Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SonoVue (sulphur hexafluoride) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V08DA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSonoVue
ATK šifraV08DA04
Tvarsulphur hexafluoride
ProizvođačBracco International B.V.

1.NAZIV LIJEKA

SonoVue 8 mikrolitara/ml prašak i otapalo za disperziju za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml disperzije sadrži 8 µl mikromjehurića sumporovog heksafluorida, što odgovara 45 mikrograma.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za disperziju za injekciju.

Bijeli prašak

Bistro, bezbojno otapalo

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ovaj lijek se koristi samo u dijagnostičke svrhe.

SonoVue je namijenjen za primjenu uz ultrazvučno oslikavanje kako bi povećao ehogenost krvi ili tekućina u urinarnom traktu, što dovodi do poboljšanog omjera signala i šuma (smetnji).

SonoVue se smije koristiti samo kod bolesnika kod kojih pretraga bez kontrastnog sredstva ne omogućuje zaključak.

Ehokardiografija

SonoVue je transpulmonalno ehokardiografsko kontrastno sredstvo koje se koristi kod odraslih bolesnika sa sumnjom na ili s dokazanom kardiovaskularnom bolešću kako bi se omogućila opacifikacija srčanih komora i poboljšalo određivanje endokardijalnih kontura lijevog ventrikula.

Doppler velikih žila

SonoVue povećava točnost pri otkrivanju ili isključivanju anomalija u cerebralnim arterijama i ekstrakranijalnim karotidnim ili perifernim arterijama u odraslih bolesnika poboljšavajući dopplerski omjer signala i šuma.

SonoVue povećava kvalitetu dopplerskog prikaza protoka i trajanje klinički korisnog poboljšanja signala u prikazu portalne vene u odraslih bolesnika.

Doppler malih žila

SonoVue poboljšava prikaz vaskularnosti lezija jetre i dojki pri Doppler sonografiji u odraslih bolesnika, vodeći do specifičnije karakterizacije lezije.

Ultrasonografija ekskretornog urinarnog trakta

SonoVue je indiciran za uporabu u ultrasonografiji ekskretornog urinarnog trakta u pedijatrijskih bolesnika od novorođenačke dobi do 18 godina za otkrivanje vezikoureteralnog refluksa. Za ograničenja u interpretaciji negativne urosonografije, vidjeti dio 4.4 i 5.1.

4.2Doziranje i način primjene

Ovaj lijek smiju koristiti samo liječnici koji imaju iskustva u oslikavanju dijagnostičkim ultrazvukom. Oprema za hitne slučajeve i osoblje obučeno za njezinu primjenu moraju biti u pripravnosti.

Doziranje

Intravenska primjena

U odraslih, preporučene doze za SonoVue su:

Snimanje srčanih komora B-modom, pri mirovanju ili pri stres ehokardiografiji: 2 ml.

Snimanje žila dopplerom: 2,4 ml.

Ako je potrebno, tijekom jednog pregleda liječnik može dati drugu, dodatnu injekciju preporučene doze.

Stariji bolesnici

Preporučene doze za intravensku primjenu odnose se i na starije bolesnike.

Pedijatrijski bolesnici

Sigurnost i djelotvornost lijeka SonoVue kod bolesnika mlađih od 18 godina nisu ustanovljene za intravensku primjenu i primjenu u ehokardiografiji i Doppler prikazu krvnih žila.

Intravezikalna primjena

U pedijatrijskih bolesnika preporučena doza za SonoVue je 1 ml.

Način primjene

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Intravenska primjena

SonoVue treba ubrizgati u perifernu venu odmah nakon uvlačenja u štrcaljku. Nakon svake injekcije treba slijediti ispiranje s 5 ml 9 mg/ml (0,9%) otopine natrijevog klorida za injekciju.

Intravezikalna primjena

Uvedite sterilni 6F-8F urinarni kateter u mjehur u sterilnim uvjetima. Ispraznite urin iz mjehura, te ispunite mjehur fiziološkom otopinom (normalna sterilna 0,9% otopina natrijevog klorida) do otprilike jedne trećine ili polovine njegovog predviđenog ukupnog volumena [(dob u godinama +2) x 30] ml. Ubrizgajte SonoVue kroz urinarni kateter, te nastavite puniti mjehur sa fiziološkom otopinom dok bolesnik ne osjeti potrebu za mokrenjem ili dok se ne pojavi prvi blagi znak povratnog pritiska u infuziju. Ultrazvučno oslikavanje mjehura i bubrega izvodi se tijekom punjenja i pražnjenja mjehura. Odmah nakon prvog pražnjenja, mjehur se može ponovno napuniti fiziološkom otopinom za drugi ciklus pražnjenja i oslikavanja, bez potrebe ponovne primjene lijeka SonoVue. Za oslikavanje mjehura, mokraćovoda i bubrega tijekom ultrasonografije urinarnog trakta s kontrastom, preporučuje se niski mehanički indeks (≤ 0,4).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu(e) tvar(i) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Intravenska primjena lijeka SonoVue je kontraindicirana u bolesnika s poznatim desno-lijevim šantovima, teškom plućnom hipertenzijom (tlak plućne arterije > 90 mmHg), nekontroliranom sistemskom hipertenzijom i kod bolesnika s respiratornim distres sindromom odraslih.

SonoVue se ne smije koristiti u kombinaciji s dobutaminom kod bolesnika sa stanjima koja ukazuju na vaskularne nestabilnosti kada je dobutamin kontraindiciran.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

U slučaju anafilaktičke reakcije, beta blokatori (uključujući pripravke kapi za oči) mogu pogoršati reakciju. Bolesnici možda neće reagirati na uobičajene doze adrenalina koje se koriste za liječenje alergijskih reakcija.

Intravenska primjena

Bolesnici s nestabilnim kardiopulmonalnim statusom

Kod visoko rizičnih bolesnika potrebno je EKG praćenje kao što je klinički indicirano. Preporučuje se pažljivo nadzirati bolesnika tijekom i najmanje 30 minuta nakon primjene lijeka SonoVue.

Primjenu lijeka SonoVue u bolesnika s nedavnim akutnim koronarnim sindromom ili klinički nestabilnom ishemijskom bolesti srca, uključujući: infarkt miokarda u razvoju ili u tijeku, tipičnu anginu u mirovanju u zadnjih 7 dana, značajno pogoršanje srčanih simptoma u zadnjih 7 dana, nedavne intervencije na koronarnim arterijama ili druge čimbenike koji ukazuju na kliničku nestabilnost (primjerice, nedavno pogoršanje EKG-a, laboratorijskih ili kliničkih nalaza), akutno zatajenje srca, zatajenje srca klase III/IV ili teške poremećaje ritma, potrebno je razmotriti uz veliki oprez jer kod takvih bolesnika, alergijske i/ili vazodilatacijske reakcije mogu dovesti do stanja opasnih po život. U takvih bolesnika SonoVue se smije primijeniti samo nakon pažljive procjene rizika i koristi, a tijekom i nakon primjene potrebno je pomno praćenje vitalnih znakova.

Treba naglasiti da stres ehokardiografija, koja može oponašati ishemijsku epizodu, može potencijalno povećati rizik uporabe lijeka SonoVue. Stoga, ako se SonoVue koristi zajedno sa stres ehokardiografijom, bolesnici moraju tijekom prethodna dva dana biti u stabilnom stanju što se potvrđuje odsutstvom boli u prsištu ili EKG promjena. Osim toga, tijekom primjene lijeka SonoVue u ehokardiografiji s farmakološkim stresorom (npr. s dobutaminom), potrebno je provoditi praćenje EKG-a i krvnog tlaka.

Kronična opstruktivna plućna bolest

Savjetuje se oprez kada se SonoVue daje bolesnicima s klinički značajnom plućnom bolesti, uključujući tešku kroničnu opstruktivnu plućnu bolest.

Ostale prateće bolesti

Savjetuje se oprez kod uporabe ovog lijeka kod bolesnika s: akutnim endokarditisom, umjetnim zaliscima, akutnom sistemskom upalom i/ili sepsom, hiperkoagulacijskim stanjima i/ili nedavnom tromboembolijom te završnim stadijima bolesti bubrega ili jetre, s obzirom da je broj bolesnika s ovim stanjima koji su bili izloženi lijeku SonoVue tijekom kliničkih ispitivanja ograničen.

Umjetno ventilirani bolesnici ili bolesnici s nestabilnim neurološkim bolestima

SonoVue nije primjeren za uporabu kod umjetno ventiliranih bolesnika, kao ni kod bolesnika s nestabilnim neurološkim bolestima.

Interpretacija mikcijske urosonografije s lijekom SonoVue i ograničenja u primjeni

Lažno negativni slučajevi mogu se pojaviti tijekom mikcijske urosonografije s lijekom SonoVue i oni nisu razjašnjeni (vidjeti dio 5.1).

Tehničke preporuke

Ispitivanja na životinjama pokazala su da je primjena eho-kontrastnog sredstva dovela do bioloških nuspojava (npr. oštećenje endotelnih stanica, puknuće kapilara) u interakciji s ultrazvučnim valovima. Iako te biološke nuspojave nisu zapažene kod ljudi, preporučuje se uporaba niskog mehaničkog indeksa.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija nisu provedena.

4.6Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Nisu dostupni klinički podaci o izloženosti u trudnoći. Ispitivanja na životinjama ne upućuju na štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene). Kao mjeru opreza, poželjno je izbjegavati primjenu lijeka SonoVue tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se sumporov heksafluorid u majčino mlijeko. Međutim, zbog njegove brze eliminacije iz tijela izdahnutim zrakom, smatra se da se dojenje može nastaviti dva do tri sata nakon primjene lijeka SonoVue.

Plodnost

Nisu dostupni klinički podaci. Ispitivanja na životinjama ne upućuju na štetne učinke na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

SonoVue ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Odrasla populacija-Intravenska primjena

Sigurnost lijeka SonoVue nakon intravenske primjene ocijenjena je na 4653 odraslih bolesnika koji su sudjelovali u 58 kliničkih ispitivanja. Nuspojave zabilježene s lijekom SonoVue nakon intravenske primjene, općenito, nisu bile ozbiljne, bile su prolazne i povlačile su se spontano bez posljedica. U kliničkim ispitivanjima, najčešće zabilježene nuspojave nakon intravenske primjene su: glavobolja, reakcija na mjestu injekcije i mučnina.

Nuspojave su klasificirane po organskim sustavima i učestalosti, prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

 

 

Nuspojave

 

Klasifikacija organskih

 

Kategorija učestalosti

 

Rijetko

Nepoznato

sustava

Manje često

(≥ 1/10 000 do

Ne može se procijeniti

 

(≥ 1/1000 do < 1/100)

 

< 1/1000)

iz dostupnih podataka

 

 

Poremećaji imunološkog

 

Preosjetljivost*

 

sustava

 

 

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

 

Nesanica

 

Poremećaji živčanog

Glavobolja, parestezija,

Sinusna glavobolja

Vazovagalna reakcija

sustava

omaglica, disgeuzija

 

 

Poremećaji oka

 

Zamagljen vid

 

Srčani poremećaji

 

 

Infarkt miokarda**

 

 

Ishemija miokarda**

 

 

 

Krvožilni poremećaji

Navale crvenila

Hipotenzija

 

Poremećaji dišnog sustava,

Faringitis

 

 

prsišta i sredoprsja

 

 

 

Poremećaji probavnog

Mučnina, bol u

 

 

sustava

abdomenu

 

 

Poremećaji kože i

Pruritus, osip

 

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

mišićno-koštanog sustava i

Bol u leđima

 

 

vezivnog tkiva

 

 

 

 

Nelagoda u prsištu,

 

 

Opći poremećaji i reakcije

reakcija na mjestu

Bol u prsištu, bol,

 

na mjestu primjene

primjene injekcije,

umor

 

 

osjećaj vrućine

 

 

Pretrage

Povišena razina

 

 

glukoze u krvi

 

 

 

 

 

*Slučajevi koji upućuju na preosjetljivost mogu uključivati: eritem kože, bradikardiju, hipotenziju, dispneju, gubitak svijesti, kardijalni/kardiorespiratorni arest, anafilaktičku reakciju, anafilaktoidnu reakciju, ili anafilaktički šok.

**U nekim slučajevima preosjetljivosti, kod bolesnika s podležećom bolesti koronarnih arterija, zabilježena je i ishemija miokarda i/ili infarkt miokarda.

U vrlo rijetkim slučajevima, prijavljeni su fatalni ishodi vremenski povezani s primjenom lijeka SonoVue. Kod svih tih bolesnika postojao je visok podležeći rizik od većih srčanih komplikacija koje su mogle dovesti do fatalnog ishoda.

Pedijatrijska populacija-Intravezikalna primjena

Sigurnost lijeka SonoVue nakon intravezikalne primjene ocijenjena je na temelju objavljene literature koja obuhvaća primjenu u preko 6000 pedijatrijskih bolesnika (u dobi od 2 dana do 18 godina). Nije bilo prijavljenih nuspojava.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V*.

4.9Predoziranje

Budući da do sada nije bilo zabilježenih slučajeva predoziranja, znakovi i simptomi predoziranja nisu identificirani. U ispitivanju faze 1 zdravi dobrovoljci su primili doze do 56 ml lijeka SonoVue i nisu prijavili ozbiljne nuspojave. U slučaju predoziranja, bolesnika treba promatrati i liječiti simptomatski.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: ultrazvučna kontrastna sredstva

ATK oznaka: V08DA05.

Sumporov heksafluorid je inertan, neškodljiv plin, slabo topljiv u vodenim otopinama. U literaturi postoje izvještaji o uporabi tog plina u ispitivanju fiziologije respiratornog sustava i u pneumatskoj retinopeksiji. Dodatak otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) za injekciju u liofilizirani prašak nakon kojeg slijedi snažno protresanje dovodi do stvaranja mikromjehurića sumporovog heksafluorida. Mikromjehurići imaju prosječan promjer od oko 2,5 µm, pri tom 90% ima promjer manji od 6 µm, a 99% ima promjer manji od 11 µm. Svaki mililitar lijeka SonoVue sadrži 8 µl mikromjehurića. Intenzitet reflektiranog signala ovisi o koncentraciji mikromjehurića i frekvenciji ultrazvučnog vala. Granica između mjehurića sumporovog heksafluorida i vodenog medija djeluje kao reflektor ultrazvučnih valova i tako povećava ehogenost krvi te pojačava kontrast između krvi i okolnih tkiva.

Intravenska primjena

U preporučenim kliničkim dozama za intravensku primjenu, SonoVue pruža znatan porast u intenzitetu signala za više od 2 minute pri ehokardiografiji u B-modu i za 3 do 8 minuta pri dopplerskom oslikavanju velikih i malih žila.

Intravezikalna primjena

Za ultrasonografiju ekskretornog urinarnog trakta u pedijatrijskih bolesnika, nakon intravezikalne primjene, SonoVue povećava intenzitet signala tekućina unutar mokraćne cijevi, mjehura, mokraćovoda i bubrežne nakapnice, te olakšava otkrivanje refluksa tekućine iz mjehura u mokraćovode. Djelotvornost lijeka SonoVue za otkrivanje/isključenje vezikoureteralnog refluksa je ispitivana u dva objavljena otvorena monocentrična ispitivanja. Prisutnost ili odsutnost vesikoureteralnog refluksa kod SonoVue ultrazvuka bila je uspoređena s radiografskim referentnim standardom. U jednom ispitivanju koje je uključivalo 183 bolesnika (366 jedinica bubreg- mokraćovod), SonoVue ultrazvuk je bio ispravno pozitivan u 89 od 103 jedinice s refluksom i ispravno negativan u 226 od 263 jedinice bez refluksa. U drugom ispitivanju koje je uključivalo 228 bolesnika (463 jedinica bubreg-mokraćovod), SonoVue ultrazvuk je bio ispravno pozitivan u 57 od 71 jedinica sa refluksom i ispravno negativan u 302 od 392 jedinica bez refluksa.

5.2Farmakokinetička svojstva

Ukupna količina sumporovog heksafluorida primijenjenog u kliničkoj dozi je izuzetno mala, (u dozi od 2 ml mikromjehurići sadrže16 µl plina). Sumporov heksafluorid otapa se u krvi, a potom se izlučuje u izdahnutom zraku.

Nakon jedne intravenske injekcije 0,03 ili 0,3 ml lijeka SonoVue/kg dobrovoljcima (približno 1 i 10 puta maksimalne kliničke doze), sumporov heksafluorid se brzo uklonio. Srednji terminalni poluvijek je 12 minuta (raspon od 2 do 33 minute). Više od 80% primijenjenog sumporovog heksafluorida izlučilo se u izdahnutom zraku u 2 minute nakon injiciranja, a gotovo 100% nakon 15 minuta.

Kod bolesnika s difuznom intersticijskom plućnom fibrozom, postotak doze koja se izlučila u izdahnutom zraku bio je u prosjeku 100%, a terminalni poluvijek sličan onome izmjerenom kod zdravih dobrovoljaca.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, genotoksičnosti te reproduktivne toksičnosti. Lezije cekuma primijećene u nekim ispitivanjima s ponovljenim dozama na štakorima, ali ne i na majmunima, nisu relevantne za ljude u propisanim uvjetima primjene.

Također je procijenjena intravezikalna lokalna tolerancija za SonoVue. Ispitivanje pojedinačne doze i ponavljanih doza, nakon kojih je slijedilo u oba slučaja razdoblje bez liječenja, provedena su na ženkama štakora kod kojih se lokalna toksičnost procjenjivala putem makroskopskih i histopatoloških pregleda oba bubrega, mokraćovoda, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Nisu otkrivene lezije povezane s bilo kojim testom niti u jednom ispitivanom organu, posebno u mokraćnom mjehuru, u oba ispitivanja, i pojedinačnih doza i ponovljenih doza. Stoga je zaključeno da se SonoVue dobro podnosi u urinarnom traktu kod štakora.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak: makrogol 4000

distearilfosfatidilkolin

natrijev fosfatidilglicerildipalmitat palmitatna kiselina

Otapalo:

9 mg/ml (0,9%) otopina natrijevog klorida za injekciju

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim s onima spomenutim u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije, kemijska i fizikalna stabilnost je dokazana tijekom 6 sati. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba upotrijebiti odmah. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Za uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti dio 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od bezbojnog stakla tipa I koja sadrži 25 mg suhog, liofiliziranog praška u atmosferi sumporovog heksafluorida zatvorena sa sivim butilnim gumenim čepom i zapečaćena aluminijskim zatvaračem sa flip-off poklopcem. Sustav za prijenos (MiniSpike).

Napunjena štrcaljka od prozirnog stakla tipa I koja sadrži 5 ml 0,9%-tne (9 mg/ml) otopine natrijevog klorida za injekciju.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Prije uporabe pregledajte lijek kako biste se uvjerili da spremnik i zatvarač nisu oštećeni.

SonoVue se prije uporabe mora pripremiti ubrizgavanjem 5 ml 0,9%-tne (9 mg/ml) otopine natrijevog klorida za injekciju kroz čep u sadržaj bočice. Bočica se potom snažno protrese dvadeset sekundi, nakon čega se željeni volumen disperzije može uvući u štrcaljku kako slijedi:

1.Pričvrstite klip uvijajući ga na štrcaljku u smjeru kazaljke na satu.

2.Otvorite blister MiniSpike sustava za prijenos i uklonite zatvarač sa vrha štrcaljke.

3.Otvorite zatvarač na sustavu za prijenos i spojite štrcaljku na sustav za prijenos uvijajući je u smjeru kazaljke na satu.

4.Uklonite zaštitni poklopac s bočice. Potisnite bočicu u prozirnu cijev sustava za prijenos i čvrsto pritisnite da bočica sjedne na svoje mjesto.

5.Ispraznite sadržaj štrcaljke u bočicu pritišćući potisnik klipa.

6.Snažno protresite 20 sekundi kako bi se pomiješao sav sadržaj bočice i kako bi dobili bijelu mliječnu homogenu tekućinu.

7.Preokrenite sustav i pažljivo uvucite SonoVue u štrcaljku.

8.Odvijte štrcaljku sa sustava za prijenos.

Nemojte koristiti ako je dobivena tekućina prozirna i/ili ako se u disperziji vide čvrste čestice liofilizata.

SonoVue treba odmah primijeniti injekcijom u perifernu venu za uporabu u ehokardiografiji i Doppler prikazu krvnih žila u odraslih ili primijeniti intravezikalno za uporabu u ultrasonografiji ekskretornog urinarnog trakta u pedijatrijskih bolesnika.

Ako se SonoVue ne upotrijebi odmah nakon rekonstitucije, morate ponovno protresti disperziju mikromjehurića prije uvlačenja u štrcaljku. Kemijska i fizikalna stabilnost disperzije mikromjehurića dokazana je tijekom 6 sati.

Bočica je samo za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bracco International B.V.

Strawinskylaan 3051

NL - 1077 ZX Amsterdam

Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/177/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 26. ožujka 2001.

Datum zadnje obnove: 24. travnja 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku su dostupne na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept