Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Resolor (prucalopride succinate) – Uputa o lijeku - A06AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaResolor
ATK šifraA06AX05
Tvarprucalopride succinate
ProizvođačShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Resolor 1 mg filmom obložene tablete Resolor 2 mg filmom obložene tablete prukaloprid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Resolor i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Resolor

3.Kako uzimati Resolor

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Resolor

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Resolor i za što se koristi

Resolor sadrži djelatnu tvar prukaloprid.

Resolor pripada skupini lijekova koji pojačavaju kretnje probavne cijevi (probavni prokinetici). On djeluje na mišićnu stijenku crijeva i pomaže da se ponovno uspostavi normalno funkcioniranje crijeva. Resolor se primjenjuje za liječenje kroničnog zatvora u odraslih u kojih laksativi ne djeluju dovoljno dobro.

Nije za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Resolor

Nemojte uzimati Resolor:

-ako ste alergični na prukaloprid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),

-ako ste na bubrežnoj dijalizi,

-ako bolujete od perforacije (puknuća) ili opstrukcije (začepljenosti) crijeva ili teške upalne bolesti crijeva, kao što su Crohnova bolest, ulcerozni kolitis ili toksični megakolon/megarektum.

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego što uzmete Resolor, razgovarajte s liječnikom.

Budite posebno oprezni s lijekom Resolor i obratite se Vašem liječniku ako:

-bolujete od teške bolesti bubrega,

-bolujete od teške bolesti jetre,

-trenutačno ste pod liječničkim nadzorom zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, kao što su bolest pluća ili srca, problemi sa živčanim sustavom ili mentalnim zdravljem, rak, SIDA ili hormonski poremećaj.

Ako imate vrlo jak proljev, kontracepcijske tablete možda neće ispravno djelovati pa se preporučuje dodatna metoda kontracepcije. Pročitajte Uputu o lijeku za kontracepcijske tablete koje uzimate.

Drugi lijekovi i Resolor

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Resolor s hranom i pićem

Resolor se može uzimati s hranom i pićem ili bez njih, u bilo koje doba dana.

Trudnoća i dojenje

Ne preporučuje se koristiti Resolor tijekom trudnoće.

-Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate imati dijete.

-Koristite pouzdanu metodu kontracepcije dok uzimate Resolor, kako biste spriječili trudnoću.

-Ako zatrudnite za vrijeme liječenja lijekom Resolor, obavijestite svog liječnika.

Ako dojite, prukaloprid može prijeći u majčino mlijeko. Za vrijeme liječenja lijekom Resolor, dojenje se ne preporučuje. Razgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete neki lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Resolor najvjerojatnije neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Međutim, Resolor može ponekad prouzročiti omaglicu i umor, osobito prvog dana liječenja, i to može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Resolor sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Resolor

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uzimajte Resolor svaki dan onoliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik.

Liječnik će možda htjeti provjeriti Vaše zdravstveno stanje i korist od nastavka liječenja nakon prva 4 tjedna te u redovitim vremenskim razmacima nakon toga.

Uobičajena doza lijeka Resolor za većinu je bolesnika jedna tableta od 2 mg jedanput na dan.

Ako ste stariji od 65 godina ili imate tešku bolest jetre, početna doza je jedna tableta od 1 mg jedanput na dan koju Vaš liječnik može po potrebi povisiti na 2 mg jedanput na dan.

Ako imate tešku bolest bubrega, liječnik Vam može preporučiti i dozu koja je niža od jedne tablete od 1 mg na dan.

Uzimanje doze koja je viša od preporučene neće pojačati djelovanje lijeka.

Resolor je namijenjen samo odraslima, a djeca i adolescenti u dobi do 18 godina ne smiju ga uzimati.

Ako uzmete više lijeka Resolor nego što ste trebali

Važno je da se pridržavate doze koju Vam je propisao liječnik. Ako ste uzeli više lijeka Resolor nego što ste trebali, postoji mogućnost da dobijete proljev, glavobolju i/ili mučninu. U slučaju proljeva, pazite da pijete dovoljno tekućine.

Ako ste zaboravili uzeti Resolor

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Jednostavno uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Resolor

Ako prestanete uzimati Resolor, mogu Vam se vratiti simptomi zatvora.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga. Nuspojave uglavnom nastaju na početku liječenja i obično nestaju u roku od nekoliko dana s nastavkom liječenja.

Sljedeće nuspojave zabilježene su vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba): glavobolja, mučnina, proljev i bol u trbuhu.

Sljedeće nuspojave zabilježene su često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba): smanjen apetit, omaglica, povraćanje, probavne tegobe (dispepsija), vjetrovi, neprirodni probavni zvukovi, umor.

Opažene su i sljedeće manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba): nevoljno drhtanje, lupanje srca, krvarenje iz debelog crijeva, učestalo mokrenje (polakizurija), vrućica i loše osjećanje. U slučaju lupanja srca, molimo obratite se svom liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Resolor

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom blister pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Resolor sadrži

Djelatna tvar je prukaloprid.

Jedna filmom obložena tableta lijeka Resolor 1 mg sadrži 1 mg prukaloprida (u obliku prukalopridsukcinata).

Jedna filmom obložena tableta lijeka Resolor 2 mg sadrži 2 mg prukaloprida (u obliku prukalopridsukcinata).

Drugi sastojci su:

Laktoza hidrat (pogledajte dio 2), mikrokristalična celuloza, koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, triacetin, titanijev dioksid (E171), makrogol. Tableta od 2 mg sadrži također crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), bojilo indigo karmin aluminium lake (E132).

Kako Resolor izgleda i sadržaj pakiranja

Resolor 1 mg filmom obložene tablete bijele su do bjelkaste, okrugle tablete s oznakom “PRU 1” na jednoj strani.

Resolor 2 mg filmom obložene tablete ružičaste su, okrugle tablete s oznakom “PRU 2” na jednoj strani.

Resolor je dostupan u aluminij/aluminij perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze (kalendarski označenim) koji sadrže 7 tableta. Jedno pakiranje sadrži 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 ili 84 x 1 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Irska

Proizvođač

Sanico NV

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgija

Janssen Cilag S.P.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele (Latina)

Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Κύπρος

Luxembourg/Luxemburg

Shire Hellas S.A

Nederland

Ελλάδα

Shire Belgium BVBA

Τηλ.: +30 21 69 00 40 00

België/Belgique/Belgien

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tél/Tel: +32 2 711 02 30

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

 

България, Česká republika, Eesti, Hrvatska,

Malta

Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska,

Vivian Corporation

Slovenská republika

Tel: +356 21320338

Shire Pharmaceuticals Ireland

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ирландия, Irsko, Iirimaa, Irska, Īrija,

 

Airija, Írország, Irlandia, Írsko

 

Teл/Tel/Τηλ: 008006683 8470

 

e-mail: : medinfoeuceemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: 8088 6962

Tlf: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: 0800 180 1627

Tel: +43 1 2051160 – 1051

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ελλάδα

Portugal

Shire Hellas S.A

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Τηλ.: +30 21 69 00 40 00

Tel.: + 351 213502130

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

España

România

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Tel: +34 91 550 06 91

Irlanda

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tel: 08008 95231

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

France

Slovenija

Shire France S.A.

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Tél: +33 1 46 10 90 00

Irska

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Tel: 0800 80607

 

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ireland

Suomi/Finland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Sweden AB

United Kingdom

Ruotsi

Tel: 1800 818 016

Puh/Tel: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ísland

Sverige

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Svíþjóð

Tel: +46 8 544 964 00

Sími: +46 8 544 964 00

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

 

Italia

United Kingdom

Shire Italia S.p.A

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +39 02655 35001

Tel: 0800 055 6614

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

e-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept