Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSancuso
ATK šifraA04AA02
Tvargranisetron
ProizvođačKyowa Kirin Limited

1.NAZIV LIJEKA

SANCUSO 3,1 mg/24 sata transdermalni flaster

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan transdermalni flaster površine 52 cm2 sadrži 34,3 mg granizetrona i oslobađa 3,1 mg granizetrona u 24 sata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Transdermalni flaster.

Tanki, prozirni transdermalni flaster matriksnog tipa, pravokutnog oblika i zaobljenih uglova.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Transdermalni flaster SANCUSO je indiciran u odraslih osoba za prevenciju mučnine i povraćanja povezanih s primjenom umjereno ili izrazito emetogene kemoterapije, s predviđenim trajanjem od 3 do 5 uzastopnih dana, u slučaju kada je peroralna primjena antiemetika otežana zbog problema s gutanjem (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasle osobe

Primijenite jedan transdermalni flaster 24 do 48 sati prije kemoterapije, prema potrebi.

Zbog postupnog povećanja koncentracije granizetrona u plazmi nakon primjene transdermalnog flastera, djelovanje započinje kasnije nego pri peroralnoj primjeni 2 mg granizetrona pa je flaster potrebno primijeniti 24-48 sati prije kemoterapije.

Transdermalni flaster potrebno je ukloniti najmanje 24 sata nakon završetka kemoterapije. Transdermalni flaster može se nositi do 7 dana ovisno o trajanju kemoterapijskog protokola.

Uzimajući u obzir rezultate rutinskih hematoloških ispitivanja, transdermalni flaster primjenjuje se samo u bolesnika u kojih se ne očekuje odgađanje kemoterapije, čime se smanjuje mogućnost nepotrebne izloženosti granizetronu.

Istovremena primjena kortikosteroida

Smjernice Multinacionalnog udruženja za potporno liječenje raka (Multinational Association of Supportive Care in Cancer; MASCC) preporučuju primjenu deksametazona s antagonistom 5HT3 receptora prije kemoterapije. U ključnom ispitivanju lijeka SANCUSO bila je dozvoljena

istovremena primjena kortikosteroida, npr. deksametazona, ako je bio dio kemoterapijskog protokola. Bilo koje povećanje doze kortikosteroida tijekom ispitivanja karakterizirano je kao simptomatsko liječenje.

Posebne populacije bolesnika

Starije osobe

Doziranje je jednako kao i u odraslih osoba (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Oštećenje funkcije bubrega ili jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze. Doziranje je jednako kao i u odraslih osoba (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2). Iako u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre, koji su peroralno i intravenski primali granizetron, nije uočen porast incidencije nuspojava, na temelju podataka o farmakokinetici granizetrona, nužan je oprez u ovoj populaciji bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka SANCUSO u djece u dobi od 0 do 18 godina nije još ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Transdermalni flaster treba zalijepiti na čistu, suhu, neoštećenu zdravu kožu na vanjskoj strani nadlaktice. Ako nije moguće primijeniti transdermalni flaster na ruku, može se zalijepiti na trbuh.

Transdermalni flaster ne smije se lijepiti na crvenu, nadraženu ili oštećenu kožu.

Svaki transdermalni flaster zapakiran je u vrećici i potrebno ga je zalijepiti neposredno nakon otvaranja vrećice. Prije primjene uklanja se zaštitna podloga.

Transdermalni flaster ne smije se rezati.

U slučaju potpunog ili djelomičnog odljepljivanja transdermalnog flastera, potrebno ga je zalijepiti na isto mjesto uz pomoć medicinske ljepljive trake (ako je potrebno). Ako se flaster ne može ponovno zalijepiti ili je oštećen, potrebno je na isto mjesto zalijepiti novi transdermalni flaster. Ako to nije moguće, potrebno je novi transdermalni flaster zalijepiti na suprotnu ruku. Novo nalijepljeni transdermalni flaster potrebno je ukloniti u gore preporučenom roku.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, na druge antagoniste 5-HT3 receptora ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije na mjestu primjene

U kliničkim ispitivanjima s lijekom SANCUSO, reakcije na mjestu primjene bile su općenito blage i zbog njih nije bilo potrebno prekinuti primjenu. U slučaju teških reakcija ili generalizirane kožne reakcije (npr. alergijskog osipa, uključujući eritematozni, makularni, papulozni osip ili svrbež), potrebno je ukloniti transdermalni flaster.

Poremećaji probavnog sustava

Granizetron može smanjiti motilitet donjeg dijela crijeva pa je zbog toga nakon primjene potrebno pratiti bolesnike sa znakovima subakutne opstrukcije crijeva.

Srčani poremećaji

Antagonisti 5-HT3 receptora, kao što je granizetron, mogu biti povezani s aritmijama ili poremećajima EKG-a. To bi moglo biti klinički značajno u bolesnika s već postojećim aritmijama ili poremećajima provodnog sustava srca ili u bolesnika koji uzimaju antiaritmike ili beta blokatore. U kliničkim ispitivanjima lijeka SANCUSO nisu uočeni klinički značajni učinci.

Izlaganje sunčevoj svjetlosti

Izravna prirodna ili umjetna sunčeva svjetlost može utjecati na granizetron, vidjeti dio 5.3 za više informacija. Potrebno je savjetovati bolesnike da pokriju mjesto primjene transdermalnog flastera, npr. odjećom, cijelo vrijeme tijekom nošenja flastera i još 10 dana nakon njegovog uklanjanja ako postoji opasnost od izlaganja sunčevoj svjetlosti.

Tuširanje ili pranje

Bolesnik se može normalno nastaviti tuširati ili prati dok nosi SANCUSO. Potrebno je izbjegavati aktivnosti poput plivanja, intenzivnog vježbanja ili korištenja saune.

Vanjski izvori topline

Potrebno je izbjegavati primjenu vanjskih izvora topline (na primjer vruće termofore ili grijaće jastuke) u predjelu gdje je zalijepljen transdermalni flaster.

Posebne populacije

U starijih bolesnika i u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre prilagođavanje doze nije potrebno. Iako u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre koji su peroralno i intravenski primali granizetron nije uočen porast učestalosti nuspojava, na temelju podataka o farmakokinetici granizetrona, potreban je oprez u ovoj populaciji bolesnika.

Serotoninski sindrom

Prijavljeni su slučajevi serotoninskog sindroma s primjenom 5-HT3 antagonista, bilo da je primijenjen sam ili, većinom, u kombinaciji s drugim serotonergičkim lijekovima (uključujući selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) i inhibitore ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI). Preporučuje se odgovarajuće praćenje bolesnika da bi se uočili simptomi nalik serotoninskom sindromu.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Za serotonergičke lijekove (npr. SSRI i SNRI) prijavljeni su slučajevi serotoninskog sindroma nakon istovremene primjene 5-HT3 antagonista i drugih serotonergičkih lijekova (uključujući SSRI i SNRI).

Istovremena intravenska primjena antagonista 5-HT3 receptora i peroralnog paracetamola u ljudskih ispitanika rezultirala je blokiranjem analgetskog učinka putem farmakodinamičkog mehanizma.

Budući da granizetron metaboliziraju enzimi citokroma P450 u jetri (CYP1A1 i CYP3A4) koji metaboliziraju djelatne tvari, induktori ili inhibitori tih enzima mogu promijeniti klirens i, posljedično, poluvijek granizetrona.

U ljudskih ispitanika, indukcija jetrenih enzima fenobarbitalom nakon intravenske primjene granizetrona dovela je do porasta ukupnog klirensa iz plazme (za otprilike 25%).

In vitro ispitivanja pokazala su da ketokonazol može inhibirati metabolizam granizetrona putem izoenzimske skupine citokroma P450 3A. Klinički značaj toga nije poznat.

In vitro ispitivanja na ljudskim mikrosomima pokazuju da granizetron ne stimulira niti inhibira enzimski sustav citokroma P450.

U ispitivanjima na zdravim osobama nisu utvrđene interakcije između granizetrona i benzodiazepina (lorazepam), neuroleptika (haloperidol) ili antiulkusnih lijekova (cimetidin).

Nisu uočene klinički značajne interakcije između lijeka SANCUSO i emetogenih kemoterapijskih lijekova za liječenje raka. Nadalje, nije uočena interakcija između granizetrona i emetogenih terapija za liječenje raka. U skladu s navedenim podacima, nisu zabilježene klinički značajne interakcije u kliničkim ispitivanjima s lijekom SANCUSO. U kliničkim ispitivanjima interakcija, aprepitant nije imao klinički značajne učinke na farmakokinetiku granizetrona.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih osoba.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni granizetrona u trudnica. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na reprodukciju (vidjeti dio 5.3). Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka SANCUSO tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se granizetron ili njegovi metaboliti u majčino mlijeko. Dojenje je potrebno prekinuti za vrijeme liječenja lijekom SANCUSO.

Plodnost

Nema podataka o učinku granizetrona na plodnost u ljudi. Granizetron nije imao nikakvih učinaka na plodnost štakora.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

SANCUSO ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnosni profil lijeka SANCUSO rezultat je kontroliranih kliničkih ispitivanja i iskustva nakon stavljanja lijeka u promet. Najčešće prijavljena nuspojava u kliničkim ispitivanjima bila je konstipacija, koja je zabilježena u približno 8,7% bolesnika. Većina nuspojava bila je blaga ili umjerena.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja i spontanih izvješća lijeka SANCUSO navedene su u donjoj tablici.

Unutar klasifikacije organskih sustava, nuspojave su navedene prema učestalosti na sljedeći način: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su navedene od najozbiljnije prema manje ozbiljnima.

Tablica 1:

Nuspojave prijavljene pri primjeni lijeka SANCUSO

Klasifikacija organskih

Nuspojava

Učestalost

 

sustava

 

 

 

Poremećaji imunološkog

Reakcije preosjetljivosti

Nepoznato

sustava

 

 

 

 

 

 

Poremećaji metabolizma i

Smanjen apetit

Manje često

prehrane

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja

Manje često

 

 

Distonija

Rijetko

 

 

Diskinezija

Rijetko

Poremećaji uha i labirinta

Vrtoglavica

Manje često

Krvožilni poremećaji

Navale crvenila

Manje često

Poremećaji probavnog sustava

Konstipacija

Često

 

 

Suha usta, mučnina, dizanje

Manje često

 

 

želuca

 

Poremećaji jetre i žuči

Porast alanin-aminotransferaze,

Manje često

 

 

porast aspartat-

 

 

 

aminotransferaze, porast gama-

 

 

 

glutamiltransferaze

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Iritacija na mjestu primjene

Manje često

Reakcije na mjestu primjene

Nepoznato

(bol na mjestu primjene,

 

svrbež na mjestu primjene,

 

eritem na mjestu primjene,

 

osip na mjestu primjene i

 

iritacija na mjestu primjene) *

 

Poremećaji mišićno-koštanog

Artralgija

Manje često

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Generalizirani edem

Manje često

mjestu primjene

 

 

 

 

 

*Spontana izvješća

 

 

Opis odabranih nuspojava

Bolesnici liječeni umjereno ili izrazito emetogenom kemoterapijom mogu povraćati unatoč primijenjenom antiemetičkom liječenju, uključujući i SANCUSO.

Učinci skupine lijekova

Učinci skupine za granizetron uočeni kod drugih oblika primjene (peroralnog i intravenskog) uključuju:

-Reakcije preosjetljivosti, npr. anafilaksija, urtikarija

-Nesanica

-Glavobolja

-Ekstrapiramidne reakcije

-Somnolencija

-Omaglica

-Produženi QT interval

-Konstipacija

-Proljev

-Povišene jetrene transaminaze

-Osip

-Astenija

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V

4.9Predoziranje

Ne postoji specifični antidot za granizetron. U slučaju predoziranja, potrebno je ukloniti transdermalni flaster. Potrebno je primijeniti simptomatsko liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antiemetici i sredstva protiv mučnine, antagonisti serotonina (5HT3), ATK oznaka: A04AA02.

Granizetron je potentni antiemetik i vrlo selektivni antagonist 5-hidroksitriptamina (5HT3 receptora). Farmakološka ispitivanja dokazala su da je granizetron učinkovit protiv mučnine i povraćanja koji su posljedica liječenja citostaticima. Ispitivanja vezivanja redioaktivno označenih liganda pokazala su da granizetron ima zanemariv afinitet za druge vrste receptora, uključujući za 5HT1, 5HT2, 5HT4 i vezivna mjesta D2 za dopamin.

U ključnom randomiziranom, dvostruko slijepom i s dvostrukim placebom multinacionalnom ispitivanju faze III, uspoređena je djelotvornost, podnošljivost i sigurnost lijeka SANCUSO i 2 mg granizetrona primijenjenog peroralno jedanput dnevno u prevenciji mučnine i povraćanja u ukupno 641 bolesnika koji su primali višednevnu kemoterapiju. Ispitivanje je provedeno radi dokazivanja neinferiornosti lijeka SANCUSO u usporedbi s peroralnim granizetronom.

Populacija koja je bila randomizirana u ispitivanje uključivala je 48% muškaraca i 52% žena u dobi od 16 do 86 godina koji su primali umjereno emetogenu ili izrazito emetogenu višednevnu kemoterapiju. Sedamdeset osam posto bolesnika bili su bijelci, s 12% Azijaca i 10% Latinoamerikanaca.

Transdermalni flaster s granizetronom primijenjen je 24 do 48 sati prije prve doze kemoterapije i ostavljen je na mjestu 7 dana. Peroralni granizetron primjenjivan je svakodnevno za vrijeme trajanja kemoterapijskog protokola, jedan sat prije svake doze kemoterapije. Antiemetski učinak procjenjivan je od prve primjene do 24 sata nakon zadnjeg dana primjene umjereno ili izrazito emetogene kemoterapije.

Potvrđena je neinferiornost lijeka SANCUSO u usporedbi s peroralnim granizetronom, a potpuna kontrola postignuta je u 60,2% bolesnika u skupini koja je primjenjivala SANCUSO i u 64,8% bolesnika koji su primali peroralni granizetron prema planu ispitivanja (razlika -4,89%; 95%-tni interval pouzdanosti -12,91% do +3,13%; n= 284 transdermalni flaster, n= 298 peroralni granizetron). Potpuna kontrola definirana je kao nepostojanje povraćanja i/ili nagona na povraćanje, blaga mučnina i izostanak potrebe za simptomatskim liječenjem u razdoblju od prve primjene do 24 sata nakon zadnjeg dana primjene višednevne kemoterapije.

Zbog postupnog porasta koncentracije granizetrona u plazmi nakon primjene transdermalnog flastera, početne koncentracije granizetrona u plazmi na početku kemoterapijskog liječenja mogu biti niže nego pri primjeni peroralnog granizetrona u dozi od 2 mg i stoga može kasnije doći do početka djelovanja.

Zato je transdermalni flaster SANCUSO indiciran za primjenu u bolesnika kod kojih je peroralna primjena antiemetika komplicirana zbog otežanog gutanja.

Potpuna kontrola po danu prikazana je u nastavku.

U kliničkim ispitivanjima s lijekom SANCUSO, nije bilo učinaka povezanih s liječenjem na srčanu frekvenciju ili krvni tlak. Pregled uzastopnih EKG-ova u bolesnika nije pokazao produženje QT intervala niti promjenu u morfologiji EKG-a. Učinak lijeka SANCUSO na QTc interval bio je posebno procjenjivan u slijepom, randomiziranom, usporednom ispitivanju QTc intervala, kontroliranom placebom i pozitivnom kontrolom (moksifloksacin), s lijekom SANCUSO u 240 odraslih muškaraca i žena. Nije uočen značajan učinak na produženje QTc intervala pri primjeni lijeka SANCUSO.

Procjena prianjanja transdermalnog flastera u 621 bolesnika koji su primali transdermalne flastere s djelatnom tvari ili placebom, pokazala je da se pri primjeni u trajanju od 7 dana odlijepilo manje od 1% transdermalnih flastera.

Nema iskustva iz kliničkih ispitivanja s lijekom SANCUSO u bolesnika koji su primali kemoterapiju manje od 3 uzastopna dana ili su primili više ciklusa kemoterapije ili visoke doze kemoterapije prije transplantacije matičnih stanica.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Granizetron prolazi kroz neoštećenu kožu u sistemsku cirkulaciju procesom pasivne difuzije. Nakon primjene transdermalnog flastera SANCUSO, granizetron se sporo apsorbira, a maksimalne koncentracije se dosežu nakon 24 do 48 sati.

S obzirom na rezidualni sadržaj transdermalnog flastera nakon uklanjanja, apsorbira se otprilike 65% granizetrona, u prosječnoj dozi od 3,1 mg dnevno.

Na zdravim ispitanicima ispitana je istovremena primjena jednog intravenskog bolusa od 0,01 mg/kg granizetrona (najviše 1 mg) i transdermalnog flastera SANCUSO. Deset minuta nakon primjene dostignute su početne vršne koncentracije granizetrona u plazmi, što se može pripisati intravenskoj dozi. To nije utjecalo na poznati farmakokinetički profil transdermalnog flastera za vrijeme nošenja (7 dana).

Nakon uzastopne primjene dvaju transdermalnih flastera SANCUSO u zdravih ispitanika, pri čemu je svaki nošen 7 dana, koncentracija granizetrona je održana uz minimalnu akumulaciju tijekom ispitivanja.

U ispitivanju provedenom radi procjenjivanja učinaka topline na transdermalnu primjenu granizetrona putem lijeka SANCUSO u zdravih ispitanika, na transdermalni flaster postavljen je grijaći jastuk koji je proizvodio prosječnu temperaturu od 42°C u trajanju 4 sata svakog dana tijekom 5 dana nošenja.

Dok je primjena grijaćeg jastuka bila povezana s manjim i reverzibilnim porastom otpuštanja lijeka iz transdermalnog flastera za vrijeme grijanja, nije zapažen ukupni porast izloženosti granizetronu u usporedbi s kontrolnom skupinom.

U farmakokinetičkom ispitivanju na zdravim dobrovoljcima, koji su primali lijek SANCUSO tijekom

7 dana, aritmetička sredina ukupnog izlaganja (AUC0-beskonačnost) iznosila je 416 ng h/ml (raspon 55 – 1192 ng h/ml), s individualnom varijabilnosti od 89%. Aritmetička sredina Cmax iznosila je 3,9 ng/ml

(raspon 0,7 – 9,5 ng/ml), s individualnom varijabilnosti od 77%. Ta varijabilnost je slična poznatoj visokoj varijabilnosti u farmakokinetici granizetrona nakon peroralne ili intravenske primjene.

Distribucija

Granizetron se distribuira s aritmetičkom sredinom volumena distribucije od otprilike 3 l/kg. Vezanje na proteine plazme iznosi otprilike 65%. Granizetron se slobodno distribuira između plazme i crvenih krvnih stanica.

Biotransformacija

Nisu opažene razlike u metaboličkim profilima granizetrona pri peroralnoj i transdermalnoj primjeni.

Granizetron se većinom metabolizira u 7-hidroksigranizetron i 9’N-desmetilgranizetron. In vitro ispitivanja na mikrosomima ljudske jetre pokazala su da je CYP1A1 glavni enzim odgovoran za 7- hidroksilaciju granizetrona, dok CYP3A4 pridonosi 9’desmetilaciji.

Eliminacija

Granizetron se uklanja prvenstveno metabolizmom u jetri. Nakon intravenske primjene, aritmetička sredina klirensa iz plazme bila je u rasponu od 33,4 do 75,7 l/h u zdravih ispitanika i od

14,7 do 33,6 l/h u bolesnika sa širokom individualnom varijabilnosti. Aritmetička sredina poluvijeka u plazmi u zdravih ispitanika iznosila je 4-6 sati, a u bolesnika 9-12 sati. Nakon primjene transdermalnog flastera, prividni poluvijek granizetrona u plazmi u zdravih ispitanika produžen je na približno 36 sati zbog spore apsorpcije granizetrona kroz kožu.

U kliničkim ispitivanjima provedenima s lijekom SANCUSO, klirens u bolesnika koji boluju od raka bio je otprilike dvaput manji nego u zdravih ispitanika.

Nakon intravenske primjene, približno 12% doze izlučuje se neizmijenjeno u urinu zdravih ispitanika nakon 48 sati. Ostatak doze izlučuje se u obliku metabolita, od čega 49% u urinu i 34% u stolici.

Farmakokinetika u posebnim populacijama

Utjecaj spola na farmakokinetiku lijeka SANCUSO nije posebno ispitivan. U kliničkim ispitivanjima s lijekom SANCUSO nisu uočeni nikakvi dosljedni učinci na farmakokinetiku, a u oba spola prijavljena je velika individualna varijabilnost. Modeliranje populacijske farmakokinetike potvrdilo je odsutnost utjecaja spola na farmakokinetiku lijeka SANCUSO.

Starije osobe

U kliničkom ispitivanju nisu uočene razlike u farmakokinetici lijeka SANCUSO u plazmi u muških i ženskih ispitanika starije dobi (≥ 65 godina) u usporedbi s mlađim ispitanicima (u dobi

od 18 do uključivo 45 godina).

Oštećenje funkcije bubrega ili jetre

Nisu provedena posebna klinička ispitivanja farmakokinetike lijeka SANCUSO u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre. Kod modeliranja populacijske farmakokinetike nisu utvrđene jasne poveznice između funkcije bubrega (mjerene klirensom kreatinina) i klirensa granizetrona. U bolesnika sa zatajenjem bubrega ili oštećenjem funkcije jetre, farmakokinetika granizetrona

procjenjivana je nakon jedne intravenske doze od 40 g/kg granizetronklorida.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s oštećenjem funkcije jetre zbog neoplastičnih promjena na jetri, ukupni klirens iz plazme bio je približno dvaput manji u usporedbi s bolesnicima bez oštećenja funkcije jetre. Zbog velike varijabilnosti u farmakokinetičkim parametrima granizetrona i dobroj podnošljivosti doza znatno iznad preporučene doze, prilagođavanje doze u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre nije potrebno.

Oštećenje funkcije bubrega

Nisu opažene korelacije između klirensa kreatinina i ukupnog klirensa u bolesnika koji boluju od raka, što ukazuje na činjenicu da oštećenje funkcije bubrega ne utječe na farmakokinetiku granizetrona.

Indeks tjelesne mase (ITM)

U kliničkom ispitivanju provedenom radi procjene izlaganja granizetronu iz lijeka SANCUSO u osoba s različitom količinom tjelesne masnoće, pri čemu je kao nadomjesna mjera za tjelesnu masnoću korišten ITM, nisu uočene razlike u farmakokinetici lijeka SANCUSO u plazmi muških i ženskih ispitanika s niskim ITM [<19,5 kg/m2 (muškarci), <18,5 kg/m2 (žene)] i visokim ITM

(30,0 do uključivo 39,9 kg/m2) u usporedbi s kontrolnom skupinom (ITM 20,0 do uključivo 24,9 kg/m2).

Pedijatrijska populacija

Nisu provedena ispitivanja farmakokinetike lijeka SANCUSO u pedijatrijskih bolesnika.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne toksičnosti i genotoksičnosti. Ispitivanja kancerogenosti nisu pokazala poseban rizik za ljude pri primjeni lijeka u preporučenoj dozi. Međutim pri primjeni lijeka u većim dozama i tijekom duljeg razdoblja, ne može se isključiti rizik od kancerogenosti, ali kod kratkog razdoblja primjene koje se preporučuje za transdermalni sustav primjene lijeka, ne očekuje se rizik od kancerogenosti za ljude.

Kod in vivo ispitivanja na zamorcima, transdermalni flasteri SANCUSO nisu pokazali potencijal za fotoiritaciju ili fotosenzibilnost. Granizetron nije bio fototoksičan kada je ispitan in vitro na staničnoj liniji mišjih fibroblasta. Kada je potencijalna fotogenotoksičnost ispitana in vitro na staničnoj liniji jajnika kineskog hrčka, granizetron je povećao postotak stanica s oštećenjem kromosoma nakon fotoiradijacije. Iako klinički značaj tog otkrića nije potpuno jasan, bolesnike je potrebno savjetovati da pokriju mjesto primjene transdermalnog flastera ako postoji opasnost od izlaganja sunčevoj svjetlosti tijekom razdoblja nošenja i 10 dana nakon uklanjanja (vidjeti dio 4.4).

Kada je ispitan potencijal senzibilizacije kože na zamorcima, lijek SANCUSO pokazao je niski potencijal za iritaciju.

Ispitivanje na kloniranim ljudskim srčanim ionskim kanalima pokazalo je da granizetron može utjecati na repolarizaciju srca blokadom kalijevih kanala hERG. Pokazalo se da granizetron blokira natrijeve i kalijeve kanale koji bi mogli utjecati na depolarizaciju i repolarizaciju srca i stoga na intervale PR, QRS i QT. Ti podaci pomažu pojasniti mehanizme kojima mogu nastati neke promjene EKG-a (naročito produženje QT i QRS intervala) povezane s tom skupinom tvari. Međutim, u kliničkim ispitivanjima s lijekom SANCUSO, uključujući temeljito ispitivanje QT intervala na 240 zdravih ispitanika, nisu zapaženi klinički značajni učinci na EKG (dio 5.1).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Vanjski potporni sloj poliester

Matriksni sloj akrilat-vinilacetat kopolimer

Zaštitni sloj silikonizirani poliester

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Svaki transdermalni flaster pakiran je u toplinski zalijepljenoj vrećici sastavljenoj od papira/aluminija/LLDPE obloženog poliesterom.

Svaka kutija sadrži 1 transdermalni flaster.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Transdermalni flaster i nakon primjene sadrži djelatnu tvar. Nakon uklanjanja, iskorišteni transdermalni flaster je potrebno čvrsto presaviti na pola, s ljepljivom stranom prema unutra, i zatim baciti izvan dohvata djece.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/766/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. travnja 2012

Datum posljednje obnove odobrenja: 9 siječanj 2017

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept