Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRenagel
ATK šifraV03AE02
Tvarsevelamer
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

1.NAZIV LIJEKA

Renagel 400 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 400 mg sevelamerklorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta)

Bjelkaste, ovalne tablete na jednoj strani imaju otisnutu oznaku “Renagel 400”.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Renagel je indiciran za kontrolu hiperfosfatemije u odraslih bolesnika koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi. Renagel treba primjenjivati u sklopu multiterapijskog pristupa koji može uključivati nadomjestke kalcija i 1,25-dihidroksi vitamin D3 ili neki od njegovih analoga, kako bi se kontrolirao razvoj bubrežne osteodistrofije.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Početna doza

Preporučena početna doza sevelamerklorida je 2,4 g, 3,6 g ili 4,8 g na dan, ovisno o kliničkim potrebama i razini fosfora u serumu. Renagel se mora uzimati triput na dan uz obrok.

Razina fosfata u serumu u bolesnika koji

Početna doza Renagel tableta od

ne uzimaju vezače fosfata

400 mg

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

2 tablete, 3 puta na dan

2,42 - 2,91 mmol/l (7,5-9 mg/dl)

3 tablete, 3 puta na dan

> 2,91 mmol/l

4 tablete, 3 puta na dan

Bolesnicima koji su prethodno uzimali vezače fosfata Renagel se mora davati gram po gram uz praćenje razina fosfora u serumu kako bi se osigurala primjena optimalnih dnevnih doza.

Titracija i održavanje

Neophodno je pozorno pratiti razine fosfata u serumu i titrirati dozu sevelamerklorida u koracima po 0,4 g ili 0,8 g tri puta dnevno (1,2 g/dan ili 2,4 g/dan) s ciljem smanjenja koncentracije fosfata u serumu na 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) ili manje. Razinu fosfata u serumu treba provjeravati svaka dva do tri tjedna dok se ne postigne stabilna koncentracija fosfata u serumu te redovito nakon toga.

Raspon doze može varirati između 1 i 10 tableta po obroku. Prosječna stvarna dnevna doza koja se primjenjivala u kroničnoj fazi jednogodišnjeg kliničkog ispitivanja bila je 7 grama sevelamera.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost primjene i djelotvornost ovog lijeka nisu ustanovljene u bolesnika mlađih od 18 godina.

Oštećenje bubrega

Sigurnost primjene i djelotvornost ovog lijeka nisu ustanovljene u bolesnika koji još nisu bili na dijalizi.

Način primjene

Za peroralnu primjenu.

Bolesnici moraju uzimati Renagel uz obroke i pridržavati se propisane dijete. Tablete se moraju progutati cijele. Ne smiju se drobiti, žvakati ili lomiti na dijelove prije primjene.

4.3

Kontraindikacije

 

Preosjetljivost na sevelamer ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

 

Hipofosfatemija

 

Opstrukcija crijeva.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Djelotvornost i sigurnost primjene lijeka Renagel nije ispitana u bolesnika:

s poremećajima gutanja

s aktivnom upalnom bolešću crijeva

s poremećajima motiliteta gastrointestinalnog trakta uključujući i neliječenu ili tešku gastroparezu, divertikulozu, retenciju želučanog sadržaja te neuobičajenu ili nepravilnu peristaltiku crijeva

koji su prethodno podvrgnuti velikom operativnom zahvatu gastrointestinalnog trakta. Stoga je potreban oprez pri primjeni lijeka Renagel u bolesnika s tim poremećajima.

Opstrukcija crijeva i ileus/subileus

U vrlo rijetkim slučajevima su tijekom liječenja sevelamerkloridom u bolesnika opaženi opstrukcija crijeva i ileus/subileus. Konstipacija može biti simptom koji im prethodi. Bolesnike koji pate od konstipacije treba pomno nadzirati tijekom liječenja sevelamerkloridom. Treba ponovno procijeniti nastavak liječenja lijekom Renagel u bolesnika u kojih dođe do teške konstipacije ili se jave drugi teški gastrointestinalni simptomi.

Vitamini topivi u mastima

Ovisno o unosu hrane i naravi terminalne faze zatajenja bubrega, u bolesnika na dijalizi mogu se razviti niske razine vitamina A, D, E i K. Ne može se isključiti mogućnost da Renagel veže vitamine topive u mastima iz konzumirane hrane. Stoga je u bolesnika koji ne uzimaju navedene vitamine potrebno razmotriti praćenje razina vitamina A, D i E i procjenu statusa vitamina K mjerenjem tromboplastinskog vremena te po potrebi propisati vitaminsku dopunu. U bolesnika na peritonealnoj dijalizi preporučuje se dodatno praćenje razine vitamina i folne kiseline jer se u kliničkom ispitivanju u tih bolesnika nisu mjerile vrijednosti vitamina A, D, E i K.

Manjak folata

Trenutno nema dovoljno podataka da bi se mogla isključiti mogućnost manjka folata tijekom dugotrajnog liječenja lijekom Renagel.

Hipokalcijemija/hiperkalcijemija

Bolesnici s bubrežnom insuficijencijom mogu razviti hipokalcijemiju ili hiperkalcijemiju. Renagel ne sadrži kalcij. Potrebno je nadzirati razine kalcija u serumu kako je to uobičajeno kod praćenja bolesnika na dijalizi. U slučaju hipokalcijemije potrebno je propisati nadoknadu elementarnog kalcija.

Metabolička acidoza

Bolesnici s kroničnim zatajenjem bubrega imaju predispoziciju za razvoj metaboličke acidoze. U više je ispitivanja zabilježeno pogoršanje acidoze nakon prelaska s drugih vezača fosfata na sevelamer, pri čemu su opažene niže razine bikarbonata u bolesnika liječenih sevelamerom u usporedbi s bolesnicima liječenima vezačima na bazi kalcija. Stoga se preporučuje pozornije praćenje razina bikarbonata u serumu.

Peritonitis

Bolesnici na dijalizi izloženi su određenim rizicima od infekcije specifične za pojedinu vrstu dijalize. Peritonitis je poznata komplikacija u bolesnika koji su na peritonealnoj dijalizi (PD), a u kliničkom ispitivanju s lijekom Renagel prijavljen je određeni broj slučajeva peritonitisa. Stoga je potrebno pomno nadzirati bolesnike na peritonealnoj dijalizi kako bi se osigurala pouzdana primjena odgovarajuće aseptičke tehnike te brzo prepoznavanje i liječenje svih znakova i simptoma povezanih s peritonitisom.

Poteškoće s gutanjem i gušenjem

Manje često su prijavljene poteškoće s gutanjem Renagel tableta. Mnogi od tih slučajeva odnosili su se na bolesnike s popratnim bolestima, uključujući poremećaje gutanja i anomalije jednjaka. Potreban je oprez kad se Renagel primjenjuje u bolesnika koji otežano gutaju.

Hipotireoza

Preporučuje se pozornije praćenje bolesnika koji pate od hipotireoze i istodobno uzimaju sevelamerklorid i levotiroksin (vidjeti dio 4.5).

Dugotrajno kronično liječenje

Budući da još nisu dostupni podaci o kroničnoj primjeni sevelamera dulje od jedne godine, ne može se potpuno isključiti mogućnost apsorpcije i akumulacije sevelamera tijekom dugotrajnog kroničnog liječenja (vidjeti dio 5.2).

Hiperparatireoza

Renagel sam nije indiciran za kontrolu hiperparatireoze. Bolesnici sa sekundarnom hiperparatireozom trebaju uzimati Renagel u sklopu multiterapijskog pristupa koji može uključivati nadomjestke kalcija te primjenu 1,25-dihidroksi vitamina D3 ili nekog od njegovih analoga kako bi se snizila razina intaktnog paratiroidnog hormona (iPTH).

Klorid u serumu

Količina klorida u serumu može se povećati tijekom liječenja lijekom Renagel jer se klorid može zamijeniti fosforom u crijevnom lumenu. Iako u kliničkim ispitivanjima nije primijećeno klinički značajno povećanje vrijednosti klorida u serumu, potrebno je nadzirati razinu klorida u serumu kao što se to radi u rutinskom praćenju bolesnika na dijalizi. Jedan gram lijeka Renagel sadrži približno

180 mg (5,1 mEq) klorida.

Upalni gastrointestinalni poremećaji

Slučajevi ozbiljnih upalnih poremećaja različitih dijelova gastrointestinalnog trakta (uključujući ozbiljne komplikacije kao što su krvarenje, perforacija, ulceracija, nekroza, kolitis, ... ) povezani s prisutnošću kristala sevelamera prijavljeni su u literaturi. Međutim, uzročno posljedična povezanost između prisustva kristala sevelamera i razvoja ovakvih poremećaja nije dokazana. Liječenje sevelamerkloridom treba ponovno razmotriti u bolesnika koji razviju teške gastrointestinalne simptome.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Dijaliza

Nisu provedena ispitivanja interakcija u bolesnika na dijalizi.

Ciprofloksacin

U ispitivanjima interakcija u zdravih dobrovoljaca, prilikom istodobne primjene lijeka Renagel i ciprofloksacina u ispitivanju s primjenom jedne doze, sevelamerklorid je smanjio bioraspoloživost ciprofloksacina za približno 50%. Stoga se Renagel ne bi smio uzimati istodobno s ciprofloksacinom.

Antiaritmici i lijekovi protiv napadaja

Bolesnici koji uzimaju antiaritmike za kontrolu aritmija i lijekove protiv napadaja za kontrolu napadaja nisu bili uključeni u klinička ispitivanja. Potreban je oprez pri propisivanju sevelamerklorida bolesnicima koji uzimaju navedene lijekove.

Levotiroksin

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi povećanih razina tireostimulirajućeg hormona (TSH) u bolesnika koji su istodobno uzimali sevelamerklorid i levotiroksin. Stoga se preporučuje pozorno praćenje razina TSH-a u bolesnika koji primaju oba lijeka.

Ciklosporin, mikofenolat mofetil i takrolimus u transplantiranih bolesnika

Zabilježene su snižene vrijednosti ciklosporina, mikofenolat mofetila i takrolimusa u transplantiranih bolesnika kod istodobne primjene sevelamerklorida, bez kliničkih posljedica (npr. odbacivanja presatka). Ne može se isključiti mogućnost interakcije te treba razmotriti pozorno praćenje koncentracija mikofenolat mofetila, ciklosporina i takrolimusa u krvi tijekom i nakon kombinirane primjene s lijekom Renagel.

Digoksin, varfarin, enalapril ili metoprolol

U ispitivanjima interakcija u zdravih dobrovoljaca, Renagel nije utjecao na bioraspoloživost digoksina, varfarina, enalaprila ili metoprolola.

Inhibitori protonske pumpe

Nakon stavljanja lijeka u promet, prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi povećanih vrijednosti fosfata u bolesnika koji su istodobno uzimali inhibitore protonske pumpe i sevelamerklorid.

Bioraspoloživost

Renagel se ne apsorbira i može utjecati na bioraspoloživost ostalih lijekova. Prilikom primjene bilo kojeg lijeka čija bi smanjena bioraspoloživost mogla imati klinički značajan učinak na sigurnost primjene ili djelotvornost, taj se lijek mora primijeniti najmanje jedan sat prije ili tri sata nakon lijeka Renagel, ili liječnik mora razmotriti praćenje razina u krvi.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Sigurnost primjene sevelamerklorida u trudnica nije ustanovljena. U istraživanjima na životinjama nije bilo dokaza da sevelamer uzrokuje embriofetalnu toksičnost. Renagel se smije davati trudnicama samo ako je to prijeko potrebno i nakon pažljive analize rizika i koristi kako za majku tako i za fetus (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Sigurnost primjene sevelamerklorida u dojilja nije ustanovljena. Renagel se smije davati dojiljama samo ako je to prijeko potrebno i nakon pažljive analize rizika i koristi kako za majku tako i za dojenče (vidjeti dio 5.3).

Plodnost

Nema podataka o utjecaju sevelamera na plodnost u ljudi. Istraživanja na životinjama pokazala su da sevelamer nije štetno utjecao na plodnost mužjaka ni ženki štakora pri ekspoziciji dozama koje odgovaraju dvostrukoj maksimalnoj dozi za ljude iz kliničkih ispitivanja od 13 g/dan, temeljeno na usporedbi relativne površine tijela.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Sevelamer ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sve najčešće nuspojave (≥ 5% bolesnika) pripadale su prema klasifikaciji organskih sustava među poremećaje probavnog sustava.

Tablični popis nuspojava

Provedena su usporedna ispitivanja u kojima su sudjelovala 244 bolesnika na hemodijalizi čije je liječenje trajalo najdulje 54 tjedna i 97 bolesnika na peritonealnoj dijalizi čije je liječenje trajalo najdulje 12 tjedana. Nuspojave iz tih ispitivanja (299 bolesnika), iz nekontroliranih kliničkih ispitivanja (384 bolesnika) i one spontano prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet navedene su prema učestalosti u tablici u nastavku. Stopa prijavljivanja definirana je kao vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko

(< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA

Vrlo često

Često

Manje

Vrlo rijetko

Nepoznato

klasifikacija

 

 

često

 

 

organskih

 

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

preosjetljivost*

 

imunološkog

 

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

acidoza,

 

 

metabolizma i

 

 

povećane

 

 

prehrane

 

 

razine

 

 

 

 

 

klorida u

 

 

 

 

 

serumu

 

 

Poremećaji

mučnina,

proljev,

 

 

bol u abdomenu,

probavnog

povraćanje

dispepsija,

 

 

opstrukcija

sustava

 

flatulencija,

 

 

crijeva,

 

 

bol u

 

 

ileus/subileus,

 

 

gornjem

 

 

divertikulitis i

 

 

dijelu

 

 

perforacija crijeva

 

 

abdomena,

 

 

 

 

 

konstipacija

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

pruritus, osip

kože i

 

 

 

 

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

*iskustvo nakon

stavljanja lijeka

u promet

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Renagel se davao normalnim, zdravim dobrovoljcima u dozama do 14 grama na dan, što odgovara količini od 35 tableta od 400 mg na dan, tijekom osam dana bez neželjenih učinaka.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje hiperfosfatemije. ATK oznaka: V03AE02.

Renagel sadrži sevelamer, neapsorbirajući poli (alilamin klorid) polimer koji veže fosfate, a ne sadrži metale ni kalcij. Sadrži brojne amine koji su od polimerne okosnice odvojeni jednim ugljikom. Ti

amini postaju djelomično protonirani u crijevima i ulaze u interakcije s molekulama fosfata putem ionskih i vodikovih veza. Vezujući fosfate u gastrointestinalnom traktu sevelamer snižava koncentraciju fosfora u serumu.

Kliničkim je ispitivanjima dokazano da sevelamer djelotvorno smanjuje koncentracije fosfora u serumu u bolesnika koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi.

Sevelamer smanjuje incidenciju epizoda hiperkalcijemije u odnosu na bolesnike koji uzimaju samo vezače fosfata na bazi kalcija, vjerojatno zato što sam lijek ne sadrži kalcij. Pokazalo se da su učinci na fosfat i kalcij održani tijekom cijelog ispitivanja uz jednogodišnje praćenje nakon ispitivanja.

Dokazano je da sevelamer veže žučne kiseline in vitro i in vivo u eksperimentalnim životinjskim modelima. Vezanje žučnih kiselina smolama za ionsku izmjenu uobičajena je metoda snižavanja kolesterola u krvi. U kliničkim je ispitivanjima srednja vrijednost ukupnog i LDL-kolesterola smanjena za 15-31%. Ovaj se učinak se primjećuje nakon 2 tjedna i održava se dugotrajnim liječenjem. Vrijednosti triglicerida, HDL-kolesterola i albumina nisu se promijenile.

U kliničkim ispitivanjima u bolesnika na hemodijalizi sevelamer sam nije imao konzistentan i klinički značajan učinak na razinu intaktnog paratiroidnog hormona (iPTH) u serumu. Međutim, u 12-tjednom ispitivanju koje je uključivalo bolesnike na peritonealnoj dijalizi, uočena su podjednaka smanjenja vrijednosti iPTH-a kao u bolesnika koji su primali kalcijev acetat. Bolesnici sa sekundarnom hiperparatireozom trebaju uzimati Renagel u sklopu multiterapijskog pristupa, koji može uključivati nadomjestke kalcija te primjenu 1,25-dihidroksi vitamina D3 ili nekog od njegovih analoga kako bi se snizila razina iPTH-a.

U kliničkom ispitivanju u trajanju od jedne godine Renagel nije imao štetne učinke na koštanu pregradnju ni mineralizaciju u usporedbi s kalcijevim karbonatom.

5.2Farmakokinetička svojstva

Prema farmakokinetičkom ispitivanju jedne doze u zdravih dobrovoljaca, Renagel se ne apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja u bolesnika sa zatajenjem bubrega (vidjeti dio 4.4).

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U pretkliničkim ispitivanjima na štakorima i psima Renagel u dozi 10 puta većoj od maksimalne doze za ljude smanjio je apsorpciju vitamina D, E i K topivih u mastima i folne kiseline.

U ispitivanju na štakorima kojima je primijenjen sevelamer u dozi 15-30 puta većoj od doze za ljude utvrđeno je povećanje koncentracije bakra u serumu. To nije potvrđeno u ispitivanju na psima niti u kliničkim ispitivanjima.

Trenutno nema dostupnih službenih podataka o karcinogenosti. Međutim, ispitivanja in vitro i in vivo indiciraju da Renagel nema genotoksičan potencijal. Također, lijek se ne apsorbira u gastrointestinalnom traktu.

U ispitivanjima reprodukcije nije bilo dokaza da sevelamer inducira letalitet embrija, fetotoksičnost ni teratogenost pri ispitivanim dozama (do 1 g/kg/dan kod kunića te do 4,5 g/kg/dan kod štakora). Deficiti osifikacije primijećeni su na nekoliko skeletnih mjesta na plodovima ženki štakora kojima je sevelamer primijenjen u dozi 8-20 puta većoj od najviše doze za ljude od 200 mg/kg. Ti bi učinci mogli biti posljedica manjka vitamina D i/ili vitamina K pri tako visokim dozama.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni stearatna kiselina

Film ovojnica: hipromeloza (E464) diacetilirani monogliceridi

Tinta za označavanje: željezov oksid, crni (E172) propilenglikol hipromeloza (E464)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25ºC.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočice od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim sigurnosnim čepom za djecu i zalijepljenom zaštitnom folijom.

Veličine pakiranja su:

1 bočica s 360 filmom obloženih tableta

višestruka pakiranja od 720 filmom obloženih tableta (2 bočice s 360 tableta) višestruka pakiranja od 1080 filmom obloženih tableta (3 bočice s 360 tableta)

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/123/005 1 bočica s 360 filmom obloženih tableta

EU/1/99/123/006 višestruka pakiranja od 720 filmom obloženih tableta (2 bočice s 360 tableta) EU/1/99/123/007 višestruka pakiranja od 1080 filmom obloženih tableta (3 bočice s 360 tableta)

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28. siječnja 2000.

Datum posljednje obnove: 28. siječnja 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

1.NAZIV LIJEKA

Renagel 800 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 800 mg sevelamerklorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta)

Bjelkaste, ovalne tablete na jednoj strani imaju otisnutu oznaku “Renagel 800”.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Renagel je indiciran za kontrolu hiperfosfatemije u odraslih bolesnika koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi. Renagel treba primjenjivati u sklopu multiterapijskog pristupa, koji može uključivati nadomjestke kalcija i 1,25-dihidroksi vitamin D3 ili neki od njegovih analoga, kako bi se kontrolirao razvoj bubrežne osteodistrofije.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Početna doza

Preporučena početna doza sevelamerklorida je 2,4 g ili 4,8 g na dan, ovisno o kliničkim potrebama i razini fosfora u serumu. Renagel se mora uzimati triput na dan uz obrok.

Razina fosfata u serumu u bolesnika koji

Početna doza Renagel tableta od

ne uzimaju vezače fosfata

800 mg

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

1 tableta, 3 puta na dan

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

2 tablete, 3 puta na dan

Bolesnicima koji su prethodno uzimali vezače fosfata Renagel se mora davati gram po gram uz praćenje razina fosfora u serumu kako bi se osigurala primjena optimalnih dnevnih doza.

Titracija i održavanje

Neophodno je pozorno pratiti razine fosfata u serumu i titrirati dozu sevelamerklorida u koracima po 0,4 g ili 0,8 g tri puta dnevno (1,2 g/dan ili 2,4 g/dan) s ciljem smanjenja koncentracije fosfata u serumu na 1,76 mmol/L (5,5 mg/dl) ili manje. Razinu fosfata u serumu treba provjeravati svaka dva do tri tjedna dok se ne postigne stabilna koncentracija fosfata u serumu te redovito nakon toga.

Raspon doze može varirati između 1 i 5 tableta od 800 mg po obroku. Prosječna stvarna dnevna doza koja se primjenjivala u kroničnoj fazi jednogodišnjeg kliničkog ispitivanja bila je 7 grama sevelamera.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost primjene i djelotvornost ovog lijeka nisu ustanovljene u bolesnika mlađih od 18 godina.

Oštećenje bubrega

Sigurnost primjene i djelotvornost ovog lijeka nisu ustanovljene u bolesnika koji još nisu bili na dijalizi.

Način primjene

Za peroralnu primjenu.

Bolesnici moraju uzimati Renagel uz obroke i pridržavati se propisane dijete. Tablete se moraju progutati cijele. Ne smiju se drobiti, žvakati ili lomiti na dijelove prije primjene.

4.3

Kontraindikacije

 

Preosjetljivost na sevelamer ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

 

Hipofosfatemija

 

Opstrukcija crijeva.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Djelotvornost i sigurnost primjene lijeka Renagel nije ispitana u bolesnika:

s poremećajima gutanja

s aktivnom upalnom bolešću crijeva

s poremećajima motiliteta gastrointestinalnog trakta uključujući i neliječenu ili tešku gastroparezu, divertikulozu, retenciju želučanog sadržaja te neuobičajenu ili nepravilnu peristaltiku crijeva

koji su prethodno podvrgnuti velikom operativnom zahvatu gastrointestinalnog trakta Stoga je potreban oprez pri primjeni lijeka Renagel u bolesnika s tim poremećajima.

Opstrukcija crijeva i ileus/subileus

U vrlo rijetkim slučajevima su tijekom liječenja sevelamerkloridom u bolesnika opaženi opstrukcija crijeva i ileus/subileus. Konstipacija može biti simptom koji im prethodi. Bolesnike koji pate od konstipacije treba pomno nadzirati tijekom liječenja sevelamerkloridom. Treba ponovno procijeniti nastavak liječenja lijekom Renagel u bolesnika u kojih dođe do teške konstipacije ili se jave drugi teški gastrointestinalni simptomi.

Vitamini topivi u mastima

Ovisno o unosu hrane i naravi terminalne faze zatajenja bubrega, u bolesnika na dijalizi mogu se razviti niske razine vitamina A, D, E i K. Ne može se isključiti mogućnost da Renagel veže vitamine topive u mastima iz konzumirane hrane. Stoga je u bolesnika koji ne uzimaju navedene vitamine potrebno razmotriti praćenje razina vitamina A, D i E i procjenu statusa vitamina K mjerenjem tromboplastinskog vremena te po potrebi propisati vitaminsku dopunu. U bolesnika na peritonealnoj dijalizi preporučuje se dodatno praćenje razine vitamina i folne kiseline jer se u kliničkom ispitivanju u tih bolesnika nisu mjerile vrijednosti vitamina A, D, E i K.

Manjak folata

Trenutno nema dovoljno podataka da bi se mogla isključiti mogućnost manjka folata tijekom dugotrajnog liječenja lijekom Renagel.

Hipokalcijemija/hiperkalcijemija

Bolesnici s bubrežnom insuficijencijom mogu razviti hipokalcijemiju ili hiperkalcijemiju. Renagel ne sadrži kalcij. Potrebno je nadzirati razine kalcija u serumu kako je to uobičajeno kod praćenja bolesnika na dijalizi. U slučaju hipokalcijemije potrebno je propisati nadoknadu elementarnog kalcija.

Metabolička acidoza

Bolesnici s kroničnim zatajenjem bubrega imaju predispoziciju za razvoj metaboličke acidoze. U više je ispitivanja zabilježeno pogoršanje acidoze nakon prelaska s drugih vezača fosfata na sevelamer, pri čemu su opažene niže razine bikarbonata u bolesnika liječenih sevelamerom u usporedbi s bolesnicima liječenima vezačima na bazi kalcija. Stoga se preporučuje pozornije praćenje razina bikarbonata u serumu.

Peritonitis

Bolesnici na dijalizi izloženi su određenim rizicima od infekcije specifične za pojedinu vrstu dijalize. Peritonitis je poznata komplikacija u bolesnika koji su na peritonealnoj dijalizi (PD), a u kliničkom ispitivanju s lijekom Renagel prijavljen je određeni broj slučajeva peritonitisa. Stoga je potrebno pomno nadzirati bolesnike na peritonealnoj dijalizi kako bi se osigurala pouzdana primjena odgovarajuće aseptičke tehnike te brzo prepoznavanje i liječenje svih znakova i simptoma povezanih s peritonitisom.

Poteškoće s gutanjem i gušenjem

Manje često su prijavljene poteškoće s gutanjem Renagel tableta. Mnogi od tih slučajeva odnosili su se na bolesnike s popratnim bolestima, uključujući poremećaje gutanja i anomalije usta i jednjaka. Potreban je oprez kad se Renagel primjenjuje u bolesnika koji otežano gutaju.

Hipotireoza

Preporučuje se pozornije praćenje bolesnika koji pate od hipotireoze i istodobno uzimaju sevelamerklorid i levotiroksin (vidjeti dio 4.5).

Dugotrajno kronično liječenje

Budući da još nisu dostupni podaci o kroničnoj primjeni sevelamera dulje od jedne godine, ne može se potpuno isključiti mogućnost apsorpcije i akumulacije sevelamera tijekom dugotrajnog kroničnog liječenja (vidjeti dio 5.2).

Hiperparatireoza

Renagel sam nije indiciran za kontrolu hiperparatireoze. Bolesnici sa sekundarnom hiperparatireozom trebaju uzimati Renagel u sklopu multiterapijskog pristupa koji može uključivati nadomjestke kalcija te primjenu 1,25-dihidroksi vitamina D3 ili nekog od njegovih analoga kako bi se snizila razina intaktnog paratiroidnog hormona (iPTH).

Klorid u serumu

Količina klorida u serumu može se povećati tijekom liječenja lijekom Renagel jer se klorid može zamijeniti fosforom u crijevnom lumenu. Iako u kliničkim ispitivanjima nije primijećeno klinički značajno povećanje vrijednosti klorida u serumu, potrebno je nadzirati razinu klorida u serumu kao što se to radi u rutinskom praćenju bolesnika na dijalizi. Jedan gram lijeka Renagel sadrži približno

180 mg (5,1 mEq) klorida.

Upalni gastrointestinalni poremećaji

Slučajevi ozbiljnih upalnih poremećaja različitih dijelova gastrointestinalnog trakta (uključujući ozbiljne komplikacije kao što su krvarenje, perforacija, ulceracija, nekroza, kolitis, ... ) povezani s prisutnošću kristala sevelamera prijavljeni su u literaturi. Međutim, uzročno posljedična povezanost između prisustva kristala sevelamera i razvoja ovakvih poremećaja nije dokazana. Liječenje sevelamerkloridom treba ponovno razmotriti u bolesnika koji razviju teške gastrointestinalne simptome.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Dijaliza

Nisu provedena ispitivanja interakcija u bolesnika na dijalizi.

Ciprofloksacin

U ispitivanjima interakcija u zdravih dobrovoljaca, prilikom istodobne primjene sevelamerklorida i ciprofloksacina u ispitivanju s primjenom jedne doze, Renagel je smanjio bioraspoloživost ciprofloksacina za približno 50%. Stoga se Renagel ne bi smio uzimati istodobno s ciprofloksacinom.

Antiaritmici i lijekovi protiv napadaja

Bolesnici koji uzimaju antiaritmike za kontrolu aritmija i lijekove protiv napadaja za kontrolu napadaja nisu bili uključeni u klinička ispitivanja. Potreban je oprez pri propisivanju sevelamerklorida bolesnicima koji uzimaju navedene lijekove.

Levotiroksin

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi povećanih razina tireostimulirajućeg hormona (TSH) u bolesnika koji su istodobno uzimali sevelamerklorid i levotiroksin. Stoga se preporučuje pozorno praćenje razina TSH-a u bolesnika koji primaju oba lijeka.

Ciklosporin, mikofenolat mofetil i takrolimus u transplantiranih bolesnika

Zabilježene su snižene vrijednosti ciklosporina, mikofenolat mofetila i takrolimusa u transplantiranih bolesnika kod istodobne primjene sevelamerklorida, bez kliničkih posljedica (npr. odbacivanja presatka). Ne može se isključiti mogućnost interakcije te treba razmotriti pozorno praćenje koncentracija mikofenolat mofetila, ciklosporina i takrolimusa u krvi tijekom i nakon kombinirane primjene s lijekom Renagel.

Digoksin, varfarin, enalapril ili metoprolol

U ispitivanjima interakcija u zdravih dobrovoljaca, Renagel nije utjecao na bioraspoloživost digoksina, varfarina, enalaprila ili metoprolola.

Inhibitori protonske pumpe

Nakon stavljanja lijeka u promet, prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi povećanih vrijednosti fosfata u bolesnika koji su istodobno uzimali inhibitore protonske pumpe i sevelamerklorid.

Bioraspoloživost

Renagel se ne apsorbira i može utjecati na bioraspoloživost ostalih lijekova. Prilikom primjene bilo kojeg lijeka čija bi smanjena bioraspoloživost mogla imati klinički značajan učinak na sigurnost primjene ili djelotvornost, taj se lijek mora primijeniti najmanje jedan sat prije ili tri sata nakon lijeka Renagel, ili liječnik mora razmotriti praćenje razina u krvi.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Sigurnost primjene sevelamerklorida u trudnica nije ustanovljena. U istraživanjima na životinjama nije bilo dokaza da sevelamer uzrokuje embriofetalnu toksičnost. Renagel se smije davati trudnicama samo ako je to prijeko potrebno i nakon pažljive analize rizika i koristi kako za majku tako i za fetus (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Sigurnost primjene sevelamerklorida u dojilja nije ustanovljena. Renagel se smije davati dojiljama samo ako je to prijeko potrebno i nakon pažljive analize rizika i koristi kako za majku tako i za dojenče (vidjeti dio 5.3).

Plodnost

Nema podataka o utjecaju sevelamera na plodnost u ljudi. Istraživanja na životinjama pokazala su da sevelamer nije štetno utjecao na plodnost mužjaka ni ženki štakora pri ekspoziciji dozama koje odgovaraju dvostrukoj maksimalnoj dozi za ljude iz kliničkih ispitivanja od 13 g/dan, temeljeno na usporedbi relativne površine tijela.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Sevelamer ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sve najčešće nuspojave (≥ 5% bolesnika) pripadale su prema klasifikaciji organskih sustava među poremećaje probavnog sustava.

Tablični popis nuspojava

Provedena su usporedna ispitivanja u kojima su sudjelovala 244 bolesnika na hemodijalizi čije je liječenje trajalo najdulje 54 tjedna i 97 bolesnika na peritonealnoj dijalizi čije je liječenje trajalo najdulje 12 tjedana. Nuspojave iz tih ispitivanja (299 bolesnika), iz nekontroliranih kliničkih ispitivanja (384 bolesnika) i one spontano prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet navedene su prema učestalosti u tablici u nastavku. Stopa prijavljivanja definirana je kao vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko

(< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA

Vrlo često

Često

Manje

Vrlo rijetko

Nepoznato

klasifikacija

 

 

često

 

 

organskih

 

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

preosjetljivost*

 

imunološkog

 

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

acidoza,

 

 

metabolizma i

 

 

povećane

 

 

prehrane

 

 

razine

 

 

 

 

 

klorida u

 

 

 

 

 

serumu

 

 

Poremećaji

mučnina,

proljev,

 

 

bol u abdomenu,

probavnog

povraćanje

dispepsija,

 

 

opstrukcija

sustava

 

flatulencija,

 

 

crijeva,

 

 

bol u

 

 

ileus/subileus,

 

 

gornjem

 

 

divertikulitis i

 

 

dijelu

 

 

perforacija crijeva

 

 

abdomena,

 

 

 

 

 

konstipacija

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

pruritus, osip

kože i

 

 

 

 

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

*iskustvo nakon

stavljanja lijeka

u promet

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Renagel se davao normalnim, zdravim dobrovoljcima u dozama do 14 grama na dan, što odgovara količini od 17 tableta od 800 mg na dan, tijekom osam dana bez neželjenih učinaka.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje hiperfosfatemije. ATK oznaka: V03AE02.

Renagel sadrži sevelamer, neapsorbirajući poli (alilamin klorid) polimer koji veže fosfate, a ne sadrži metale ni kalcij. Sadrži brojne amine koji su od polimerne okosnice odvojeni jednim ugljikom. Ti amini postaju djelomično protonirani u crijevima i ulaze u interakcije s molekulama fosfata putem

ionskih i vodikovih veza. Vezujući fosfate u gastrointestinalnom traktu sevelamer snižava koncentraciju fosfora u serumu.

Kliničkim je ispitivanjima dokazano da sevelamer djelotvorno smanjuje koncentracije fosfora u serumu u bolesnika koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi.

Sevelamer smanjuje incidenciju epizoda hiperkalcijemije u odnosu na bolesnike koji uzimaju samo vezače fosfata na bazi kalcija, vjerojatno zato što sam lijek ne sadrži kalcij. Pokazalo se da su učinci na fosfat i kalcij održani tijekom cijelog ispitivanja uz jednogodišnje praćenje nakon ispitivanja.

Dokazano je da sevelamer veže žučne kiseline in vitro i in vivo u eksperimentalnim životinjskim modelima. Vezanje žučnih kiselina smolama za ionsku izmjenu uobičajena je metoda snižavanja kolesterola u krvi. U kliničkim je ispitivanjima srednja vrijednost ukupnog i LDL-kolesterola smanjena za 15-31%. Ovaj se učinak se primjećuje nakon 2 tjedna i održava se dugotrajnim liječenjem. Vrijednosti triglicerida, HDL-kolesterola i albumina nisu se promijenile.

U kliničkim ispitivanjima u bolesnika na hemodijalizi sevelamer sam nije imao konzistentan i klinički značajan učinak na razinu intaktnog paratiroidnog hormona (iPTH) u serumu. Međutim, u 12-tjednom ispitivanju koje je uključivalo bolesnike na peritonealnoj dijalizi, uočena su podjednaka smanjenja vrijednosti iPTH-a kao u bolesnika koji su primali kalcijev acetat. Bolesnici sa sekundarnom hiperparatireozom trebaju uzimati Renagel u sklopu multiterapijskog pristupa, koji može uključivati nadomjestke kalcija te primjenu 1,25-dihidroksi vitamina D3 ili nekog od njegovih analoga kako bi se snizila razina iPTH-a.

U kliničkom ispitivanju u trajanju od jedne godine Renagel nije imao štetne učinke na koštanu pregradnju ni mineralizaciju u usporedbi s kalcijevim karbonatom.

5.2Farmakokinetička svojstva

Prema farmakokinetičkom ispitivanju jedne doze u zdravih dobrovoljaca, Renagel se ne apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja u bolesnika sa zatajenjem bubrega (vidjeti dio 4.4).

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U pretkliničkim ispitivanjima na štakorima i psima Renagel u dozi 10 puta većoj od maksimalne doze za ljude smanjio je apsorpciju vitamina D, E i K topivih u mastima i folne kiseline.

U ispitivanju na štakorima kojima je primijenjen sevelamer u dozi 15-30 puta većoj od doze za ljude utvrđeno je povećanje koncentracije bakra u serumu. To nije potvrđeno u ispitivanju na psima niti u kliničkim ispitivanjima.

Trenutno nema dostupnih službenih podataka o karcinogenosti. Međutim, ispitivanja in vitro i in vivo indiciraju da Renagel nema genotoksičan potencijal. Također, lijek se ne apsorbira u gastrointestinalnom traktu.

U ispitivanjima reprodukcije nije bilo dokaza da sevelamer inducira letalitet embrija, fetotoksičnost ni teratogenost pri ispitivanim dozama (do 1 g/kg/dan kod kunića te do 4,5 g/kg/dan kod štakora). Deficiti osifikacije primijećeni su na nekoliko skeletnih mjesta na plodovima ženki štakora kojima je sevelamer primijenjen u dozi 8-20 puta većoj od najviše doze za ljude od 200 mg/kg. Ti bi učinci mogli biti posljedica manjka vitamina D i/ili vitamina K pri tako visokim dozama.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni stearatna kiselina

Film ovojnica: hipromeloza (E464) diacetilirani monogliceridi

Tinta za označavanje: željezov oksid, crni (E172) propilenglikol hipromeloza (E464)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočice od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim sigurnosnim čepom za djecu i zalijepljenom zaštitnom folijom.

Veličine pakiranja su:

1 bočica sa 100 filmom obloženih tableta

1 bočica sa 180 filmom obloženih tableta

višestruka pakiranja od 180 filmom obloženih tableta (6 bočica s 30 tableta) višestruka pakiranja od 360 filmom obloženih tableta (2 bočice sa 180 tableta) višestruka pakiranja od 540 filmom obloženih tableta (3 bočice sa 180 tableta)

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/123/008 1 bočica sa 180 filmom obloženih tableta

EU/1/99/123/009 višestruka pakiranja od 360 filmom obloženih tableta (2 bočice sa 180 tableta) EU/1/99/123/010 višestruka pakiranja od 540 filmom obloženih tableta (3 bočice sa 180 tableta) EU/1/99/123/011 1 bočica sa 100 filmom obloženih tableta

EU/1/99/123/012 1 bočica sa 180 filmom obloženih tableta bez kutije

EU/1/99/123/013 višestruka pakiranja od 180 filmom obloženih tableta (6 bočica s 30 tableta)

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28. siječnja 2000.

Datum posljednje obnove: 28. siječnja 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept