Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSabervel
ATK šifraC09CA04
Tvarirbesartan
ProizvođačPharmathen S.A.

Sadržaj članka

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Sabervel 75 mg filmom obložene tablete
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg irbesartana 20mg laktoze hidrat u jednoj filmom obloženoj tableti
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta.

Bijela, konkavna, okrugla, filmom obložena tableta promjera 7 mm .

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Sabervel je indiciran u odraslih za liječenje esencijalne hip

rt nzije.odobren

Takoder je indiciran za liječenje bubrežne bolesti u boles

ika s hipertenzijom i šećernom bolesti tipa 2u

sklopu antihipertenzivne terapije (vidjeti dijelove 4.3,nije4.4, 4.5 i 5.1).

4.2 Doziranje i način primjene

više

 

Doziranje

koji

 

 

 

 

Uobičajena preporučena početna d za i doza održavanja iznosi 150 mg jedanput na dan,s hranom ili

bez nje. Doza od 150 mg Sabervela jedanput na dan općenito osigurava bolju kontrolu krvnog tlaka nego doza od 75 Lijekmg u razdoblju od 24 sata. Međutim, može se razmotriti započinjanje terapije dozom od

75 mg, posebice u h modijaliziranih bolesnika i u bolesnika starijih od 75 godina.

U bolesnika u kojih se bolest ne može dostatno kontrolirati dozom od 150 mg jedanput na dan, doza Sabervela može se povećati na 300 mg ili se mogu dodati drugi antihipertenzivi(vidjeti dijelove 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1). Konkretno, dodatak diuretika poput hidroklorotiazida je pokazao da ima aditivni učinak sa Sabervelom (vidjeti dio 4.5.).

U hipertenzivnih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 liječenje treba započeti sa 150 mg irbesartana jedanput na dan i dozu titrirati do 300 mg jedanput na dan, što je doza održavanja koja se preporučuje za liječenje bubrežne bolesti. Dokaz koristi Sabervela na bubrežnu funkciju u hipertenzivnih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 zasniva se na ispitivanjima u kojima se irbesartan prema potrebi uzimao kao dopuna ostalim antihipertenzivnim lijekovima za postizanje ciljnog krvnog tlaka (vidjeti dijelove 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1.).

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega: nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega.
U bolesnika na hemodijalizi treba razmotriti započinjanje liječenja nižom početnom dozom(75 mg) (vidjeti dio 4.4.).
Oštećenje funkcije jetre: nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Nema kliničkih iskustava u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre.
Stariji: iako za bolesnike starije od 75 godina treba razmotriti započinjanjeterapije dozom od 75 mg, prilagodba doze obično nije potrebna.
Pedijatrijska populacija: sigurnost primjene i djelotvornost Sabervela u djece u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 4.8, 5.1 i 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.
Način primjene

Za peroralnu primjenu

 

4.3 Kontraindikacije

odobren

 

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari(vidjeti dio 6.1.).

Drugo i treće tromjesečje trudnoće (vidjetidijelove 4.4. i 4.6).

 

nije

Istodobna primjena Sabervel s lijekovima koji sadrže aliskir n k ntraindicirana je u bolesnika sa

šećernom bolešću ili oštećenjem bubrega (GFR < 60 ml/m n/1,73 m2) (vidjeti dijelove 4.5 i 5.1).Opširnije...

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept