Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine Hexal (rivastigmine) – Označavanje - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRivastigmine Hexal
ATK šifraN06DA03
Tvarrivastigmine
ProizvođačHexal AG  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 1,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 1,5 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/001

EU/1/09/589/002

EU/1/09/589/003

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 1,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 1,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI I BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 1,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 1,5 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/004

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 1,5 mg [samo kutija]

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 3 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 3 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/005

EU/1/09/589/006

EU/1/09/589/007

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 3 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 3 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI I BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 3 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 3 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/008

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 3 mg [samo kutija]

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 4,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 4,5 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/009

EU/1/09/589/010

EU/1/09/589/011

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 4,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 4,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI I BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 4,5 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 4,5 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/012

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 4,5 mg [samo kutija]

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 6 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 6 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tvrdih kapsula

56 tvrdih kapsula

112 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVANDOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/013

EU/1/09/589/014

EU/1/09/589/015

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 6 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 6 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI I BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 6 mg tvrde kapsule rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 kapsula sadrži 6 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

250 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVANDOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Kapsule se moraju progutati cijele, bez drobljenja ili otvaranja.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/016

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 6 mg [samo kutija]

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU I UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI I BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Rivastigmin HEXAL 2 mg/ml oralna otopina rivastigmin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaki ml sadrži 2 mg rivastigmina u obliku rivastigmin hidrogentartarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

50 ml

120 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HEXAL AG

Industriestraße 25

83607 Holzkirchen

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/589/017

EU/1/09/589/018

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Oralnu otopinu Rivastigmin HEXAL upotrijebite u roku od 1 mjesec od otvaranja bočice.

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Rivastigmin HEXAL 2 mg/ml [samo kutija]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept