Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Replagal (agalsidase alfa) – Označavanje - A16AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaReplagal
ATK šifraA16AB03
Tvaragalsidase alfa
ProizvođačShire Human Genetic Therapies AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE / BOČICA OD 3,5 ML

1.NAZIV LIJEKA

Replagal 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju agalzidaza alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 3,5 mg agalzidaze alfa

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev dihidrogenfosfat, hidrat polisorbat 20

natrijev klorid natrijev hidroksid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 x 3,5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

4 x 3,5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

10 x 3,5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7

111 20 Stockholm Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/189/001

EU/1/01/189/002

EU/1/01/189/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA OD 3,5 ML

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Replagal 1 mg/ml sterilni koncentrat agalzidaza alfa

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3,5 ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept