Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repatha (evolocumab) – Sažetak opisa svojstava lijeka - C10

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRepatha
ATK šifraC10
Tvarevolocumab
ProizvođačAmgen Europe B.V.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 140 mg evolokumaba u 1 ml otopine.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Jedna napunjena brizgalica sadrži 140 mg evolokumaba u 1 ml otopine.

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

Jedan uložak sadrži 420 mg evolokumaba u 3,5 ml otopine (120 mg/ml).

Repatha je humano monoklonsko IgG2 protutijelo proizvedeno tehnologijom rekombinantne DNA na staničnoj liniji jajnika kineskog hrčka.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju (injekcija).

Otopina za injekciju (injekcija) (SureClick).

Otopina za injekciju (injekcija) (automatizirani mini-dozator).

Otopina je bistra do opalescentna, bezbojna do žućkasta i praktički bez čestica.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Hiperkolesterolemija i miješana dislipidemija

Repatha je indicirana u odraslih s primarnom hiperkolesterolemijom (heterozigotna obiteljska i stečena) ili miješanom dislipidemijom, kao dodatak dijeti:

u kombinaciji sa statinom ili sa statinom s drugim terapijama za snižavanje lipida u bolesnika koji ne mogu postići ciljne vrijednosti LDL-C-a (eng. Low Density Lipoprotein-Cholesterol) uz maksimalno podnošljive doze statina ili,

sama ili u kombinaciji s drugim terapijama za snižavanje lipida u bolesnika koji ne podnose statine ili u kojih je statin kontraindiciran.

Homozigotna obiteljska hiperkolesterolemija

Repatha je indicirana u odraslih i adolescenata u dobi od 12 i više godina s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom u kombinaciji s drugim terapijama za snižavanje lipida.

Učinak lijeka Repatha na kardiovaskularni pobol i smrtnost još nije utvrđen.

4.2Doziranje i način primjene

Prije početka primjene lijeka Repatha, trebaju se isključiti sekundarni uzroci hiperlipidemije ili miješane dislipidemije (npr. nefrotski sindrom, hipotireoza).

Doziranje

Primarna hiperkolesterolemija i miješana dislipidemija u odraslih

Preporučena doza lijeka Repatha je 140 mg svaka dva tjedna ili 420 mg jedanput mjesečno; obje doze su klinički ekvivalentne.

Homozigotna obiteljska hiperkolesterolemija u odraslih i adolescenata u dobi od 12 i više godina

Preporučena početna doza je 420 mg jedanput mjesečno. Ako klinički značajan odgovor nije postignut nakon

12 tjedana liječenja, učestalost primjene doze se može povećati na 420 mg jedanput svaka 2 tjedna. Bolesnici na aferezi mogu započeti liječenje s 420 mg svaka dva tjedna kako bi bili u skladu s njihovim rasporedom afereze.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega, vidjeti dio 4.4 za bolesnike s teškim oštećenjem bubrega (eGFR < 30 ml/min /1,73 m2).

Bolesnici s oštećenjem jetre

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim oštećenjem jetre, vidjeti dio 4.4 za bolesnike s umjerenim i teškim oštećenjem jetre.

Stariji bolesnici (u dobi ≥ 65 godina)

Nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Repatha u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene u indikaciji za primarnu hiperkolesterolemiju i miješanu dislipidemiju. Nema dostupnih podataka.

Sigurnost i djelotvornost lijeka Repatha u djece mlađe od 12 godina nisu još ustanovljene u indikaciji za homozigotnu obiteljsku hiperkolesterolemiju. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Supkutana primjena.

Repatha se primjenjuje supkutanom injekcijom u područje abdomena, bedra ili nadlaktice. Mjesta primjene treba izmijenjivati, a injekcije se ne smiju primjenjivati na područjima gdje je koža osjetljiva, s modricama, crvena, ili tvrda. Repatha se ne smije primjenjivati intravenski ili intramuskularno.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Dozu od 420 mg treba primijeniti pomoću tri napunjene štrcaljke uzastopce unutar 30 minuta, jedanput mjesečno ili svaka 2 tjedna.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Dozu od 420 mg treba primijeniti pomoću tri napunjene brizgalice uzastopce unutar 30 minuta, jedanput mjesečno ili svaka 2 tjedna.

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

Dozu od 420 mg treba primijeniti pomoću jednog uloška s automatiziranim mini-dozatorom, jedanput mjesečno ili svaka 2 tjedna.

Repatha je namijenjena za samoprimjenu od strane bolesnika nakon odgovarajuće obuke. Primjenu lijeka Repatha također može obavljati osoba koja je obučena za primjenu lijeka.

Isključivo za jednokratnu primjenu.

Za upute o primjeni vidjeti dio 6.6 i "Upute za primjenu" dostupne u kutiji.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Oštećenje funkcije bubrega

Bolesnici s teškim oštećenjem bubrega (definiranim kao eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) nisu ispitivani (vidjeti dio 5.3). Lijek Repatha treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s umjerenim oštećenjem jetre, primijećeno je smanjenje ukupne izloženosti evolokumabu, koje može dovesti do smanjenog učinka na sniženje vrijednosti LDL-C-a. Stoga je potrebno pozorno praćenje takvih bolesnika.

Bolesnici s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C) nisu ispitivani (vidjeti dio 5.2). Lijek Repatha treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s teškim oštećenjem jetre.

Suha prirodna guma

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Pokrov igle napunjene staklene štrcaljke je napravljen od suhe prirodne gume (derivat lateksa) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Pokrov igle napunjene brizgalice je napravljen od suhe prirodne gume (derivat lateksa) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena formalna ispitivanja interakcija lijekova za lijek Repatha.

Farmakokinetička interakcija između statina i evolokumaba je procijenjena u kliničkim ispitivanjima lijeka Repatha. Povećanje klirensa evolokumaba za oko 20% uočeno je u bolesnika koji su istovremeno primjenjivali statine. Ovo povećanje klirensa je djelomično posredovano statinima koji dovode do povećavanja koncentracije proproteinske konvertaze subtilizin/keksin tipa 9 (eng. Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9, PCSK9) što nije nepovoljno utjecalo na farmakodinamički učinak evolokumaba na lipide. Nije potrebna prilagodba doze statina kada se primjenjuju u kombinaciji s lijekom Repatha.

Osim za statine i ezetimib, nisu provedena druga ispitivanja farmakokinetičkih i farmakodinamičkih interakcija između lijeka Repatha i lijekova za snižavanje lipida.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni lijeka Repatha u trudnica ograničeni.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke na reproduktivnu toksičnost

(vidjeti dio 5.3).

Repatha se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje s evolokumabom.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se evolokumab u majčino mlijeko.

Ne može se isključiti rizik za dojenu novorođenčad/dojenčad.

Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Repatha uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Podaci o učinku evolokumaba na plodnost u ljudi nisu dostupni. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakve učinke na ishode plodnosti pri razinama izloženosti (temeljem površine ispod krivulje koncentracija vrijeme, AUC) koje su bile mnogo više nego u bolesnika koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Utjecaj lijeka Repatha na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije poznat.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljivane nuspojave tijekom ključnih ispitivanja učinka preporučenih doza lijeka na primarnu hiperkolesterolemiju i miješanu dislipidemiju, bile su: nazofaringitis (4,8%), infekcija gornjih dišnih puteva (3,2%), bol u leđima (3,1%), artralgija (2,2%), gripa (2,3%) i mučnina (2,1%). Sigurnosni profil u populaciji s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom je u skladu s onim dokazanim u populaciji s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom.

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave zabilježene u ključnim, kontroliranim kliničkim ispitivanjima u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom i homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom su prikazane prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti u Tablici 1 na sljedeći način: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1 000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1 000) i vrlo rijetko

(< 1/10 000).

Tablica 1. Nuspojave povezane s lijekom Repatha

MedDRA – klasifikacije organskih

Nuspojave

Kategorija učestalosti

sustava (eng. System Organ Class,

 

 

SOC)

 

 

Infekcije i infestacije

Gripa

Često

 

Nazofaringitis

Često

 

Infekcija gornjih dišnih puteva

Često

Poremećaji imunološkog sustava

Osip

Često

 

Urtikarija

Manje često

Poremećaji probavnog sustava

Mučnina

Često

Poremećaji mišićno-koštanog i

Bol u leđima

Često

vezivnog tkiva

Artralgija

Često

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Reakcija na mjestu primjene1

Često

primjene

 

 

1Vidjeti dio Opis odabranih nuspojava

 

 

Opis odabranih nuspojava

Reakcija na mjestu primjene

Najčešće reakcije na mjestu primjene su eritem, bol i modrice na mjestu primjene.

Pedijatrijska populacija

Iskustvo s primjenom lijeka Repatha u pedijatrijskih bolesnika je ograničeno. Četrnaest bolesnika u dobi ≥ 12 do < 18 godina s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom je bilo uključeno u klinička ispitivanja. Nije opažena razlika u sigurnosti primjene između adolescenata i odraslih bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.

Sigurnost i učinkovitost lijeka Repatha u pedijatrijskih bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom nisu ustanovljene.

Starija populacija

Iako u bolesnika starijih od 75 godina nisu uočeni sigurnosni problemi, podaci su ograničeni u toj dobnoj podskupini.

U kliničkim ispitivanjima s lijekom Repatha, od ukupno 6026 bolesnika, njih 1779 (30%) bilo je u dobi od

≥ 65 godina, dok je njih 223 (4%) bilo u dobi od ≥ 75 godina. Sveukupno, nisu uočene razlike u sigurnosti ili djelotvornosti između tih i mlađih bolesnika.

Imunogenost

U kliničkim ispitivanjima, 0,1% bolesnika (7 od 4846 bolesnika s primarnom hiperlipidemijom i miješanom dislipidemijom i 0 od 80 bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom) liječenih s najmanje jednom dozom lijeka Repatha, bilo je pozitivno na razvoj veznih protutijela (od tih bolesnika 4 su imala prolazna protutijela). U bolesnika pozitivnih na vezna protutijela u serumu dodatno se provjeravala prisutnost neutralizirajućih protutijela i nitko od bolesnika nije bio pozitivan na njih. Prisutnost anti- evolokumab veznih protutijela nije utjecala na farmakokinetički profil, klinički odgovor ili sigurnost lijeka Repatha.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu zamijećene nikakve nuspojave u ispitivanjima na životinjama pri izloženosti do 300 puta većoj od one u bolesnika liječenih s lijekom Repatha u dozi od 420 mg jedanput mjesečno.

Ne postoji specifično liječenje predoziranja lijekom Repatha. U slučaju predoziranja, bolesnika treba liječiti simptomatski i po potrebi primijeniti odgovarajuće potporne mjere.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: drugi pripravci koji modificiraju lipide. ATK oznaka: C10AX13

Mehanizam djelovanja

Evolokumab se selektivno veže za PCSK9 i sprječava vezivanje cirkulirajućeg PCSK9 na receptor lipoproteina niske gustoće (eng. Low Density Lipoprotein Receptor, LDLR) na površini stanica jetre, čime se sprječava PCSK9 posredovana LDLR degradacija. Povećanje jetrenih LDLR vrijednosti posljedično dovodi do povezanih smanjenja serumskog LDL-kolesterola (LDL-C).

Farmakodinamički učinci

U kliničkim ispitivanjima, Repatha je smanjila vrijednosti nevezanog PCSK9, LDL-C-a, TC-a (eng. Total Cholesterol), ApoB-a (eng. Apolipoprotein B), non-HDL-C-a (eng. Non-High-Density Lipoprotein- Cholesterol), TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a (eng. Apolipoprotein A1), VLDL-C-a (eng. Very-Low-Density Lipoprotein-Cholesterol), TG-a (eng. Triglyceride) i Lp(a)-a (eng. Lipoprotein(a)) te povećala vrijednosti HDL-C-a i ApoA1-a u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom.

Jednokratna supkutana primjena lijeka Repatha od 140 mg ili 420 mg rezultirala je maksimalnom supresijom cirkulirajućeg nevezanog PCSK9 unutar 4 sata, nakon čega je uslijedilo smanjivanje LDL-C-a, dosegnuvši srednje najniže vrijednosti odgovora do 14. odnosno 21. dana. Te promjene vrijednosti nevezanog PCSK9 i serumskih lipoproteina bile su reverzibilne po prekidu primjene lijeka Repatha. Tijekom razdoblja ispiranja evolokumaba iz organizma, nije uočeno povećanje nevezanog PCSK9 ili LDL-C-a iznad početnih vrijednosti, što ukazuje da tijekom liječenja ne dolazi do kompenzirajućih mehanizama koji povećavaju produkciju PCSK9 ili LDL-C-a.

Režimi doziranja koji uključuju potkožnu primjenu doze od 140 mg svaka 2 tjedna ili od 420 mg jedanput mjesečno su istovjetni u prosječnom snižavanju LDL-C-a (srednja vrijednost u 10. i 12. tjednu), te dovode do -72 do -57% od početne vrijednosti u usporedbi s placebom. Liječenje lijekom Repatha je rezultiralo sličnim sniženjem LDL-C-a kada se lijek primjenjivao samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima za snižavanje vrijednosti lipida. Učinak snižavanja LDL-C-a je održan; najdulje izmjereno trajanje bilo je 112 tjedana.

Klinička djelotvornost u liječenju primarne hiperkolesterolemije i miješane dislipidemije

Smanjenje LDL-C-a od oko 55% do 75% ostvareno je primjenom lijeka Repatha već u prvom tjednu, te se održalo tijekom dugotrajne terapije. Maksimalni odgovor je uglavnom postignut unutar 1 do 2 tjedna nakon primjene doze od 140 mg svaka 2 tjedna, te doze od 420 mg jedanput mjesečno.

U 80-85% svih bolesnika liječenih s bilo kojom od navedenih doza, Repatha je pokazala smanjenje LDL-C-a od ≥ 50% pri srednjoj vrijednosti u10. i 12. tjednu. Do 99% bolesnika liječenih bilo kojom od navedenih doza lijeka Repatha postiglo je vrijednost LDL-C-a od <2,6 mmol/L, a do 95% njih postiglo je vrijednost LDL-C-a < 1,8 mmol/L pri srednjoj vrijednosti u 10. i 12. tjednu.

Repatha je u obje navedene doze bila učinkovita u svim podskupinama u odnosu na placebo i ezetimib. Nije bilo značajne razlike između podskupina u odnosu na: dob, rasu, spol, regionalnu pripadnost, indeks tjelesne mase, NCEP rizik (eng. National Cholesterol Education Program k, NCEP), trenutni pušački status, čimbenike rizika za razvoj koronarne bolesti srca (KBS) na početku ispitivanja, obiteljsku anamnezu preuranjene KBS, toleranciju glukoze, (tj. šećernu bolest tipa 2, metabolički sindrom, ili ništa od navedenog), hipertenziju, dozu i intenzitet statina, te također u odnosu na vrijednosti nevezanog PCSK9, LDL-C-a i TG-a na početku ispitivanja.

Repatha je smanjila vrijednosti LDL-C-a, non-HDL-C-a, ApoB-a, TC-a, Lp(a)-a, VLDL-C-a, TG-a, TC/HDL-C-a te ApoB/ApoA1-a, a povećala vrijednosti HDL-C-a u bolesnika s miješanom dislipidemijom.

Repatha se pokazala superiornijom od ezetimiba u snižavanju vrijednosti LDL-C-a, TC-a, ApoB-a, non- HDL-C-a, Lp(a)-a, TC/HDL-C-a i ApoB/ApoA1-a.

Kombinacija sa statinom ili statinom s drugim terapijama za snižavanje lipida

LAPLACE-2 je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano ispitivanje u trajanju od 12 tjedana, na 1896 bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom ili miješanom dislipidemijom. Bolesnici su randomizirani na kombinaciju lijeka Repatha i statina (rosuvastatin, simvastatin ili atorvastatin). Kombinacija lijeka Repatha s rosuvastatinom odnosno simvastatinom uspoređivana je s placebom, dok je kombinacija primjene s atorvastatinom uspoređivana s placebom i ezetimibom.

Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti LDL-C-a do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu, u usporedbi s placebom za skupine koje su primale rosuvastatin i simvastatin, te u usporedbi s placebom i ezetimibom za skupinu koja je primala atorvastatin (p < 0,001). Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a, VLDL-C-a, TG-a i Lp(a)-a i povećala početnu vrijednost HDL-C-a do srednje vrijednosti u 10 i 12 tjednu u usporedbi s placebom za skupine koje su primale rosuvastatin i simvastatin (p < 0,05), te značajno smanjila vrijednosti TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a i Lp (a)-a u usporedbi s placebom i ezetimibom za skupinu koja je primala atorvastatin (p < 0,001) (vidjeti Tablice 2 i 3).

RUTHERFORD-2 je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje u trajanju od 12 tjedana, na 329 bolesnika s heterozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom u kojih su primjenjivane terapije za snižavanje lipida. Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti LDL-C-a do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu, u usporedbi s placebom (p < 0,001). Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a, VLDL-C-a, TG-a i Lp(a)-a te povećala početne vrijednosti HDL-C-a i ApoA1-a do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu, u odnosu na placebo (p < 0,05) (vidjeti Tablicu 2).

Tablica 2: Učinci liječenja lijekom Repatha u usporedbi s placebom u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom – srednji postotak promjene od početne vrijednosti do prosječne vrijednosti u 10. i 12. tjednu (%, CI 95%)

Ispitivanje

 

Režim

 

 

LDL-C

 

 

Non-

 

Apo B

TC

Lp(a)

VLDL-C

HDL-C

TG

ApoA1

TC/

ApoB/

 

 

 

 

 

 

 

 

doziranja

 

 

(%)

 

 

HDL-C

 

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

HDL-C

ApoA1

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

omjer

omjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

LAPLACE-2

 

140 mg

 

-72b

 

-60b

-56b

-41b

-30b

-18b

6b

-17b

3b

-45b

-56b

(HMD)

 

Q2W

(-75,-69)

 

(-63,

 

(-58,-53)

(-43,-39)

(-35,-25)

(-23,-14)

(4,8)

(-22,-13)

(1,5)

(-47,-42)

(-59,-53)

(skupine koje su

 

(N = 555)

 

-58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primale kombinaciju

 

420 mg

 

-69b

-60

b

-56b

-40b

-27b

-22b

8b

-23b

5b

-46b

-58b

s rosuvastatinom,

 

 

 

 

simvastatinom i

 

QM

(-73,-65)

 

(-63,

 

(-58,-53)

(-42,-37)

(-31,-24)

(-28,-17)

(6,10)

(-28,-17)

(3,7)

(-48,-43)

(-60,-55)

 

(N = 562)

 

-57)

 

atorvastatinom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTHERFORD-2

 

140 mg

 

-61b

 

-56b

-49b

-42b

-31b

-23b

8b

-22b

7a

-47b

-53

(HeFH)

 

Q2W

(-67,-55)

 

(-61,-51)

(-54,-44)

(-46,-38)

(-38,-24)

(-29,-16)

(4,12)

(-29,-15)

(3,12)

(-51,-42)

(-58,-48)

 

 

(N = 110)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 mg

 

-66b

 

-60b

-55b

-44b

-31b

-16b

9b

-17b

5a

-49b

-56b

 

 

QM

(-72,-61)

 

(-65,-55)

(-60,-50)

(-48,-40)

(-38,-24)

(-23,-8)

(5,14)

(-24,-9)

(1,9)

(-54,-44)

(-61,-50)

 

 

(N = 110)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Q2W = jedanput svaka 2 tjedna, QM = jedanput mjesečno, HMD = Primarna hiperkolesterolemija i miješana dislipidemija; HeFH = Heterozigotna obiteljska hiperkolesterolemija; a p vrijednost < 0,05 pri usporedbi s placebom. b p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s placebom.

Bolesnici koji ne podnose statine

GAUSS-2 je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano, ezetimibom kontrolirano ispitivanje u trajanju od 12 tjedana na 307 bolesnika koji nisu podnosili statine ili njihovu učinkovitu dozu. Repatha je značajno smanjila vrijednosti LDL-C-a u usporedbi s ezetimibom (p < 0,001). Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a i Lp(a)-a do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu u usporedbi s ezetimibom (p < 0,001) (vidjeti Tablicu 3).

Liječenje u odsutnosti statina

MENDEL-2 je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano, placebom i ezetimibom kontrolirano ispitivanje lijeka Repatha u trajanju od 12 tjedana na 614 bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom. Repatha je značajno smanjila početne vrijednosti LDL- C-a do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu u usporedbi i s placebom i s ezetimibom (p < 0,001). Repatha je značajno smanjila početne razine TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a i Lp(a)-a, do srednje vrijednosti u 10. i 12. tjednu u usporedbi i s placebom i s ezetimibom (p < 0,001) (vidjeti Tablicu 3).

Tablica 3: Učinci liječenja lijekom Repatha u usporedbi s ezetimibom u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom – srednji postotak promjene od početne vrijednosti do prosječne vrijednosti u 10. i 12. tjednu (%, 95% CI)

Ispitivanje

 

Režim

 

 

LDL-C

 

 

Non-

 

Apo B

TC

Lp(a)

VLDL-C

HDL-C

TG

ApoA1

TC/

ApoB/

 

 

 

 

 

 

 

 

doziranja

 

 

(%)

 

 

HDL-C

 

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

HDL-C

ApoA1

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

omjer

omjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

%

 

LAPLACE-2

 

140 mg

 

-43c

 

-34c

-34c

-23c

-30c

-1

7c

-2

7c

-27c

-38c

(HMD)

 

Q2W

(-50,-37)

(-39,-30)

(-38,-30)

(-26,-19)

(-35,-25)

(-7,5)

(4,10)

(-9,5)

(4,9)

(-30,

(-42,

(skupine koje su

 

(N = 219)

-23)

-34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primale

 

420 mg

 

-46c

 

-39c

-40c

-25c

-33c

 

8c

 

7c

-30

c

-42

c

 

 

 

-7

-8

 

 

kombinaciju s

 

 

 

 

 

 

QM

(-51,-40)

(-43,-34)

(-44,-36)

(-29,-22)

(-41,-26)

(-20,6)

(5,12)

(-21,5)

(2,11)

(-34,

(-47,

atorvastatinom)

 

(N = 220)

-26)

-38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAUSS-2

 

140 mg

 

-38b

 

-32b

-32b

-24b

-24b

-2

-3

5a

-27b

-35b

(koji ne podnose

 

Q2W

(-44,-33)

(-36,-27)

(-37,-27)

(-28,-20)

(-31,-17)

(-10,7)

(1,10)

(-11,6)

(2,9)

(-32,

(-40,

statine)

 

(N = 103)

-23)

-30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 mg

 

-39b

 

-35b

-35b

-26b

-25b

-4

-6

-30b

-36b

 

 

QM

(-44,-35)

(-39,-31)

(-40,-30)

(-30,-23)

(-34,-17)

(-13,6)

(1,10)

(-17,4)

(-1,7)

(-35,

(-42,

 

 

(N = 102)

-25)

-31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENDEL-2

 

140 mg

 

-40b

 

-36b

-34b

-25b

-22b

-7

6a

-9

-29b

-35b

(liječenje u

 

Q2W

(-44,-37)

(-39,-32)

(-37,-30)

(-28,-22)

(-29,-16)

(-14,1)

(3,9)

(-16,-1)

(0,6)

(-32,

(-39,

odsutnosti

 

(N = 153)

-26)

-31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statina)

 

420 mg

 

-41b

 

-35b

-35b

-25b

-20b

-10

-9

4a

-28

b

-37

b

 

 

 

 

 

 

 

 

QM

(-44,-37)

(-38,-33)

(-38,-31)

(-28,-23)

(-27,-13)

(-19,-1)

(1,7)

(-18,0)

(1,7)

(-31,

(-41,

 

 

(N = 153)

-24)

-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Q2W = jedanput svaka 2 tjedna, QM = jedanput mjesečno, HMD = Primarna hiperkolesterolemija i miješana dislipidemija,

a p vrijednost < 0,05 pri usporedbi s ezetimibom, b p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s ezetimibom, c nominalna p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s ezetimibom.

Dugoročna djelotvornost kod primarne hiperkolesterolemije i miješane dislipidemije

DESCARTES je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje u trajanju od 52 tjedna na 901 bolesniku s hiperlipidemijom koji su ili bili samo na posebnoj prehrani ili su primali atorvastatin ili kombinaciju atorvastatina i ezetimiba. Repatha u dozi od 420 mg jedanput mjesečno je značajno smanjila LDL-C u 52. tjednu u odnosu na početne vrijednosti u usporedbi s placebom (p < 0,001). Učinci liječenja su bili održani duže od godinu dana, prema predočenom smanjenju LDL-C-a od 12. do 52. tjedna. Smanjenje LDL-C-a u 52. tjednu u odnosu na početne vrijednosti, u usporedbi s placebom, bilo je dosljedno pri svim osnovnim terapijama za snižavanje lipida koje su optimizirane za LDL-C i kardiovaskularni rizik.

Repatha je značajno smanjila vrijednosti TC-a, ApoB-a, non-HDL-C-a, TC/HDL-C-a, ApoB/ApoA1-a, VLDL-C-a, TG-a i Lp(a)-a te povećala vrijednosti HDL-C-a i ApoA1-a u 52. tjednu u usporedbi s placebom (p < 0,001) (tablica 4).

Tablica 4: Učinci liječenja lijekom Repatha u usporedbi s placebom u bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom i miješanom dislipidemijom – srednji postotak promjene od početne vrijednosti do 52. tjedna (%, 95% CI)

 

Ispitivanje

 

Režim

 

 

LDL

-

 

Non-

 

 

Apo B

 

TC

 

Lp(a)

 

VLDL-C

 

HDL-C

TG

 

ApoA1

TC/

ApoB/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doziranja

 

 

C

 

 

HDL-C

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

(%)

(%)

 

(%)

HDL-C

ApoA1

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omjer

omjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

 

DESCARTES

 

420 mg QM

-59b

 

-50b

 

-44b

 

-33b

 

-22b

 

-29b

 

5b

-12b

 

3a

-37b

-46b

 

 

 

(N = 599)

(-64,

(-54,-46)

(-48,-41)

(-36,-31)

(-26,-19)

(-40,-18)

(3,8)

(-17,-6)

(1,5)

(-40,-34)

(-50,-43)

 

 

 

 

 

-55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: QM = jedanput mjesečno a nominalna p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s placebom. b p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s placebom

OSLER i OSLER-2 su dva randomizirana, kontrolirana i otvorena produžetka ispitivanja u tijeku, s ciljem procjene dugoročne sigurnosti i djelotvornosti lijeka Repatha u bolesnika koji su dovršili liječenje u izvornom (“parent”) ispitivanju. U oba produžetka ispitivanja, bolesnici su randomizirani 2:1 za primanje bilo lijeka Repatha u kombinaciji sa standardnom skrbi (evolokumab skupina) bilo za primanje samo standardne skrbi (kontrolna skupina) tijekom prve godine ispitivanja. Na kraju prve godine (52. tjedan u OSLER i 48. tjedan u OSLER-2), bolesnici su stekli uvjete za ulazak u Repatha razdoblje u kojem su svi

bolesnici mogli otvoreno (open-label) uzimati lijek Repatha bilo još 4 godine (OSLER) ili 1 godinu (OSLER-2).

Ukupno je 1324 bolesnika uključeno u OSLER ispitivanje. Repatha primijenjena u dozi od 420 mg jedanput mjesečno, značajno je smanjila LDL-C u odnosu na početnu vrijednost u 12. tjednu i 52. tjednu u usporedbi s kontrolom (nominalna p vrijednost < 0,001). Učinci liječenja su održani kroz 124 tjedna, kao što je pokazano smanjenjem vrijednosti LDL-C-a od 12. tjedna u izvornom ispitivanju do 112. tjedna u otvorenom produžetku ispitivanja. U OSLER-2 ispitivanje ukupno je uključeno 2928 bolesnika. Repatha je značajno smanjila LDL-C u odnosu na početne vrijednosti u 12. tjednu u usporedbi s kontrolom (nominalna

p vrijednost < 0,001). Učinci liječenja su održani, kao što je pokazano smanjenjem LDL-C-a od 12. do 24. tjedna u otvorenom produžetku ispitivanja. Repatha je značajno smanjila TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL- C, ApoB/ApoA1, VLDL-C, TG i Lp(a) te povećala HDL-C i ApoA1 u odnosu na početne vrijednosti do 52. tjedna u OSLER i 24. tjedna u OSLER-2 ispitivanju, u usporedbi s kontrolom (nominalna p vrijednost

< 0,001). LDL-C i drugi lipidni parametri ponovno su postigli početne vrijednosti unutar 12 tjedana nakon prekida primjene lijeka Repatha na početku OSLER ili OSLER-2 ispitivanja, bez znakova povrata (eng. rebound).

TAUSSIG je multicentrični, otvoreni, 5-godišnji produžetak ispitivanja u tijeku, za procjenu dugoročne sigurnosti i djelotvornosti lijeka Repatha kao dodatka ostalim terapijama za snižavanja lipida, u bolesnika s teškom obiteljskom hiperkolesterolemijom, uključujući homozigotnu obiteljsku hiperkolesterolemiju. U TAUSSIG ispitivanje uključeno je ukupno 102 bolesnika s teškom obiteljskom hiperkolesterolemijom i 96 bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom. Svi bolesnici u ispitivanju su na početku liječeni s 420 mg lijeka Repatha jedanput mjesečno, osim onih koji su prilikom uključivanja primali aferezu te je u njih započeto liječenje s 420 mg lijeka Repatha jedanput svaka 2 tjedna. Učestalost doziranja kod bolesnika bez afereze se mogla titrirati do 420 mg jedanput svaka 2 tjedna na temelju odgovora LDL-C-a i PCSK9 vrijednosti. Dugoročna primjena lijeka Repatha je pokazala održani učinak liječenja, kao što je pokazano smanjenjem vrijednosti LDL-C-a kod bolesnika s teškom obiteljskom hiperkolesterolemijom (Tablica 5).

Promjene u ostalim lipidnim parametrima (TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C i ApoB/ApoA1) su također pokazale održani učinak dugoročne primjene lijeka Repatha u bolesnika s teškom obiteljskom hiperkolesterolemijom.

Tablica 5: Učinak lijeka Repatha na vrijednost LDL-C-a u bolesnika s teškom obiteljskom hiperkolesterolemijom – medijan postotka promjene od početne razine do 36. tjedna u otvorenom produžetku ispitivanja (eng. Open Label Extension, OLE)

Populacija bolesnika

OLE 12. tjedan

OLE 24. tjedan

OLE 36. tjedan

(N)

(n = 16)

(n = 8)

(n = 5)

 

 

 

 

Teška obiteljska

 

 

 

hiperkolesterolemija

-47

-45

-48

(N = 102)

 

 

 

Legenda: OLE = otvoreni produžetak ispitivanja, N (n) = broj procijenjivih bolesnika (N) i bolesnika s uočenim LDL vrijednostima mjerenim pri sprecifičnim zakazanim posjetima (n) u setu interim analize za tešku obiteljsku hiperkolesterolemiju.

Klinički značaj, uključujući i dugoročnu sigurnost, koji se tiče održanih vrlo niskih vrijednosti LDL-C-a (tj. < 0,65 mmol/L [< 25 mg/dL]) još nije ustanovljen. Dostupni podaci pokazuju da ne postoje klinički značajne razlike između sigurnosnih profila bolesnika s vrijednostima LDL-C-a < 0,65 mmol/L i onih s višim vrijednostima LDL-C-a, vidjeti dio 4.8.

Klinička djelotvornost kod homozigotne obiteljske hiperkolesterolemije

TESLA je bilo međunarodno, multicentrično, dvostruko-slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje u trajanju od 12 tjedana na 49 bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom u dobi od 12 do 65 godina. Repatha u dozi od 420 mg jedanput mjesečno, kao dodatak drugim terapijama za snižavanje lipida (npr. statini, sekvestranti žučne kiseline), je značajno smanjila vrijednosti LDL-C-a i ApoB-a u 12. tjednu u usporedbi s placebom (p < 0,001) (Tablica 6). Promjene u drugim lipidnim parametrima (TC, non-HDL-C, TC/HDL-C i ApoB/ApoA1) također su pokazale učinak primjene lijeka Repatha u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.

Tablica 6: Učinci liječenja lijekom Repatha u usporedbi s placebom u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom - srednji postotak promjene od početne vrijednosti do 12. tjedna (%, CI 95%)

Ispitivanje

 

Režim

 

 

LDL-C

 

 

Non-

 

 

Apo B

 

TC

 

Lp(a)

 

VLDL-C

HDL-C

TG

TC/

 

ApoB/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doziranja

 

 

(%)

 

 

HDL-C

 

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

(%)

(%)

(%)

HDL-C

 

ApoA1

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omjer

 

omjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

TESLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Homozigotna

 

420 mg QM

 

-32b

 

-30a

 

-23b

 

-27a

-12

-44

-0,1

0,3

-26a

 

-28a

obiteljska

 

(N = 33)

(-45,-19)

(-42,-18)

(-35,-11)

(-38,-16)

(-25,2)

(-128,40)

(-9,9)

(-15,16)

(-38,-14)

(-39,-17)

hiperkolesterolemija)

Legenda: QM = jedanput mjesečno a nominalna p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s placebom; b p vrijednost < 0,001 pri usporedbi s placebom

Dugoročna djelotvornost kod homozigotne obiteljske hiperkolesterolemije

U ispitivanju TAUSSIG, dugoročna primjena lijeka Repatha pokazala je održani učinak liječenja, kao što je dokazano smanjenjem vrijednosti LDL-C-a od oko 20% do 30% u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom koji nisu bili na aferezi, te oko 15% do 25% u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemija na aferezi (Tablica 7). Promjene ostalih lipidnih parametara (TC, ApoB, non-HDL-C, TC/HDL-C i ApoB/ApoA1) su također pokazale održani učinak dugotrajne primjene lijeka Repatha u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom. Smanjenja vrijednosti LDL-C-a i promjene u drugim lipidnim parametrima u 13 adolescentnih bolesnika (u dobi ≥ 12 do < 18 godina) s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom su usporedive s onima u ukupnoj populaciji bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.

Tablica 7: Učinak lijeka Repatha na vrijednosti LDL-C-a u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom – srednji postotak promjene od početne vrijednosti do 36. tjedna OLE-a

 

Populacija bolesnika

 

OLE 12. tjedan

 

 

OLE 24. tjedan

 

 

OLE 36. tjedan

 

 

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homozigotna obiteljska

-20

 

-23

 

-24

 

 

hiperkolesterolemija

 

 

 

 

 

(n = 70)

 

(n = 46)

 

(n = 30)

 

(N = 96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne primaju aferezu

-22

 

-24

 

-24

 

 

(N = 65)

 

(n = 46)

 

(n = 33)

 

(n = 27)

 

Afereza

-17

 

-20

 

-21

 

 

(N = 31)

 

(n = 24)

 

(n = 13)

 

(n = 3)

Legenda: OLE = otvoreni produžetak ispitivanja, N (n) = broj procijenjivih bolesnika (N) i bolesnika s uočenim LDL vrijednostima mjerenim pri sprecifičnim zakazanim posjetima (n) u setu interim analize za homozigotnu obiteljsku hiperkolesterolemiju.

Učinak lijeka Repatha na kardiovaskularni pobol i smrtnost još nije dokazan.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Repatha u svim podskupinama pedijatrijske populacije u liječenju miješane dislipidemije.

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Repatha u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju povišenih vrijednosti kolesterola.

Dostupni podaci o primjeni lijeka Repatha u pedijatrijskoj populaciji su ograničeni. Četrnaest adolescentskih bolesnika u dobi od ≥ 12 do < 18 godina s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom uključeno je u klinička ispitivanja. Nema ukupne razlike u sigurnosti ili djelotvornosti uočene između adolescenata i odraslih bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.

Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija i distribucija

Nakon primjene jednokratne supkutane doze od 140 mg ili 420 mg lijeka Repatha u zdravih odraslih osoba, medijan vršne koncentracije u serumu postignut je kroz 3 do 4 dana. Primjena jednokratne supkutane doze od 140 mg rezultirala je srednjom vrijednosti Cmax (SD) od 13,0 (10,4) µg/ml i srednjom vrijednosti AUClast (SD) od 96,5 (78,7) dan•μg/ml. Primjena jednokratne supkutane doze od 420 mg rezultirala je srednjom vrijednosti Cmax (SD) od 46,0 (17,2) µg/ml i srednjom vrijednosti AUClast (SD) od 842 (333) dan•μg/ml. Tri supkutane doze od 140 mg bile su bioekvivalentne jednoj potkožnoj dozi od 420 mg. Farmakokinetičkim modelima određeno je da apsolutna bioraspoloživost nakon s.c. doziranja iznosi 72%.

Nakon primjene jednokratne intravenske doze lijeka Repatha od 420 mg, srednja vrijednost (SD) volumena distribucije u stanju dinamičke ravnoteže procjenjuje se na 3,3 (0,5) L, ukazujući na ograničenu distribuciju evolokumaba u tkivima.

Biotransformacija

Repatha se sastoji isključivo od aminokiselina i ugljikohidrata kao prirodni imunoglobulin te je malo vjerojatno da će se eliminirati putem metaboličkih mehanizama jetre. Očekuje se da će njegov metabolizam i eliminacija slijediti puteve klirensa imunoglobulina, što rezultira degradacijom do malih peptida i pojedinačnih aminokiselina.

Eliminacija

Efektivni poluvijek evolokumaba je procijenjen na 11 do 17 dana.

U bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom ili miješanom dislipidemijom na visokim dozama statina, sistemska izloženost evolokumabu je bila nešto manja nego u ispitanika na niskim do umjerenim dozama statina (omjer AUClast 0,74 [90% CI 0,29; 1,9]). Povećanje klirensa od približno 20% djelomično je posredovano statinima koji dovode do povećanja koncentracije PCSK9, što nije negativno utjecalo na farmakodinamički učinak evolokumaba na lipide. Populacijska farmakokinetička analiza nije pokazala nikakve mjerljive razlike u serumskim koncentracijama evolokumaba u bolesnika s hiperkolesterolemijom (stečenom ili obiteljskom) koji istovremeno uzimaju statine.

Linearnost/nelinearnost

Nakon primjene jednokratne intravenske doze od 420 mg, srednja vrijednost (SD) sistemskog klirensa procijenjena je na 12 (2) ml/h. U kliničkim ispitivanjima s opetovanom supkutanom primjenom tijekom 12 tjedana, uočeno je povećanje u izloženosti proporcionalno s dozom, uz režime doza od 140 mg i više.

Uočena je približno dvostruka do trostruka akumulacija u najnižim koncentracijama lijeka u serumu (Cmin (SD) 7,21 (6,6)) nakon doza od 140 mg svaka 2 tjedna ili nakon doza od 420 mg primijenjenih mjesečno

(Cmin (SD) 11,2 (10,8)), a te su se najniže koncentracije lijeka u serumu približile stanju dinamičke ravnoteže do 12. tjedna doziranja.

Tijekom razdoblja od 124 tjedna nisu opažene nikakve promjene serumskih koncentracija ovisne o vremenu.

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega. Populacijska farmakokinetička analiza integriranih podataka iz kliničkih ispitivanja lijeka Repatha nije otkrila razliku u farmakokinetici evolokumaba u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem bubrega u odnosu na bolesnike bez oštećenja bubrega. Repatha nije ispitivana u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (vidjeti dio 4.4).

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij A). Jednokratne doze lijeka Repatha od 140 mg primijenjene supkutano ispitane su u 8 bolesnika s blagim oštećenjem jetre, 8 bolesnika s umjerenim oštećenjem jetre i 8 zdravih ispitanika. Utvrđeno je da je izloženost evolokumabu bila niža u odnosu na zdrave ispitanike za oko 40-50%. Međutim, početne razine PCSK9 te stupanj i vremenski tijek neutralizacije PCSK9 bili su podjednaki između bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem jetre i zdravim dobrovoljcima. To je rezultiralo sličnim vremenskim tijekom i opsegom apsolutnog snižavanja LDL-C-a. Repatha nije ispitivana u bolesnika s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C) (vidjeti dio 4.4).

Tjelesna težina

Tjelesna težina je bila značajna kovarijanta u populacijskoj farmakokinetičkoj analizi, s utjecajem na najniže koncentracije evolokumaba, međutim bez utjecaja na smanjenje LDL-C-a. Nakon opetovane supkutane primjene doze od 140 mg svaka 2 tjedna, najniže koncentracije u 12. tjednu bile su 147% više odnosno 70% niže u bolesnika od 69 kg odnosno 93 kg, u odnosu na one u ispitanika uobičajene težine od 81 kg. Manji utjecaj tjelesne težine je primijećen s opetovanom supkutanom primjenom evolokumaba u dozama od

420 mg jedanput mjesečno.

Ostale posebne populacije

Populacijska farmakokinetička analiza ukazuje da nisu potrebne prilagodbe doze ovisno o dobi, rasi ili spolu. Farmakokinetika evolokumaba je bila pod utjecajem tjelesne težine bez ikakvog značajnog učinka na sniženje razine LDL-C-a. Stoga, prilagodbe doze nisu potrebne na temelju tjelesne težine.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Evolokumab nije bio kancerogen u hrčaka pri mnogo većoj izloženosti u odnosu na bolesnike koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno. Mutageni potencijal evolokumaba nije ispitan.

U hrčaka i makaki majmuna, pri mnogo većoj izloženosti u odnosu na bolesnike koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno, nije uočen učinak na mušku ili žensku plodnost.

U makaki majmuna pri mnogo većoj izloženosti u odnosu na bolesnike koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno, nisu uočeni učinci na embrio-fetalni ili postnatalni razvoj (do 6 mjeseci starosti).

Osim smanjenog odgovora protutijela ovisnog o T–stanicama u makaki majmuna imuniziranih hemocijaninom iz priljepka (engl. keyhole limpet hemocyanin, KLH) nakon 3 mjeseca liječenja s evolokumabom, nikakve nuspojave nisu uočene u hrčaka (do 3 mjeseca) i makaki majmuna (do 6 mjeseci) pri mnogo većoj izloženosti u odnosu na bolesnike koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno. Ciljani farmakološki učinak smanjenih vrijednosti LDL-C-a i ukupnog kolesterola u serumu je uočen u ovim ispitivanjima te je bio reverzibilan nakon prestanka liječenja.

U kombinaciji s rosuvastatinom tijekom 3 mjeseca, nisu uočene nuspojave u makaki majmuna pri mnogo većoj izloženosti u odnosu na bolesnike koji su primali evolokumab u dozi od 420 mg jedanput mjesečno. Smanjenje vrijednosti LDL-C-a i ukupnog kolesterola u serumu je bilo izraženije nego što je prethodno opaženo u liječenju samo s evolokumabom te je bilo reverzibilno nakon prestanka liječenja.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prolin

Ledena acetatna kiselina

Polisorbat 80

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ako se izvadi iz hladnjaka, Repatha se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) u originalnoj kutiji i mora se upotrijebiti unutar 1 mjeseca.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Jedan ml otopine u napunjenoj štrcaljki za jednokratnu primjenu, načinjenoj od stakla tipa I, s iglom od nehrđajućeg čelika promjera 27 G.

Pokrov igle napunjene štrcaljke napravljen je od suhe prirodne gume (derivat lateksa, vidjeti dio 4.4).

Veličina pakiranja od jedne napunjene štrcaljke.

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Jedan ml otopine u napunjenoj brizgalici za jednokratnu primjenu, načinjenoj od stakla tipa I, s iglom od nehrđajućeg čelika promjera 27 G.

Pokrov igle napunjene brizgalice napravljen je od suhe prirodne gume (derivat lateksa, vidjeti dio 4.4).

Veličine pakiranja od jedne, dvije ili tri ili višestruko pakiranje od šest (3x2) napunjenih brizgalica.

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

3,5 ml otopine u ulošku za jednokratnu primjenu, načinjenom od polimera cikličkog olefina s elastomernom pregradom i klipom kao materijalima u dodiru s lijekom, te čepom od smole. Napunjeni uložak opremljen je teleskopskom navojnom komponentom. Uložak dolazi u pakiranju s uređajem za primjenu. Dio unutar uređaja za primjenu kroz koji prolazi tekućina napravljen je od nehrđajućeg čelika i polivinilklorida bez DEHP-a, s iglom od nehrđajućeg čelika promjera 29 G. Uređaj za primjenu sadrži baterije od srebrovog oksida i cinka te dolazi s prianjajućim poliesterskim flasterom s akrilnim ljepilom. Uređaj za primjenu namijenjen je uporabi samo s priloženim napunjenim uloškom od 3,5 ml.

Veličine pakiranja od jednog uloška/automatiziranog mini-dozatora ili višestruko pakiranje od 3 (3x1) uložaka/automatiziranih mini-dozatora.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Otopinu treba provjeriti prije primjene. Nemojte primjenjivati otopinu ako sadrži čestice, ako je mutna ili promijenjene boje. Kako biste izbjegli nelagodu na mjestu primjene, prije injiciranja ostavite lijek da dosegne sobnu temperaturu (do 25°C). Injicirajte cijeli sadržaj.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

EU/1/15/1016/001 – 1 napunjena štrcaljka

Repatha 140 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

EU/1/15/1016/002 - 1 napunjena brizgalica

EU/1/15/1016/003 - 2 napunjene brizgalice

EU/1/15/1016/004 - 3 napunjene brizgalice

EU/1/15/1016/005 - 6 (3x2) napunjenih brizgalica (višestruko pakiranje)

Repatha 420 mg otopina za injekciju u ulošku

EU/1/15/1016/006 - 1 uložak u pakiranju s automatiziranim mini-dozatorom

EU/1/15/1016/007 – 3 (3x1) uloška u pakiranju s automatiziranim mini-dozatorima (višestruko pakiranje)

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17. srpnja 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept