Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Uputa o lijeku - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSabervel
ATK šifraC09CA04
Tvarirbesartan
ProizvođačPharmathen S.A.

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Sabervel 75 mg filmom obložene tablete irbesartan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je Sabervel i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimatiSabervel

3. Kako uzimati Sabervel

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Sabervel

6. Dodatne informacije

1.ŠTO JE SABERVEL I ZA ŠTO SE KORISTI

 

odobren

Sabervel pripada skupini lijekova koja se naziva antagonisti recept ra angiotenzina II. Angiotenzin II

nije

 

tvar je koja se stvara u tijelu i koja se veže na receptore u krvnim žilama te uzrokuje njihovo sužavanje.

To dovodi do povišenja krvnog tlaka. Sabervel sprječava vezanje angiotenzina II na te receptore,

uzrokujući opuštanje krvnih žila i sniženje krvnog tlaka. Sabervel usporava slabljenje bubrežne funkcije u bolesnika koji imaju povišen krvni tlak i boluju od š ć rne bolesti tipa 2.

Sabervel se primjenjuje za

 

 

liječenje visokog krvnog tlaka (esencijalne hipertenzije)

 

 

 

više

zaštitu bubrega u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 koji imaju povišeni krvni tlak i

 

laboratorijski dokazanu slabljenu bubrežnu funkciju.

2.

 

koji

 

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SABERVEL

Nemojte uzimati Sabervel

 

 

Ako ste Lijekalergični (preosjetljivi) na irbesartan ilineki drugi sastojak Sabervela.

Ako ste trudni više od 3 mjeseca (preporučuje se, također, izbjegavatiSabervel i u ranoj trudnoći - vidjeti dio o trudnoći).

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ako se nešto od dolje navedenog odnosi na Vas:

Ako Vas muči prekomjerno povraćanje ili proljev.

Ako imate problema s bubrezima.

Ako imate srčanih problema.

Ako uzimate Sabervel zbog dijabetičke bolesti bubrega. U tom će Vam slučaju Vaš liječnik možda raditi redovite pretrage krvi, posebno određivanje koncentracije kalija u krvi u slučaju oslabljene funkcije bubrega.

Ako trebate ići na bilo kakav kirurški zahvat ili trebate primiti anestetike.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

-aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte <uzimati> <primjenjivati> Saberver”

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli) zatrudnjeti, morate obavijestiti svog liječnika. Sabervel se ne preporučuje uzimati u ranoj trudnoći. Ne smijete ga uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako ga uzimate u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Primjena kod djece

odobren

 

Ovaj lijek ne smiju uzimati djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina), jer sigurnost i dj lotvornost još nisu u potpunosti utvrđene.

Drugih lijekova i Sabervel

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove nabavljene bez recepta.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduz ti druge mjere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također i formacije pod naslovima “Nemojte <uzimati>

 

 

više

nijeza”).

<primjenjivati> Sabervel” i “Upozorenja i mjere opr

Možda ćete trebati obaviti pretrage kr i ako uz mate:

• nadomjeske kalija

koji

 

• nadomjeske soli koji sadrže kal

 

 

• lijekove koji čuvaju kalij (kao što su neki diuretici)

• lijekove koji sadrže litij

 

 

Lijek

 

 

 

Učinak irbesartana može se smanjiti ako uzimate lijekove protiv bolova poznate kao nesteroidni protuupalni lijekovi.

Uzimanje hrane i pića sa Sabervelom

Sabervel se može se uzeti s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti), morate obavijestiti svog liječnika. Vaš će Vam liječnik obično preporučiti da prestanete uzimatiSabervel prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati da uzmete neki drugi lijek umjestoSabervela. Sabervel se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi

Vašem djetetu, uzimate li ga u tom razdoblju.

Dojenje

Ako dojite ili trebate početi s dojenjem obavijestitesvog liječnika. Sabervel se ne preporučuje majkama koje doje, a Vaš liječnik može izabrati drugu terapiju ako želite dojiti, osobito ako se radi odojenju novorođenčeta ili nedonoščeta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Sabervel ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, za vrijeme liječenja povišenog krvnog tlaka povremeno se mogu pojaviti omaglica ili umor. Ako osjetite te simptome, trebate se savjetovati sa svojim liječnikom prije nego što pokušatevoziti ili upravljati strojevima.

Važne iinformacije o nekim sastojcima Sabervela

Sabervel sadrži laktozu.Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere (npr. laktozu), obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.KAKO UZIMATI SABERVEL

Uvijek uzmite Sabervel točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Način primjene

odobren

 

Sabervel je namijenjen za primjenu kroz usta. Tablete treba progutati s dovoljnom količinom tekućine (npr. jedna čaša vode). Sabervel se može uzimati s hranom ili bez nje. Nastojte uzimati svoju dnevnu dozu svaki dan u isto vrijeme. Važno je da kontinuirano uzimate Sabervel sve dok Vam liječnik ne kaže drukčije.

Bolesnici s visokim krvnim tlakom

Uobičajena doza iznosi 150 mg jednom na dan. Doza se kasnije može povećati na 300 mg jednom na dan, ovisno o vrijednostima krvnog tlaka.

 

više

Bolesnici s visokim krvnim tlakom i š ć nijernom bolešću tipa 2 te bolešću bubrega

 

U bolesnika koji imaju visoki krvni tlak boluju od šećerne bolesti tipa 2 preporučena doza

 

održavanja za liječenje pridružene bolesti bubrega iznosi 300 mgjedanput na dan.

Liječnik može preporučiti nižukojidozu, posebice na početku liječenjaodređene skupine bolesnika kao što su bolesnici na hemodijalizi ili stariji d 75 godina.

Maksimalan učinakLijekna sniženje krvnog tlaka trebao bi se postići za 4-6 tjedana od početka liječenja.

Ako uzmete više Sab rv la nego što se trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se obratite svom liječniku.

Djeca ne smiju uzimati Sabervel

Sabervel se ne smije davati djeci mlađoj od 18 godina. Ako dijete proguta tablete,odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Sabervel

Ako slučajno zaboravite uzeti dnevnu dozu, uzmite sljedeću dozu kao što to obično i činite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenomovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Sabervel može uzrokovati nuspojave, iako ih neće svi dobiti. Neke od tih nuspojava mogu biti teške i mogu zahtijevati medicinsku skrb.

Kao i kod ostalih sličnih lijekova, zabilježeni su rijetki slučajevi alergijskih kožnih reakcija (osip, urtikarija), kao i lokalizirano oticanje lica, usnica i/ili jezika kod bolesnika koji su uzimali irbesartan. Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma ili nedostatak zraka, prestanite uzimati Sabervel i odmah se javite liječniku.

Učestalost dolje navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način: vrlo često: pojavljuje se u najmanje 1 na 10 bolesnika ili više od toga često: najmanje 1 na 100, a manje od 1 na 10 bolesnika

manje često: najmanje 1 na 1000, a manje od 1 na 100bolesnika.

U kliničkim ispitivanjima na bolesnicima liječenima irbesartanom prijavljene su sljedeće nuspojave:

• Vrlo često: ako imate povišenkrvni tlak i šećernu bolest tipa 2 te bolest bubrega, krvne

pretrage mogu pokazati povišene vrijednosti kalija.

odobren

 

• Često: omaglica, mučnina/povraćanje, umor a krvne pretrage mogu pokazati povišenu razinu

enzima specifičnog za mišićnu i srčanu funkciju (enzim kreatinin kinaza). U bolesnika s

povišenim krvnim tlakom, šećernom bolesti tipa 2 i bubrežnom olešću također su prijavljeni omaglica i nizak krvni tlak nakon podizanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja, bol u zglobovima i mišićima i smanjene razine proteina u crvenim krvnim stanicama (hemoglobina).

Manje često: ubrzani srčani ritam, crvenilo prać no osj ćajem vrućine, kašalj, proljev, probavni poremećaji/žgaravica, problemi sa seksualnom funkcijom, bol uprsištu.

Neke nuspojave prijavljene su otkad je irbesartan anijetržištu, ali učestalost njihovog pojavljivanja nije poznata. Prijavljene su sljedeće nuspojave: glavobolja, poremećaji okusa,zvonjenje u ušima, grčevi u mišićima, bol u zglobovima i mišićima, poremećaj funkcije jetre,povišena razina kalija u krvi, oslabljena funkcija bubrega te upala malih krvnih žila koja uglavnom zahvaća kožu (stanje poznato kao

5. KAKO ČUVATI SABERVEL

leukocitoklastični vaskulitis).

 

više

 

 

Manje često su prijavljeni i slučajevi žutice (žutilo kože i/ili bjeloočnica).

 

koji

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Lijek

 

 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Sabervel se ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Sabervel sadrži

-Djelatna tvar je irbesartan.

Jedna Sabervel 75 mg tableta sadrži 75 mg irbesartana.

-Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, koloidni bezvodni silicijev dioksid, hipromeloza , magnezijev stearat.

Ovojnica tablete:, titanijev dioksid (E171), hipromeloza i makrogol 400.

Kako Sabervel izgleda i sadržaj pakovanja

Sabervel 75 mg filmom obložene tablete su bijele, konkavne, okrugle filmom obložene tablete promjera 7 mm .

Sabervel 75 mg filmom obložene tablete dostupne su u blister pakiranjima od 28, 56, 90, ili 98 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač:

Nositelj odobrenja:

 

 

 

 

odobren

Pharmathen S.A,

 

 

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki, Grčka

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvođači:

 

 

 

 

J. Uriach y Compañía, S.A.

 

 

 

 

Av. Camí Reial, 51-57

 

 

 

 

08184 – Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španjolska

 

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

Pharmathen S.A,

 

koji

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki,

Grčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmathen International S.A.

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grčka

 

Lijek

 

 

 

 

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Teл.: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

Česká republika

Magyarország

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Tel.: +30 210 66 65 067

 

Danmark

Portfarma ehf.

Tlf: +354 534 4030

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: +49 8142 44392 0

Eesti (Estonia)

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Ísland

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030Lijek

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

koji

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Românnijea

odobren

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

višeSlovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

United Kingdom

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Uputa je zadnji puta odobrena u {MM/GGGG}.

Detaljne informacije o ovog lijeka dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMAe): http://www.ema.europa.eu/.

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Sabervel 150 mg filmom obložene tablete irbesartan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je Sabervel i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimatiSabervel

3. Kako uzimati Sabervel

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Sabervel

6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE SABERVEL I ZA ŠTO SE KORISTI

 

odobren

Sabervel pripada skupini lijekova koja se naziva antagonisti recept ra angiotenzina II. Angiotenzin II

nije

 

tvar je koja se stvara u tijelu i koja se veže na receptore u krvnim žilama te uzrokuje njihovo sužavanje.

To dovodi do povišenja krvnog tlaka. Sabervel sprječava vezanje angiotenzina II na te receptore,

uzrokujući opuštanje krvnih žila i sniženje krvnog tlaka. Sabervelusporava slabljenje bubrežne funkcije u bolesnika koji imaju povišen krvni tlak i boluju od š ć rne bolesti tipa 2.

Sabervel se primjenjuje za

liječenje visokog krvnog tlaka (esencijalne hipertenzije)

 

 

više

zaštitu bubrega u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 koji imaju povišeni krvni tlak i

 

laboratorijski dokazanu slabljenu bubrežnu funkciju.

2.

koji

 

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SABERVEL

Nemojte uzimati Sabervel

 

Ako ste Lijekalergični (preosjetljivi) na irbesartan ilineki drugi sastojak Sabervela.

Ako ste trudni više od 3 mjeseca (preporučuje se, također, izbjegavatiSabervel i u ranoj trudnoći - vidjeti dio o trudnoći).

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ako se nešto od dolje navedenog odnosi na Vas:

Ako Vas muči prekomjerno povraćanje ili proljev.

Ako imate problema s bubrezima.

Ako imate srčanih problema.

Ako uzimate Sabervel zbog dijabetičke bolesti bubrega. U tom će Vam slučaju Vaš liječnik možda raditi redovite pretrage krvi, posebno određivanje koncentracije kalija u krvi u slučaju oslabljene funkcije bubrega.

Ako trebate ići na bilo kakav kirurški zahvat ili trebate primiti anestetike.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

-aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte <uzimati> <primjenjivati> Saberver”

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli) zatrudnjeti, morate obavijestiti svog liječnika. Sabervel se ne preporučuje uzimati u ranoj trudnoći. Ne smijete ga uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako ga uzimate u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Primjena kod djece

odobren

Ovaj lijek ne smiju uzimati djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina), jer sigurnost i djelotvornost još nisu

u potpunosti utvrđene.

 

Drugih lijekovi i Sabervel

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove nabavljene bez recepta.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Učinak irbesartana može se smanjiti ako uzimate lijekove protiv bolova poznate kao nesteroidni protuupalni lijekovi.

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također formacije pod naslovima “Nemojte <uzimati>

<primjenjivati> Sabervel” i “Upozorenja i mjere opreza”).

 

 

nije

Možda ćete trebati obaviti pretrage krvi ako uzimat :

• nadomjeske kalija

 

 

• nadomjeske soli koji sadrže kalj

 

 

više

 

• lijekove koji čuvaju kalij (kao što su neki diuretici)

• lijekove koji sadrže litij

 

koji

 

Lijek

 

 

Uzimanje hrane i pića sa Sabervelom

Sabervel se može se uzeti s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti), morate obavijestiti svog liječnika. Vaš će Vam liječnik obično preporučiti da prestanete uzimatiSabervel prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati da uzmete neki drugi lijek umjestoSabervela. Sabervel se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi

Vašem djetetu, uzimate li ga u tom razdoblju.

Dojenje

Ako dojite ili trebate početi s dojenjem obavijestite svogliječnika. Sabervel se ne preporučuje majkama koje doje, a Vaš liječnik može izabrati drugu terapiju ako želite dojiti, osobito ako se radi odojenju novorođenčeta ili nedonoščeta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Sabervel ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, za vrijeme liječenja povišenog krvnog tlaka povremeno se mogu pojaviti omaglica ili umor. Ako osjetite te simptome, trebate se savjetovati sa svojim liječnikom prije nego što pokušatevoziti ili upravljati strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Sabervela

Sabervel sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere (npr. laktozu), obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI SABERVEL

Uvijek uzmite Sabervel točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Način primjene

odobren

 

Sabervel je namijenjen za primjenu kroz usta. Tablete treba progutati s dovoljnom količinom tekućine (npr. jedna čaša vode). Sabervel se može uzimati s hranom ili bez nje. Nastojite uzimati svoju dnevnu dozu svaki dan u isto vrijeme. Važno je da kontinuirano uzimate Sabervel sve dok Vam liječnik ne kaže drukčije.

Bolesnici s visokim krvnim tlakom

nije

 

Uobičajena doza iznosi 150 mg jednom na dan. Doza se kasnije može povećati na 300 mg

 

jednom na dan, ovisno o vrijednostima krvnog tlaka.

Bolesnici s visokim krvnim tlakom i šećer om bolešću tipa 2 te bolešću bubrega

 

više

 

U bolesnika koji imaju visoki krvni tlak i boluju od šećerne bolesti tipa 2 preporučena doza

održavanja za liječenje pridružene bolesti bubr ga iznosi 300 mg jedanput na dan.

Liječnik može preporučiti nižu dozu, posebice na početku liječenja određene skupine bolesnika kao što su bolesnici na hemodijalizi ilikojistar od 75 godina.

Maksimalan učinak na sniženje rvnog tlaka trebao bi se postići za 4-6 tjedana od početka liječenja.

Ako uzmete višeLijekSab rv la nego što se trebali

Ako slučajno uzmete pr više tableta, odmah se obratite svom liječniku.

Djeca ne smiju uzimati Sabervel

Sabervel se ne smije davati djeci mlađoj od 18 godina. Ako dijete proguta tablete, odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Sabervel

Ako slučajno zaboravite uzeti dnevnu dozu, uzmite sljedeću dozu kao što to obično i činite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Sabervel može uzrokovati nuspojave, iako ih neće svi dobiti. Neke od tih nuspojava mogu biti teške i mogu zahtijevati medicinsku skrb.

Kao i kod ostalih sličnih lijekova, zabilježeni surijetki slučajevi alergijskih kožnih reakcija (osip, urtikarija), kao i lokalizirano oticanje lica, usnica i/ili jezika kod bolesnika koji su uzimali irbesartan. Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma ili nedostatak zraka, prestanite uzimati Sabervel i odmah se javite liječniku.

Učestalost dolje navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način: vrlo često: pojavljuje se u najmanje 1 na 10 bolesnika ili više od toga često: najmanje 1 na 100, a manje od 1 na 10 bolesnika

manje često: najmanje 1 na 1000,a manje od 1 na 100 bolesnika.

U kliničkim ispitivanjima na bolesnicima liječenimairbesartanom prijavljene su sljedeće nuspojave.

• Vrlo često: ako imate povišen krvni tlak i šećernu bolest tipa 2 te bolest bubrega, krvne

pretrage mogu pokazati povišene vrijednosti kalija.

odobren

 

• Često: omaglica, mučnina/povraćanje, umor, a krvne pretrage mogu pokazati povišenu razinu

enzima specifičnog za mišićnu i srčanu funkciju (enzim kreatinin kinaza). U bolesnika s

povišenim krvnim tlakom, šećernom bolesti tipa 2 i bubrežnom olešću također su prijavljeni omaglica i nizak krvni tlak nakon podizanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja, bol u zglobovima i mišićima i smanjene razine proteina u crvenim krvnim stanicama (hemoglobina).

Manje često: ubrzan srčani ritam, crvenilo prać no osj ćajem vrućine, kašalj, proljev, probavni poremećaji/žgaravica, problemi sa seksualnom funkcijom, bol u prsištu.

 

nije

Neke nuspojave prijavljene su otkad je irbesartan a tržištu, ali učestalost njihovog pojavljivanja nije

više

 

poznata. Prijavljene su sljedeće nuspojave: glavobolja, poremećaji okusa, zvonjenje u ušima, grčevi u

5. KAKO ČUVATI SABERVEL

mišićima, bol u zglobovima i mišićima, poremećaj funkcije jetre, povišena razina kalija u krvi, oslabljena

funkcija bubrega te upala malih krvnih žila koja uglavnom zahvaća kožu (stanje poznato kao

leukocitoklastični vaskulitis).

 

Manje često su prijavljeni i slučajevi žutice (žutilo kože i/ili bjeloočnica).

 

koji

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Lijek

 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Sabervel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Sabervel sadrži

-Djelatna tvar je irbesartan.

Jedna Sabervel 150 mg tableta sadrži 150 mg irbesartana.

-Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, koloidni bezvodni silicijev dioksid, hipromeloza, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: titanijev dioksid (E171), hipromeloza i makrogol 400.

Kako Sabervel izgleda i sadržaj pakovanja

Sabervel 150 mg filmom obložene tablete su bijele, konkavne, okrugle filmom obložene tablete promjera 9 mm .

Sabervel 150 mg filmom obložene tablete dostupne su u blister pakiranjima od 28, 56, 90 ili 98 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač

Nositelj odobrenja:

 

 

 

 

odobren

Pharmathen S.A,

 

 

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki, Grčka

 

 

 

 

Proizvođači:

 

 

 

nije

 

 

 

 

J. Uriach y Compañía, S.A.

 

 

 

 

Av. Camí Reial, 51-57

 

 

 

 

08184 – Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španjolska

 

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

Pharmathen S.A,

 

koji

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki,

Grčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmathen International S.A.

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grčka

 

Lijek

 

 

 

 

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Teл.: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

Česká republika

Magyarország

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Tel.: +30 210 66 65 067

Danmark

Malta

 

Portfarma ehf.

Tlf: +354 534 4030

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: +49 8142 44392 0

Eesti (Estonia)

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Ísland

Portfarma ehf. Tel: +354 534 4030

Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Lijek

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

koji

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

odobren

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathnijen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

višeSlovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

United Kingdom

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Uputa je zadnji puta odobrena u {MM/GGGG}.

Detaljne informacije o ovog lijeka dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMAe): http://www.ema.europa.eu/.

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

Sabervel 300 mg filmom obložene tablete irbesartan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što je Sabervel i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimatiSabervel

3. Kako uzimati Sabervel

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Sabervel

6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE SABERVEL I ZA ŠTO SE KORISTI

 

odobren

Sabervel pripada skupini lijekova koja se naziva antagonisti recept ra angiotenzina II. Angiotenzin II

nije

 

tvar je koja se stvara u tijelu i koja se veže na receptore u krvnim žilama te uzrokuje njihovo sužavanje.

To dovodi do povišenja krvnog tlaka. Sabervel sprječava vezanje angiotenzina II na te receptore,

uzrokujući opuštanje krvnih žila i sniženje krvnog tlaka.Sabervel usporava slabljenje bubrežne funkcije u bolesnika koji imaju povišen krvni tlak i boluju od š ć rne bolesti tipa 2.

Sabervel se primjenjuje za

liječenje visokog krvnog tlaka (esencijalne hipertenzije)

 

 

više

zaštitu bubrega u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 koji imaju povišeni krvni tlak i

 

laboratorijski dokazanu slabljenu bubrežnu funkciju.

2.

koji

 

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SABERVEL

Nemojte uzimati Sabervel

 

Ako ste Lijekalergični (preosjetljivi) na irbesartan ilineki drugi sastojak Sabervela.

Ako ste trudni više od 3 mjeseca (preporučuje se, također, izbjegavati Sabervel i u ranoj trudnoći - vidjeti dio o trudnoći).

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ako se nešto od dolje navedenog odnosi na Vas:

Ako Vas muči prekomjerno povraćanje ili proljev.

Ako imate problema s bubrezima.

Ako imate srčanih problema.

Ako uzimate Sabervel zbog dijabetičke bolesti bubrega. U tom će Vam slučaju Vaš liječnik možda raditi redovite pretrage krvi, posebno određivanje koncentracije kalija u krvi u slučaju oslabljene funkcije bubrega.

Ako trebate ići na bilo kakav kirurški zahvat ili trebate primiti anestetike.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

-ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

-aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita(npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte <uzimati> <primjenjivati> Saberver”

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli) zatrudnjeti, morate obavijestiti svog liječnika. Sabervel se ne preporučuje uzimati u ranoj trudnoći. Ne smijete ga uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu ako ga uzimate u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Primjena kod djece

odobren

 

Ovaj lijek ne smiju uzimati djeca i adolescenti (mlađi od 18godina), jer sigurnost i dj lotvornost još nisu u potpunosti utvrđene.

Drugih lijekovi i Sabervel

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući lijekove nabavljene bez recepta.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduznijeti druge mjere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također i formacije pod naslovima “Nemojte <uzimati> <primjenjivati> Sabervel” i “Upozorenja i mjere opr za”).

Možda ćete trebati obaviti pretrage kr i ako uz mate:

nadomjeske kalija

 

više

• nadomjeske soli koji sadrže kal

 

lijekove koji čuvaju alij ( ao što su neki diuretici)

• lijekove koji sadrže litij

 

 

 

koji

 

Učinak irbesartanaLijekmože se smanjiti ako uzimate lijekove protiv bolova poznate kao nesteroidni protuupalni lijekovi.

Uzimanje hrane i pića sa Sabervelom

Sabervel može se uzeti s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti), morate obavijestiti svog liječnika. Vaš će Vam liječnik obično preporučiti da prestanete uzimatiSabervel prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati da uzmete neki drugi lijek umjestoSabervela. Sabervel se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi

Vašem djetetu uzimate li ga u tom razdoblju.

Dojenje

Ako dojite ili trebate početi s dojenjem obavijestite svogliječnika. Sabervel se ne preporučuje majkama koje doje, a Vaš liječnik može izabrati drugu terapiju ako želite dojiti, osobito ako se radi o dojenju novorođenčeta ili nedonoščeta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Sabervel ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, za vrijeme liječenja povišenog krvnog tlaka povremeno se mogu pojaviti omaglica ili umor. Ako osjetite te simptome, trebate se savjetovati sa svojim liječnikom prije nego što pokušatevoziti ili upravljati strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Sabervela

Sabervel sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere (npr. laktozu), obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI SABERVEL

Uvijek uzmite Sabervel točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Način primjene

odobren

 

Sabervel je namijenjen za primjenu kroz usta. Tablete treba progutati s dovoljnom količinom tekućine (npr. jedna čaša vode). Sabervel se može uzimati s hranom ili bez nje. Nastojte uzimati svoju dnevnu dozu svaki dan u isto vrijeme. Važno je da kontinuirano uzimate Sabervel sve dok Vam liječnik ne kaže drukčije.

Bolesnici s visokim krvnim tlakom

Uobičajena doza iznosi 150 mg jednom na dan. Doza se kasnije može povećati na 300 mg jednom na dan, ovisno o vrijednostima krvnog tlaka.

 

 

 

više

Bolesnici s visokim krvnim tlakom i š ć rnomnijebolešću tipa 2 te bolešću bu brega

 

U bolesnika koji imaju visoki krvni tlak boluju od šećerne bolesti tipa 2 preporučena doza

 

održavanja za liječenje pridružene bolesti bubrega iznosi 300 mg jedanput na dan.

 

 

koji

 

Liječnik može preporučiti nižu dozu, posebice na početku liječenjaodređene skupine bolesnika kao što

su bolesnici na hemodijalizi ili stariji d 75 godina.

 

Lijek

 

 

Maksimalan učinak na sniženje krvnog tlaka trebao bi se postići za 4-6 tjedana od početka liječenja.

Ako uzmete više Sab rv la nego što se trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se obratite svom liječniku.

Djeca ne smiju uzimati Sabervel

Sabervel se ne smije davati djeci mlađoj od 18 godina. Ako dijete proguta tablete, odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Sabervel

Ako slučajno zaboravite uzeti dnevnu dozu, uzmite sljedeću dozu kao što to obično i činite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Sabervel može uzrokovati nuspojave, iako ih neće svi dobiti. Neke od tih nuspojava mogu biti teške i mogu zahtijevati medicinsku skrb.

Kao i kod ostalih sličnih lijekova, zabilježeni su rijetki slučajevi alergijskih kožnih reakcija (osip, urtikarija), kao i lokalizirano oticanje lica, usnica i/ili jezika kod bolesnika koji su uzimali irbesartan. Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma ili nedostatak zraka, prestanite uzimati Sabervel i odmah se javite liječniku.

Učestalost dolje navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način: vrlo često: pojavljuje se u najmanje 1 na 10 bolesnika ili više od toga

često: najmanje 1 na 100, a manje od 1 na 10bolesnika

manje često: najmanje 1 na 1000, a manje od 1 na 100bolesnika.

U kliničkim ispitivanjima na bolesnicima liječenimairbesartanom prijavljene su sljedeće nuspojave.

Vrlo često: ako imate povišen krvni tlak i šećernu bolest tipa 2 te bolest bubrega, krvne pretrage mogu pokazati povišene vrijednosti kalija.

Često: omaglica, mučnina/povraćanje, umor, a krvne pretrageodobrenmogu pokazati povišenu razinu enzima specifičnog za mišićnu i srčanu funkciju (enzim kreatinin kinaza). U bolesnika s povišenim krvnim tlakom, šećernom bolesti tipa 2 i bubrežnom olešću također su prijavljeni omaglica i nizak krvni tlak nakon podizanja iz sjedećeg ili ležećeg p ložaja, bol u zglobovima i mišićima i smanjene razine proteina u crvenim krvnim stanicama (hemoglobina).

Manje često: ubrzan srčani ritam, crvenilo prać no osj ćajem vrućine, kašalj, proljev, probavni poremećaji/žgaravica, problemi sa seksualnom funkcijom, bol u prsištu.

 

nije

Neke nuspojave prijavljene su otkad je irbesartan a tržištu, ali učestalost njihovog pojavljivanja nije

više

 

poznata. Prijavljene su sljedeće nuspojave: glavobolja, poremećaji okusa, zvonjenje u ušima, grčevi u

5. KAKO ČUVATI SABERVEL

mišićima, bolu zglobovima i mišićima, poremećaj funkcije jetre, povišena razina kalija u krvi, oslabljena

funkcija bubrega te upala malih krvnih žila koja uglavnom zahvaća kožu (stanje poznato kao

leukocitoklastični vaskulitis).

 

Manje često su prijavljeni i slučajevi žutice (žutilo kože i/ili bjeloočnica).

 

koji

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Lijek

 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Sabervel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Sabervel sadrži

-Djelatna tvar je irbesartan.

Jedna Sabervel 300 mg tableta sadrži 300 mg irbesartana.

-Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, koloidni bezvodni silicijev dioksid, hipromeloza, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: titanijev dioksid (E171), hipromeloza i makrogol 400.

Kako Sabervel izgleda i sadržaj pakovanja

Sabervel 300 mg filmom obložene tablete su bijele, konkavne, okrugle filmom obložene tablete promjera 11 mm .

Sabervel 300 mg filmom obložene tablete dostupne su u blister pakiranjima od 28, 56, 90 ili 98 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

odobren

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

 

Pharmathen S.A,

 

 

 

 

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki, Grčka

 

 

 

 

 

 

Proizvođači:

 

 

 

 

 

 

J. Uriach y Compañía, S.A.

 

 

 

 

 

 

Av. Camí Reial, 51-57

 

 

 

 

 

 

08184 – Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španjolska

 

 

 

 

 

 

 

 

više

nije

 

Pharmathen S.A,

 

 

 

6 Dervenakion Str.,

 

 

 

 

 

 

 

 

15351 Pallini, Attiki,

Grčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

Pharmathen International S.A.

 

 

 

 

Industrial Park Sapes,

 

 

 

 

 

 

 

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grčka

 

 

Lijek

 

u obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

Za sve informacije o ovom lije

 

promet gotovog lijeka:

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

Pharmathen S.A.

 

 

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Tel: +354 534 4030

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

 

 

Portfarma ehf.

Teл.: +30 210 66 65 067

 

 

Tel: +354 534 4030

Česká republika

 

 

Magyarország

Pharmathen S.A.

 

 

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

Tel.: +30 210 66 65 067

Danmark

 

 

Malta

 

Portfarma ehf.

 

 

Pharmathen S.A.

Tlf: +354 534 4030

 

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: +49 8142 44392 0

Eesti (Estonia)

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Ísland

Portfarma ehf. Tel: +354 534 4030

Italia

Pharmathen S.A.Lijek

Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

C.V. MEDILINE TD

Τηλ: +357 25761699

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

koji

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

odobren

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Slovenijeja

Pharmathen S.A. višeT l: +30 210 66 65 067

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

United Kingdom

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Uputa je zadnji puta odobrena u {MM/GGGG}.

Detaljne informacije o ovog lijeka dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMAe): http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept