika bilo je randomizirano u skupinu koja je primala Quinsair 240 mg jedan puta na dan (u dobi ≥ 18 godina, n = 34; i u dobi ≥ 16 do < 18 godina, n = 3).)

b LS srednja razlika za Quinsair minus placebo po metodi Last-square.

c Provjera korištenjem alfa 0,05.

Ispitivanje 209 (središnja faza) bilo je randomizirano, otvoreno, aktivno kontrolirano ispitivanje neinferiornosti na paralelnim skupinama u kojem se Quinsair usporedio s otopinom tobramicina za inhaliranje (tobramycin inhalation solution - TIS) kroz 3 terapijska ciklusa. Svaki terapijski ciklus uključivao je 28 dana liječenja Quinsairom 240 mg dva puta na dan ili TIS 300 mg dva puta na dan, nakon čega je sljedilo 28 dana bez inhalacije antibiotika. U ispitivanje su bili uključeni odrasli bolesnici i adolescenti (u dobi od ≥ 12 do < 18 godina i tjelesne težine ≥ 30 kg) kod kojih je postotak FEV1 bio između 25% i 85% predviđene vrijednosti. Svi bolesnici su također primili najmanje

3 ciklusa TIS tijekom 12 mjeseci prije uključivanja u ispitivanje, ali ništa 28 dana neposredno prije početka ispitivanja. Uz ispitivani lijek bolesnici su nastavili standardno liječenje kronične plućne infekcije. Ukupno 189 bolesnika randomizirano je u skupinu koja je primala Quinsair 240 mg dva puta na dan (u dobi ≥ 18 godina, n = 170; i u dobi ≥ 12 do < 18godina, n = 19) i 93 bolesnika je randomizirano u skupinu koja je primala TIS (u dobi ≥ 18 godina, n = 84; i u dobi

≥ 12 do < 18 godina, n = 9). Dobiveni rezultati za primarne i ključne sekundarne krajnje točke ishoda prikazane su u tablici 2.

Tablica 2: Rezultati za primarne i ključne sekundarne krajnje točke ishoda u aktivno kontroliranom ispitivanju djelotvornosti i sigurnosti primjene Quinsaira u bolesnika s CF

 

 

Glavno ispitivanje – Ispitivanje 209 (središnja faza; ITT)

Parametar

 

TIS

Quinsair

Razlika prema vrsti

 

300 mg BID

240 mg BID

 

 

liječenja a

 

 

N = 93

N = 189

 

 

 

≥ 12 do < 18 godina, n (%)

 

9 (9,7)

19 (10,1)*

 

≥ 18 godina, n (%)

 

84 (90,3)

170 (89,9)

 

Postotak predviđene vrijednosti

 

 

 

 

FEV1

 

53,20 (15,700)

54,78 (17,022)

 

Srednja početna vrijednost (SD)

 

 

 

 

Primarna krajnja točka ishoda:

 

 

 

 

Relativna promjena FEV1 od

 

N = 93

N = 189

srednja LS [95% CI]:

početnih vrijednosti do 28. dana

 

 

0,38 (1,262) b

2,24 (1,019) b

1,86 [-0,66, 4,39] c

1. ciklusa

 

 

 

 

 

Sekundarne krajnje točke ishoda:

 

 

 

Relativna promjena FEV1 od

 

N = 84

N = 170

srednja LS [95% CI]:

početnih vrijednosti do 28. dana

 

 

-0,62 (1,352) b

2,35 (1,025) b

2,96 [-0,03, 5,95]

2. ciklusa

 

 

 

 

 

Relativna promjena FEV1 od

 

N = 83

N = 166

srednja LS [95% CI]:

početnih vrijednosti do 28. dana

 

 

-0,09 (1,385) b

1,98 (1,049) b

2,07 [-1,01, 5,15]

3. ciklusa

 

 

 

 

 

Dio koji se odnosi na respiraciju

 

 

 

 

revidiranog Upitnika o cističnoj

 

 

 

srednja LS [95% CI]:

fibrozi (Cystic Fibrosis

 

N = 91

N = 186

Questionnaire - Revised - CFQ-

 

3,19 [0,05, 6,32]

 

-1,31 (1,576) b

1,88 (1,278) b

R)

 

P = 0,046 e

 

 

 

Promjene od početnih vrijednosti

 

 

 

 

do 28. dana 1. ciklusa

 

 

 

 

Medijan vremena do primjene

 

N = 93

N = 189

Omjer hazarda [95% CI] d:

antipseudomonalnog

 

0,73 [0,53, 1,01]

 

110 dana

141 dana

antimikrobnog lijeka

 

P = 0,040 e

 

 

 

Median vremena do plućne

 

N = 93

N = 189

Omjer hazarda [95% CI] d:

 

0,78 [0,57, 1,07]

egzacerbacije

 

90,5 dana

131 dan

 

P = 0,154 e

 

 

 

 

CI = interval pouzdanosti; FEV1 = forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi; ITT = namjera liječenja (svih randomiziranih bolesnika); P = P vrijednost; SD = standardna devijacija; SE = standardna pogreška;

TIS = otopina tobramicina za inhalaciju.

* Napomena: jedan adolescent koji je randomiziran u skupinu koja je primala Quinsair 240 mg dva puta na dan nije primio ispitivani lijek.

aRazlika prema vrsti liječenja za Quinsair minus TIS ili omjer hazarda za Quinsair/TIS.

bSrednja LS (SE).

cNeinferiornost je provjerena pomoću prethodno specificirane fiksne granice neinferiornosti od 4% 28. dana ciklusa 1.

dProcjene su dobivene pomoću Coxovog regresijskog modela proporcionalnog hazarda.

eP-vrijednost određena je pomoću log-rang testa.

Bolesnici koji su dovršili Ispitivanje 209 (središnju fazu) mogli su nastaviti opcionalnu produljenu fazu ispitivanja s 3 dodatna ciklusa (tj. 28 dana liječenja Quinsairom 240 mg dva puta na dan nakon čega je slijedilo 28 dana bez terapije). Ukupno 88 bolesnika primilo je najmanje 1 dozu Quinsaira u Ispitivanju 209 (produljena faza), 32 od njih je primilo TIS i 56 je primilo Quinsair u središnjoj fazi ispitivanja. Tijekom produljene faze ispitivanja srednja promjena postotka predviđene vrijednosti FEV1 dobivena metodom najmanjih kvadrata kretala se između 4,83% i 1,46% u sva 3 dodatna terapijska ciklusa. U podskupini bolesnika koji su primali TIS tijekom središnje faze ispitivanja i prebačeni su na Quinsair u produljenoj fazi, poboljšanje postotka FEV1 predviđene vrijednosti bilo je izraženije u skupini Quinsair nego u skupini TIS (srednja LS promjena postotka predviđene vrijednosti FEV1 u skupini TIS kretala se između 0,97% i 3,60% od 1. do 3. ciklusa i između 4,00% i 6,91% od 4. do 6. ciklusa terapije Quinsairom). U podskupini bolesnika koji su primali Quinsair tijekom čitave središnje faze i produžene faze ispitivanja (tj. od 1. do 6. ciklusa terapije), srednja LS promjena postotka predviđene vrijednosti FEV1 kretala se između 3,6% i 4,6%, osim u 6. ciklusu kada je bila slična početnim vrijednostima (-0.15%). Omjer bolesnika koji su primali Quinsair tijekom čitave središnje i produljene faze Ispitivanja 209 (i imali najvišu MIC levofloksacina za izolat P. aeruginosa koja je prelazila 1 µg/ml), bio je sličan na kraju liječenja tijekom 1. i 3. ciklusa u središnjoj fazi ispitivanja (76,6% do 83,3%) i na kraju liječenja tijekom 4. do 6. ciklusa u produljenoj fazi ispitivanja (77,8% do 87,5%).

Pedijatrijska populacija

U ispitivanjima 204, 207 i 209, relativna promjena od početne vrijednosti postotka predviđene vrijednosti FEV1 do kraja 1. ciklusa terapije u 51 adolescenta s CF (u dobi od ≥ 12 do < 18 godina i tjelesne težine ≥ 30 kg) koji su primali Quinsair 240 mg dva puta dnevno, bila je slične veličine onoj u odraslih. Djelotvornost nije procjenjivana u 14 djece s CF (u dobi ≥ 6 do < 12 godina) i

13 adolescenata s CF (u dobi ≥ 12 do < 17 godina) koji su sudjelovali u Ispitivanju 206.

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Quinsair u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u bolesnika s cističnom fibrozom i pulmonalnom infekcijom/kolonizacijom P. aeruginosa (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Maksimalna koncentracija (Cmax) levofloksina u plazmi nakon inhalacijske primjene nastupila je oko 0,5 – 1 sat nakon primijenjene doze.

Višekratna primjena Quinsair 240 mg dva puta na dan putem inhalacije rezultirala je sustavnom izloženošću levofloksacinu oko 50% nižom od one primijećene nakon sistemske primjene usporedivih doza (pogledati tablicu 3). Međutim, primijećena sustavna izloženost je varijabilna, što znači da razina levofloksacina u serumu nakon inhalacije Quinsaira može biti unutar raspona razina primijećenih nakon sistemske primjene usporedivih doza.

Tablica 3: Usporedba farmakokinetičkih parametara srednje (SD) višekratne doze levofloksacina nakon inhalacijske primjene Quinsaira u bolesnika s CF i nakon peroralne i intravenske primjene levofloksacina u zdravih odraslih dobrovoljaca

Farmakokinetički

Quinsair

Levofloksacin sistemski

 

 

 

 

 

parametar

Inhalacija 240 mg

500 mg peroralno

500 mg i.v.

 

BID

QD*

QD*

Cmax (μg/ml)

2,4

(1,0)

5,7 (1,4)

6,4

(0,8)

AUC(0-24) (µg•h/ml)

20,9

(12,5)

47,5 (6,7)

54,6

(11,1)

i.v. = intravenski; QD = quaque die (jedanput na dan); BID = bis in die (dva puta na dan)

* Predviđena vrijednost na temelju analize populacijske farmakokinetike u bolesnika s CF

** Zdravi muškarci u dobi od 18 do 53 godine

Visoke koncentracije levofloksacina primijećene su u sputumu bolesnika s CF nakon doziranja

Quinsaira 240 mg dva puta na dan. Srednja koncentracija u sputumu nakon primijenjene doze bila je oko 500-1900 µg/ml i oko 400-1700 viša od onih primijećenih u serumu.

Distribucija

Oko 30 do 40% levofloksacina veže se na proteine plazme. Prividni volumen distribucije levofloksacina u serumu nakon inhalacije Quinsaira 240 mg dva puta dnevno iznosi oko 250 l.

Biotransformacija

Levofloksacin se metabolizira u vrlo malom opsegu, a metaboliti su mu desmetil-levofloksacin i levofloksacin-N-oksid. Na ove metabolite otpada ˂ 5% doze nakon sistemske primjene i izlučuju se urinom. Levofloksacin je stereokemijski stabilan i ne podliježe kiralnoj inverziji.

Eliminacija

Levofloksacin se sustavno apsorbira nakon inhalacije Quinsaira i eliminira slično levofloksacinu nakon sistemske primjene. Nakon peroralne i intravenske primjene levofloksacin se relativno sporo eliminira iz plazme (t1/2 6 do 8 sati). Poluvijek levofloksacina nakon inhalacije Quinsaira iznosi oko 5 do 7 sati. Eliminacija :se primarno odvija putem bubrega (> 85% doze nakon peroralne ili intravenske primjene). Srednji prividni ukupni klirens levofloksacina nakon sistemske primjene jednokratne doze od 500 mg iznosio je 175 +/- 29,2 ml/min. Prividni klirens (CL/F) levofloksacina nakon inhalacije Quinsaira 240 mg dva puta na dan iznosi 31,8 +/- 22,4 l/sat.

Linearnost

Nakon sistemske primjene levofloksacin slijedi linearnu farmakokinetiku u rasponu od 50 do 1000 mg.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Učinci oštećenja bubrega na farmakokinetiku levofloksacina primijenjenog inhalacijom još nisu ispitani. Međutim, prilagodbe doze nisu primjenjivane tijekom kliničkih ispitivanja Quinsaira što je omogućilo uključivanje bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina

20 ml/min procijenjen pomoću Cockcroft--Gaultove formule u odraslih bolesnika i

20 ml/min/1,73 m2 procijenjenog pomoću Bedside Schwartzove formule u bolesnika u dobi od < 18 godina). Ispitivanja u kojima se koristila sistemska primjena levofloksacina pokazala su da oštećenje bubrega utječe na farmakokinetiku levofloksacina; smanjenjem bubrežne funkcije

(procijenjen klirens kreatinina < 50 ml/min), bubrežna eliminacija i klirens se smanjuju a poluvijek eliminacije produljuje.

Stoga nije potrebno prilagođavanje doze Quinsaira u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega. Međutim, Quinsair se ne preporučuje primjenjivati u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ˂ 20 ml/min, vidjeti dio 4.2).

Bolesnici s oštećenjem jetre

Farmakokinetička ispitivanja Quinsaira u bolesnika s oštećenjem jetre nisu provedena. Budući da se lovofloksacin u jetri metabolizira u ograničenom opsegu, ne očekuje se da će oštećenje jetre utjecati na farmakokinetiku levofloksacina.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Quinsaira u djece u dobi ˂ 18 godina nisu još ustanovljene (vidjeti dio 4.2).

Farmakokinetika levofloksacina nakon inhalacije Quinsaira 240 mg dva puta na dan ispitivana je na pedijatrijskim bolesnicima s CF u dobi od 12 godina i starijih i s tjelesnom težinom ≥ 30 kg. Model populacijske farmakokinetike na temelju sporadičnih uzoraka utvrdio je da su koncentracije levofloksacina u serumu bile su usporedive između pedijatrijskih i odraslih bolesnika nakon 28 dana terapije. U Ispitivanju 207 primijećene su više koncentracije u sputumu u usporedbi s pedijatrijskim bolesnicima; slične koncentracije u sputumu odraslih i pedijatrijskih bolesnika primijećene su u

Ispitivanju 209.

Nadalje, u Ispitivanju 206 ispitivana je farmakokinetika levofloksacina u dozama prema tjelesnoj težini primijenjenih inhalacijom jedan puta na dan tijekom 14 dana u pedijatrijskih bolesnika s CF (u dobi ≥ 6 do < 12 godina, n = 14 i u dobi ≥ 12 do < 17 godina, n = 13). Bolesnici tjelesne težine

22 do 30 kg primala su 180 mg levofloksacina/dan a bolesnici tjelesne težine ˃ 30 kg primala su 240 mg levofloksacina/dan. Shema doziranja prema tjelesnoj težini imala je za rezultat konzistentnu farmakokinetičku izloženost u serumu i sputumu u rasponu dobi (7 do 16 godina) i tjelesne težine

(22 do 61 kg) zabilježenih u ispitivanju. Farmakokinetička izloženost u serumu u djece koja su primala režim doziranja na temelju tjelesne težine bila je slična onoj u odraslih koji su primali

Quinsair 240 mg jedan puta na dan. Farmakokinetička izloženost u sputumu u djece u dobi od 7 do 16 godina bila je približno jedna trećina izloženosti u odraslih.

Stariji bolesnici (≥ 65 godina)

Farmakokinetika levofloksacina primijenjenog inhalacijom nije ispitivana u starijih bolesnika. Nakon sistemske primjene nije bilo značajne razlike u farmakokinetici levofloksacina između mladih i starijih ispitanika osim one povezane sa sniženim klirensom kreatinina zbog dobi.

Spol

Rezultati analize populacijske farmakokinetike nisu pokazali razlike u sustavnoj izloženosti levofloksacinu zbog spola nakon primjene Quinsaira.

Rasa

Učinci rase na farmakokinetiku levofloksacina primijenjenog inhalacijom nisu ispitani. Učinci rase na farmakokinetiku levofloksacina nakon sistemske primjene provjereni su analizom kovarijance na podacima 72 ispitanika: 48 bjelačka i 24 nebjelačka. Rasa ispitanika nije imala utjecaja na prividni ukupni klirens i prividni volumen distribucije.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti jednokratne doze, toksičnosti ponovljenih doza, kancerogenosti te reproduktivne i razvojne toksičnosti.

Utvrđeno je da fluorokinoloni uzrokuju artropatiju u težinom opterećenim zglobovima nezrelih životinja. Slično ostalim fluorokinolonima, levofloksacin je pokazao učinke na hrskavicu (izbočenja i udubljenja) u štakora i pasa. Nalazi su bili izraženiji u mladih životinja.

Levofloksacin nije inducirao mutacije gena u bakterijama ili stanicama sisavaca, ali je inducirao kromosomske aberacije u stanicama pluća kineskog hrčka in vitro. Ovi se učinci mogu pripisati inhibiciji topoizomeraze II. Testiranja in vivo (mikronukleus, razmjena sestrinskih kromatida, nepredviđena sinteza DNA, dominanti letalni testovi) nisu pokazali genotoksični potencijal. Ispitivanja na miševima pokazala su da levofloksacin ima fototoksičku aktivnost samo u vrlo visokim dozama. Levofloksacin nije pokazao genotoksični potencijal u testovima fotomutagenosti. U ispitivanju fotokancerogenosti smanjio je razvoj tumora.

Levofloksacin nije izazvao oštećenje plodnosti ili reproduktivne sposobnosti u štakora i jedini njegov učinak na fetuse bilo je zakašnjelo sazrijevanje kao posljedica maternalne toksičnosti.

Neklinička ispitivanja provedena s levofloksacinom primijenjenim putem inhalacije nisu ukazala na posebne rizike za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije

(respiratorne), toksičnosti jednokratne doze i toksičnosti ponovljenih doza.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

magnezijev klorid heksahidrat voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Ampula

Ampula od 3 ml od polietilena niske gustoće.

Vrećica

Vrećica od višeslojne folije koja sadrži 4 ampule.

Unutarnja kutija

56 ampula (14 vrećica sa po 4 ampule).

Vanjska kutija

Quinsair se isporučuje kao pakiranje za 28-dnevnu terapiju. Ono uključuje unutarnju kartonsku kutiju koja sadrži 56 ampula i uputu o lijeku. Vanjska kartonska kutija sadrži također i jednu napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset pakiranu u vlastitoj kartonskoj kutiji s uputama proizvođača za uporabu.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Samo za jednokratnu uporabu. Nakon otvaranja ampule, njezin sadržaj se mora odmah iskoristiti. Sav neiskorišteni lijek mora se baciti.

Quinsair se primjenjuje inhalacijom tijekom 5 minuta pomoću specifičnih naprava za inhalaciju

Quinsaira, Zirela Nebuliser Handset i Zirela Aerosol Head, spojenih na kontrolor protoka eBase Controller ili eFlow rapid Control Unit (vidjeti dio 4.2). Quinsair se ne smije koristiti s nijednim drugim tipom sustava za inhalaciju.

Osnovne upute za uporabu navedene su u nastavku. Detaljnije upute dostupne su u Uputi o lijeku i

Uputama proizvođača za uporabu sustava za inhalaciju.

Istisnite sadržaj cijele ampule u spremnik naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset. Zatvorite spremnik za lijek tako da poravnate oznake na poklopcu spremnika s urezima na samom spremniku. Pritisnite prema dolje i zakrenite poklopac do kraja u smjeru kazaljki na satu. Posjednite bolesnika u uspravan i opušten položaj. Pridržavajući uređaj u razini, pritisnite i držite nekoliko sekundi pritisnutom tipku za uključivanje (on/off) na kontroloru protoka. Kontrolor će se jednom oglasiti tonom i upalit će se zeleno svjetlo. Nakon nekoliko sekundi maglica aerosola će početi proticati kroz komoru naprave za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset. Držeći uređaj u ravnini stavite usnik u usta bolesnika pazeći da su usne stisnute oko njega. Zatražite od bolesnika da udiše i izdiše kroz usnik dok tretman ne bude gotov. Kad je tretman dovršen kontrolor će se oglasiti tonom dva puta. Odvojite kontrolor protoka i rastavite napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset radi čišćenja i dezinfekcije.

U napravu za inhalaciju Zirela Nebuliser Handset ne stavljajte druge lijekove.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/973/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 26/03/2015

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept