Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reyataz (atazanavir sulphate) – Označavanje - J05AE08

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaReyataz
ATK šifraJ05AE08
Tvaratazanavir sulphate
ProizvođačBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (PAKIRANJA S BOCOM I BLISTERIMA) I TEKST NA NALJEPNICI BOCE

1.NAZIV LIJEKA

REYATAZ 100 mg tvrde kapsule atazanavir

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 100 mg atazanavira (u obliku atazanavirsulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu za dodatne informacije).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kutija i boca s naljepnicom (1 boca): 60 tvrdih kapsula

Blister pakiranje: 60 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Kapsule treba progutati cijele. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Pakiranje s bocom

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Blister pakiranje:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ujedninjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pakiranje s bocom

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/001

Blister pakiranje:

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/002

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Kutija: REYATAZ 100 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN: <NN >:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 100 mg tvrde kapsule atazanavir

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (PAKIRANJA S BOCOM I BLISTERIMA) I TEKST NA NALJEPNICI BOCE

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 150 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 150 mg atazanavira (u obliku atazanavirsulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu za dodatne informacije).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kutija i boca s naljepnicom (1 boca): 60 tvrdih kapsula

Blister pakiranje: 60 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Kapsule treba progutati cijele. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Pakiranje s bocom

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Blister pakiranje:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ujedninjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pakiranje s bocom:

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/003

Blister pakiranje:

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/004

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Kutija: REYATAZ 150 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN: <NN >:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 150 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (PAKIRANJA S BOCOM I BLISTERIMA) I TEKST NA NALJEPNICI BOCE

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 200 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 200 mg atazanavira (u obliku atazanavirsulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu za dodatne informacije).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kutija s bocom u pakiranju (1 boca): 60 tvrdih kapsula

Kutija s bocama u pakiranju: (3 boce):3 x 60 tvrdih kapsula (3 boce, svaka s 60 tvrdih kapsula) Naljepnica na boci:60 tvrdih kapsula

Blister pakiranje: 60 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Kapsule treba progutati cijele. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Pakiranje s bocom

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Blister pakiranje:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ujedninjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pakiranje s bocom

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/005

3 x 60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/011

Blister pakiranje:

60 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Kutija: REYATAZ 200 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN: <NN >:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 200 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (PAKIRANJA S BOCOM I BLISTERIMA) I TEKST NA NALJEPNICI BOCE

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 300 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna kapsula sadrži 300 mg atazanavira (u obliku atazanavirsulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: sadrži laktozu (vidjeti uputu za dodatne informacije).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kutija s bocom u pakiranju (1 boca): 30 tvrdih kapsula

Kutija s bocama u pakiranju: (3 boce): 3 x 30 tvrdih kapsula (3 boce, svaka s 30 tvrdih kapsula) Naljepnica na boci: 30 tvrdih kapsula.

Blister pakiranje: 30 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Kapsule treba progutati cijele. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Pakiranje s bocom

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Blister pakiranje:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ujedninjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pakiranje s bocom

30 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/008

3 x 30 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/010

Blister pakiranje:

30 tvrdih kapsula: EU/1/03/267/009

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Kutija: REYATAZ 300 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN: <NN >:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 300 mg tvrde kapsule atazanavir

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KUTIJI

1. NAZIV LIJEKA

REYATAZ 50 mg oralni prašak atazanavir

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka vrećica sadrži 50 mg atazanavira (u obliku atazanavirsulfata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam i saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralni prašak 30 vrećica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Ujedninjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/267/012

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Kutija: REYATAZ 50 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN: <NN >:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE REYATAZ 50 mg ORALNI PRAŠAK - FOLIJA VREĆICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

REYATAZ 50 mg oralni prašak atazanavir

Kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP{MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept