Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rotarix (human rotavirus, live attenuated) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BH01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRotarix
ATK šifraJ07BH01
Tvarhuman rotavirus, live attenuated
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Sadržaj članka

1.NAZIV LIJEKA

Rotarix prašak i otapalo za oralnu suspenziju

Cjepivo protiv rotavirusa, živo

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

Nakon rekonstitucije, 1 doza (1 ml) sadrži:

 

Humani rotavirus soj RIX4414 (živi, atenuirani)*

ne manje od 106,0 CCID50

*proizveden na Vero stanicama

 

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

 

Cjepivo sadrži 9 mg saharoze i 13,5 mg sorbitola (vidjeti dio 4.4).

 

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za oralnu suspenziju. Prašak je bijele boje.

Otapalo je mutna tekućina s bijelim talogom koji se polako taloži i bezbojnim supernatantom.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Rotarix je indiciran za aktivnu imunizaciju dojenčadi u dobi od 6. do 24. tjedna za prevenciju gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusa (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Primjena cjepiva Rotarix mora se temeljiti na službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Ciklus cijepljenja sastoji se od dvije doze. Prvu dozu moguće je primijeniti od navršenih 6 tjedana života. Razmak između doza mora biti najmanje 4 tjedna. Ciklus cijepljenja preporučljivo je dovršiti prije navršenih 16 tjedana života, ali se mora dovršiti do dobi od 24 tjedna.

Isti režim doziranja cjepiva Rotarix se može primijeniti i kod prijevremeno rođene dojenčadi rođene nakon najmanje 27. tjedna gestacijske dobi (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

U kliničkim ispitivanjima rijetko je zabilježeno pljuvanje ili regurgitacija cjepiva i u takvim slučajevima nije se davala zamjenska doza. Međutim, u malo vjerojatnom slučaju da dojenče ispljune ili regurgitira većinu doze cjepiva, može se dati jedna zamjenska doza tijekom istog posjeta liječniku.

Preporučuje se da dojenče koje primi prvu dozu cjepiva Rotarix dovrši 2-dozni režim cijepljenja cjepivom Rotarix. Nema podataka o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti kad se u prvoj dozi primjenjuje Rotarix, a neko drugo cjepivo protiv rotavirusa u drugoj dozi ili obrnuto.

Pedijatrijska populacija

Rotarix se ne smije primjenjivati u djece starije od 24 tjedna života.

Način primjene

Rotarix se primjenjuje isključivo peroralno.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Za uputu o pripremi ili rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost nakon prethodne primjene cjepiva protiv rotavirusa.

Anamneza intususcepcije.

Osobe s neliječenom kongenitalnom malformacijom gastrointestinalnog trakta koja bi mogla biti predispozicija za intususcepciju.

Osobe s teškim poremećajem kombinirane imunodeficijencije (SCID, od engl. Severe Combined Immunodeficiency) (vidjeti dio 4.8).

Primjena cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje boluju od teže akutne bolesti praćene vrućicom. Prisustvo manje infekcije nije kontraindikacija za imunizaciju.

Primjena cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje imaju proljev ili povraćaju.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Dobra klinička praksa nalaže da prije cijepljenja treba provjeriti anamnezu, posebice u vezi kontraindikacija te obaviti klinički pregled.

Nema podataka o sigurnosti i djelotvornosti cjepiva Rotarix u dojenčadi s gastrointestinalnim bolestima ili zaostajanjem u rastu. U takve dojenčadi može se uz oprez razmotriti primjena cjepiva Rotarix, kad prema mišljenju liječnika uskraćivanje cijepljenja predstavlja veći rizik.

Iz predostrožnosti, zdravstveni djelatnici moraju pratiti pojavu bilo kojih simptoma koji bi upućivali na pojavu intususcepcije (jaka bol u abdomenu, neprestano povraćanje, pojava krvi u stolici, nadutost abdomena i/ili visoka vrućica) jer podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti ukazuju na povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja protiv rotavirusa (vidjeti dio 4.8). Roditelje/staratelje se mora savjetovati da odmah prijave liječniku pojavu navedenih simptoma.

Za osobe s predispozicijom intususcepcije, vidjeti dio 4.3.

Ne očekuje se utjecaj asimptomatskih i blažih simptomatskih HIV infekcija na sigurnost i djelotvornost cjepiva Rotarix. Klinička studija na ograničenom broju HIV pozitivne dojenčadi bez simptoma ili s blažim simptomima pokazala je da ne postoje očiti problemi sa sigurnošću primjene

(vidjeti dio 4.8).

Primjena cjepiva Rotarix u dojenčadi za koju se zna ili sumnja na imunodeficijenciju mora se temeljiti na pažljivom razmatranju mogućih koristi i rizika.

Poznato je da nakon cijepljenja dolazi do izlučivanja cjepnog virusa u stolici, s vršnim izlučivanjem oko 7-og dana. Djelići virusnog antigena otkriveni ELISA testom nađeni su u 50% uzoraka stolica

nakon prve doze i u 4% uzoraka stolica nakon druge doze. Kad su ti uzorci testirani na prisutnost živog soja virusa, samo ih je 17% bilo pozitivno.

Zabilježeni su slučajevi prijenosa tog izlučenog cjepnog virusa seronegativnim kontaktima cijepljenih osoba, bez izazivanja kliničkih simptoma.

Rotarix se mora primijeniti s oprezom u pojedinaca s imunodeficijentnim bliskim kontaktima, kao što su pojedinci s malignim bolestima ili koji su na neki drugi način imunokompromitirani ili pojedinci koji se liječe imunosupresivnim lijekovima.

Osobe koje su u kontaktu s nedavno cijepljenom djecom moraju provoditi mjere osobne higijene (npr. prati ruke nakon mijenjanja pelena).

Prilikom ciklusa primarne imunizacije znatno prijevremeno rođene dojenčadi (rođene ≤ 28. tjednu trudnoće), a osobito onih s anamnezom nezrelosti respiratornog sustava, mora se uzeti u obzir mogući rizik apneje te potreba za praćenjem respiratorne funkcije tijekom 48-72 sata.

S obzirom da je korist od cijepljenja u toj skupini dojenčadi visoka, cijepljenje se ne bi smjelo izostaviti ili odgađati.

Zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1).

Trenutno nije poznat opseg zaštite koju Rotarix može pružiti protiv drugih sojeva rotavirusa koji nisu cirkulirali u kliničkim studijama. Kliničke studije iz kojih su dobiveni podaci o djelotvornosti provedene su u Europi, Srednjoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji (vidjeti dio 5.1).

Rotarix ne pruža zaštitu od gastroenteritisa uzrokovanog drugim patogenima osim rotavirusa.

Nema dostupnih podataka o primjeni cjepiva Rotarix za profilaksu nakon izlaganja virusu.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Cjepivo sadrži saharozu i sorbitol kao pomoćne tvari. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoze-galaktoze ili insuficijencijom saharaze-izomaltaze ne bi smjeli primiti ovo cjepivo.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Rotarix se može primijeniti istodobno s bilo kojim od sljedećih monovalentnih ili kombiniranih cjepiva [uključujući šesterovalentna cjepiva (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cjepivom protiv difterije, tetanusa i cjelostaničnog pertusisa (DTPw), cjepivom protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa (DTPa), cjepivom protiv Haemophilus influenzae tip b (Hib), inaktiviranim cjepivom protiv poliomijelitisa (IPV), cjepivom protiv hepatitisa B (HBV), konjugiranim cjepivom protiv pneumokoka i konjugiranim cjepivom protiv meningokoka serološke skupine C. Kliničke studije su pokazale da nije bilo promjene imunološkog odgovora niti sigurnosnog profila primijenjenih cjepiva.

Istodobna primjena cjepiva Rotarix i oralnog cjepiva protiv poliomijelitisa (OPV) ne utječe na imunološki odgovor na antigene poliomijelitisa. Iako istodobna primjena OPV cjepiva može neznatno smanjiti imunološki odgovor na cjepivo protiv rotavirusa, klinička zaštita protiv teškog gastroenteritisa izazvanog rotavirusom je dokazano održana u kliničkom ispitivanju koje je uključivalo više od 4200 ispitanika koji su primali Rotarix istodobno s OPV-om.

Nema ograničenja u pogledu uzimanja hrane ili tekućine prije ili poslije cijepljenja dojenčeta.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Rotarix nije namijenjen primjeni u odraslih. Nema podataka o primjeni cjepiva Rotarix tijekom trudnoće i dojenja.

Na temelju dokaza prikupljenih u kliničkim ispitivanjima, dojenje ne smanjuje zaštitu protiv rotavirusnog gastroenteritisa koju pruža Rotarix. Stoga se tijekom ciklusa cijepljenja može nastaviti s dojenjem.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nije relevantno.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Niže opisan sigurnosni profil temelji se na podacima iz kliničkih ispitivanja koja su provedena bilo s liofiliziranom, bilo s tekućom formulacijom cjepiva Rotarix.

U ukupno četiri klinička ispitivanja, primijenjeno je oko 3800 doza tekuće formulacije cjepiva Rotarix u oko 1900 dojenčadi. Ta su ispitivanja pokazala da je sigurnosni profil tekuće formulacije usporediv s liofiliziranim formulacijom.

U ukupno dvadeset i tri klinička ispitivanja primijenjeno je oko 106 000 doza cjepiva Rotarix (liofilizirane ili tekuće formulacije) u oko 51 000 dojenčadi.

U tri placebom kontrolirana klinička ispitivanja (Finska, Indija i Bangladeš), u kojima je Rotarix primijenjen kao jedino cjepivo (rutinsko cijepljenje drugim pedijatrijskim cjepivima je bilo odloženo), incidencija i težina događaja kao što su proljev, povraćanje, gubitak apetita, vrućica, razdražljivost i kašalj/curenje nosa, prikupljenih poticanim prijavljivanjem (prikupljene kroz 8 dana nakon cijepljenja), nije se značajnije razlikovala u skupini koja je primila Rotarix u usporedbi sa skupinom koja je primila placebo. Nije zabilježena povećana incidencija ili težina tih događaja nakon druge doze.

U skupnoj analizi iz sedamnaest placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja (Europa, Sjeverna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika) uključujući ispitivanja u kojima je Rotarix bio primijenjen istodobno s drugim rutinskim pedijatrijskim cjepivima (vidjeti dio 4.5), za sljedeće nuspojave (prikupljene kroz 31 dan nakon cijepljenja), povezanost s cijepljenjem je ocijenjena kao moguća.

Tablični prikaz nuspojava

Prijavljene nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti:

Učestalosti su prijavljene kao:

Vrlo često (1/10)

Često (1/100 do <1/10)

Manje često (1/1000 do <1/100)

Rijetko (1/10 000 do <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

često

proljev

 

manje često

bolovi u abdomenu, flatulencija

 

vrlo rijetko

intususcepcija (vidjeti dio 4.4)

 

nije poznato*

hematohezija

 

nije poznato*

gastroenteritis s izlučivanjem cjepnog

 

 

virusa stolicom u dojenčadi s teškim

 

 

poremećajem kombinirane

 

 

imunodeficijencije

Poremećaji kože i potkožnog

manje često

dermatitis

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

često

razdražljivost

mjestu primjene

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

nije poznato*

apneja u znatno prijevremeno rođene

prsišta i sredoprsja

 

dojenčadi (≤ 28 tjedana trudnoće)

 

 

(vidjeti dio 4.4)

*Budući da su ovi događaji prijavljeni spontano, nije moguće pouzdano utvrditi njihovu učestalost.

Opis odabranih nuspojava

Intususcepcija

Podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti provedenih u nekoliko zemalja pokazuju da cjepiva protiv rotavirusa nose povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja. U tim zemljama zabilježeno je do 6 dodatnih slučajeva na 100 000 dojenčadi na osnovnu incidenciju od 25 odnosno 101 slučaja na 100 000 dojenčadi (mlađe od jedne godine) godišnje.

Postoje malobrojni dokazi o malom povećanju rizika nakon primjene druge doze.

Na temelju duljih razdoblja praćenja, ostaje nejasno utječu li cjepiva protiv rotavirusa na sveukupnu incidenciju intususcepcije (vidjeti dio 4.4).

Druge posebne populacije

Sigurnost primjene u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji, kod 670 prijevremeno rođene dojenčadi u gestacijskoj dobi od 27 do 36 tjedana starosti primijenjen je Rotarix, dok je njih 339 primilo placebo. Prva doza cjepiva je bila primijenjena u dobi od 6 tjedana nakon rođenja. Ozbiljni štetni događaji primijećeni su u 5,1% onih koji su primili Rotarix, u usporedbi s 6,8% onih koji su primili placebo. Slične stope ostalih štetnih događaja zabilježene su u onih koji su primili Rotarix i placebo. Nije bilo prijavljenih slučajeva intususcepcije.

Sigurnost primjene u dojenčadi s infekcijom virusom humane imunodeficijencije (HIV-om)

U kliničkoj studiji, kod 100 dojenčadi s HIV infekcijom primijenjen je Rotarix ili placebo. Sigurnosni profil je bio sličan između onih koji su primili Rotarix i placebo.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Prijavljeno je nekoliko slučajeva predoziranja. Općenito, profil prijavljenih štetnih događaja u tim slučajevima bio je sličan onima koji su zabilježeni nakon primjene preporučene doze cjepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepivo protiv rotavirusa, ATK oznaka: J07BH01

Zaštitna djelotvornost

U kliničkim je ispitivanjima pokazana djelotvornost protiv rotavirusnog gastroenteritisa uzrokovanog najčešćim genotipovima G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8]. Dodatno, pokazana je i djelotvornost prema manje čestim rotavirusnim genotipovima G8P[4](teški gastroenteritis) i G12P[6] (bilo koji oblik gastroenteritisa). Ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Kliničke studije provedene su u Europi, Latinskoj Americi, Africi i Aziji kako bi se procijenila zaštitna djelotvornost cjepiva Rotarix protiv bilo kojeg oblika i teškog rotavirusnog gastroenteritisa.

Težina gastroenteritisa je bila definirana prema dva različita kriterija:

- Vesikari ljestvica od 20 bodova, kojom se procjenjuje ukupna klinička slika rotavirusnog gastroenteritisa uzimajući u obzir težinu i trajanje proljeva i povraćanja, težinu vrućice i dehidracije kao i potrebu za liječenjem

ili

- klinička definicija slučaja temeljena na kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)

Klinička zaštita procjenjivana je u kohorti po protokolu za djelotvornost, koja je uključivala sve osobe u kohorti po protokolu sigurnosti koje su ušle u period praćenja djelotvornosti.

Zaštitna djelotvornost u Europi

Klinička studija provedena u Europi procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim europskim rasporedima cijepljenja (2, 3 mjeseca; 2, 4 mjeseca; 3, 4 mjeseca; 3, 5 mjeseci) u 4000 ispitanika.

Nakon dvije doze cjepiva Rotarix uočena zaštitna djelotvornost tijekom prve i druge godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

 

1. godina života

2. godina života

 

Rotarix N=2572

Rotarix N=2554

 

Placebo N=1302

Placebo N=1294

Djelotvornost cjepiva (%) prema bilo kojem obliku i teškom rotavirusnom gastroenteritisu

[95% CI]

Genotip

bilo koja težina

teški

bilo koja težina

teški

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sojevi s genotipom

88,2

96,5

75,7

87,5

P[8]

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Cirkulirajući sojevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusa

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva medicinsku pozornost

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

91,8

76,2

rotavirusa

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva hospitalizaciju

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

92,2

rotavirusa

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom ≥11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Djelotvornost cjepiva tijekom prve godine života progresivno raste s porastom težine bolesti, dosežući 100% (95% CI: 84.7;100) za rezultate ≥17 po Vesikariju.

Zaštitna djelotvornost u Latinskoj Americi

Klinička studija provedena u Latinskoj Americi procjenjivala je Rotarix u više od 20 000 osoba.

Težina gastroenteritisa (GE) definirana je prema kriterijima SZO. Zaštitna djelotvornost cjepiva protiv teškog rotavirusnog (RV) gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi i genotip specifična djelotvornost cjepiva nakon dvije doze cjepiva Rotarix prikazani su u sljedećoj tablici:

Genotip

Teški rotavirusni gastroenteritis†

Teški rotavirusni gastroenteritis†

 

(1. godina života)

(2. godina života)

 

Rotarix N=9009

Rotarix N=7175

 

Placebo N=8858

Placebo N=7062

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI ]

[95% CI ]

Svi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7;92,4]

[66,4;87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1;98,4]

[34,5;89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3;99,7]

[<0,0;97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0;99,2]

[0,7;88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7;98,9]

[72,9;95,3]

Sojevi s

90,9

79,5

genotipom P[8]

[79,2;96,8]

[67,0;87,9]

† Teški rotavirusni gastroenteritis je bio definiran kao epizoda proljeva s ili bez povraćanja koja je zahtijevala hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (SZO kriteriji)

*Nije statistički značajno (p 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

#Broj slučajeva na kojima se temeljila procjena djelotvornosti protiv G4P[8] bio je vrlo malen (1 slučaj u Rotarix skupini i 2 slučaja u placebo skupini)

Skupna analiza pet ispitivanja djelotvornosti*, pokazala je djelotvornost od 71,4% (95% CI:20,1;91,1) protiv teškog rotavirusnog gastroenteritisa (Vesikari rezultat 11) uzrokovanog rotavirusom genotipa

G2P[4] tijekom prve godine života.

* Točkovna procjena i intervali pouzdanosti u tim ispitivanjima bili su: 100% (95% CI: -1,858,0;100), 100% (95% CI: 21,1;100), 45,4% (95% CI: -81,5;86,6), 74,7 (95% CI :-386,2;99,6). Za preostalo ispitivanje točkovna procjena nije raspoloživa.

Zaštitna djelotvornost u Africi

Klinička studija provedena u Africi (Rotarix: N = 2974; placebo: N = 1443) procjenjivala je Rotarix primijenjen u dobi od približno 10 i 14 tjedana (2 doze) ili 6, 10 i 14 tjedana (3 doze). Djelotvornost cjepiva protiv teških rotavirusnih gastroenteritisa tijekom prve godine života iznosila je 61,2% (95% CI: 44,0;73,2). Zaštitna djelotvornost (zbirne doze) opažena za bilo koji oblik, odnosno teški oblik rotavirusnog gastroenteritisa je prikazana u sljedećoj tablici:

Genotip

Bilo koji oblik rotavirusnog

Teški oblik rotavirusnog

 

gastroenteritisa

gastroenteritisa†

 

Rotarix N=2974

Rotarix N=2974

 

Placebo N=1443

Placebo N=1443

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI]

[95% CI]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0,0;83,7]

[<0,0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0,0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0,0;72,3]

[<0,0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0,0; 82,2]

Sojevi s P[4]

39,3

70,9

genotipom

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sojevi s P[6]

46,6

55,2*

genotipom

[9,4;68,4]

[<0,0;81,3]

Sojevi s P[8]

61,0

59,1

genotipom

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

†Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom 11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Postojana djelotvornost do 3. godine života u Aziji

Klinička studija provedena u Aziji (Hong Kong, Singapur i Tajvan), (ukupna procjepljena kohorta: Rotarix: N = 5359; placebo: N = 5349), procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim rasporedima cijepljenja (2, 4 mjeseca starosti; 3, 4 mjeseca starosti).

Tijekom prve godine, značajno manje osoba u Rotarix skupini je prijavilo teški rotavirusni gastroenteritis uzrokovan cirkulirajućim divljim sojem RV u odnosu na placebo skupinu, od 2. tjedna nakon druge doze sve do kraja 1. godine života (0,0% nasuprot 0,3%), s djelotvornosti cjepiva od 100% (95% CI: 72,2; 100).

Zaštitna djelotvornost cjepiva opažena protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa nakon dvije doze cjepiva Rotarix, do kraja 2. godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

Djelotvornost do 2. godine života

Rotarix N= 5263

Placebo N= 5256

Djelotvornost cjepiva (%) protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa (95% CI)

Genotip

Teški oblik†

G1P[8]

(80,8;100)

G2P[4]

100* (<0,0;100)

G3P[8]

94,5 (64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sojevi s P[8] genotipom

95,8

(83,8;99,5)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

96,1

(85,1;99,5)

Djelotvornost cjepiva (%) protiv rotavirusnog gastroenteritisa koji zahtijeva hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (95% CI)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

94,2 (82,2;98,8)

† Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom >11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Tijekom treće godine života, nije bilo slučajeva teškog RV gastroenteritisa u Rotarix skupini (N=4222) u odnosu na 13 (0,3%) u placebo skupini (N=4185). Djelotvornost cjepiva je iznosila 100% (95% CI: 67,5; 100). Teški slučajevi RV gastroenteritisa bili su posljedica infekcije RV sojevima G1P[8], G2P[4], G3P[8] i G9P[8]. Incidencija teških RV gastroenteritisa povezanih s pojedinim genotipovima je bila premala da bi dozvoljavala izračun djelotvornosti. Djelotvornost cjepiva protiv teškog RV gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju iznosila je 100% (95% CI: 72,4; 100).

Imunološki odgovor

Imunološki mehanizam kojim Rotarix štiti protiv rotavirusnog gastroenteritisa nije u potpunosti razjašnjen. Nije ustanovljen odnos između odgovora protutijela na cijepljenje protiv rotavirusa i zaštite protiv rotavirusnog gastroenteritisa.

U sljedećoj tablici prikazan je postotak osoba koje su inicijalno bile seronegativne na rotavirus (titar IgA protutijela <20 U/ml) (ELISA), a koji su jedan do dva mjeseca nakon druge doze cjepiva ili

placeba imali titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu ≥20 U/ml, što je zabilježeno u različitim studijama.

Raspored

Studije

 

Cjepivo

 

Placebo

cijepljenja

provedene u

 

 

 

 

 

 

N

% 20 U/ml

N

% 20 U/ml

 

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

2, 3 mjeseca

Francuska,

82,8

8,7

 

Njemačka

 

[77,5;87,4]

 

[4,4;15,0]

2, 4 mjeseca

Španjolska

85,5

12,4

 

 

 

[79,6;90,2]

 

[6,3;21,0]

3, 5 mjeseca

Finska,

94,4

3,5

 

Italija

 

[90,0;97,3]

 

[1,0;8,7]

3, 4 mjeseca

Republika

84,6

2,2

 

Češka

 

[78,5;89,5]

 

[0,3;7,8]

2, 3 do 4

Latinska

77,9%

15,1%

mjeseca

Amerika; 11

 

[73,8;81,6]

 

[11,7;19,0]

 

država

 

 

 

 

10, 14 tjedana

Južna Afrika,

58,4

22,5

i 6, 10, 14

Malawi

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

tjedana

 

 

 

 

 

(zbirno)

 

 

 

 

 

Imunološki odgovor u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji provedenoj u prijevremeno rođenoj dojenčadi, rođenoj s najmanje 27 tjedana gestacijske dobi, imunogenost cjepiva Rotarix je bila procjenjivana u podskupini od 147 ispitanika, te je pokazala da je Rotarix imunogeničan u ovoj populaciji; 85,7% (95% CI: 79,0; 90,9) ispitanika

ostvarilo je titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu ≥20 U/ml (ELISA) jedan mjesec nakon druge doze cjepiva.

Učinkovitost

U opservacijskim ispitivanjima dokazana je učinkovitost cjepiva protiv teškog gastroenteritisa koji vodi do hospitalizacije, uzrokovanog čestim genotipovima rotavirusa G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8], kao i manje čestim genotipovima rotavirusa G9P[4] i G9P[6]. Svi ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Učinkovitost nakon 2 doze u prevenciji RVGE koji vodi do hospitalizacije

Zemlje

Raspon dobi

N(1)

Sojevi

Učinkovitost

Period

 

(slučajevi/kontrole)

 

% [95% CI]

 

 

 

 

 

 

Države s visokim prihodima

 

Belgija

<4 god

160/198

Svi

90 [81; 95]

2008-2010(2)

3-11 m

 

 

91 [75; 97]

 

<4 god

41/53

G1P[8]

95 [78; 99]

 

<4 god

80/103

G2P[4]

85 [64; 94]

 

3-11 m

 

 

83 [11; 96] (3)

 

<4 god

12/13

G3P[8]

87* [<0;98](3)

 

< 4 god

16/17

G4P[8]

90 [19;99] (3)

Singapur

<5 god

136/272

Svi

84 [32;96]

2008-2010(2)

 

89/89

G1P[8]

91 [30;99]

 

 

Tajvan

< 3 god

275/1623(4)

Svi

92 [75;98]

2009-2011

 

 

G1P[8]

95 [69;100]

SAD

< 2 god

85/1062(5)

Svi

85 [73;92]

2010-2011

 

 

G1P[8]

88 [68;95]

 

 

 

G2P[4]

88 [68;95]

 

8-11 m

 

Svi

89 [48;98]

SAD

<5 god

74/255(4)

G3P[8]

68 [34;85]

2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Države sa srednjim prihodima

 

Bolivija

< 3 god

300/974

Svi

77 [65;84](6)

2010-2011

6-11 m

 

 

77 [51;89]

 

< 3 god

 

G9P[8]

85 [69;93]

 

6-11 m

 

 

90 [65;97]

 

< 3 god

 

G3P[8]

93 [70;98]

 

 

 

G2P[4]

69 [14;89]

 

 

 

G9P[6]

87 [19;98]

Brazil

<2 god

115/1481

Svi

72 [44;85](6)

2008-2011

 

 

 

G1P[8]

89 [78;95]

 

 

 

 

G2P[4]

76 [64;84]

Brazil

< 3 god

249/249 (5)

 

Svi

76 [58; 86]

2008-2009(2)

3-11 m

 

 

 

96 [68; 99]

 

< 3 god

222/222 (5)

 

G2P[4]

75 [57; 86]

 

3-11 m

 

 

 

95 [66; 99] (3)

Salvador

< 2 god

251/770 (5)

 

Svi

76 [64;84] (6)

2007-2009

6-11 m

 

 

 

83 [68;91]

Guatemala

< 4 god

ND(7)

Svi

63 [23;82]

2012-2013

 

9/17(5)

 

 

 

Meksiko

< 2 god

 

G9P[4]

94 [16;100]

 

Države s malim prihodima

 

 

 

 

 

 

Malawi

< 2 god

81/234(5)

 

Svi

63 [23;83]

2012-2014

 

 

 

 

 

m: mjeseci

 

 

 

 

 

god: godina

 

 

 

 

 

* nije statistički značajno (P ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom.

(1)Dan je broj potpuno cijepljenih (2 doze) i necijepljenih slučajeva i kontrola.

(2)studije koje je sponzorirao GSK

(3)podaci iz post-hoc analize

(4)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike (procjene za Tajvan su računate koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike i bolničke kontrolne sudionike bez proljeva).

(5)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći susjedne kontrole.

(6)u ispitanika koji nisu dovršili ciklus cijepljenja, učinkovitost nakon jedne doze je bila od 51% (95% CI: 26;67, Salvador) do 60% (95% CI: 37;75, Brazil).

(7)ND: nije dostupno. Procjena učinkovitosti cjepiva se temelji na 41 potpuno cjepljenom slučaju i 175 potpuno

cijepljenih kontrola.

Utjecaj na mortalitet§

Ispitivanja utjecaja cjepiva Rotarix provedena u Panami, Brazilu i Meksiku pokazala su smanjenje mortaliteta zbog proljeva bilo kojeg uzroka u rasponu od 17% do 73% u djece mlađe od 5 godina, unutar 2 do 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

Utjecaj na hospitalizaciju§

U retrospektivnom ispitivanju baze podataka provedenom u Belgiji, u djece u dobi od 5 godina i mlađe, direktni i indirektni utjecaj cijepljenja cjepivom Rotarix na hospitalizaciju povezanu s rotavirusom bio je u rasponu od 64% (95% CI: 49;76) do 80% (95% CI: 77;83) dvije godine nakon uvođenja cjepiva. Slična ispitivanja u Armeniji, Australiji, Brazilu, Kanadi, Salvadoru i Zambiji su pokazala smanjenje od 45% do 93% između 2 i 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

Uz to, devet ispitivanja utjecaja na hospitalizaciju zbog proljeva bilo kojeg uzroka provedena u Africi i

Južnoj Americi pokazala su smanjenje od 14% do 57% između 2 i 5 godina nakon uvođenja cjepiva.

§NAPOMENA: namjena ispitivanja utjecaja je ustanoviti vremensku, a ne uzročnu povezanost između bolesti i cijepljenja. Prirodne promjene incidencije bolesti mogu utjecati na zapaženi vremenski učinak.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak saharoza dekstran sorbitol aminokiseline

Dulbeccova modificirana Eagleova podloga (DMEM)

Otapalo

kalcijev karbonat ksantanska guma sterilna voda

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon rekonstitucije:

Nakon rekonstitucije cjepivo treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja do primjene ne smije biti duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 25°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka, vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

1 doza praška u staklenom spremniku (staklo tipa I) sa čepom (butil guma)

1 ml otapala u oralnom aplikatoru (staklo tipa I) sa čepom klipa i zaštitnim zatvaračem vrha (butil guma).

Nastavak za prijenos pri rekonstituciji (1/dozi) u sljedećim veličinama pakiranja:

pakiranje s 1 staklenim spremnikom s praškom i 1 oralnim aplikatorom s otapalom

pakiranje s 5 staklenih spremnika s praškom i 5 oralnih aplikatora s otapalom

pakiranje s 10 staklenih spremnika s praškom i 10 oralnih aplikatora s otapalom

pakiranje s 25 staklenih spremnika s praškom i 25 oralnih aplikatora s otapalom

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije rekonstitucije:

Tijekom čuvanja se u oralnom aplikatoru s otapalom pojavi bijeli talog i bistri supernatant. Prije rekonstitucije otapalo treba vizualno provjeriti kako bi se uočile eventualne strane čestice i/ili neuobičajeni fizički izgled.

Nakon rekonstitucije:

Rekonstituirano cjepivo je nešto mutnije nego otapalo i mliječnobijele je boje.

I rekonstituirano cjepivo treba prije primjene vizualno provjeriti kako bi se uočile eventualne strane čestice i/ili neuobičajeni fizički izgled. U slučaju uočavanja takvih promjena, cjepivo treba baciti.

Neiskorišten lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za rekonstituciju i primjenu cjepiva:

Nastavak za prijenos

Stakleni spremnik

Oralni aplikator

Zatvarač vrha oralnog aplikatora

4. Skinite zaštitni zatvarač s vrha oralnog aplikatora

8. Uvucite cjelokupnu mješavinu nazad u oralni aplikator

1. Skinite plastični pokrov sa staklenog spremnika s praškom

5. Spojite oralni aplikator u nastavak za prijenos i čvrsto ga utisnite

9. Skinite oralni aplikator s nastavka za prijenos

2. Na stakleni spremnik stavite nastavak za prijenos i utisnite ga u spremnik. Provjerite je li dobro i čvrsto namješten

6. Istisnite cijeli sadržaj oralnog aplikatora u stakleni spremnik s praškom

10. Ovo je cjepivo samo za peroralnu primjenu. Dijete treba namjestiti u polusjedeći položaj. Peroralno primijenite cjelokupni sadržaj oralnog aplikatora (istiskujući cjelokupni sadržaj oralnog aplikatora uz unutarnju stranu obraza)

3. Snažno protresite oralni aplikator u kojem je otapalo. Protresena suspenzija izgledat će kao mutna tekućina s bijelim talogom koji se polako taloži

7. Dok je oralni aplikator još spojen, protresite stakleni spremnik i provjerite je li se prašak u potpunosti suspendirao. Rekonstituirano cjepivo bit će mutnije od samog otapala. Takav izgled je normalan

11. Nemojte injicirati.

Ako se rekonstituirano cjepivo ne primjenjuje odmah, vratite zaštitni zatvarač na vrh oralnog aplikatora. Oralni aplikator koji sadrži rekonstituirano cjepivo treba ponovno nježno protresti prije oralne primjene. Ne smije se injicirati.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/330/001

EU/1/05/330/002

EU/1/05/330/003

EU/1/05/330/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 2006.

Datum posljednje obnove: 14 siječnja 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

1.NAZIV LIJEKA

Rotarix oralna suspenzija u napunjenom oralnom aplikatoru

Cjepivo protiv rotavirusa, živo

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (1,5 ml) sadrži:

 

Humani rotavirus soj RIX4414 (živi, atenuirani)*

ne manje od 106,0 CCID50

*proizveden na Vero stanicama

 

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

 

Cjepivo sadrži 1073 mg saharoze (vidjeti dio 4.4).

 

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Oralna suspenzija.

Rotarix je bistra i bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Rotarix je indiciran za aktivnu imunizaciju dojenčadi u dobi od 6. do 24. tjedna za prevenciju gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusom (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Primjena cjepiva Rotarix mora se temeljiti na službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Ciklus cijepljenja sastoji se od dvije doze. Prvu dozu moguće je primijeniti od navršenih 6 tjedana života. Razmak između doza mora biti najmanje 4 tjedna. Ciklus cijepljenja preporučljivo je dovršiti prije navršenih 16 tjedana života, ali on se mora dovršiti do dobi od 24 tjedna.

Isti režim doziranja cjepiva Rotarix se može primijeniti i kod prijevremeno rođene dojenčadi rođene nakon najmanje 27. tjedna gestacijske dobi (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

U kliničkim ispitivanjima rijetko je zabilježeno pljuvanje ili regurgitacija cjepiva i u takvim slučajevima nije se davala zamjenska doza. Međutim, u malo vjerojatnom slučaju da dojenče ispljune ili regurgitira većinu doze cjepiva, može se dati jedna zamjenska doza tijekom istog posjeta liječniku.

Preporučuje se da dojenče koje primi prvu dozu cjepiva Rotarix dovrši 2-dozni režim cijepljenja cjepivom Rotarix. Nema podataka o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti kad se u prvoj dozi primjenjuje Rotarix, a neko drugo cjepivo protiv rotavirusa u drugoj dozi ili obrnuto.

Pedijatrijska populacija

Rotarix se ne smije primjenjivati u djece starije od 24 tjedna života.

Način primjene

Rotarix se primjenjuje isključivo peroralno.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Za uputu o primjeni lijeka, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost nakon prethodne primjene cjepiva protiv rotavirusa.

Anamneza intususcepcije.

Osobe s neliječenom kongenitalnom malformacijom gastrointestinalnog trakta koja bi mogla biti predispozicija za intususcepciju.

Osobe s teškim poremećajem kombinirane imunodeficijencije (SCID, od engl. Severe Combined Immunodeficiency) (vidjeti dio 4.8).

Primjenu cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje boluju od teže akutne bolesti praćene vrućicom. Prisustvo manje infekcije nije kontraindikacija za imunizaciju.

Primjenu cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje imaju proljev ili povraćaju.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Dobra klinička praksa nalaže da prije cijepljenja treba provjeriti anamnezu, posebice u vezi kontraindikacija te obaviti klinički pregled.

Nema podataka o sigurnosti i djelotvornosti cjepiva Rotarix u dojenčadi s gastrointestinalnim bolestima ili zaostajanjem u rastu. U takve dojenčadi može se uz oprez razmotriti primjena cjepiva Rotarix, kad prema mišljenju liječnika uskraćivanje cijepljenja predstavlja veći rizik.

Iz predostrožnosti, zdravstveni djelatnici moraju pratiti pojavu bilo kojih simptoma koji bi upućivali na pojavu intususcepcije (jaka bol u abdomenu, neprestano povraćanje, pojava krvi u stolici, nadutost abdomena i/ili visoka vrućica) jer podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti ukazuju na povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja protiv rotavirusa (vidjeti dio 4.8). Roditelje/staratelje se mora savjetovati da odmah prijave liječniku pojavu navedenih simptoma.

Za osobe s predispozicijom intususcepcije, vidjeti dio 4.3.

Ne očekuje se utjecaj asimptomatskih i blažih simptomatskih HIV infekcija na sigurnost i djelotvornost cjepiva Rotarix. Klinička studija na ograničenom broju HIV pozitivne dojenčadi bez simptoma ili s blažim simptomima pokazala je da ne postoje očiti problemi sa sigurnošću primjene

(vidjeti dio 4.8).

Primjenu cjepiva Rotarix u dojenčadi za koju se zna ili sumnja na imunodeficijenciju potrebno je temeljiti na pažljivom razmatranju mogućih koristi i rizika.

Poznato je da nakon cijepljenja dolazi do izlučivanja cjepnog virusa u stolici, s vrhuncem izlučivanja oko 7-og dana. Djelići virusnog antigena otkriveni ELISA testom nađeni su u 50% uzoraka stolica nakon prve doze liofiliziranog oblika cjepiva Rotarix i u 4% uzoraka stolica nakon druge doze. Kad su ti uzorci testirani na prisutnost živog soja virusa, samo ih je 17% bilo pozitivno. U dva usporedna kontrolirana ispitivanja, izlučivanje virusa stolicom nakon cijepljenja s tekućim oblikom cjepiva

Rotarix je bilo usporedivo onom zamijećenim nakon cijepljenja s liofiliziranim oblikom cjepiva Rotarix.

Zabilježeni su slučajevi prijenosa tog izlučenog cjepnog virusa seronegativnim kontaktima cijepljenih osoba, bez izazivanja kliničkih simptoma.

Rotarix se mora primijeniti s oprezom u pojedinaca s imunodeficijentnim bliskim kontaktima, kao što su pojedinci s malignim bolestima ili koji su na neki drugi način imunokompromitirani ili pojedinci koji se liječe imunosupresivnim lijekovima.

Osobe koje su u kontaktu s nedavno cijepljenom djecom moraju provoditi mjere osobne higijene (npr. prati ruke nakon mijenjanja pelena).

Prilikom ciklusa primarne imunizacije znatno prijevremeno rođene dojenčadi (rođene ≤ 28. tjednu trudnoće), a osobito onih s anamnezom nezrelosti respiratornog sustava, mora se uzeti u obzir mogući rizik apneje te potreba za praćenjem respiratorne funkcije tijekom 48-72 sata.

S obzirom da je korist od cijepljenja u toj skupini dojenčadi visoka, cijepljenje se ne bi smjelo izostaviti ili odgađati.

Zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1).

Trenutno nije poznato opseg zaštite koju Rotarix može pružiti protiv drugih sojeva rotavirusa koji nisu cirkulirali u kliničkim studijama. Kliničke studije iz kojih su dobiveni podaci o djelotvornosti provedene su u Europi, Srednjoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji (vidjeti dio 5.1).

Rotarix ne pruža zaštitu od gastroenteritisa uzrokovanog drugim patogenima osim rotavirusa.

Nema dostupnih podataka o primjeni cjepiva Rotarix za profilaksu nakon izlaganja virusu.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Cjepivo sadrži saharozu kao pomoćnu tvar. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoze-galaktoze ili insuficijencijom saharaze-izomaltaze ne bi smjeli primiti ovo cjepivo.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Rotarix se može primijeniti istodobno s bilo kojim od sljedećih monovalentnih ili kombiniranih cjepiva [uključujući šesterovalentna cjepiva (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cjepivom protiv difterije, tetanusa i cjelostaničnog pertusisa (DTPw), cjepivom protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa, (DTPa), cjepivom protiv Haemophilus influenzae tip b (Hib), inaktiviranim cjepivom protiv poliomijelitisa (IPV), cjepivom protiv hepatitisa B (HBV), konjugiranim cjepivom protiv pneumokoka i konjugiranim cjepivom protiv meningokoka serološke skupine C. Kliničke studije su pokazale da nije bilo promjene imunološkog odgovora niti sigurnosnog profila primijenjenih cjepiva.

Istodobna primjena cjepiva Rotarix i oralnog cjepiva protiv poliomijelitisa (OPV) ne utječe na imunološki odgovor na antigene poliomijelitisa. Iako istodobna primjena OPV cjepiva može neznatno smanjiti imunološki odgovor na cjepivo protiv rotavirusa, klinička zaštita protiv teškog gastroenteritisa izazvanog rotavirusom je dokazano održana u kliničkom ispitivanju koje je uključivalo više od 4200 ispitanika koji su primali Rotarix istodobno s OPV-om.

Nema ograničenja u pogledu uzimanja hrane ili tekućine prije ili poslije cijepljenja dojenčeta.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Rotarix nije namijenjen primjeni u odraslih. Nema podataka o primjeni cjepiva Rotarix tijekom trudnoće i dojenja.

Na temelju dokaza prikupljenih u kliničkim ispitivanjima, dojenje ne smanjuje zaštitu protiv rotavirusnog gastroenteritisa koju pruža Rotarix. Stoga se tijekom ciklusa cijepljenja može nastaviti s dojenjem.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nije relevantno.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Niže opisan sigurnosni profil temelji se na podacima iz kliničkih ispitivanja koja su provedena bilo s liofiliziranom, bilo s tekućom formulacijom cjepiva Rotarix.

U ukupno četiri klinička ispitivanja, primijenjeno je oko 3800 doza tekuće formulacije cjepiva Rotarix u oko 1900 dojenčadi. Ta su ispitivanja pokazala da je sigurnosni profil tekuće formulacije usporediv s liofiliziranom formulacijom.

U ukupno dvadeset i tri klinička ispitivanja primijenjeno je oko 106 000 doza cjepiva Rotarix (liofilizirane ili tekuće formulacije) u oko 51 000 dojenčadi.

U tri placebom kontrolirana klinička ispitivanja (Finska, Indija i Bangladeš), u kojima je Rotarix primijenjen kao jedino cjepivo (rutinsko cijepljenje drugim pedijatrijskim cjepivima je bilo odloženo), incidencija i težina događaja kao što su proljev, povraćanje, gubitak apetita, vrućica, razdražljivost i kašalj/curenje nosa, prikupljenih poticanim prijavljivanjem (prikupljene kroz 8 dana nakon cijepljenja), nije se značajnije razlikovala u skupini koja je primila Rotarix u usporedbi sa skupinom koja je primila placebo. Nije zabilježena povećana incidencija ili težina tih događaja nakon druge doze.

U skupnoj analizi iz sedamnaest placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja (Europa, Sjeverna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika) uključujući ispitivanja u kojima je Rotarix bio primijenjen istodobno s drugim rutinskim pedijatrijskim cjepivima (vidjeti dio 4.5), za sljedeće nuspojave (prikupljene kroz 31 dan nakon cijepljenja), povezanost s cijepljenjem je ocijenjena kao moguća.

Tablični prikaz nuspojava

Prijavljene nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti:

Učestalosti su prijavljene kao:

Vrlo često (1/10)

Često (1/100 do <1/10)

Manje često (1/1000 do <1/100) Rijetko (1/10 000 do <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

često

proljev

 

manje često

bolovi u abdomenu, flatulencija

 

vrlo rijetko

intususcepcija (vidjeti dio 4.4)

 

nije poznato*

hematohezija

 

nije poznato*

gastroenteritis s izlučivanjem

 

 

cjepnog virusa stolicom u dojenčadi

 

 

s teškim poremećajem kombinirane

 

 

imunodeficijencije

Poremećaji kože i potkožnog

manje često

dermatitis

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

često

razdražljivost

mjestu primjene

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

nije poznato*

apneja u znatno prijevremeno rođene

prsišta i sredoprsja

 

dojenčadi (≤ 28 tjedana trudnoće)

 

 

(vidjeti dio 4.4)

*Budući da su ovi događaji prijavljeni spontano, nije moguće pouzdano utvrditi njihovu učestalost.

Opis odabranih nuspojava

Intususcepcija

Podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti provedenih u nekoliko zemalja pokazuju da cjepiva protiv rotavirusa nose povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja. U tim zemljama zabilježeno je do 6 dodatnih slučajeva na 100 000 dojenčadi na osnovnu incidenciju od 25 odnosno 101 slučaja na 100 000 dojenčadi (mlađe od jedne godine) godišnje.

Postoje malobrojni dokazi o malom povećanju rizika nakon primjene druge doze.

Na temelju duljih razdoblja praćenja, ostaje nejasno utječu li cjepiva protiv rotavirusa na sveukupnu incidenciju intususcepcije (vidjeti dio 4.4).

Druge posebne populacije

Sigurnost primjene u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji, kod 670 prijevremeno rođene dojenčadi nedonoščadi u gestacijskoj dobi od 27 do 36 tjedana starosti primijenjen je Rotarix, dok je njih 339 primilo placebo. Prva doza cjepiva je bila primijenjena u dobi od 6 tjedana nakon rođenja. Ozbiljni štetni događaji primijećeni su u 5,1% onih koji su primili Rotarix, u usporedbi s 6,8% onih koji su primili placebo. Slične stope ostalih štetnih događaja zabilježene su u onih koji su primili Rotarix i placebo. Nije bilo prijavljenih slučajeva intususcepcije.

Sigurnost primjene u dojenčadi s infekcijom virusom humane imunodeficijencije (HIV-om)

U kliničkoj studiji, kod 100 dojenčadi s HIV infekcijom primilo je liofilizirani oblik cjepiva Rotarix ili placebo. Sigurnosni profil je bio sličan između onih koji su primili Rotarix i placebo.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Prijavljeno je nekoliko slučajeva predoziranja. Općenito, profil prijavljenih štetnih događaja u tim slučajevima bio je sličan onima koji su zabilježeni nakon primjene preporučene doze cjepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepivo protiv rotavirusa, ATK oznaka: J07BH01

Zaštitna djelotvornost liofiliziranog oblika

U kliničkim je ispitivanjima pokazana djelotvornost u protiv rotavirusnog gastroenteritisa uzrokovanog najčešćim genotipovima G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8]. Dodatno, pokazana je i djelotvornost prema manje čestim rotavirusnim genotipovima G8P[4](teški gastroenteritis) i G12P[6] (bilo koji oblik gastroenteritisa). Ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Kliničke studije provedene su u Europi, Latinskoj Americi, Africi i Aziji kako bi se procijenila zaštitna djelotvornost cjepiva Rotarix protiv bilo kojeg oblika i teškog rotavirusnog gastroenteritisa.

Težina gastroenteritisa je bila definirana prema dva različita kriterija:

-Vesikari ljestvica od 20 bodova, kojom se procjenjuje ukupna klinička slika rotavirusnog gastroenteritisa uzimajući i obzir težinu i trajanje proljeva i povraćanja, težinu vrućice i dehidracije

kao i potrebu za liječenjem ili

- klinička definicija slučaja temeljena na kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)

Klinička zaštita procjenjivana je u kohorti po protokolu za djelotvornost, koja je uključivala sve osobe u kohorti po protokolu sigurnosti koje su ušle u period praćenja djelotvornosti.

Zaštitna djelotvornost u Europi

Klinička studija provedena u Europi procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim europskim rasporedima cijepljenja (2, 3 mjeseca; 2, 4 mjeseca; 3, 4 mjeseca; 3, 5 mjeseci) u 4000 ispitanika. Nakon dvije doza cjepiva Rotarix uočena zaštitna djelotvornost tijekom prve i druge godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

 

1. godina života

2. godina života

 

Rotarix N=2572

Rotarix N=2554

 

Placebo N=1302

Placebo N=1294

Djelotvornost cjepiva (%) prema bilo kojem obliku i teškom rotavirusnom gastroenteritisu

[95% CI]

Genotip

bilo koja

teški

bilo koja

teški

 

težina

 

težina

 

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sojevi s genotipom

88,2

96,5

75,7

87,5

P[8]

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Cirkulirajući sojevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusa

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva medicinsku pozornost

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

91,8

76,2

rotavirusa

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva hospitalizaciju

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

92,2

rotavirusa

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom ≥11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Djelotvornost cjepiva tijekom prve godine života progresivno raste s porastom težine bolesti, dosežući 100% (95% CI: 84.7;100) za rezultate ≥17 po Vesikariju.

Zaštitna djelotvornost u Latinskoj Americi

Klinička studija provedena u Latinskoj Americi procjenjivala je Rotarix u više od 20 000 osoba.

Težina gastroenteritisa (GE) definirana je prema kriterijima SZO. Zaštitna djelotvornost cjepiva protiv teškog rotavirusnog (RV) gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi i genotip specifična djelotvornost cjepiva nakon dvije doze cjepiva Rotarix prikazani su u sljedećoj tablici:

Genotip

Teški rotavirusni

Teški rotavirusni

 

gastroenteritis† (1. godina

gastroenteritis† (2. godina

 

života)

života)

 

Rotarix N=9009

Rotarix N=7175

 

Placebo N=8858

Placebo N=7062

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI ]

[95% CI ]

Svi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7;92,4]

[66,4;87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1;98,4]

[34,5;89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3;99,7]

[<0,0;97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0;99,2]

[0,7;88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7;98,9]

[72,9;95,3]

Sojevi s

90,9

79,5

genotipom P[8]

[79,2;96,8]

[67,0;87,9]

† Teški rotavirusni gastroenteritis je bio definiran kao epizoda proljeva s ili bez povraćanja koja je zahtijevala hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (SZO kriteriji)

* Nije statistički značajno (p 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

# Broj slučajeva na kojima se temeljila procjena djelotvornosti protiv G4P[8] bio je vrlo malen (1 slučaj u Rotarix skupini i 2 slučaja u placebo skupini)

Skupna analiza pet ispitivanja djelotvornosti*, pokazala je djelotvornost od 71,4% (95% CI:20,1;91,1)

protiv teškog rotavirusnog gastroenteritisa (Vesikari rezultat 11) uzrokovanog rotavirusom genotipa

G2P[4] tijekom prve godine života.

* Točkovna procjena i intervali pouzdanosti u tim ispitivanjima bili su: 100% (95% CI: -1858,0;100), 100% (95% CI: 21,1;100), 45,4% (95% CI: -81,5;86,6), 74,7 (95% CI :-386,2;99,6). Za preostalo ispitivanje točkovna procjena nije raspoloživa.

Zaštitna djelotvornost u Africi

Klinička studija provedena u Africi (Rotarix: N = 2974; placebo: N = 1443) procjenjivala je Rotarix primijenjen u dobi od približno 10 i 14 tjedana (2 doze) ili 6, 10 i 14 tjedana (3 doze). Djelotvornost cjepiva protiv teških rotavirusnih gastroenteritisa tijekom prve godine života iznosila je 61,2% (95% CI: 44,0;73,2). Zaštitna djelotvornost (zbirne doze) opažena za bilo koji oblik, odnosno teški oblik rotavirusnog gastroenteritisa je prikazana u sljedećoj tablici:

Genotip

Bilo koji oblik rotavirusnog

Teški oblik rotavirusnog

 

gastroenteritisa

gastroenteritisa†

 

Rotarix N=2974

Rotarix N=2974

 

Placebo N=1443

Placebo N=1443

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI]

[95% CI]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0,0;83,7]

[<0,0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0,0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0,0;72,3]

[<0,0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0,0; 82,2]

Sojevi s P[4]

39,3

70,9

genotipom

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sojevi s P[6]

46,6

55,2*

genotipom

[9,4;68,4]

[<0,0;81,3]

Sojevi s P[8]

61,0

59,1

genotipom

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

†Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom 11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Postojana djelotvornost do 3. godine života u Aziji

Klinička studija provedena u Aziji (Hong Kong, Singapur i Tajvan), (ukupna procjepljena kohorta: Rotarix: N = 5359; placebo: N = 5349), procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim rasporedima cijepljenja (2, 4 mjeseca starosti; 3, 4 mjeseca starosti).

Tijekom prve godine, značajno manje osoba u Rotarix skupini je prijavilo teški rotavirusni gastroenteritis uzrokovan cirkulirajućim divljim sojem RV u odnosu na placebo skupinu, od 2. tjedna nakon druge doze sve do kraja 1. godine života (0,0% nasuprot 0,3%), s djelotvornosti cjepiva od 100% (95% CI: 72,2; 100).

Zaštitna djelotvornost cjepiva opažena protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa nakon dvije doze cjepiva Rotarix, do kraja 2. godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

Djelotvornost do 2. godine života

Rotarix N= 5263

Placebo N= 5256

Djelotvornost cjepiva (%) protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa (95% CI)

Genotip

Teški oblik†

G1P[8]

(80,8;100)

G2P[4]

100* (<0,0;100)

G3P[8]

94,5

(64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sojevi s P[8] genotipom

95,8

(83,8;99,5)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

96,1

(85,1;99,5)

Djelotvornost cjepiva (%) protiv rotavirusnog gastroenteritisa koji zahtijeva hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (95% CI)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

94,2 (82,2;98,8)

† Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom >11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Tijekom treće godine života, nije bilo slučajeva teškog RV gastroenteritisa u Rotarix skupini (N=4222) u odnosu na 13 (0,3%) u placebo skupini (N=4185). Djelotvornost cjepiva je iznosila 100% (95% CI: 67,5; 100). Teški slučajevi RV gastroenteritisa bili su posljedica infekcije RV sojevima G1P[8], G2P[4], G3P[8] i G9P[8]. Incidencija teških RV gastroenteritisa povezanih s pojedinim genotipovima je bila premala da bi dozvoljavala izračun djelotvornosti. Djelotvornost cjepiva protiv teškog RV gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju iznosila je 100% (95% CI: 72,4; 100).

Zaštitna djelotvornost tekućeg oblika

S obzirom da je imunološki odgovor uočen nakon 2 doze tekućeg oblika cjepiva Rotarix usporediv s imunološkim odgovorom uočenim nakon primjene 2 doze liofiliziranog oblika cjepiva Rotarix, razina djelotvornosti cjepiva uočena s liofiliziranim oblikom može se ekstrapolirati na tekući oblik.

Imunološki odgovor

Imunološki mehanizam kojim Rotarix štiti protiv rotavirusnog gastroenteritisa nije u potpunosti razjašnjen. Nije ustanovljen odnos između odgovora protutijela na cijepljenje protiv rotavirusa i zaštite protiv rotavirusnog gastroenteritisa.

U sljedećoj tablici prikazan je postotak osoba koje su inicijalno bile seronegativne na rotavirus (titar IgA protutijela <20 U/ml) (ELISA), a koji su jedan do dva mjeseca nakon druge doze cjepiva ili

placeba imali titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu ≥20 U/ml, što je zabilježeno u različitim studijama s liofiliziranim oblikom cjepiva Rotarix.

Raspored

Studije

 

Cjepivo

 

Placebo

cijepljenja

provedene u

 

 

 

 

 

 

N

% 20 U/ml

N

% 20 U/ml

 

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

2, 3 mjeseca

Francuska,

82,8

8,7

 

Njemačka

 

[77,5;87,4]

 

[4,4;15,0]

2, 4 mjeseca

Španjolska

85,5

12,4

 

 

 

[79,6;90,2]

 

[6,3;21,0]

3, 5 mjeseca

Finska, Italija

94,4

3,5

 

 

 

[90,0;97,3]

 

[1,0;8,7]

3, 4 mjeseca

Republika

84,6

2,2

 

Češka

 

[78,5;89,5]

 

[0,3;7,8]

2, 3 do 4

Latinska

77,9%

15,1%

mjeseca

Amerika; 11

 

[73,8;81,6]

 

[11,7;19,0]

 

država

 

 

 

 

10, 14

Južna Afrika,

58,4

22,5

tjedana i 6,

Malawi

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

10, 14

 

 

 

 

 

tjedana

 

 

 

 

 

(zbirno)

 

 

 

 

 

U tri usporedna kontrolirana ispitivanja, imunološki je odgovor postignut tekućim oblikom cjepiva Rotarix bio usporediv s onim postignutim liofiliziranim oblikom cjepiva Rotarix.

Imunološki odgovor u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji provedenoj u prijevremeno rođenoj dojenčadi, rođenoj s najmanje 27 tjedana gestacijske dobi, imunogenost cjepiva Rotarix je bila procjenjivana u podskupini od 147 ispitanika, te je pokazala da je Rotarix imunogeničan u ovoj populaciji; 85,7% (95% CI: 79,0;90,9) ispitanika

ostvarilo je titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu ≥20 U/ml (ELISA) jedan mjesec nakon druge doze cjepiva.

Učinkovitost

U opservacijskim ispitivanjima dokazana je učinkovitost cjepiva protiv teškog gastroenteritisa koji vodi do hospitalizacije, uzrokovanog čestim genotipovima rotavirusa G1P[8], G2P[4], G3P[8],

G4P[8] i G9P[8], kao i manje čestim genotipovima rotavirusa G9P[4] i G9P[6]. Svi ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Učinkovitost nakon 2 doze u prevenciji RVGE koji vodi do hospitalizacije

Zemlje

Raspon dobi

N(1)

Sojevi

Učinkovitost

Period

 

(slučajevi/kontrole)

 

% [95% CI]

 

 

 

 

 

 

Države s visokim prihodima

 

Belgija

<4 god

160/198

Svi

90 [81; 95]

2008-2010(2)

3-11 m

 

 

91 [75; 97]

 

<4 god

41/53

G1P[8]

95 [78; 99]

 

<4 god

80/103

G2P[4]

85 [64; 94]

 

3-11 m

 

 

83 [11; 96] (3)

 

<4 god

12/13

G3P[8]

87* [<0;98](3)

 

< 4 god

16/17

G4P[8]

90 [19;99] (3)

Singapur

<5 god

136/272

Svi

84 [32;96]

2008-2010(2)

 

89/89

G1P[8]

91 [30;99]

 

 

Tajvan

< 3 god

275/1623(4)

Svi

92 [75;98]

2009-2011

 

 

G1P[8]

95 [69;100]

SAD

< 2 god

85/1062(5)

Svi

85 [73;92]

2010-2011

 

 

G1P[8]

88 [68;95]

 

 

 

G2P[4]

88 [68;95]

 

8-11 m

 

Svi

89 [48;98]

SAD

<5 god

74/255(4)

G3P[8]

68 [34;85]

2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Države sa srednjim prihodima

 

Bolivija

< 3 god

300/974

Svi

77 [65;84](6)

2010-2011

6-11 m

 

 

77 [51;89]

 

< 3 god

 

G9P[8]

85 [69;93]

 

6-11 m

 

 

90 [65;97]

 

< 3 god

 

G3P[8]

93 [70;98]

 

 

 

G2P[4]

69 [14;89]

 

 

 

G9P[6]

87 [19;98]

Brazil

<2 god

115/1,481

Svi

72 [44;85](6)

2008-2011

 

 

G1P[8]

89 [78;95]

 

 

 

G2P[4]

76 [64;84]

Brazil

< 3 god

249/249 (5)

Svi

76 [58; 86]

2008-2009(2)

3-11 m

 

 

96 [68; 99]

 

< 3 god

222/222 (5)

G2P[4]

75 [57; 86]

 

3-11 m

 

 

95 [66; 99] (3)

Salvador

< 2 god

251/770 (5)

Svi

76 [64;84] (6)

2007-2009

6-11 m

 

 

83 [68;91]

Guatemala

< 4 god

ND(7)

Svi

63 [23;82]

2012-2013

 

9/17(5)

 

 

Meksiko

< 2 god

G9P[4]

94 [16;100]

 

 

 

 

Države s malim prihodima

Malawi

< 2 god

81/234(5)

Svi

63 [23;83]

2012-2014

 

 

 

 

m: mjeseci god: godina

* nije statistički značajno (P ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom.

(1)Dan je broj potpuno cijepljenih (2 doze) i necijepljenih slučajeva i kontrola.

(2)studije koje je sponzorirao GSK

(3)podaci iz post-hoc analize

(4)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike (procjene za Tajvan su računate koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike i bolničke kontrolne sudionike bez proljeva).

(5)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći susjedne kontrole.

(6)u ispitanika koji nisu dovršili ciklus cijepljenja, učinkovitost nakon jedne doze je bila od 51% (95% CI: 26;67, Salvador) do 60% (95% CI: 37;75, Brazil).

(7)ND: nije dostupno. Procjena učinkovitosti cjepiva se temelji na 41 potpuno cjepljenom slučaju i 175 potpuno

cijepljenih kontrola.

Utjecaj na mortalitet§

Ispitivanja utjecaja cjepiva Rotarix provedena u Panami, Brazilu i Meksiku pokazala su smanjenje mortaliteta zbog proljeva bilo kojeg uzroka u rasponu od 17% do 73% u djece mlađe od 5 godina, unutar 2 do 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

Utjecaj na hospitalizaciju§

U retrospektivnom ispitivanju baze podataka provedenom u Belgiji, u djece u dobi od 5 godina i mlađe, direktni i indirektni utjecaj cijepljenja cjepivom Rotarix na hospitalizaciju povezanu s rotavirusom bio je u rasponu od 64% (95% CI: 49;76) do 80% (95% CI: 77;83) dvije godine nakon uvođenja cjepiva. Slična ispitivanja u Armeniji, Australiji, Brazilu, Kanadi, Salvadoru i Zambiji su pokazala smanjenje od 45% do 93% između 2 i 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

.

Uz to, devet ispitivanja utjecaja na hospitalizaciju zbog proljeva bilo kojeg uzroka provedena u Južnoj Americi pokazala su smanjenje od 14% do 57% između 2 i 5 godina nakon uvođenja cjepiva.

§NAPOMENA: namjena ispitivanja utjecaja je ustanoviti vremensku, a ne uzročnu povezanost između bolesti i cijepljenja. Prirodne promjene incidencije bolesti mogu utjecati na zapaženi vremenski učinak.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

saharoza dinatrijev adipat

Dulbeccova modificirana Eagleova podloga (DMEM) sterilna voda

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Cjepivo treba primijeniti odmah nakon otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

1,5 ml oralne suspenzije u napunjenom oralnom aplikatoru (staklo tipa I) sa čepom klipa (butil guma) i zaštitnim zatvaračem vrha (butil guma), u veličinama pakiranja od 1, 5, 10 ili 25.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Cjepivo je bistra, bezbojna tekućina, bez vidljivih čestica, za oralnu primjenu.

Cjepivo je spremno za primjenu (nije potrebna rekonstitucija ili razrjeđivanje). Cjepivo se mora primijeniti oralno bez miješanja s drugim cjepivima ili otopinama.

Cjepivo treba vizualno provjeriti kako bi se uočile eventualne strane čestice i/ili neuobičajeni izgled prije primjene. U slučaju uočavanja takvih promjena, cjepivo treba baciti.

Neiskorišten lijek ili otpadni material valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za primjenu cjepiva:

Zatvarač vrha oralnog aplikatora

1. Skinite zaštitni zatvarač vrha s oralnog aplikatora.

2. Ovo je cjepivo samo za oralnu3. Nemojte injicirati.

primjenu. Dijete treba namjestiti u polusjedeći položaj. Primijenite cjelokupni sadržaj oralnog aplikatora oralno (tj. u djetetova usta, uz unutarnju stranu obraza)

Prazni oralni aplikator i zatvarač vrha bacite u odobrene spremnike za biološki otpad sukladno lokalnim propisima..

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/330/005

EU/1/05/330/006

EU/1/05/330/007

EU/1/05/330/008

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 2006.

Datum posljednje obnove odobrenja: 14. siječnja 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

1.NAZIV LIJEKA

Rotarix oralna suspenzija

Cjepivo protiv rotavirusa, živo

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (1,5 ml) sadrži:

 

Humani rotavirus soj RIX4414 (živi, atenuirani)*

ne manje od 106,0 CCID50

*proizveden na Vero stanicama

 

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

 

Cjepivo sadrži 1073 mg saharoze (vidjeti dio 4.4).

 

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Oralna suspenzija.

Rotarix je bistra i bezbojna tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Rotarix je indiciran za aktivnu imunizaciju dojenčadi u dobi od 6. do 24. tjedna za prevenciju gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusom (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Primjena cjepiva Rotarix mora se temeljiti na službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Ciklus cijepljenja sastoji se od dvije doze. Prvu dozu moguće je primijeniti od navršenih 6 tjedana života. Razmak između doza mora biti najmanje 4 tjedna. Ciklus cijepljenja preporučljivo je dovršiti prije navršenih 16 tjedana života, ali on se mora dovršiti do dobi od 24 tjedna.

Isti režim doziranja cjepiva Rotarix se može primijeniti i u prijevremenorođene dojenčadi nakon najmanje 27. tjedna gestacijske dobi (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

U kliničkim ispitivanjima rijetko je zabilježeno pljuvanje ili regurgitacija cjepiva i u takvim slučajevima nije se davala zamjenska doza. Međutim, u malo vjerojatnom slučaju da dojenče ispljune ili regurgitira većinu doze cjepiva, može se dati jedna zamjenska doza tijekom istog posjeta liječniku.

Preporučuje se da dojenče koje primi prvu dozu cjepiva Rotarix dovrši 2-dozni režim cijepljenja cjepivom Rotarix. Nema podataka o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti kad se u prvoj dozi primjenjuje Rotarix, a neko drugo cjepivo protiv rotavirusa u drugoj dozi ili obrnuto.

Pedijatrijska populacija

Rotarix se ne smije primjenjivati u djece starije od 24 tjedna života.

Način primjene

Rotarix se primjenjuje isključivo peroralno.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Za uputu o primjenii lijeka, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Preosjetljivost nakon prethodne primjene cjepiva protiv rotavirusa.

Anamneza intususcepcije.

Osobe s neliječenom kongenitalnom malformacijom gastrointestinalnog trakta koja bi mogla biti predispozicija za intususcepciju.

Osobe s teškim poremećajem kombinirane imunodeficijencije (SCID, od engl. Severe Combined Immunodeficiency) (vidjeti dio 4.8).

Primjena cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje boluju od teže akutne bolesti praćene vrućicom. Prisustvo manje infekcije nije kontraindikacija za imunizaciju.

Primjena cjepiva Rotarix mora se odgoditi u osoba koje imaju proljev ili povraćaju.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Dobra klinička praksa nalaže da prije cijepljenja treba provjeriti anamnezu, posebice u vezi kontraindikacija te obaviti klinički pregled.

Nema podataka o sigurnosti i djelotvornosti cjepiva Rotarix u dojenčadi s gastrointestinalnim bolestima ili zaostajanjem u rastu. U takve dojenčadi može se uz oprez razmotriti primjena cjepiva Rotarix, kad prema mišljenju liječnika uskraćivanje cijepljenja predstavlja veći rizik.

Iz predostrožnosti, zdravstveni djelatnici moraju pratiti pojavu bilo kojih simptoma koji bi upućivali na pojavu intususcepcije (jaka bol u abdomenu, neprestano povraćanje, pojava krvi u stolici, nadutost abdomena i/ili visoka vrućica) jer podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti ukazuju na povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja protiv rotavirusa (vidjeti dio 4.8). Roditelje/staratelje se mora savjetovati da odmah prijave liječniku pojavu navedenih simptoma.

Za osobe s predispozicijom intususcepcije, vidjeti dio 4.3.

Ne očekuje se utjecaj asimptomatskih i blažih simptomatskih HIV infekcija na sigurnost i djelotvornost cjepiva Rotarix. Klinička studija na ograničenom broju HIV pozitivne dojenčadi bez simptoma ili s blažim simptomima pokazala je da ne postoje očiti problemi sa sigurnošću primjene

(vidjeti dio 4.8).

Primjenu cjepiva Rotarix u dojenčadi za koju se zna ili sumnja na imunodeficijenciju potrebno je temeljiti na pažljivom razmatranju mogućih koristi i rizika.

Poznato je da nakon cijepljenja dolazi do izlučivanja cjepnog virusa u stolici, s vrhuncem izlučivanja oko 7-og dana. Djelići virusnog antigena otkriveni ELISA testom nađeni su u 50% uzoraka stolica nakon prve doze liofiliziranog oblika cjepiva Rotarix i u 4% uzoraka stolica nakon druge doze. Kad su ti uzorci testirani na prisutnost živog soja virusa, samo ih je 17% bilo pozitivno. U dva usporedna kontrolirana ispitivanja, izlučivanje virusa stolicom nakon cijepljenja s tekućim oblikom cjepiva

Rotarix je bilo usporedivo onom zamijećenim nakon cijepljenja s liofiliziranim oblikom cjepiva Rotarix.

Zabilježeni su slučajevi prijenosa tog izlučenog cjepnog virusa seronegativnim kontaktima cijepljenih osoba, bez izazivanja kliničkih simptoma.

Rotarix se mora primijeniti s oprezom u pojedinaca s imunodeficijentnim bliskim kontaktima, kao što su pojedinci s malignim bolestima ili koji su na neki drugi način imunokompromitirani ili pojedinci koji se liječe imunosupresivnim lijekovima.

Osobe koje su u kontaktu s nedavno cijepljenom djecom moraju provoditi mjere osobne higijene (npr. prati ruke nakon mijenjanja pelena).

Prilikom ciklusa primarne imunizacije znatno prijevremeno rođene dojenčadi (rođene ≤ 28. tjednu trudnoće), a osobito onih s anamnezom nezrelosti respiratornog sustava, mora se uzeti u obzir mogući rizik apneje te potreba za praćenjem respiratorne funkcije tijekom 48-72 sata.

S obzirom da je korist od cijepljenja u toj skupini dojenčadi visoka, cijepljenje se ne bi smjelo izostaviti ili odgađati.

Zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići u svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1).

Trenutno nije poznat opseg zaštite koju Rotarix može pružiti protiv drugih sojeva rotavirusa koji nisu cirkulirali u kliničkim studijama. Kliničke studije iz kojih su dobiveni podaci o djelotvornosti provedene su u Europi, Srednjoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji (vidjeti dio 5.1).

Rotarix ne pruža zaštitu od gastroenteritisa uzrokovanog drugim patogenima osim rotavirusa.

Nema dostupnih podataka o primjeni cjepiva Rotarix za profilaksu nakon izlaganja virusu.

Rotarix se ni pod kojim okolnostima ne smije injicirati.

Cjepivo sadrži saharozu kao pomoćnu tvar. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoze-galaktoze ili insuficijencijom saharaze-izomaltaze ne bi smjeli primiti ovo cjepivo.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Rotarix se može primijeniti istodobno s bilo kojim od sljedećih monovalentnih ili kombiniranih cjepiva [uključujući šesterovalentna cjepiva (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: cjepivom protiv difterije, tetanusa i cjelostaničnog pertusisa, (DTPw), cjepivom protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa, (DTPa), cjepivom protiv Haemophilus influenzae tip b (Hib), inaktiviranim cjepivom protiv poliomijelitisa (IPV), cjepivom protiv hepatitisa B (HBV), konjugiranim cjepivom protiv pneumokoka i konjugiranim cjepivom protiv meningokoka serološke skupine C. Kliničke studije su pokazale da nije bilo promjene imunološkog odgovora niti sigurnosnog profila primijenjenih cjepiva.

Istodobna primjena cjepiva Rotarix i oralnog cjepiva protiv poliomijelitisa (OPV) ne utječe na imunološki odgovor na antigene poliomijelitisa. Iako istodobna primjena OPV cjepiva može neznatno smanjiti imunološki odgovor na cjepivo protiv rotavirusa, klinička zaštita protiv teškog gastroenteritisa izazvanog rotavirusom je dokazano održana u kliničkom ispitivanju koje je uključivalo više od 4200 ispitanika koji su primali Rotarix istodobno s OPV-om.

Nema ograničenja u pogledu uzimanja hrane ili tekućine prije ili poslije cijepljenja dojenčeta.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Rotarix nije namijenjen primjeni u odraslih. Nema podataka o primjeni cjepiva Rotarix tijekom trudnoće i dojenja.

Na temelju dokaza prikupljenih u kliničkim ispitivanjima, dojenje ne smanjuje zaštitu protiv rotavirusnog gastroenteritisa koju pruža Rotarix. Stoga se tijekom ciklusa cijepljenja može nastaviti s dojenjem.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nije relevantno.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Niže opisan sigurnosni profil temelji se na podacima iz kliničkih ispitivanja koja su provedena bilo s liofiliziranom, bilo s tekućom formulacijom cjepiva Rotarix.

U ukupno četiri klinička ispitivanja, primijenjeno je oko 3800 doza tekuće formulacije cjepiva Rotarix u oko 1900 dojenčadi. Ta su ispitivanja pokazala da je sigurnosni profil tekuće formulacije usporediv s liofiliziranom formulacijom.

U ukupno dvadeset i tri klinička ispitivanja primijenjeno je oko 106 000 doza cjepiva Rotarix (liofilizirane ili tekuće formulacije) u oko 51 000 dojenčadi.

U tri placebom kontrolirana klinička ispitivanja (Finska, Indija i Bangladeš), u kojima je Rotarix primijenjen kao jedino cjepivo (rutinsko cijepljenje drugim pedijatrijskim cjepivima je bilo odloženo), incidencija i težina događaja kao što su proljev, povraćanje, gubitak apetita, vrućica, razdražljivost i kašalj/curenje nosa, prikupljenih poticanim prijavljivanjem (prikupljene kroz 8 dana nakon cijepljenja), nije se značajnije razlikovala u skupini koja je primila Rotarix u usporedbi sa skupinom koja je primila placebo. Nije zabilježena povećana incidencija ili težina tih događaja nakon druge doze.

U skupnoj analizi iz sedamnaest placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja (Europa, Sjeverna Amerika, Latinska Amerika, Azija, Afrika) uključujući ispitivanja u kojima je Rotarix bio primijenjen istodobno s drugim rutinskim pedijatrijskim cjepivima (vidjeti dio 4.5), za sljedeće nuspojave (prikupljene kroz 31 dan nakon cijepljenja), povezanost s cijepljenjem je ocijenjena kao moguća.

Tablični prikaz nuspojava

Prijavljene nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti:

Učestalosti su prijavljene kao:

Vrlo često (1/10)

Često (1/100 do <1/10)

Manje često (1/1000 do <1/100) Rijetko (1/10 000 do <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

često

proljev

 

manje često

bolovi u abdomenu, flatulencija

 

vrlo rijetko

intususcepcija (vidjeti dio 4.4)

 

nije poznato*

hematohezija

 

nije poznato*

gastroenteritis s izlučivanjem

 

 

cjepnog virusa stolicom u dojenčadi

 

 

s teškim poremećajem kombinirane

 

 

imunodeficijencije

Poremećaji kože i potkožnog

manje često

dermatitis

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

često

razdražljivost

mjestu primjene

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

nije poznato*

apneja u znatno prijevremeno rođene

prsišta i sredoprsja

 

dojenčadi (≤ 28 tjedana trudnoće)

 

 

(vidjeti dio 4.4)

*Budući da su ovi događaji prijavljeni spontano, nije moguće pouzdano utvrditi njihovu učestalost.

Opis odabranih nuspojava

Intususcepcija

Podaci iz opservacijskih ispitivanja sigurnosti provedenih u nekoliko zemalja pokazuju da cjepiva protiv rotavirusa nose povećan rizik od intususcepcije, većinom unutar 7 dana nakon cijepljenja. U tim zemljama zabilježeno je do 6 dodatnih slučajeva na 100 000 dojenčadi na osnovnu incidenciju od 25 odnosno 101 slučaja na 100 000 dojenčadi (mlađe od jedne godine) godišnje.

Postoje malobrojni dokazi o malom povećanju rizika nakon primjene druge doze.

Na temelju duljih razdoblja praćenja, ostaje nejasno utječu li cjepiva protiv rotavirusa na ukupnu incidenciju intususcepcije (vidjeti dio 4.4).

Druge posebne populacije

Sigurnost primjene u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji, kod 670 prijevremeno rođene dojenčadi u gestacijskoj dobi od 27 do 36 tjedana starosti primijenjen je Rotarix, dok je njih 339 primilo placebo. Prva doza cjepiva je bila primijenjena u dobi od 6 tjedana nakon rođenja. Ozbiljni štetni događaji primijećeni su u 5,1% onih koji su primili Rotarix, u usporedbi s 6,8% onih koji su primili placebo. Slične stope ostalih štetnih događaja zabilježene su onih koji su primili Rotarix i placebo. Nije bilo prijavljenih slučajeva intususcepcije.

Sigurnost primjene u dojenčadi s infekcijom virusom humane imunodeficijencije (HIV-om)

U kliničkoj studiji, kod 100 dojenčadi s HIV infekcijom primijenjena je liofilizirana formulacija cjepiva Rotarix ili placebo. Sigurnosni profil je bio sličan između onih koji su primili Rotarix i placebo.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Prijavljeno je nekoliko slučajeva predoziranja. Općenito, profil prijavljenih štetnih događaja u tim slučajevima bio je sličan onima koji su zabilježeni nakon primjene preporučene doze cjepiva Rotarix.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepivo protiv rotavirusa, ATK oznaka: J07BH01

Zaštitna djelotvornost liofiliziranog oblika

U kliničkim je ispitivanjima pokazana djelotvornost protiv rotavirusnog gastroenteritisa uzrokovanog najčešćim genotipovima G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8]. Dodatno, pokazana je i djelotvornost prema manje čestim rotavirusnim genotipovima G8P[4](teški gastroenteritis) i G12P[6]

(bilo koji oblik gastroenteritisa). Ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Kliničke studije provedene su u Europi, Latinskoj Americi, Africi i Aziji kako bi se procijenila zaštitna djelotvornost cjepiva Rotarix protiv bilo kojeg oblika i teškog rotavirusnog gastroenteritisa.

Težina gastroenteritisa je bila definirana prema dva različita kriterija:

- Vesikari ljestvica od 20 bodova, kojom se procjenjuje ukupna klinička slika rotavirusnog gastroenteritisa uzimajući u obzir težinu i trajanje proljeva i povraćanja, težinu vrućice i dehidracije kao i potrebu za liječenjem

ili

- klinička definicija slučaja temeljena na kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)

Klinička zaštita procjenjivana je u kohorti po protokolu za djelotvornost, koja je uključivala sve osobe u kohorti po protokolu sigurnosti koje su ušle u period praćenja djelotvornosti.

Zaštitna djelotvornost u Europi

Klinička studija provedena u Europi procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim europskim rasporedima cijepljenja (2, 3 mjeseca; 2, 4 mjeseca; 3, 4 mjeseca; 3, 5 mjeseci) u 4000 osoba. Nakon dvije doze cjepiva Rotarix uočena zaštitna djelotvornost tijekom prve i druge godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

 

1. godina života

2. godina života

 

Rotarix N=2572

Rotarix N=2554

 

Placebo N=1302

Placebo N=1294

Djelotvornost cjepiva (%) prema bilo kojem obliku i teškom rotavirusnom gastroenteritisu

[95% CI]

Genotip

bilo koja

teški

bilo koja

teški

 

težina

 

težina

 

G1P[8]

95,6

96,4

82,7

96,5

 

[87,9;98,8]

[85,7;99,6]

[67,8;91,3]

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

74,7*

57,1

89,9

 

[<0,0;94,4]

[<0,0;99,6]

[<0,0;82,6]

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

79,7

83,1*

 

[9,5;99,8]

[44,8;100]

[<0,0;98,1]

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

69,6*

87,3

 

[57,5;97,9]

[64,9;100]

[<0,0;95,3]

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

94,7

70,5

76,8

 

[51,1;88,5]

[77,9;99,4]

[50,7;82,8]

[50,8;89,7]

Sojevi s genotipom

88,2

96,5

75,7

87,5

P[8]

[80,8;93,0]

[90,6;99,1]

[65,0;83,4]

[77,8;93,4]

Cirkulirajući sojevi

87,1

95,8

71,9

85,6

rotavirusa

[79,6;92,1]

[89,6;98,7]

[61,2;79,8]

[75,8;91,9]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva medicinsku pozornost

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

91,8

76,2

rotavirusa

[84;96,3]

[63,0;85,0]

Djelotvornost cjepiva (%) prema rotavirusnom gastroenteritisu koji zahtijeva hospitalizaciju

[95% CI]

Cirkulirajući sojevi

92,2

rotavirusa

[81,8;100]

[65,6;99,1]

Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom ≥11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Djelotvornost cjepiva tijekom prve godine života progresivno raste s porastom težine bolesti, dosežući 100% (95% CI: 84.7;100) za rezultate ≥17 po Vesikariju.

Zaštitna djelotvornost u Latinskoj Americi

Klinička studija provedena u Latinskoj Americi procjenjivala je Rotarix u više od 20 000 osoba.

Težina gastroenteritisa (GE) definirana je prema kriterijima SZO. Zaštitna djelotvornost cjepiva protiv teškog rotavirusnog (RV) gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi i genotip specifična djelotvornost cjepiva nakon dvije doze cjepiva Rotarix prikazani su u sljedećoj tablici:

Genotip

Teški rotavirusni

Teški rotavirusni

 

gastroenteritis† (1. godina

gastroenteritis† (2. godina

 

života)

života)

 

Rotarix N=9009

Rotarix N=7175

 

Placebo N=8858

Placebo N=7062

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI ]

[95% CI ]

Svi RVGE

84,7

79,0

 

[71,7;92,4]

[66,4;87,4]

G1P[8]

91,8

72,4

 

[74,1;98,4]

[34,5;89,9]

G3P[8]

87,7

71,9*

 

[8,3;99,7]

[<0,0;97,1]

G4P[8]

50,8#*

63,1

 

[<0,0;99,2]

[0,7;88,2]

G9P[8]

90,6

87,7

 

[61,7;98,9]

[72,9;95,3]

Sojevi s

90,9

79,5

genotipom P[8]

[79,2;96,8]

[67,0;87,9]

† Teški rotavirusni gastroenteritis je bio definiran kao epizoda proljeva s ili bez povraćanja koja je zahtijevala hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (SZO kriteriji)

* Nije statistički značajno (p 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

# Broj slučajeva na kojima se temeljila procjena djelotvornosti protiv G4P[8] bio je vrlo malen (1 slučaj u Rotarix skupini i 2 slučaja u placebo skupini)

Skupna analiza pet ispitivanja djelotvornosti*, pokazala je djelotvornost od 71,4% (95% CI:20,1;91,1)

protiv teškog rotavirusnog gastroenteritisa (Vesikari rezultat 11) uzrokovanog rotavirusom genotipa

G2P[4] tijekom prve godine života.

* Točkovna procjena i intervali pouzdanosti u tim ispitivanjima bili su: 100% (95% CI: -1858,0;100), 100% (95% CI: 21,1;100), 45,4% (95% CI: -81,5;86,6), 74,7 (95% CI :-386,2;99,6). Za preostalo ispitivanje točkovna procjena nije raspoloživa.

Zaštitna djelotvornost u Africi

Klinička studija provedena u Africi (Rotarix: N = 2974; placebo: N = 1443) procjenjivala je Rotarix primijenjen u dobi od približno 10 i 14 tjedana (2 doze) ili 6, 10 i 14 tjedana (3 doze). Djelotvornost cjepiva protiv teških rotavirusnih gastroenteritisa tijekom prve godine života iznosila je 61,2% (95% CI: 44,0;73,2). Zaštitna djelotvornost (zbirne doze) opažena za bilo koji oblik, odnosno teški oblik rotavirusnog gastroenteritisa je prikazana u sljedećoj tablici:

Genotip

Bilo koji oblik rotavirusnog

Teški oblik rotavirusnog

 

gastroenteritisa

gastroenteritisa†

 

Rotarix N=2974

Rotarix N=2974

 

Placebo N=1443

Placebo N=1443

 

Djelotvornost (%)

Djelotvornost (%)

 

[95% CI]

[95% CI]

G1P[8]

68,3

56,6

 

[53,6;78,5]

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

83,8

 

[4,6;73,0]

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

51,5*

 

[<0,0;83,7]

[<0,0;96,5]

G8P[4]

38,7*

63,6

 

[<0,0;67,8]

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

56,9*

 

[<0,0;72,3]

[<0,0;85,5]

G12P[6]

48,0

55,5*

 

[9,7;70,0]

[<0,0; 82,2]

Sojevi s P[4]

39,3

70,9

genotipom

[7,7;59,9]

[37,5;87,0]

Sojevi s P[6]

46,6

55,2*

genotipom

[9,4;68,4]

[<0,0;81,3]

Sojevi s P[8]

61,0

59,1

genotipom

[47,3;71,2]

[32,8;75,3]

†Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom 11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Postojana djelotvornost do 3. godine života u Aziji

Klinička studija provedena u Aziji (Hong Kong, Singapur i Tajvan), (ukupna procjepljena kohorta:

Rotarix: N = 5359; placebo: N = 5349), procjenjivala je Rotarix primijenjen prema različitim rasporedima cijepljenja (2, 4 mjeseca starosti; 3, 4 mjeseca starosti).

Tijekom prve godine, značajno manje osoba u Rotarix skupini je prijavilo teški rotavirusni gastroenteritis uzrokovan cirkulirajućim divljim sojem RV u odnosu na placebo skupinu, od 2. tjedna nakon druge doze sve do kraja 1. godine života (0,0% nasuprot 0,3%), s djelotvornosti cjepiva od 100% (95% CI: 72,2; 100).

Zaštitna djelotvornost cjepiva opažena protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa nakon dvije doze cjepiva Rotarix, do kraja 2. godine života prikazana je u sljedećoj tablici:

Djelotvornost do 2. godine života

Rotarix N= 5263

Placebo N= 5256

Djelotvornost cjepiva (%) protiv teškog oblika rotavirusnog gastroenteritisa (95% CI)

Genotip

Teški oblik†

G1P[8]

(80,8;100)

G2P[4]

100* (<0,0;100)

G3P[8]

94,5

(64,9;99,9)

G9P[8]

91,7

(43,8;99,8)

Sojevi s P[8] genotipom

95,8

(83,8;99,5)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

96,1

(85,1;99,5)

Djelotvornost cjepiva (%) protiv rotavirusnog gastroenteritisa koji zahtijeva hospitalizaciju i/ili rehidracijsku terapiju u medicinskoj ustanovi (95% CI)

Cirkulirajući sojevi rotavirusa

94,2 (82,2;98,8)

† Teški gastroenteritis je bio definiran rezultatom >11 na Vesikarijevoj ljestvici * Nije statistički značajno (p ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom

Tijekom treće godine života, nije bilo slučajeva teškog RV gastroenteritisa u Rotarix skupini (N=4222) u odnosu na 13 (0,3%) u placebo skupini (N=4185). Djelotvornost cjepiva je iznosila 100% (95% CI: 67,5; 100). Teški slučajevi RV gastroenteritisa bili su posljedica infekcije RV sojevima G1P[8], G2P[4], G3P[8] i G9P[8]. Incidencija teških RV gastroenteritisa povezanih s pojedinim genotipovima je bila premala da bi dozvoljavala izračun djelotvornosti. Djelotvornost cjepiva protiv teškog RV gastroenteritisa koji je zahtijevao hospitalizaciju iznosila je 100% (95% CI: 72,4; 100).

Zaštitna djelotvornost tekućeg oblika

S obzirom da je imunološki odgovor uočen nakon 2 doze tekućeg oblika cjepiva Rotarix usporediv s imunološkim odgovorom uočenim nakon primjene 2 doze liofiliziranog oblika cjepiva Rotarix, razina djelotvornosti cjepiva uočena s liofiliziranim oblikom može se ekstrapolirati na tekući oblik.

Imunološki odgovor

Imunološki mehanizam kojim Rotarix štiti protiv rotavirusnog gastroenteritisa nije u potpunosti razjašnjen. Nije ustanovljen odnos između odgovora protutijela na cijepljenje protiv rotavirusa i zaštite protiv rotavirusnog gastroenteritisa.

U sljedećoj tablici prikazan je postotak osoba koje su inicijalno bile seronegativne na rotavirus (titar IgA protutijela <20 U/ml) (ELISA), a koji su jedan do dva mjeseca nakon druge doze cjepiva ili

placeba imali titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu ≥20 U/ml, što je zabilježeno u različitim studijama s liofiliziranim oblikom cjepiva Rotarix.

Raspored

Studije

 

Cjepivo

 

Placebo

cijepljenja

provedene u

 

 

 

 

 

 

N

% ≥20 U/ml

N

% ≥20 U/ml

 

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

2, 3 mjeseca

Francuska,

82,8

8,7

 

Njemačka

 

[77,5;87,4]

 

[4,4;15,0]

2, 4 mjeseca

Španjolska

85,5

12,4

 

 

 

[79,6;90,2]

 

[6,3;21,0]

3, 5 mjeseca

Finska, Italija

94,4

3,5

 

 

 

[90,0;97,3]

 

[1,0;8,7]

3, 4 mjeseca

Republika

84,6

2,2

 

Češka

 

[78,5;89,5]

 

[0,3;7,8]

2, 3 do 4

Latinska

77,9%

15,1%

mjeseca

Amerika; 11

 

[73,8;81,6]

 

[11,7;19,0]

 

država

 

 

 

 

10, 14

Južna Afrika,

58,4

22,5

tjedana i 6,

Malawi

 

[51,6;64,9]

 

[15,1;31,4]

10, 14

 

 

 

 

 

tjedana

 

 

 

 

 

(zbirno)

 

 

 

 

 

U tri usporedna kontrolirana ispitivanja, imunološki je odgovor postignut tekućom formulacijom cjepiva Rotarix bio usporediv s onim postignutim liofiliziranom formulacijom cjepiva Rotarix.

Imunološki odgovor u prijevremeno rođene dojenčadi

U kliničkoj studiji provedenoj u prijevremeno rođene dojenčadi, rođenoj s najmanje 27 tjedana gestacijske dobi, imunogenost cjepiva Rotarix je bila procjenjivana u podskupini od 147 ispitanika, te je pokazala da je Rotarix imunogeničan u ovoj populaciji; 85,7% (95% CI: 79,0;90,9) ispitanika

ostvarilo je titar IgA protutijela protiv rotavirusa u serumu 20 U/ml (ELISA) jedan mjesec nakon druge doze cjepiva.

Učinkovitost

U opservacijskim ispitivanjima dokazana je učinkovitost cjepiva protiv teškog gastroenteritisa koji vodi do hospitalizacije, uzrokovanog čestim genotipovima rotavirusa G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8], kao i manje čestim genotipovima rotavirusa G9P[4] i G9P[6]. Svi ovi sojevi cirkuliraju u cijelom svijetu.

Učinkovitost nakon 2 doze u prevenciji RVGE koji vodi do hospitalizacije

Zemlje

Raspon dobi

N(1)

Sojevi

Učinkovitost

Period

 

(slučajevi/kontrole)

 

% [95% CI]

 

 

 

 

 

 

Države s visokim prihodima

 

Belgija

<4 god

160/198

Svi

90 [81; 95]

2008-2010(2)

3-11 m

 

 

91 [75; 97]

 

<4 god

41/53

G1P[8]

95 [78; 99]

 

<4 god

80/103

G2P[4]

85 [64; 94]

 

3-11 m

 

 

83 [11; 96] (3)

 

<4 god

12/13

G3P[8]

87* [<0;98](3)

 

< 4 god

16/17

G4P[8]

90 [19;99] (3)

Singapur

<5 god

136/272

Svi

84 [32;96]

2008-2010(2)

 

89/89

G1P[8]

91 [30;99]

 

 

Tajvan

< 3 god

275/1623(4)

Svi

92 [75;98]

2009-2011

 

 

G1P[8]

95 [69;100]

SAD

< 2 god

85/1062(5)

Svi

85 [73;92]

2010-2011

 

 

G1P[8]

88 [68;95]

 

 

 

G2P[4]

88 [68;95]

 

8-11 m

 

Svi

89 [48;98]

SAD

<5 god

74/255(4)

G3P[8]

68 [34;85]

2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Države sa srednjim prihodima

 

Bolivija

< 3 god

300/974

Svi

77 [65;84](6)

2010-2011

6-11 m

 

 

77 [51;89]

 

< 3 god

 

G9P[8

85 [69;93]

 

6-11 m

 

 

90 [65;97]

 

< 3 god

 

G3P[8]

93 [70;98]

 

 

 

G2P[4]

69 [14;89]

 

 

 

G9P[6]

87 [19;98]

Brazil

<2 god

115/1,481

Svi

72 [44;85](6)

2008-2011

 

 

G1P[8]

89 [78;95]

 

 

 

G2P[4]

76 [64;84]

Brazil

< 3 god

249/249 (5)

Svi

76 [58; 86]

2008-2009(2)

3-11 m

 

 

96 [68; 99]

 

< 3 god

222/222 (5)

G2P[4]

75 [57; 86]

 

3-11 m

 

 

95 [66; 99] (3)

Salvador

< 2 god

251/770 (5)

Svi

76 [64;84] (6)

2007-2009

6-11 m

 

 

83 [68;91]

Guatemala

< 4 god

ND(7)

Svi

63 [23;82]

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Meksiko

 

< 2 god

9/17(5)

G9P[4]

94 [16;100]

 

 

 

 

 

 

 

 

Države s malim prihodima

 

Malawi

 

< 2 god

81/234(5)

Svi

63 [23;83]

2012-2014

 

 

 

 

 

m: mjeseci god: godina

* nije statistički značajno (P ≥ 0,05). Ove podatke treba interpretirati s oprezom.

(1)Dan je broj potpuno cijepljenih (2 doze) i necijepljenih slučajeva i kontrola.

(2)studije koje je sponzorirao GSK

(3)podaci iz post-hoc analize

(4)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike (procjene za Tajvan su računate koristeći bolničke kontrolne rotavirus-negativne sudionike i bolničke kontrolne sudionike bez proljeva).

(5)učinkovitost cjepiva se izračunala koristeći susjedne kontrole.

(6)u ispitanika koji nisu dovršili ciklus cijepljenja, učinkovitost nakon jedne doze je bila od 51% (95% CI: 26;67, Salvador) do 60% (95% CI: 37;75, Brazil).

(7)NA: nije dostupno. Procjena učinkovitosti cjepiva se temelji na 41 potpuno cjepljenjom slučaju i 175 potpuno

cijepljenih kontrola.

Utjecaj na mortalitet§

Ispitivanja utjecaja cjepiva Rotarix provedena u Panami, Brazilu i Meksiku pokazala su smanjenje mortaliteta zbog proljeva bilo kojeg uzroka u rasponu od 17% do 73% u djece mlađe od 5 godina, unutar 2 do 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

Utjecaj na hospitalizaciju§

U retrospektivnom ispitivanju baze podataka provedenom u Belgiji, u djece u dobi od 5 godina i mlađe, direktni i indirektni utjecaj cijepljenja cjepivom Rotarix na hospitalizaciju povezanu s rotavirusom bio je u rasponu od 64% (95% CI: 49;76) do 80% (95% CI: 77;83) dvije godine nakon uvođenja cjepiva. Slična ispitivanja u Armeniji, Australiji, Brazilu, Kanadi, Salvadoru i Zambiji su pokazala smanjenje od 45% do 93% između 2 i 4 godine nakon uvođenja cjepiva.

Uz to, devet ispitivanja utjecaja na hospitalizaciju zbog proljeva bilo kojeg uzroka provedena u Južnoj Americi pokazala su smanjenje od 14% do 57% između 2 i 5 godina nakon uvođenja cjepiva.

§NAPOMENA: namjena ispitivanja utjecaja je ustanoviti vremensku, a ne uzročnu povezanost između bolesti i cijepljenja. Prirodne promjene incidencije bolesti mogu utjecati na zapaženi vremenski učinak.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

saharoza dinatrijev adipat

Dulbeccova modificirana Eagleova podloga (DMEM) sterilna voda

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Cjepivo treba primijeniti odmah nakon otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

1,5 ml oralne suspenzije u tubi za istiskivanje (polietilen) sa membranom na vrhu i zatvaračem tube (polipropilen) u veličini pakiranja od 1, 10 ili 50.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Cjepivo je bistra, bezbojna tekućina, bez vidljivih čestica, za oralnu primjenu.

Cjepivo je spremno za primjenu (nije potrebna rekonstitucija ili razrjeđivanje). Cjepivo se mora primijeniti oralno bez miješanja s drugim cjepivima ili otopinama.

Cjepivo treba vizualno provjeriti kako bi se uočile eventualne strane čestice i/ili neuobičajeni izgled prije primjene. U slučaju uočavanja takvih promjena, cjepivo treba baciti.

Neiskorišten lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Upute za primjenu cjepiva:

Prije primjene cjepiva molimo pročitati upute za primjenu cjepiva do kraja.

A Što trebate učiniti prije davanja cjepiva Rotarix

Provjerite rok valjanosti.

Provjerite da tuba nije oštećena ili već otvorena.

Provjerite je li otopina bistra i bezbojna, bez ikakvih

čestica u njoj.

Ako primijetite nešto neobično, ne primjenjujte cjepivo.

Ovo cjepivo se daje na usta – izravno iz tube.

Spremno je za uporabu – ne trebate ga miješati s bilo

čim.

B Priprema tube

1. Odvojite zatvarač od tube

Zadržite zatvarač –trebat će vam za probijanje membrane.

Držite tubu uspravno.

2. Nekoliko puta kucnite vrh tube kako biste uklonili otopinu s vrha tube.

Uklonite svu tekućinu s najtanjeg dijela tube kuckanjem neposredno ispod membrane.

3.Namjestite zatvarač kako biste otvorili tubu

Zadržite tubu u uspravnom položaju.

Držite stranu tube.

S unutrašnje strane vrha zatvarača nalazi se mali šiljak – u sredini.

Okrenite zatvarač naopako (180°).

4.Otvaranje tube

Ne trebate zavrtati zatvarač. Pritisnite zatvarač prema dolje kako bi probušili membranu.

Nakon toga uklonite zatvarač.

membrana

tuba

šiljak

zatvarač

membrana

šiljak

Pritisnite zatvarač prema dolje

C Provjerite je li tuba ispravno otvorena

 

 

1. Provjerite je li membrana probušena

 

 

 

rupa

Na vrhu tube mora biti rupa.

 

 

 

2. Što treba učiniti ako se membrana nije probušila?

Ako se membrana nije probušila pogledajte ponovno dio B i ponovite korake 2, 3 i 4.

D Primijenite cjepivo

Nakon što je tuba otvorena provjerite je li tekućina bistra, bez ikakvih čestica u njoj.

Ako primijetite nešto neobično nemojte primijeniti cjepivo.

Odmah primijenite cjepivo.

1.Položaj djeteta kod primjene cjepiva

Smjestite dijete u polusjedeći položaj.

2.Primijenite cjepivo

Istisnite tekućinu lagano u djetetova usta – prema unutarnjoj strani obraza.

Možda ćete trebati istiskati tubu nekoliko puta kako bi izašao cjelokupan sadržaj. Ostatna kap cjepiva može zaostati na vrhu tube.

Samo za oralnu primjenu

Praznu tubu i zatvarač bacite u odobreni spremnik za biološki otpad sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/330/009

EU/1/05/330/010

EU/1/05/330/011

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 21. veljače 2006.

Datum posljednje obnove: 14. siječnja 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept