Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) – Označavanje - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRepso
ATK šifraL04AA13
Tvarleflunomide
ProizvođačTeva B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA/BLISTER PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Repso 10 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Ovaj lijek sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Tablete progutati cijele.

Lijek

koji

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Kroz usta.

više

nije

 

LIJEKA

 

informacije)odobren.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/003 28 filmom obloženih tableta EU/1/11/674/004 30 filmom obloženih tableta EU/1/11/674/005 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

koji

više

 

16.

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

Lijek

 

 

Repso 10 mg filmom oblož ne tablete

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Repso 10 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA/PAKIRANJE BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Repso 10 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Ovaj lijek sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

Filmom obložena tableta

 

 

nije

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

Tablete progutati cijele.

koji

 

 

 

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECEPrije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/001 30 filmom obloženih tableta

EU/1/11/674/002 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

više

16.

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

koji

 

Repso 10 mg filmom obložene tablete

 

 

Lijek

 

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOCI

1. NAZIV LIJEKA

Repso 10 mg tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg leflunomida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Filmom obložena tableta

 

 

nije

 

30 tableta

 

 

 

 

 

 

 

100 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

Kroz usta.

koji

 

 

 

6. POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/001 30 filmom obloženih tableta

EU/1/11/674/002 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Repso 10 mg filmom obložene tablete

 

koji

više

Lijek

 

 

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA/BLISTER PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Repso 20 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Ovaj lijek sadrži laktozu (Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

Filmom obložena tableta

 

 

nije

 

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

više

 

 

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

Tablete progutati cijele.

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/008 28 filmom obloženih tableta EU/1/11/674/009 30 filmom obloženih tableta EU/1/11/674/010 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

koji

više

 

16.

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

Lijek

 

 

Repso 20 mg filmom oblož ne tablete

 

nije

odobren

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Repso 20 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA/PAKIRANJE BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Repso 20 mg filmom obložene tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

odobren

 

 

Ovaj lijek sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

Filmom obložena tableta

nije

 

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

5.

 

više

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

Tablete progutati cijele. koji

Prije uporabe pročitajte Uputu o lije u.

6.POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECEKroz usta.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/11/674/007 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMUviše

Repso 20 mg filmom obložene tablete

Lijek

koji

 

nije

odobren

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOCI

1. NAZIV LIJEKA

Repso 20 mg tablete leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 20 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Filmom obložena tableta

 

 

nije

 

30 tableta

 

 

 

 

 

 

 

100 tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

Kroz usta.

koji

 

 

 

6. POSEBNO UPOZORENJELijek O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/674/006 30 filmom obloženih tableta

EU/1/11/674/007 100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Repso 20 mg filmom obložene tablete

 

koji

više

Lijek

 

 

 

nije

odobren

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept