Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezolsta (darunavir / cobicistat) – Uputa o lijeku - J05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRezolsta
ATK šifraJ05
Tvardarunavir / cobicistat
ProizvođačJanssen-Cilag International N.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmom obložene tablete darunavir/kobicistat

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je REZOLSTA i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek REZOLSTA

3.Kako uzimati lijek REZOLSTA

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek REZOLSTA

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je REZOLSTA i za što se koristi

Što je REZOLSTA?

REZOLSTA je antiretrovirusni lijek koji se koristi za liječenje infekcije humanim virusom imunodeficijencije (HIV). Sadrži djelatne tvari darunavir i kobicistat. Darunavir pripada skupini lijekova za HIV koji se nazivaju inhibitorima proteaze, a djeluje tako što smanjuje količinu virusa

HIV-a u Vašem tijelu na vrlo nisku razinu. Daje se s kobicistatom koji povećava količinu darunavira u

Vašoj krvi. Liječenje lijekom REZOLSTA će poboljšati Vaš imunološki sustav (prirodni obrambeni mehanizam Vašeg tijela) i smanjiti rizik od razvoja bolesti koje su vezane uz HIV infekciju, ali

REZOLSTA neće izliječiti HIV infekciju.

Za što se koristi?

REZOLSTA se koristi za liječenje odraslih u dobi od 18 godina i starijih koji su zaraženi HIV-om (vidjeti dio Kako uzimati lijek REZOLSTA)

REZOLSTA se mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima za HIV. Liječnik će Vam objasniti koja je kombinacija lijekova najbolja za Vas.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek REZOLSTA

Nemojte uzimati lijek REZOLSTA

-ako ste alergični na darunavir, kobicistat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

-ako imate teške jetrene tegobe. Pitajte svog liječnika ako niste sigurni u težinu bolesti jetre.

Možda će biti potrebno učiniti neke dodatne pretrage.

Nemojte kombinirati lijek REZOLSTA ni s jednim od sljedećih lijekova

Ako uzimate neki od navedenih lijekova, pitajte svog liječnika o prebacivanju na drugi lijek.

Lijek

Svrha uzimanja lijeka

alfuzosin

liječenje povećane prostate

amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin,

liječenje određenih srčanih poremećaja npr.

ranolazin ili lidokain (u obliku injekcije)

nepravilni otkucaji srca

karbamazepin, fenobarbital i fenitoin

sprječavanje napadaja

astemizol ili terfenadin

liječenje simptoma alergije

kolhicin (ako imate tegobe s bubrezima/jetrom)

liječenje gihta ili obiteljske mediteranske

 

vrućice

rifampicin

liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze

lurasidon, pimozid, kvetiapin ili sertindol

liječenje psihijatrijskih stanja

ergot alkaloidi poput ergotamina,

liječenje migrena i glavobolja

dihidroergotamina, ergometrina i

 

metilergonovina

 

cisaprid

liječenje nekih probavnih stanja

gospina trava(Hypericum perforatum)

biljni pripravak koji se koristi kod depresije

elbasvir/grazoprevir

liječenje infekcije hepatitisom C

lovastatin ili simvastatin

snižavanje razina kolesterola

triazolam ili oralni (koji se uzima kroz usta)

pomaže Vam pri spavanju i/ili smanjuje tjeskobu

midazolam

 

sildenafil

liječenje poremećaja srca i pluća koje se zove

 

plućna arterijska hipertenzija. Postoje i druge

 

primjene za sildenafil. Molimo pogledajte dio

 

‘Drugi lijekovi i REZOLSTA’.

avanafil

liječenje erektilne disfunkcije

tikagrelor

pomaže zaustavljanju sljepljivanja krvnih

 

pločica pri liječenju bolesnika koji su u prošlosti

 

imali srčani udar

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek REZOLSTA.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Osobe koje uzimaju lijek REZOLSTA i dalje se mogu razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV infekcijom. Morate se redovito javljati svom liječniku.

U bolesnika koji uzimaju lijek REZOLSTA i raltegravir (za HIV infekciju) u kombinaciji, osipi

(obično blagi ili umjereni) se mogu javiti češće nego u bolesnika koji uzimaju samo jedan od ovih lijekova.

REZOLSTA je primjenjivana samo kod ograničenog broja bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih. Ako pripadate toj dobnoj skupini, molimo Vas da s liječnikom razmotrite smijete li uzimati lijek REZOLSTA.

Svakako provjerite sljedeće točke i upozorite liječnika odnosi li se neka od njih na Vas.

-Upozorite liječnika ako ste prije imali tegobe s jetrom, uključujući infekciju hepatitisom B ili C. Liječnik može procijeniti koliko je teška Vaša bolest jetre prije nego što odluči možete li uzimati lijek REZOLSTA.

-Upozorite liječnika ako ste prije imali tegobe s bubrezima. Vaš će liječnik pažljivo procijeniti hoće li Vas liječiti lijekom REZOLSTA.

-Upozorite liječnika ako imate šećernu bolest. REZOLSTA može povisiti razine šećera u krvi.

-Odmah upozorite liječnika ako uočite bilo kakve simptome infekcije (na primjer, povećane limfne čvorove i vrućicu). U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i neuobičajenim infekcijama radi oslabljenog imunološkog sustava (oportunistička infekcija)

u povijesti bolesti, ubrzo nakon početka liječenja HIV-a mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale zbog prijašnjih infekcija. Vjeruje se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma koji omogućava da se tijelo bori s infekcijama koje su mogle biti prisutne bez vidljivih simptoma.

-Nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije osim oportunističkih infekcija također se mogu javiti i autoimuni poremećaji (stanje u kojem imunosni sustav napada zdravo tjelesno tkivo). Autoimuni poremećaji mogu se javiti mnogo mjeseci nakon početka liječenja. Ako primjetite bilo koji simptom infekcije ili drugi simptom poput mišićne slabosti, slabosti koja počinje u šakama i stopalima te se širi gore prema trupu tijela, lupanja srca, tremora ili hiperaktivnosti, molimo Vas odmah obavijestite liječnika i kako bi Vam pružio potrebno liječenje.

-Upozorite liječnika ako imate hemofiliju. REZOLSTA može povećati rizik krvarenja.

-Upozorite liječnika ako ste alergični na sulfonamide (upotrebljavaju se npr. za liječenje nekih infekcija).

-Upozorite liječnika ako primijetite bilo kakve tegobe s mišićima ili kostima. U nekih bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom opskrbe kostiju krvlju). Njena pojava može biti vjerojatnija tijekom dugotrajnog liječenjaHIV-a, uz teže oštećenje imunološkog sustava, prekomjernu težinu ili uzimanje alkohola ili drugih lijekova koji ze zovu kortikosteroidi. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) te teškoće pri kretanju. Primijetite li bilo koji od ovih simptoma, molimo Vas obavijestite svog liječnika.

Djeca i adolescenti

REZOLSTA nije namijenjena za primjenu kod djece i adolescenata, jer nije ispitana u bolesnika mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i REZOLSTA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove.

Postoje neki lijekovi koje ne smijete kombinirati s lijekom REZOLSTA. Navedeni su gore pod naslovom ‘Nemojte kombinirati lijek REZOLSTA ni s jednim od sljedećih lijekova:’

REZOLSTA se ne smije uzimati s drugim antivirusnim lijekom koji sadrži pojačivač ili drugim antivirotikom kojemu je potrebno pojačanje. U nekim slučajevima možda će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova. Stoga uvijek obavijestite liječnika ako uzimate druge lijekove protiv HIV-a i pažljivo slijedite upute liječnika o tome koji se lijekovi mogu kombinirati.

Učinci lijeka REZOLSTA mogu se smanjiti ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. Upozorite svog liječnika ako uzimate:

-bosentan (za liječenje bolesti srca)

-deksametazon (u obliku injekcije) (kortikosteroid)

-efavirenz, etravirin, nevirapin (za liječenje HIV infekcije)

-boceprevir, telaprevir (za liječenje infekcije hepatitisom C)

-rifapentin, rifabutin (za liječenje bakterijskih infekcija).

Ako uzimate lijek REZOLSTA to može utjecati na učinke drugih lijekova. Obavijestite liječnika ako uzimate:

-amlodipin, karvedilol, diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, metoprolol, meksiletin, nikardipin, nifedipin, propafenon, timolol, verapamil (za bolest srca) jer se terapijski učinak ili nuspojave tih lijekova mogu pojačati.

-apiksaban, dabigatran eteksilat, rivaroksaban, varfarin (smanjuju zgrušavanje krvi) jer njihov terapijski učinak ili nuspojave mogu biti izmjenjene; liječnik će Vam možda htjeti provjeriti krvnu sliku.

-hormonska kontracepcija na bazi estrogena i hormonska nadomjesna terapija. REZOLSTA im može smanjiti učinkovitost. Za zaštitu od začeća, preporučuju se drugi oblici nehormonske kontracepcije.

-atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (za snižavanje razina kolesterola). Moguć je povećan rizik od poremećaja mišićnog tkiva. Liječnik će procijeniti koji način liječenja povišenog kolesterola najbolje odgovara Vašoj specifičnoj situaciji.

-ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (za liječenje imunološkog sustava) jer se terapijski učinak ili nuspojave tih lijekova mogu pojačati. Liječnik će možda htjeti učiniti neke dodatne pretrage.

-Kortikosteroide koji uključuju betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamcinolon. Ti se lijekovi primjenjuju za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih stanja očiju, zglobova i mišića te drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primjenjivati alternativni lijekovi, potrebno je započeti s primjenom tih lijekova tek nakon medicinske procjene i pod pomnim praćenjem liječnika radi eventualnih nuspojava kortikosteroida. buprenorfin/nalokson, metadon (lijekovi za liječenje ovisnosti o opijatima)

-salmeterol (lijek za liječenje astme)

-artemeter/lumefantrin (kombinirani lijek za liječenje malarije)

-dasatinib, nilotinib, vinblastin, vinkristin (lijekovi za liječenje raka)

-perfenazin, risperidon, tioridazin (lijekovi koji se koriste u psihijatriji)

-klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam (lijekovi za liječenje poremećaja spavanja ili tjeskobe)

-sildenafil, tadalafil, vardenafil (za erektilnu disfunkciju ili za liječenje srčanog i plućnog poremećaja koji se zove plućna arterijska hipertenzija)

-simeprevir (za liječenje infekcije hepatitisom C).

Postoji mogućnost da će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova, s obzirom na mogućnost promjene terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova ili lijeka REZOLSTA kada se primjenjuju u kombinaciji.

Upozorite liječnika ako uzimate:

-alfentanil (u obliku injekcije, jaki i kratkodjelujući lijek za liječenje boli koji se koristi pri kirurškim postupcima)

-digoksin (za liječenje određenih srčanih poremećaja)

-klaritromicin (antibiotik)

-klotrimazol, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, (protiv gljivičnih infekcija).

Vorikonazol se smije uzimati samo nakon medicinske procjene.

-rifabutin (protiv bakterijskih infekcija)

-tadalafil, sildenafil, vardenafil (za erektilnu disfunkciju ili povišeni krvni tlak u plućnom krvotoku)

-amitriptilin, desipramin, imipramin, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon (za liječenje depresije i tjeskobe)

-maravirok (za liječenje HIV infekcije)

-kolhicin (za liječenje gihta ili obiteljske mediteranske vrućice). Ako imate oštećenje funkcije bubrega i/ili jetre vidjeti ‘Nemojte kombinirati lijek REZOLSTA ni s jednim od sljedećih lijekova’

-bosentan (za liječenje povišenog krvnog tlaka u plućnom krvotoku)

-buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem, midazolam kada se koristi u obliku injekcije (lijekovi za liječenje problema sa spavanjem i/ili tjeskobe)

-metformin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2)

-fentanil, oksikodon, tramadol (za liječenje boli).

Ovaj popis lijekova nije potpun. Recite svom liječniku za sve lijekove koje uzimate.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, planirate imati dijete ili dojite odmah se obratite svom liječniku. Trudnice ili dojilje ne smiju uzimati lijek REZOLSTA osim ako to liječnik posebno ne odredi. Preporučeno je da žene zaražene HIV-om ne smiju dojiti dijete zbog mogućnosti prijenosa HIV-a na dijete putem majčina mlijeka te zbog nepoznatih učinaka koje lijek može imati na Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu nakon uzimanja lijeka REZOLSTA, nemojte upravljati strojevima i vozilima.

3.Kako uzimati lijek REZOLSTA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Lijek REZOLSTA morate uzimati svaki dan i uvijek s hranom. REZOLSTA ne može pravilno djelovati bez hrane. Unutar 30 minuta prije uzimanja lijeka REZOLSTA morate pojesti obrok ili nešto prigristi. Vrsta hrane nije važna.

-Progutajte cijelu tabletu s pićem poput vode ili mlijeka. Ako imate poteškoća pri gutanju lijeka REZOLSTA, recite to svom liječniku.

-Ostale lijekove protiv HIV-a koje primjenjujete u kombinaciji s lijekom REZOLSTA uzimajte prema preporuci Vašeg liječnika.

Otvaranje sigurnosnog zatvarača za djecu

Plastična boca ima sigurnosni zatvarač za djecu i treba ju otvarati na sljedeći način:

-Pritisnite plastični zatvarač s navojem prema dolje dok ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

-Uklonite zatvarač.

Ako uzmete više lijeka REZOLSTA nego što ste trebali

Odmah kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ako ste zaboravili uzeti lijek REZOLSTA

Ako primijetite da niste uzeli lijek unutar 12 sati, tabletu morate uzeti odmah. Uvijek uzmite tabletu s hranom. Ako primijetite da ste propustili uzeti lijek nakon 12 sati, preskočite propuštenu dozu i uzmite iduću dozu u sljedećem redovnom terminu za uzimanje lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nemojte prestati uzimati lijek REZOLSTA bez prethodnog razgovora s liječnikom

Nakon započinjanja terapije, ona se ne smije prekidati bez uputa dobivenih od Vašeg liječnika.

Terapija za HIV može poboljšati Vaš osjećaj zdravlja. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati uzimati lijek REZOLSTA. Najprije razgovarajte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi.

To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Obavijestite liječnika ako dobijete bilo koju od sljedećih nuspojava.

Prijavljene su tegobe s jetrom, koje ponekad mogu biti teške. Prije početka liječenja lijekom

REZOLSTA liječnik Vam treba napraviti krvne pretrage. Ako imate infekciju kroničnim hepatitisom B ili C, liječnik Vam češće treba provjeravati krvnu sliku, jer imate povećanu mogućnosti razvoja tegoba s jetrom. Razgovarajte sa svojim liječnikom o znakovima i simptomima tegoba s jetrom. Oni

mogu uključiti žutu boju kože ili bjeloočnica, tamnu mokraću (boje čaja), blijede stolice, mučninu, povraćanje, gubitak apetita, ili bol, probadanje ili osjetljivost na desnoj strani u predjelu ispod rebara.

Česta nuspojava lijeka REZOLSTA je kožni osip (češće se javlja u kombinaciji s raltegravirom), svrbež. Osip je obično blag do umjeren. Osip na koži može biti i simptom rijetkog teškog stanja. Stoga je važno kontaktirati liječnika ako se pojavi osip. Liječnik će Vam savjetovati što učiniti vezano uz pojavu simptoma i morate li prestati s uzimanjem lijeka REZOLSTA.

Ostale klinički značajne teške nuspojave, zabilježene u do 1 bolesnika na 10, bile su šećerna bolest. Upala gušterače (pankreatitis) bila je prijavljena u do 1 bolesnika na 100.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

-glavobolja

-proljev, mučnina.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-alergijske reakcije poput koprivnjače, svrbeža, teškog oticanja kože i drugih tkiva (najčešće usnica ili očiju)

-smanjen apetit

-nenormalni snovi

-povraćanje, bol ili oticanje trbuha, probavne tegobe, vjetrovi

-bolovi u mišićima, grčevi u mišićima ili slabost

-umor.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-simptomi infekcije ili autoimunih poremećaja (upalni sindrom imunološke rekonstitucije)

-osteonekroza (odumiranje tkiva kostiju uzorkovano gubitkom opskrbe krvlju u kostima)

-povećanje dojki

-slabost.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

-reakcija koja se naziva DRESS [teški osip, koji može biti praćen vrućicom, umorom, oticanjem lica ili limfnih čvorova, povišenjem eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica), učincima na jetru, bubrege ili pluća].

Neke su nuspojave tipične za lijekove za HIV koji spadaju u istu skupinu kao i REZOLSTA. To su:

-bol u mišićima, osjetljivost ili slabost. U rijetkim slučajevima ovi su poremećaji mišića bili ozbiljni.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek REZOLSTA

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

REZOLSTA ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što REZOLSTA sadrži

Djelatne tvari su darunavir i kobicistat. Jedna tableta sadrži 800 mg darunavira (u obliku darunaviretanolata) i 150 mg kobicistata.

Drugi sastojci su hipromeloza, silicirana mikrokristalična celuloza, koloidni silicijev dioksid, krospovidon i magnezijev stearat. Film ovojnica sadrži poli(vinilni alkohol) - djelomično hidroliziran, titanijev dioksid, polietilenglikol (makrogol), talk, željezov oksid, crveni i željezov oksid, crni.

Kako REZOLSTA izgleda i sadržaj pakiranja

Ružičasta filmom obložena tableta, ovalnog oblika, s navedenim TG na jednoj strani, 800 na drugoj strani. 30 tableta u plastičnoj boci.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija

Proizvođač

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Malta

Janssen-Cilag A/S

AM MANGION LTD.

Bregnerødvej 133

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

DK-3460 Birkerød

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tlf: +45 45 94 82 82

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Nederland

Janssen-Cilag GmbH

Janssen-Cilag B.V.

Johnson & Johnson Platz 1

Graaf Engelbertlaan 75

D-41470 Neuss

NL-4837 DS Breda

Tel: +49 2137 955-955

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Janssen-Cilag AS

Lõõtsa 2

Postboks 144

EE-11415 Tallinn

NO-1325-Lysaker

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Österreich

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Λεωφόρος Ειρήνης 56

Vorgartenstraße 206B

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

A-1020 Wien

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Polska

Janssen-Cilag, S.A.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

E-28042 Madrid

PL-02-135 Warszawa

Tel: +34 91 722 81 00

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Portugal

Janssen-Cilag

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Queluz de Baixo

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

PT-2734-503 Barcarena

 

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

România

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Johnson & Johnson România SRL

Oreškovićeva 6h

Str. Tipografilor nr. 11-15

10010 Zagreb

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

Tel: +385 1 6610 700

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

 

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1 494 567 444

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept