Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rixubis (nonacog gamma) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRixubis
ATK šifraB02BD04
Tvarnonacog gamma
ProizvođačBaxalta Innovations GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

RIXUBIS 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

RIXUBIS 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

RIXUBIS 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

RIXUBIS 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

RIXUBIS 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

RIXUBIS 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži nominalno 250 IU nonakoga gama, rekombinantnog koagulacijskog faktora IX, ljudskog (rDNK), što odgovara koncentraciji od 50 IU/ml nakon rekonstitucije s 5 ml otapala.

RIXUBIS 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži nominalno 500 IU nonakoga gama, rekombinantnog koagulacijskog faktora IX, ljudskog (rDNK), što odgovara koncentraciji od 100 IU/ml nakon rekonstitucije s 5 ml otapala.

RIXUBIS 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži nominalno 1000 IU nonakoga gama, rekombinantnog koagulacijskog faktora IX, ljudskog (rDNK), što odgovara koncentraciji od 200 IU/ml nakon rekonstitucije s 5 ml otapala.

RIXUBIS 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži nominalno 2000 IU nonakoga gama, rekombinantnog koagulacijskog faktora IX, ljudskog (rDNK), što odgovara koncentraciji od 400 IU/ml nakon rekonstitucije s 5 ml otapala.

RIXUBIS 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica sadrži nominalno 3000 IU nonakoga gama, rekombinantnog koagulacijskog faktora IX, ljudskog (rDNK), što odgovara koncentraciji od 600 IU/ml nakon rekonstitucije s 5 ml otapala.

Jačina (IU) je određena pomoću jednofaznog testa zgrušavanja krvi prema Europskoj farmakopeji. Specifična aktivnost lijeka RIXUBIS je otprilike 200-390 IU/mg proteina.

Nonakog gama (rekombinantni faktor zgrušavanja IX) je jednolančani prošišćeni glikoprotein koji se sastoji od 415 aminokiselina. Proizvodi se rekombinantnom DNK tehnologijom u staničnoj liniji jajnika kineskog hrčka (CHO).

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Jedna bočica sadrži 19 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak je bijele ili gotovo bijele boje. Otapalo je bistro i bezbojno.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom B (prirođeni nedostatak faktora IX). RIXUBIS je indiciran u bolesnika svih dobnih skupina.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje se mora provoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Nadzor liječenja

Tijekom trajanja liječenja, odgovarajuće određivanje razina vrijednosti faktora IX savjetuje se kao vodič za dozu koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Pojedini bolesnici mogu se razlikovati u odgovoru na faktor IX, demonstrirajući različite poluvijekove i povrate. Doza koja se bazira na tjelesnoj težini može zahtijevati prilagodbu u bolesnika s premalenom ili prekomjernom težinom. Naročito u slučaju velikih kirurških zahvata nezamjenjivo je precizno praćenje nadomjesne terapije uz pomoć analize koagulacije (aktivnosti faktora IX u plazmi).

Kako bi se osiguralo postizanje željene razine aktivnosti faktora IX u plazmi, savjetuje se pažljivo praćenje pomoću odgovarajućeg testa aktivnosti faktora IX te, u slučaju potrebe, potrebno je izvršiti odgovarajuće prilagodbe doze i učestalosti ponovljenih infuzija. Pri korištenju in vitro jednofaznog testa zgrušavanja temeljenom na tromboplastinskom vremenu (aPTV) za određivanje aktivnosti faktora IX u uzorcima krvi bolesnika, na rezultate aktivnost faktora IX u plazmi mogu znatno utjecati vrsta aPTV reagensa i referentni standard koji se koristi u testu. To je naročito važno kada se mijenja laboratoriji i/ili reagensi upotrijebljeni u testu.

Doziranje

Doza i trajanje nadomjesne terapije ovisi o težini nedostatka faktora IX, o mjestu i opsegu krvarenja, i o kliničkom stanju bolesnika, dobi i farmakokinetičkim parametrima faktora IX, poput prirasta po jedinici doze i poluvijeka.

Broj primijenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (IU), koje su povezane s važećim standardom Svjetske zdravstvene organizacije za lijekove s faktorom IX. Aktivnost faktora IX u plazmi izražava se ili kao postotak (u odnosu na normalnu ljudsku plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor IX u plazmi).

Jedna internacionalna jedinica (IU) aktivnosti faktora IX odgovara količini faktora IX u jednom ml normalne ljudske plazme.

Liječenje prema potrebi

Izračun potrebne doze faktora IX temelji se na empirijskom nalazu da 1 internacionalna jedinica (IU) faktora IX po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,9 IU/dl (raspon

od 0,5 do 1,4 IU/dl) ili 0,9% normalne aktivnosti u bolesnika od 12 godina i starijih (za dodatne informacije vidjeti dio 5.2).

Potrebna doza određuje se pomoću sljedeće formule:

Bolesnici u dobi od 12 godina i stariji

Potrebne

= tjelesna

x željeni porast faktora IX

x recipročna vrijednost

jedinice

težina (kg)

(%) ili (IU/dl)

opaženog povrata (dl/kg)

Za prirast po jedinici doze od 0,9 IU/dl na IU/kg, doza se izračunava na sljedeći način:

Potrebne

= tjelesna

x željeni porast faktora IX

x 1,1 dl/kg

jedinice

težina (kg)

(%) ili (IU/dl)

 

Količina koja će se primjenjivati i učestalost primjene uvijek moraju biti usmjerene na kliničku učinkovitost u pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne smije pasti ispod zadane razine aktivnosti u plazmi (u % od normalne ili IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Sljedeća tablica može se koristiti za usmjeravanje doziranja pri epizodama krvarenja i operaciji:

Stupanj krvarenja/vrsta

Potrebna razina faktora

Učestalost doza (sati)/trajanje

kirurškog zahvata

IX (%) ili (IU/dl)

terapije (dani)

Krvarenje

20 – 40

Ponoviti svaka 24 sata.

Rana hemartroza, krvarenje

 

Najmanje 1 dan sve dok epizoda

u mišiću ili usnoj šupljini

 

krvarenja, na koju upućuje bol, ne

 

 

prestane ili se ne postigne cijeljenje.

Opsežnija hemartroza, krvarenje

30 – 60

Ponoviti infuziju svaka 24 sata tijekom

u mišiću ili hematom

 

3-4 dana ili dulje do prestanka boli

 

 

i akutne onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život.

60 – 100

Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata

 

 

dok se ne ukloni opasnost.

Kirurški zahvat

30 – 60

Svaka 24 sata, tijekom najmanje

 

 

jednog dana, dok se ne postigne

Manji kirurški zahvat

 

cijeljenje.

uključujući vađenje zuba

 

 

Veliki kirurški zahvat

80 – 100

Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata

 

(prije i poslije operacije)

do odgovarajućeg cijeljenja rane,

 

 

a zatim nastaviti terapiju još

 

 

najmanje 7 dana da bi se aktivnost

 

 

faktora IX održavala na razini od 30%

 

 

do 60% (IU/dl).

Pažljivo praćenje nadomjesne terapije posebno je važno u slučajevima velikih kirurških zahvata ili krvarenja opasnog po život.

Profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu krvarenja u bolesnika s teškom hemofilijom B uobičajene su

doze 40 do 60 IU faktora IX po kilogramu tjelesne težine u razmacima od 3 do 4 dana za bolesnike

u dobi od 12 godina i starije. U nekim slučajevima, ovisno o farmakokinetici, dobi, fenotipu krvarenja i fizičkoj aktivnosti pojedinog bolesnika, mogu biti potrebni kraći razmaci između doza ili veće doze.

Kontinuirana infuzija

Ne primjenjujte RIXUBIS kontinuiranom infuzijom.

Pedijatrijska populacija

Liječenje prema potrebi:

Izračun potrebne doze faktora IX temelji se na empirijskom nalazu da 1 internacionalna jedinica (IU) faktora IX po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,7 IU/dl (raspon od 0,31 do 1,0 IU/dl) ili 0,7% normalne aktivnosti u bolesnika mlađih od 12 godina starosti

(za dodatne informacije vidjeti dio 5.2).

Potrebna doza određuje se pomoću sljedeće formule:

Bolesnici mlađi od 12 godina:

Potrebne

= tjelesna

x željeni porast faktora IX

x recipročna vrijednost

jedinice

težina (kg)

(%) ili (IU/dl)

opaženog povrata (dl/kg)

Za prirast po jedinici doze od 0,7 IU/dl na IU/kg, doza se izračunava na sljedeći način:

Potrebne

= tjelesna

x željeni porast faktora IX

x 1,4 dl/kg

jedinice

težina (kg)

(%) ili (IU/dl)

 

Ista tablica kao za odrasle osobe može se koristiti za usmjeravanje doziranja pri epizodama krvarenja i operaciji (vidjeti gore).

Profilaksa:

Preporučeni raspon doza za pedijatrijske bolesnike mlađe od 12 godina je 40 do 80 IU/kg u razmacima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, ovisno o farmakokinetici, dobi, fenotipu krvarenja i fizičkoj aktivnosti pojedinog bolesnika, mogu biti potrebni kraći razmaci između doza ili veće doze.

Način primjene

Intravenska primjena.

U slučaju samostalne primjene ili primjene od strane njegovatelja potrebna je odgovarajuća obuka. RIXUBIS je potrebno primjenjivati brzinom koja osigurava udobnost bolesnika, do najviše 10 ml/min.

Nakon rekonstitucije otopina je bistra, bezbojna, bez stranih čestica i ima pH od 6,8 do 7,2. Osmolalnost je veća od 240 m osmol/kg.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Uz ovaj lijek moraju se koristiti samo plastične luer-lock štrcaljke.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Poznate alergijske reakcije na proteine hrčka.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost:

Prijavljene su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa na RIXUBIS. Lijek sadrži tragove proteina hrčka. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti, bolesnicima ili njihovim njegovateljima potrebno je savjetovati da odmah prestanu uzimati lijek i obrate se svome liječniku. Bolesnici moraju biti informirani o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje u plućima, hipotenziju i anafilaksiju.

Rizik je najveći tijekom ranih faza početnog izlaganja koncentratu faktora IX u prethodno neliječenih bolesnika, osobito u bolesnika s visokorizičnim genskim mutacijama. Postoje izvješća u literaturi koja pokazuju povezanost između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija, osobito u bolesnika

s visokorizičnim genskim mutacijama. Stoga je kod bolesnika koji imaju alergijske reakcije potrebno provjeriti prisutnost inhibitora.

U slučaju šoka, potrebno je provesti standardno liječenje šoka.

Inhibitori:

Nakon ponovljenog liječenja lijekovima koji sadrže koagulacijski faktor IX, ljudski (rDNK), potrebno je kod bolesnika nadzirati razvoj neutralizirajućih protutijela (inhibitora) koje bi trebalo izraziti

u Bethesda jedinicama (BU) pomoću odgovarajućega biološkog testiranja.

Postoje izvješća u literaturi koja pokazuju korelaciju između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Stoga je kod bolesnika koji imaju alergijske reakcije potrebno provjeriti prisutnost inhibitora. Potrebno je napomenuti da bolesnici s inhibitorima faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilaksije kod kasnijeg izlaganja faktoru IX.

Zbog rizika od alergijskih reakcija s koncentratima faktora IX, početnu primjenu faktora IX potrebno je, sukladno procjeni nadležnog liječnika, provoditi pod liječničkim nadzorom, na mjestu gdje bi mogla biti pružena odgovarajuća medicinska skrb u slučaju alergijskih reakcija.

Nefrotski sindrom:

Nefrotski sindrom je prijavljen nakon pokušaja indukcije imunološke tolerancije u bolesnika s hemofilijom B s inhibitorima faktora IX.

Tromboembolija:

Prilikom primjene ovoga lijeka u bolesnika s bolešću jetre, bolesnika nakon operacije, novorođenčadi, ili bolesnika kod kojih postoji rizik od pojave trombotskih komplikacija ili diseminirane intravaskularne koagulacije, zbog potencijalnog rizika od trombotskih komplikacija potrebno je uvesti klinički nadzor ranih znakova trombotske i potrošne koagulopatije uz odgovarajuće biološko testiranje. U svakoj od tih situacija potrebno je odvagnuti korist od liječenja lijekom RIXUBIS i rizik od tih komplikacija.

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika nadomjesna terapija u kojoj se koristi FIX može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije vezane za kateter

Ako je potreban centralni venski kateter, potrebno je uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mjestu uvođenja katetera.

Razmatranja povezana s pomoćnom tvari

Nakon rekonstitucije ovaj lijek sadrži 0,83 mmol (19 mg) natrija po bočici. To se mora uzeti u obzir kod bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

Izrazito se preporučuje kod svake primjene lijeka RIXUBIS bolesniku zabilježiti naziv i broj serije lijeka kako bi se održala poveznica između bolesnika i serije lijeka.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se i na odrasle osobe i na djecu.

Starije osobe

Klinička ispitivanja lijeka RIXUBIS ne uključuju ispitanike u dobi od 65 i više godina. Nije poznato reagiraju li oni drugačije od mlađih ispitanika. Kao i za sve bolesnike, odabir doze za starijeg bolesnika mora biti individualizirana.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu zabilježene interakcije lijekova koji sadrže koagulacijski faktor IX, ljudski (rDNK) s drugim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena reproduktivna ispitivanja faktora IX na životinjama. Zbog rijetke pojave hemofilije B u žena, nije dostupno iskustvo s primjenom faktora IX tijekom trudnoće i dojenja. Stoga se faktor IX u trudnoći i tijekom dojenja smije koristiti samo ako za to postoji jasna indikacija.

Nema informacija o učinku faktora IX na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

RIXUBIS ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Rijetko su opaženi preosjetljivost ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, peckanje i probadanje na mjestu infuzije, zimicu, navale crvenila, osip, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsištu, trnce, povraćanje i piskanje u plućima) koje u nekim slučajevima mogu napredovati do teške anafilaksije (uključujući šok). U nekim slučajevima te su reakcije napredovale do teške anafilaksije i dogodile se u bliskom vremenskom odnosu s razvojem inhibitora faktora IX (vidjeti također 4.4).

Nefrotski sindrom je prijavljen nakon pokušaja indukcije imunološke tolerancije u bolesnika s hemofilijom B s inhibitorima faktora IX i povijesti alergijskih reakcija.

Vrlo je rijetko opažen razvoj protutijela na proteine hrčka uz povezane reakcije preosjetljivosti.

Bolesnici s hemofilijom B mogu razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitore) na faktor IX. Ako se pojave takvi inhibitori, to će se stanje očitovati kao nedostatan klinički odgovor. U takvim slučajevima, preporučuje se kontaktirati specijalizirani centar za liječenje hemofilije.

Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda nakon primjene lijekova koji sadrže faktor IX, uz povećan rizik uz pripravke niske čistoće. Korištenje lijekova koji zadrže faktor IX niske čistoće povezano je s pojavama infarkta miokarda, diseminirane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Korištenje faktora IX visoke čistoće rijetko se povezuje s takvim nuspojavama.

Tablični popis nuspojava

Klinička ispitivanja s lijekom RIXUBIS uključila su 99 ispitanika s najmanje jednim izlaganjem lijeku RIXUBIS uz prijavu ukupno 5 nuspojava. Sljedeća tablica prikazana je prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava (SOC i razina preporučenog pojma).

Učestalost je procijenjena prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (1/10), često (1/100 i <1/10),

manje često (1/1000 i <1/100), rijetko (1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko(<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja i spontanih izvješća

MedDRA standardna klasifikacija organskih

Nuspojave

Učestalost po

sustava (SOC)

 

bolesniku

Poremećaji imunološkog sustava

Preosjetljivost a)

Nepoznato

Poremećaji živčanog sustava

Disgeuzija

Često

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog

bol u udovima

Često

tkiva

 

 

a) Nuspojava objašnjena u dijelu u nastavku.

 

 

Opis odabranih nuspojava

Preosjetljivost

Reakcije alergijskog tipa očitovale su se kao dispneja, svrbež, generalizirana urtikarija i osip.

Pedijatrijska populacija

Očekuje se da će učestalost, vrsta i ozbiljnost nuspojava u djece biti jednaki kao u odraslih osoba. Međutim, podaci o prethodno neliječenim bolesnicima nisu dostupni, jer su samo prethodno liječeni bolesnici bili uključeni u klinička ispitivanja; stoga istraživanje imunogenosti o razvoju inhibitora nije provedeno kod te rizične populacije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Učinci doza većih od preporučenih doza lijeka RIXUBIS nisu opisani.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antihemoragici, faktor zgrušavanja krvi IX. ATK oznaka: B02BD04.

RIXUBIS sadrži rekombinantni koagulacijski faktor IX (nonakog gama). Faktor IX je jednolančani glikoprotein s molekularnom masom od otprilike 68 000 daltona. Radi se o koagulacijskom faktoru ovisnom o vitaminu K koji se sintetizira u jetri. Faktor IX se aktivira faktorom XIa u unutarnjem putu koagulacije i faktorom VII/kompleksom tkivnog faktora u vanjskom putu. Aktivirani faktor IX,

u kombinaciji s aktiviranim faktorom VIII, aktivira faktor X. Aktivirani faktor X pretvara protrombin u trombin. Trombin zatim pretvara fibrinogen u fibrin te se stvara ugrušak.

Hemofilija B spolno je vezani nasljedni poremećaj koagulacije krvi zbog smanjenih razina faktora IX te dovodi do obilnog krvarenja u zglobovima, mišićima ili unutarnjim organima, bilo spontano ili uzrokovano slučajnom ili kirurškom traumom. Nadomjesnom terapijom povećava se razina faktora IX u plazmi i tako omogućuje privremena korekcija nedostatka faktora te korekcija sklonosti krvarenju.

Klinička djelotvornost i sigurnost:

Profilaksa i kontrola krvarenja u prethodno liječenih bolesnika u dobi od 12 godina i starijih: Djelotvornost lijeka RIXUBIS procijenjena je u otvorenom, nekontroliranom dijelu kombiniranog ispitivanja faze 1/3, u kojem je ukupno 73 muških, prethodno liječenih bolesnika u dobi

između 12 i 59 godina starosti dobilo RIXUBIS bilo za profilaksu i/ili za liječenje epizoda krvarenja temeljem iskazane potrebe. Svi su ispitanici imali tešku (razina faktora IX <1%) ili umjereno tešku (razina faktora IX ≤2%) hemofiliju B. Pedeset i devet prethodno liječenih bolesnika primilo je lijek RIXUBIS za profilaksu. Pedeset i šest od tih prethodno liječenih bolesnika koji su primali lijek RIXUBIS najmanje 3 mjeseca bili su uključeni u procjenu djelotvornosti za profilaksu.

Dodatnih 14 prethodno liječenih bolesnika dobilo je lijek RIXUBIS samo za liječenje epizoda krvarenja. Ispitanici u kohorti koja se liječila prema potrebi morali su imati barem 12 zabilježenih epizoda krvarenja koje zahtijevaju liječenje unutar 12 mjeseci prije uključivanja. Srednja vrijednost trajanja liječenja u kohorti koja se liječila prema potrebi bila je 3,5±1,00 mjeseci (medijan 3,4,

u rasponu od 1,2 do 5,1 mjeseci), srednja ukupna godišnja stopa krvarenja bila je 33,9±17,37 uz medijan 27,0, u rasponu od 12,9 do 73,1.

Medijan godišnje stope krvarenja s profilaksom uz RIXUBIS za sva krvarenja iznosio je 2,0,

za spontana krvarenja 0,0, a za krvarenja zglobova 0,0. 24 ispitanika (42,9%) nije imalo krvarenja.

Ukupno 249 epizoda krvarenja liječeno je lijekom RIXUBIS, od kojih su 197 bila krvarenja zglobova, a 52 krvarenja nije bilo u zglobovima (meko tkivo, mišić, tjelesna šupljina, intrakranijalno i drugo). Od ukupno 249 epizoda krvarenja, 163 bila su umjerena; 71 manja, a 15 velika. Liječenje je bilo individualizirano na temelju težine, uzroka i mjesta krvarenja. Od 249 epizoda krvarenja, većina (211; 84,7%) je liječena 1-2 infuzijama. Hemostatska djelotvornost pri zaustavljanju krvarenja ocijenjena je izvrsno ili dobro u 96% svih liječenih epizoda krvarenja.

Profilaksa i kontrola krvarenja u prethodno liječenih bolesnika mlađih od 12 godina: Djelotvornost lijeka RIXUBIS procijenjena je u kombiniranom ispitivanju faze 2/3, u kojoj je ukupno 23 muških prethodno liječenih bolesnika u dobi između 1,8 i 11,8 godina (medijan

dobi 7,10 godina) uz 11 bolesnika < 6 godina, primilo RIXUBIS za profilaksu i kontrolu epizoda krvarenja. Svi ispitanici imali su tešku (razina faktora IX <1%) ili umjereno tešku (razina faktora IX ≤2%) hemofiliju B. Sva 23 ispitanika primila su profilaktičko liječenje lijekom RIXUBIS

najmanje 3 mjeseca i bila su uključena u procjenu djelotvornosti za profilaksu.

Medijan godišnje stope krvarenja bio je 2,0, za spontana krvarenja 0,0, a za krvarenja zglobova 0,0. Devet ispitanika (39,1%) nije imalo krvarenja.

Ukupno 26 epizoda krvarenja liječeno je lijekom RIXUBIS, od kojih su 23 bila krvarenja uzrokovana ozljedom, 2 spontana i 1 nepoznatog podrijetla. 19 krvarenja nije bilo u zglobovima (meko tkivo, mišić, tjelesna šupljina, intrakranijalno i drugo), a 7 je bilo krvarenje zglobova, od kojih je 1 bilo krvarenje u ciljni zglob. Od 26 epizoda krvarenja, 15 su bila manja, 9 umjerena, a 2 velika. Liječenje je bilo individualizirano na temelju težine, uzroka i mjesta krvarenja. Većina (23; 88,5%) liječeno

je 1-2 infuzijama. Hemostatska djelotvornost pri zaustavljanju krvarenja ocijenjena je izvrsno ili dobro u 96,2% svih liječenih epizoda krvarenja.

Perioperativno zbrinjavanje:

Sigurnost i djelotvornost u perioperativnom okruženju procijenjene su u prospektivnom, otvorenom, nekontroliranom, multicentričnom ispitivanju faze 3 na muškim prethodno liječenim bolesnicima

s teškom ili umjereno teškom hemofilijom B koji uzimaju RIXUBIS. Analiza djelotvornosti prema planu ispitivanja uključuje 37 kirurških zahvata izvedenih na 27 bolesnika u dobi od 17 do 57 godina starosti koji su podvrgnuti velikim ili manjim kirurškim, zubarskim ili drugim kirurškim invazivnim postupcima. Dvadeset postupaka bilo je veliko, uključujući 13 ortopedskih i 3 dentalna zahvata. Sedamnaest postupka, uključujući 10 vađenja zuba, smatrali su se manjima. Bolesnici koji su se podvrgavali velikim kirurškim zahvatima morali su proći kroz farmakokinetičku (FK) procjenu. Svim bolesnicima doza je određena na temelju njihova najnovijeg individualnog prirasta po jedinici doze. Preporučena je početna udarna doza lijeka RIXUBIS kako bi se osiguralo da se tijekom zahvata održavaju razine aktivnosti faktora IX od 80-100% za velike kirurške zahvate i 30-60% za manje kirurške zahvate. Lijek RIXUBIS primijenjen je bolusnom infuzijom.

Tijekom trajanja ispitivanja održavana je hemostaza.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka RIXUBIS na prethodno neliječenim bolesnicima u liječenju i profilaksi krvarenja u hemofiliji B (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Prethodno liječeni bolesnici u dobi od 12 godina i stariji:

Randomizirano, slijepo, kontrolirano, ukriženo, farmakokinetičko ispitivanje lijeka RIXUBIS

i usporednog lijeka provedeno je na muškim ispitanicima koji ne krvare (≥15 godina starosti) kao dio kombiniranog pivotalnog ispitivanja faze 1/3. Ispitanici su primali jedan ili drugi lijek preko jednokratne intravenske infuzije. Srednja vrijednost (± SD) i medijan doze lijeka RIXUBIS

u obavljenoj analizi prema planu ispitivanja (n=25) iznosile su 74,69 ± 2,37, odnosno 74,25 IU/kg, uz raspon od 71,27 do 79,38 IU/kg. Farmakokinetički parametri su izračunati iz mjerenja aktivnosti faktora IX u krvnim uzorcima uzetima i do 72 sata nakon svake infuzije.

Farmakokinetička procjena ponovljena je za lijek RIXUBIS u otvorenom, nekontroliranom ispitivanju s lijekom RIXUBIS na muškim ispitanicima koji su sudjelovali u početnom farmakokinetičkom, ukriženom ispitivanju i koji su primili profilaksu s lijekom RIXUBIS tijekom 26±1 tjedna (srednja vrijednost ± SD) i prikupili barem 30 dana izloženosti lijeku RIXUBIS. Raspon doza lijeka RIXUBIS u ponovljenom farmakokinetičkom ispitivanju bio je 64,48 do 79,18 IU/kg (n=23).

Farmakokinetički parametri za ispitanike koji se mogu procijeniti (analiza prema planu ispitivanja) navedeni su u donjoj tablici.

Parametar

RIXUBIS

RIXUBIS

 

Početno ukriženo ispitivanje

Ponovljena procjena

 

(N=25)

(N=23)

AUC0-72h (IU.h/dl)a

1067,81±238,42

1156,15±259,44

Srednja vrijednost±SD

1108,35 (696,07-1571,16)

1170,26 (753,85-1626,81)

Medijan (raspon)

 

 

Inkrementalni oporavak pri Cmaks

0,87±0,22

0,95±0,25

(IU/dl:IU/kg)b

0,88 (0,53-1,35)

0,93 (0,52-1,38)

Srednja vrijednost ±SD

 

 

Medijan (raspon)

 

 

Poluvijek (h)

26,70±9,55

25,36±6,86

Srednja vrijednost±SD

24,58 (15,83-52,34)

24,59 (16,24-42,20)

Medijan (raspon)

 

 

Cmaks (IU/dl)

66,22±15,80

72,75±19,73

Srednja vrijednost±SD

68,10 (41,70-100,30)

72,40 (38,50-106,30)

Medijan (raspon)

 

 

Srednje vrijeme zadržavanja (h)

30,82±7,26

29,88±4,16

Srednja vrijednost±SD

28,93 (22,25-47,78)

29,04 (21,32-37,52)

Medijan (raspon)

 

 

Vssc (dl/kg)

2,02±0,77

1,79±0,45

Srednja vrijednost±SD

1,72 (1,10-3,94)

1,74 (1,12-2,72)

Medijan (raspon)

 

 

Klirens (dl/(kg.h))

0,0644±0,0133

0,0602±0,0146

Srednja vrijednost±SD

0,0622 (0,0426-0,0912)

0,0576 (0,0413-0,0945)

Medijan (raspon)

 

 

aPovršina ispod krivulje koncentracija u plazmi-vrijeme u razdoblju od 0 do 72 sata nakon

infuzije.

bIzračunat kao (Cmaks faktora IX na početku) podijeljen s dozom u IU/kg, gdje je Cmaks

c

maksimalno mjerenje vrijednosti faktora IX nakon infuzije. Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže

Inkrementalni oporavak 30 minuta nakon infuzije određen je za sve ispitanike u kombiniranom ispitivanju faze 1/3 1. dana izloženosti, pri njihovim posjetima u 5., 13. i 26. tjednu, te u vrijeme završetka ili prekida ispitivanja, ako se ono nije poklopilo s posjetom u 26. tjednu. Podaci dokazuju da je prirast po jedinici doze dosljedan tijekom vremena (vidjeti donju tablicu).

 

1. dan

5. tjedan

13. tjedan

26. tjedan

Pri završetku /

 

izloženosti

(N=71)

(N=68)

(N=55)

prekidu

 

(N=73)

 

 

 

ispitivanjab

 

 

 

 

 

(N=23)

Inkrementalni

0,79±0,20

0,83±0,21

0,85±0,25

0,89±0,12

0,87±0,20

oporavak 30 min

0,78

0,79

0,83

0,88

0,89

nakon infuzije

(0,26-1,35)

(0,46-1,48)

(0,14-1,47)

(0,52-1,29)

(0,52-1,32)

(IU/dl: IU/kg)a

 

 

 

 

 

Srednja

 

 

 

 

 

vrijednost±SD

 

 

 

 

 

Medijan (raspon)

 

 

 

 

 

aIzračunat kao (C30 min faktora IX na početku) podijeljen s dozom u IU/kg, gdje je C30 min mjerenje vrijednosti faktora IX 30 minuta nakon infuzije.

b

Ako se ne poklapa s posjetom u 26. tjednu.

Pedijatrijska populacija (prethodno liječeni bolesnici mlađi od 12 godina)

Sva 23 muška ispitanika prošla su početnu farmakokinetičku procjenu lijeka RIXUBIS u stanju bez krvarenja kao dio kombiniranog pedijatrijskog ispitivanja faze 2/3. Ispitanici su randomizirani u jednu od dvije sekvence uzorkovanja krvi kako bi se smanjio teret čestog vađenja krvi pojedinim ispitanicima. Srednja vrijednost (± SD) i medijan doze lijeka RIXUBIS u obavljenoj cjelovitoj analizi (n=23) iznosili su 75,50 ± 3,016 odnosno 75,25 IU/kg, uz raspon od 70,0 do 83,6 IU/kg. Farmakokinetički parametri su izračunati iz mjerenja aktivnosti faktora IX u krvnim uzorcima uzetima i do 72 sata nakon infuzije.

Farmakokinetički parametri za sve ispitanike (obavljena cjelovita analiza) navedeni su u donjoj tablici.

Parametar

< 6 godina

6 - < 12 godina

Svi

 

(N=11)

(N=12)

(N=23)

AUCinf (IU.h/dl)a

723,7 ± 119,00

886,0 ± 133,66

808,4 ± 149,14

Srednja vrijednost±SD

717,2 (488-947)

863,7 (730-1138)

802,9 (488-1138)

Medijan (raspon)

 

 

 

Poluvijek (h)

27,67 ± 2,66

23,15 ± 1,58

25,31 ± 3,13

Srednja vrijednost±SD

27,28 (24,0-32,2)

22,65 (21,8-27,4)

24,48 (21,8-32,2)

Medijan (raspon)

 

 

 

Srednje vrijeme

30,62 ±3,27

25,31 ± 1,83

27,85 ± 3,73

zadržavanja (h)

30,08 (26,2-36,2)

24,74 (23,7-30,3)

26,77 (23,7-36,2)

Srednja vrijednost±SD

 

 

 

Medijan (raspon)

 

 

 

Vssb (dl/kg)

3,22 ± 0,52

2,21 ± 0,32

2,7 ± 0,67

Srednja vrijednost±SD

3,16 (2,65-4,42)

2,185 (1,70-2,70)

2,69 (1,70-4,42)

Medijan (raspon)

 

 

 

Klirens (dl/(kg.h))

0,1058 ± 0,01650

0,0874 ± 0,01213

0,0962 ± 0,01689

Srednja vrijednost±SD

0,1050 (0,081-0,144)

0,0863 (0,069-0,108)

0,0935 (0,069-0,144)

Medijan (raspon)

 

 

 

aPovršina ispod krivulje koncentracija u plazmi-vrijeme u razdoblju od 0 do beskonačnosti.

b

Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže

Inkrementalni oporavak 30 minuta nakon infuzije određen je za sve ispitanike u kombiniranom ispitivanju faze 2/3 pri početnoj farmakokinetičkoj procjeni (1. dan izloženosti), pri posjetima u 5., 13. i 26. tjednu, te u vrijeme završetka ili prekida ispitivanja, ako se ono nije poklopilo

s posjetom u 26. tjednu. Podaci dokazuju da je prirast po jedinici doze dosljedan tijekom vremena u svim pedijatrijskim dobnim skupinama. Vidjeti donje tablice.

Inkrementalni oporavak za RIXUBIS 30 minuta nakon infuzije, obje pedijatrijske dobne skupine:

Inkrementalni

FK (1. dan

5. tjedan

13. tjedan

26. tjedan

oporavak 30 min

izloženosti)

Svi

Svi

Svi

nakon infuzije

Svi

(N=23)

(N=21)

(N=21)

 

(N=22)

 

 

 

(IU/dl: IU/kg)a

0,67 ±0,16

0,68 ± 0,12

0,71 ± 0,13

0,72 ± 0,15

Srednja

0,69 (0,31 – 1,00)

0,66 (0,48 – 0,92)

0,66 (0,51-1,00)

0,734 (0,51-1,01)

vrijednost±SD

 

 

 

 

Medijan (raspon)

 

 

 

 

aIzračunat kao (C30 min faktora IX na početku) podijeljen s dozom u IU/kg, gdje je C30 min mjerenje vrijednosti faktora IX 30 minuta nakon infuzije.

Inkrementalni oporavak za RIXUBIS 30 minuta nakon infuzije, pedijatrijski bolesnici < 6 godina:

Inkrementalni

FK (1. dan

5. tjedan

13. tjedan

26. tjedan

oporavak 30 min

izloženosti)

Svi

Svi

Svi

nakon infuzije

Svi

(N=11)

(N=10)

(N=10)

 

(N=10)

 

 

 

(IU/dl: IU/kg)a

0,59 ± 0,13

0,63 ± 0,10

0,68 ± 0,12

0,65 ± 0,13

Srednja

0,59 (0,31-0,75)

0,6 (0,49-0,80)

0,66 (0,51-0,84)

0,61 (0,51-0,84)

vrijednost±SD

 

 

 

 

Medijan (raspon)

 

 

 

 

aIzračunat kao (C30 min faktora IX na početku) podijeljen s dozom u IU/kg, gdje je C30 min mjerenje vrijednosti faktora IX 30 minuta nakon infuzije.

Inkrementalni oporavak za RIXUBIS 30 minuta nakon infuzije, pedijatrijski bolesnici 6 do < 12 godina:

Inkrementalni

FK (1. dan

5. tjedan

13. tjedan

26. tjedan

oporavak 30 min

izloženosti)

Svi

Svi

Svi

nakon infuzije

Svi

(N=12)

(N=11)

(N=11)

 

(N=12)

 

 

 

(IU/dl: IU/kg)a

0,73 ± 0,16

0,73 ± 0,13

0,73 ± 0,14

0,8 ± 0,14

Srednja

0,71 (0,51-1,00)

0,70 (0,48-0,92)

0,70 (0,54 – 1,00)

0,78 (0,56-1,01)

vrijednost±SD

 

 

 

 

Medijan (raspon)

 

 

 

 

aIzračunat kao (C30 min faktora IX na početku) podijeljen s dozom u IU/kg, gdje je C30 min mjerenje vrijednosti faktora IX 30 minuta nakon infuzije.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

RIXUBIS nije bio trombogen pri dozi od 750 IU/kg u modelu staze u kunića (Wesslerov test). RIXUBIS nije uzrokovao nikakve kliničke, respiratorne ili kardiovaskularne učinke do 450 IU/kg u makaki majmuna.

Nisu provedene nikakva istraživanja kancerogenosti, oštećenja plodnosti i fetalnog razvoja. RIXUBIS se dobro podnosio u jednoj dozi i u ispitivanjima toksičnosti ponovljenih doza provedenim na miševima, štakorima i makaki majmunima do doza od 7500 IU/kg (jedna doza) i 750 IU/kg (ponovljeno apliciranje).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak saharoza manitol natrijev klorid kalcijev klorid L-histidin polisorbat 80

Otapalo

sterilizirana voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Uz ovaj lijek moraju se koristiti samo plastične luer-lock štrcaljke. Pogrešno doziranje može se dogoditi kao posljedica adsorpcije koagulacijskog faktora, ljudskog IX, na unutarnju površinu neke opreme za infuziju.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Kemijska i fizikalna stabilnost tijekom korištenja zabilježena je u trajanju od 3 sata pri temperaturi ne višoj od 30 °C. S mikrobiološkog stajališta, osim ako metoda rekonstitucije isključuje rizik kontaminacije mikroorganizmima, lijek se mora odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka odgovornost su korisnika. Ne odlagati u hladnjak.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C. Ne zamrzavati.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu

Jedno pakiranje sadrži bočicu s praškom (staklo tipa I) s čepom (butilna guma) i "flip-off" zatvaračem, bočicu koja sadrži 5 ml otapala (staklo tipa I) s čepom (klorbutilna guma) i "flip-off" zatvaračem te uređaj za rekonstituciju bez igle (BAXJECT II).

Veličina pakiranja: 1.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

RIXUBIS se primjenjuje intravenski nakon rekonstitucije praška s priloženim otapalom.

-Za rekonstituciju se smije koristiti samo otapalo i uređaj za rekonstituciju (BAXJECT II) koji su priloženi u pakiranju.

-Za primjenu je potrebna uporaba luer-lock štrcaljke.

-Ne koristiti ako su uređaj BAXJECT II, njegov sterilni zaštitni sustav ili pakiranje oštećeni ili pokazuju znakove dotrajalosti.

Rekonstitucija

Koristiti aseptičku tehniku.

1.Ako se lijek čuva u hladnjaku, izvadite bočice RIXUBIS praška i otapala iz hladnjaka i pričekajte da postigne sobnu temperaturu (između 15 °C i 30 °C).

2.Temeljito operite ruke koristeći sapun i toplu vodu.

3.Uklonite zatvarače s bočica s praškom i otapalom.

4.Očistite čepove alkoholnim tupferima. Stavite bočice na čistu ravnu površinu.

5.Otvorite pakiranje uređaja BAXJECT II tako da uklonite papirnati pokrov ne dirajući unutrašnjost (Sl. a). Nemojte vaditi uređaj iz pakiranja.

6.Okrenite pakiranje naopako i uvedite prozirni plastični šiljak kroz čep otapala. Primite pakiranje za rub i skinite pakiranje s uređaja BAXJECT II (Sl. b). Nemojte skidati plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II.

7.S uređajem BAXJECT II pričvršćenom na bočicu s otapalom, okrenite sustav tako da bočica s otapalom bude na vrhu uređaja. Uvedite bijeli plastični šiljak kroz čep lijeka RIXUBIS. Vakuum će uvući otapalo u bočicu s lijekom RIXUBIS (Sl. c).

8.Nježno protresite bočicu dok se sav materijal ne otopi. Lijek se brzo otapa (unutar 2 minute). Budite sigurni da je RIXUBIS u potpunosti otopljen, inače sva rekonstituirana otopina neće proći kroz filter uređaja. Rekonstituirane lijekove potrebno je vizualno pregledati prije primjene kako biste provjerili sadrže li bilo kakve strane čestice ili je došlo do promjene boje. Otopina mora biti bistra ili blago opalescentna. Nemojte koristiti otopine koje su mutne ili imaju naslage.

Sl. a

Sl. b

Sl. c

Nemojte odlagati pripravak u hladnjak nakon rekonstitucije.

Koristite odmah.

Primjena

Koristiti aseptičnu tehniku.

1.Uklonite plavi zatvarač s uređaja BAXJECT II. Ne uvlačite zrak u štrcaljku. Spojite štrcaljku na uređaj BAXJECT II (Sl. d).

2.Preokrenite sustav (bočica s rekonstituiranom otopinom mora biti na vrhu). Uvucite rekonstituiranu otopinu u štrcaljku polagano izvlačeći klip (Sl. e).

3.Odspojite štrcaljku.

4.Pričvrstite leptir iglu na štrcaljku. Injicirajte intravenski. Otopina se mora primijeniti polako, brzinom koja je ugodna bolesniku, ne brže od 10 ml po minuti.

Sl. d

Sl. e

Kad god je to moguće, zabilježite naziv i broj serije lijeka pri svakoj uporabi lijeka RIXUBIS (na primjer u Vašem dnevniku) kako biste pratili primijenjene lijekove i serije lijeka.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Beč

Austrija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/970/001

EU/1/14/970/002

EU/1/14/970/003

EU/1/14/970/004

EU/1/14/970/005

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. prosinca 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept