Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Strimvelis (autologous CD34 enriched cell fraction...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaStrimvelis
ATK šifraL03
Tvarautologous CD34 enriched cell fraction that contains CD34 cells transduced with retroviral vector that encodes for the human adenosine deaminase (ADA) cDNA sequence from human haematopoietic stem/progenitor (CD34 ) cells
ProizvođačGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Strimvelis 1-10 milijuna stanica/ml disperzija za infuziju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Stanična frakcija obogaćena autolognim CD34+ stanicama koja sadrži CD34+ stanice transducirane retrovirusnim vektorom koji kodira sekvencu cDNK humane adenozin deaminaze (ADA) iz humanih hematopoetskih matičnih/progenitorskih (CD34+) stanica.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Gotov lijek sastoji se od jedne ili više etilenvinilacetatnih (EVA) vrećica koje sadrže staničnu frakciju obogaćenu autolognim CD34+ stanicama koja sadrži CD34+ stanice transducirane retrovirusnim vektorom koji kodira sekvencu cDNK humane ADA-e.

Kvantitativne informacije o broju CD34+ stanica/kg i ukupnom broju stanica u lijeku navedene su na pakiranju svake serije lijeka. Koncentracija iznosi 1-10 milijuna CD34+ stanica/ml.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Ovaj lijek sadrži 0,15 mmol natrija po ml (vidjeti dio 4.4).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Disperzija za infuziju.

Mutna do bistra, bezbojna do ružičasta disperzija stanica.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Strimvelis je indiciran za liječenje bolesnika s teškom kombiniranom imunodeficijencijom uzrokovanom nedostatkom adenozin deaminaze (engl. severe combined immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency, ADA-SCID), za koje nije dostupan prikladan davatelj matičnih stanica s podudarnim humanim leukocitnim antigenom (HLA) (vidjeti dio 4.2 i dio 4.4).

4.2Doziranje i način primjene

Strimvelis se mora primijeniti u specijalističkom transplantacijskom centru i mora ga primijeniti liječnik koji već ima iskustva u liječenju i zbrinjavanju bolesnika s ADA-SCID-om te primjeni ex vivo pripravljenih genskih lijekova s autolognim CD34+ stanicama. Strimvelis se smije primijeniti tek nakon razgovora s bolesnikom i/ili njegovom obitelji. Od bolesnika se očekuje da se uključe u registar liječenih bolesnika i da ih se dugoročno prati.

Potreban je rezervni uzorak CD34+ matičnih stanica koji sadrži najmanje 1 milijun CD34+ stanica po kilogramu. Taj uzorak treba uzeti od bolesnika najmanje 3 tjedna prije liječenja lijekom Strimvelis. Rezervne matične stanice prikupljaju se za spasonosno liječenje u slučaju neuspjeha tijekom proizvodnje lijeka, neuspješnog presađivanja ili dugotrajne aplazije koštane srži nakon liječenja lijekom Strimvelis.

Od bolesnika se mora moći prikupiti dovoljno CD34+ stanica kako bi se dobilo najmanje 4 milijuna pročišćenih CD34+ stanica/kg potrebnih za proizvodnju lijeka Strimvelis.

Strimvelis je namijenjen isključivo za autolognu primjenu (vidjeti dio 4.4).

Prije infuzije mora se potvrditi da bolesnikov identitet odgovara osnovnim jedinstvenim informacijama o bolesniku navedenima na infuzijskoj vrećici/vrećicama i/ili spremniku lijeka

Strimvelis (vidjeti dijelove 4.4 i 6.6).

Kondicioniranje prije liječenja

Preporučuje se primijeniti intravenski busulfan u dozi od 0,5 mg/kg svakih 6 sati tijekom dva uzastopna dana, počevši tri dana prije primjene lijeka Strimvelis. Ukupna doza busulfana je 4 mg/kg, podijeljeno na 8 doza od 0,5 mg/kg. Vrijednosti busulfana u plazmi treba odrediti nakon prve doze svakog dana serijskim uzorkovanjem krvi primjenom odgovarajuće metode. Ako AUC busulfana premaši 4000 nanograma/ml*h (974 µmol/l.min), dozu treba u odgovarajućoj mjeri smanjiti na temelju AUC-a.

Premedikacija

Preporučuje se primijeniti intravenski antihistaminik 15 – 30 minuta prije infuzije lijeka Strimvelis.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Strimvelis kreće se u rasponu od 2 do 20 milijuna CD34+ stanica/kg.

Ako lijek sadrži manje od 2 milijuna CD34+ stanica/kg, nadležni liječnik treba odlučiti hoće li nastaviti s njegovom primjenom na temelju ocjene koristi i rizika za pojedinog bolesnika. U kliničkim je ispitivanjima zabilježen terapijski neuspjeh u jednog bolesnika liječenog dozom od < 2 milijuna CD34+ stanica/kg.

Strimvelis se smije primijeniti samo jedanput.

Posebne populacije

Starije osobe

Strimvelis nije namijenjen za primjenu u bolesnika u dobi od > 65 godina i nije se ispitivao u toj dobnoj skupini.

Oštećenje funkcije bubrega

Strimvelis se nije ispitivao u bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije. Ne očekuje se da će biti potrebno prilagoditi dozu.

Oštećenje funkcije jetre

Strimvelis se nije ispitivao u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Ne očekuje se da će biti potrebno prilagoditi dozu.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Strimvelis u djece mlađe od 6 mjeseci i one starije od 6 godina i 1 mjeseca nisu ustanovljene (vidjeti dio 4.4). Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Strimvelis se primjenjuje intravenskom infuzijom.

Potrebno je koristiti set za transfuziju s filtrom. Treba koristiti samo filtre namijenjene za uporabu sa setovima za transfuziju, kako bi se spriječilo nehotično uklanjanje stanica iz lijeka.

Brzina infuzije ne smije biti veća od 5 ml/kg/h. Vrijeme primjene iznosi približno 20 minuta (vidjeti dio 6.6). Nakon primjene, vrećicu treba isprati uz pomoć štrcaljke volumena 50 ml napunjene fiziološkom otopinom.

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije rukovanja ili primjene lijeka

Ovaj lijek sadrži genetski modificirane stanice. Treba se pridržavati nacionalnih smjernica za biosigurnost koje su primjenjive na takve lijekove (vidjeti dio 6.6).

Strimvelis se ne testira na prenosive infektivne agense. Stoga zdravstveni radnici koji rukuju lijekom Strimvelis moraju poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli mogući prijenos zaraznih bolesti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na lijek ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Postojeća ili prijašnja leukemija ili mijelodisplazija.

Pozitivan nalaz virusa humane imunodeficijencije (HIV) ili prisutnost bilo kojeg drugog prenosivog infektivnog agensa navedenog u trenutno važećoj Direktivi EU-a o stanicama i tkivima prije prikupljanja koštane srži .

Prethodna genska terapija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Strimvelis je namijenjen isključivo za autolognu primjenu i nikada se ne smije primijeniti u nijednog drugog bolesnika osim onoga koji je bio izvorni davatelj CD34+ stanica.

U nekim slučajevima bolesnik možda neće moći primiti Strimvelis zbog problema u proizvodnji. Nakon primitka obavijesti, nadležni će liječnik možda morati prilagoditi bolesnikov program liječenja u skladu s time (npr. prekinuti kondicioniranje busulfanom i/ili primijeniti rezervne matične stanice, ako je to potrebno).

Rezultati kontrole kakvoće druge faze bit će dostupni tek nakon infuzije lijeka. Ako se nakon infuzije lijeka Strimvelis utvrde klinički značajni problemi s kakvoćom, poput rezultata koji nisu u skladu sa specifikacijama, nadležni će liječnik biti obaviješten o tome. Liječnik mora nadzirati i/ili liječiti bolesnika sukladno potrebama.

Strimvelis treba primjenjivati uz oprez u bolesnika starijih od 6 godina i 1 mjeseca te onih mlađih od

6 mjeseci jer nema podataka iz kliničkih ispitivanja za te dobne skupine. U starijih je bolesnika mogućnost uzimanja velikih količina CD34+ stanica u načelu manja, što može značiti da se stariji bolesnici neće moći liječiti. Na uspješno stvaranje T stanica nakon primjene lijeka Strimvelis vjerojatno će utjecati i rezidualna funkcija timusa, koja se u starije djece može narušiti. Primjenu lijeka Strimvelis u bolesnika starijih od dosad ispitivane populacije treba pažljivo razmotriti i rezervirati samo za one slučajeve u kojima su sve druge razumne terapijske mogućnosti iscrpljene.

Bolesnici koji su prethodno bili pozitivni na hepatitis C mogu se liječiti lijekom Strimvelis pod uvjetom da je dokazana odsutnost infekcije primjenom testa nukleinske kiseline s limitom

kvantifikacije od ≤15 internacionalnih jedinica/ml. Negativni rezultati ispitivanja potrebni su u najmanje 3 uzastopna testiranja tijekom razdoblja od najmanje 4 tjedna nakon završetka liječenja hepatitisa C, a zadnji test treba biti obavljen najkasnije 3 dana prije prikupljanja stanica.

Strimvelis treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s preosjetljivošću na aminoglikozide ili goveđi serumski albumin.

Nisu prijavljeni slučajevi leukemije ni mijelodisplazije nakon liječenja lijekom Strimvelis. Međutim, u usporedivim ispitivanjima genske terapije kod Wiskott-Aldrichova sindroma, spolno vezane teške kombinirane imunodeficijencije (engl. X-linked severe combined immunodeficiency, X-SCID) i kronične granulomatozne bolesti zabilježeni su slučajevi insercije vektora u kromosomske regije koje se povezuju s leukemijom. Mjesta insercije retrovirusa (engl. retroviral insertion sites, RIS) pronađena su uz ili unutar gena CCND2 i LMO2 te postoji mogući rizik od leukemijske transformacije nakon liječenja lijekom Strimvelis. Preporučuje se dugoročan nadzor bolesnika uz najmanje jedan posjet godišnje tijekom prvih jedanaest godina i zatim u 13. i 15. godini nakon liječenja lijekom Strimvelis, koji mora obuhvatiti kompletnu krvnu sliku i diferencijalnu krvnu sliku, biokemijske pretrage krvi i određivanje vrijednosti tireostimulirajućeg hormona.

Dugoročni učinci i trajanje odgovora na Strimvelis kod ADA-SCID-a nisu poznati (vidjeti dio 5.1).

Bolesnike treba pažljivo nadzirati zbog moguće pojave teških i oportunističkih infekcija, parametara imunološke rekonstitucije i potrebe za nadomjesnom terapijom intravenskim imunoglobulinom

(IVIG); u slučaju izostanka odgovora, preporučuje se uvesti druga liječenja za ADA-SCID pod nadzorom liječnika.

Liječenje lijekom Strimvelis u nekim je slučajevima bilo neuspješno. Neki su bolesnici morali nastaviti dugoročno liječenje nadomjesnom enzimskom terapijom i/ili primiti presadak matičnih stanica (vidjeti dio 5.1).

Neimunološke manifestacije ADA-SCID-a možda neće odgovoriti na Strimvelis.

Nije provedeno ispitivanje imunogenosti lijeka Strimvelis.

Bolesnici mogu razviti autoimunost. Šezdeset i sedam posto (12 od 18) bolesnika liječenih lijekom Strimvelis imalo je ili autoimuna protutijela ili neke druge manifestacije (npr. autoimunu trombocitopeniju, autoimunu aplastičnu anemiju, autoimuni hepatitis i Guillain-Barréov sindrom) (vidjeti dio 4.8).

Bolesnici liječeni lijekom Strimvelis nikada u budućnosti ne smiju darovati krv, organe, tkiva ni stanice za presađivanje. Te informacije navedene su u Kartici s upozorenjima za bolesnika.

Broj T-limfocita (CD3+) i NK (CD56+) stanica poboljšao se nakon liječenja lijekom Strimvelis. Medijani vrijednosti 3 godine nakon genske terapije bili su ispod raspona normalnih vrijednosti. Preporučuje se kontinuirano praćenje. Prijavljeni su slučajevi kožnih papiloma, odstupanja u nalazima elektroforeze serumskih proteina i po jedan slučaj lipofibroma, mase u plućima i smanjenja V beta (varijabilnih regija beta lanaca) repertoara receptora T stanica. Nisu ustanovljeni dokazi uzročne povezanosti s lijekom.

Prijavljeni su štetni događaji povezani s uporabom centralnih venskih katetera (CVK) (npr. ozbiljne infekcije na mjestu CVK-a, tromboza u uređaju). Bolesnike treba pomno nadzirati zbog mogućih događaja povezanih s kateterima.

Sadržaj natrija

Ovaj lijek sadrži 0,15 mmol natrija po ml. O tome treba voditi računa u bolesnika na dijeti s ograničenim unosom natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija. Ne očekuje se da će Strimvelis ulaziti u interakcije s jetrenim enzimima iz obitelji citokroma P450 niti prijenosnicima lijekova.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Budući da će se Strimvelis primijeniti nakon kondicioniranja busulfanom, bolesnice reproduktivne dobi moraju koristiti pouzdanu mehaničku metodu kontracepcije u vrijeme primjene lijeka Strimvelis i još najmanje 6 mjeseci nakon toga.

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o izloženim trudnoćama.

Nisu provedena ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti.

Strimvelis se ne smije primijeniti u trudnoći.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Strimvelis u majčino mlijeko. Nije se ispitivao učinak lijeka Strimvelis na dojenčad nakon njegove primjene majkama.

Strimvelis se ne smije primijeniti u dojilja.

Plodnost

Nema podataka o učincima lijeka Strimvelis na plodnost ljudi. U ispitivanjima na životinjama nisu se ocjenjivali učinci na plodnost mužjaka i ženki.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Strimvelis ne utječe ili ima zanemariv dugotrajan utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost lijeka Strimvelis ocjenjivala se u 18 ispitanika, uz medijan trajanja praćenja od 7 godina.

S obzirom na malu populaciju bolesnika i veličinu kohorti, nuspojave navedene u tablici ne pružaju cjelovit uvid u prirodu i učestalost tih događaja. Ozbiljne nuspojave uključuju autoimunost

(npr. autoimunu hemolitičku anemiju, autoimunu aplastičnu anemiju, autoimuni hepatitis, autoimunu trombocitopeniju i Guillain-Barréov sindrom). Najčešće prijavljena nuspojava bila je pireksija.

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave u nastavku navedene su prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Korištene kategorije učestalosti su:

vrlo često

> 1/10

često

1/100 i < 1/10

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih sustava

Vrlo često

Često

Poremećaji krvi i limfnog

anemijaa

autoimuna hemolitička

sustava

neutropenijaa

anemija, autoimuna

 

 

aplastična anemija,

 

 

autoimuna

 

 

trombocitopenija

 

 

 

Endokrini poremećaji

hipotireoza

autoimuni tireoiditis

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

 

Guillain-Barréov sindrom

 

 

 

Krvožilni poremećaji

hipertenzijaa

 

 

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

astma, alergijski rinitis

 

prsišta i sredoprsja

 

 

 

 

 

Poremećaji jetre i žuči

 

autoimuni hepatitis

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

atopijski dermatitis,

 

tkiva

ekcem

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

pireksija

 

mjestu primjene

 

 

 

 

 

Pretrage

povišene vrijednosti

pozitivan nalaz na

 

jetrenih enzimaa,

antineutrofilna

 

pozitivan nalaz na

citoplazmatska protutijela,

 

antinuklearna protutijela

pozitivan nalaz na

 

 

protutijela na glatke

 

 

mišiće

aNuspojave za koje se smatra da bi mogle biti povezane s kondicioniranjem busulfanom

Opis odabranih nuspojava

Imunološka rekonstitucija

Zbog svoje se prirode i vremena nastupa sve identificirane nuspojave navedene u tablici (osim onih koje bi mogle biti povezane s primjenom busulfana) smatraju povezanima s imunološkom rekonstitucijom. Te autoimune nuspojave prijavljene su u ispitanika nakon genske terapije. Većina ih je prijavljena tijekom razdoblja praćenja u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine i većina ih se povukla, osim hipotireoze i pozitivnih nalaza testova na antinuklearna protutijela. Osim toga, nuspojave povezane s alergijom navedene u tablici također su prijavljene uglavnom tijekom razdoblja praćenja u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja o predoziranju lijekom Strimvelis.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Imunostimulatori, ostali imunostimulatori, ATK oznaka: nije još dodijeljena

Mehanizam djelovanja

Nakon infuzije, CD34+ stanice usađuju se u koštanu srž, gdje regeneriraju hematopoetski sustav udjelom stanica koje eksprimiraju farmakološki aktivne razine enzima ADA.

Nakon uspješnog usađivanja bolesniku, očekuje se da će učinci lijeka biti doživotni.

Farmakodinamički učinci

Medijani postotaka genetski modificiranih stanica u perifernoj krvi godinu dana i 3 godine nakon liječenja iznosili su 28% (raspon: 6%-92%) odnosno 30% (raspon: 8%-101%) za CD19+ stanice te 73% (raspon: 20%-100%) odnosno 67% (raspon: 39%-82%) za CD3+ stanice.

Prisutnost transgena dovodi do povećane ekspresije enzima ADA. Godinu dana nakon liječenja, medijan aktivnosti enzima ADA (adenozin deaminaza u mononuklearnim stanicama) u limfocitima iz periferne krvi iznosio je 181,2 (raspon: 42,1 - 1678,2) nmol/h/mg proteina, u usporedbi s početnim medijanom koji je iznosio 80,6 (raspon: 30,5 - 92,3) nmol/h/mg proteina. Aktivnost enzima ADA ostala je povećana tijekom čitavog 3-godišnjeg razdoblja praćenja.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Ukupno je 18 bolesnika s ADA-SCID-om bilo liječeno lijekom Strimvelis u sklopu jednog otvorenog pivotalnog ispitivanja (AD1115611; N=12), dva rana otvorena pilot ispitivanja (AD1117054/AD1117056; N=3) i programa milosrdne primjene lijeka (AD1117064; N=3). U ispitivanjima se ocjenjivala primjena lijeka Strimvelis u rasponu od 0,9 milijuna do 18,2 milijuna CD34+ stanica/kg. U svih se bolesnika prije genske terapije provelo kondicioniranje busulfanom, pri čemu je većina primila ukupnu dozu od 4 mg/kg intravenski tijekom 2 uzastopna dana prije infuzije CD34+ stanica. Četiri ispitanika prethodno su neuspješno bila podvrgnuta presađivanju matičnih stanica od haploidentičnog davatelja, dok je 15 od 18 ispitanika prethodno primalo nadomjesnu enzimsku terapiju goveđom adenozin deaminazom modificiranom polietilenglikolom

(engl. polyethylene-glycol-modified bovine adenosine deaminase, PEG-ADA). Bolesnicima koji su prethodno primali PEG-ADA ta je terapija prekinuta 10 do 22 dana prije liječenja lijekom Strimvelis. Medijan dobi u cjelokupnom programu iznosio je 1,7 godina (raspon: od 0,5 do 6,1), a 61% ispitanika bilo je muškog spola. Osamdeset i tri posto ispitanika bili su bijelci (56% bijele rase/europskog podrijetla, a 28% arapskog/sjevernoafričkog podrijetla), 11% Afroamerikanci/Afrikanci, a 6% Azijci.

Bolesnici liječeni u pivotalnom ispitivanju

Djelotvornost lijeka Strimvelis ocjenjivala se u 3-godišnjem otvorenom, prospektivnom ispitivanju provedenom u djece koja nisu imala HLA-podudarnog brata ili sestru koji bi bili davatelji matičnih stanica i koji nisu uspješno odgovorili na PEG-ADA ili ga nisu podnosili ili im nije bio dostupan.

Rezultati zabilježeni nakon 3 godine u bolesnika liječenih u sklopu pivotalnog ispitivanja prikazani su u Tablici 1. Liječenje lijekom Strimvelis rezultiralo je stopom preživljenja od 100% 3 godine nakon terapije, smanjenjem stope teških infekcija i povećanjem broja T-limfocita (CD3+), te je u svih ispitanika nakon početka ispitvanja dovelo do vrijednosti deoksiadenozin nukleotida u eritrocitima u venskoj krvi (engl. red blood cell deoxyadenosine nucleotide, RBC dAXP) koje su bile ispod patoloških vrijednosti (> 100 nmol/ml).

Tablica 1. Rezultati nakon 3 godine u populaciji koju se namjeravalo liječiti (engl. intent-to-treat, ITT) u pivotalnom ispitivanju*

Mjera ishoda

Početak

3. godina/3 godine

 

ispitivanja/prije

nakon liječenjab

 

liječenjaa

 

Preživljenje

 

 

n

nije primjenjivo

%

 

100%

Teške infekcije

 

 

n

Stopa teških infekcija po osoba-godini

1,10 (0,74 – 1,58)

0,429c (0,24 – 0,72)

promatranja (interval pouzdanosti od

 

 

95%)

 

 

T-limfociti (x 106/l)

 

 

n

medijan (raspon)

88,0 (19 – 2718)

828,0 (309 – 2458)

% ispitanika s vrijednošću RBC dAXP u

 

 

venskoj krvi < 100 nmol/ml nakon

 

 

primjene lijeka Strimvelisd

nije primjenjivoe

n

%

 

100%

* Uključujući podatke za jednog bolesnika prikupljene nakon intervencije primjenom PEG-ADA (≥ 3 mjeseca liječenja) ili presađivanja hematopoetskih matičnih stanica

aTeške infekcije: na temelju čitavog razdoblja prije liječenja (retrospektivno prikupljanje); T-limfociti: podaci su prikupljeni pri posjetu na početku ispitivanja. Bolesnik 10 nije imao početnu vrijednost za T-limfocite.

bPreživljenje i teške infekcije: na temelju 3-godišnjeg razdoblja nakon liječenja; T-limfociti i dAXP: podaci su prikupljeni pri posjetu nakon 3 godine. Bolesnik 8 povukao se iz ispitivanja prije posjeta u 3. godini i stoga za njega nisu postojali podaci za T-limfocite i dAXP.

cTeške infekcije su one koje zahtijevaju ili produljuju hospitalizaciju. U izračun nije uključeno 3-mjesečno razdoblje hospitalizacije neposredno nakon genske terapije.

ddAXP=dAMP+dADP+dATP. Rezultati za dAXP temelje se na analizi onog postotka bolesnika s odgovorom na gensku terapiju koji su zadovoljili definiciju odgovarajuće metaboličke detoksikacije i stoga početna vrijednost nije primjenjiva.

eNa početku ispitivanja, 9 od 11 (82%) bolesnika imalo je dAXP < 100 nmol/ml. Svi ti bolesnici prethodno su primali PEG-ADA.

Funkcija T stanica: U bolesnika liječenih u pivotalnom ispitivanju je godinu dana nakon genske terapije zabilježena proliferacija T stanica kao odgovor na stimulaciju anti-CD3 protutijelima (medijan: 62 629 cpm, raspon: od 4531 do 252 173) i fitohemaglutininom (medijan: 140 642 cpm, raspon: od 11 119 do 505 607), a ti su se odgovori održali do 3. godine. Nalazi koji pokazuju da su vrijednosti kružnih molekula DNK izdvojenih iz T staničnih receptora (engl. T-cell receptor excision circles, TREC) u limfocitima u perifernoj krvi bile iznad početnih vrijednosti (medijan: 141, raspon: od 56 do 1542 kopija/100 ng DNK) nakon godinu dana i da su se ta povišenja održala do 3 godine nakon liječenja te da su svi ispitanici imali dokaze poliklonskih V-beta lanaca u jednoj ili više vremenskih točaka nakon genske terapije dodatno potvrđuju razvoj funkcionalnih T stanica.

Funkcija B stanica: Svih 12 ispitanika liječenih u pivotalnim ispitivanjima primalo je terapiju IVIG-om u trenutku probira, a 7 ispitanika (58%) prekinulo je primjenu IVIG-a tijekom razdoblja praćenja od 0 do 3 godine nakon genske terapije.

Dugoročno praćenje

U svih 12 ispitanika liječenih u pivotalnim ispitivanjima, kao i u 18 ispitanika uključenih u integriranu analizu, primijećena je stopa preživljenja od 100%, uz medijan praćenja od približno 7 godina. Preživljenje bez intervencije u toj populaciji iz pivotalnog ispitivanja (koje se definiralo kao

preživljenje bez potrebe za dugoročnim [3 mjeseca] ponovnim uvođenjem PEG-ADA ili presađivanjem matičnih stanica) iznosilo je 92% (11/12 ispitanika) (82% [14/17 ispitanika] u populaciji uključenoj u integriranu analizu). Za jednog ispitanika liječenog u pilot ispitivanju nisu

postojali podaci o ponovnom uvođenju PEG-ADA i stoga on nije bio uključen u analizu preživljenja bez intervencije u integriranoj populaciji. PEG-ADA se primjenjivao dugoročno (više od 3 mjeseca neprekidnog liječenja) u tri ispitanika; dva od ta tri ispitanika naknadno su primila presadak matičnih stanica od podudarnog brata ili sestre, dok je jedan nastavio primati kroničnu terapiju PEG-ADA-om. Još je jednom ispitaniku bila potrebna privremena primjena PEG-ADA zbog autoimunog događaja (vidjeti dio 4.4).

U tih bolesnika liječenih u pivotalnom ispitivanju, stopa teških infekcija smanjivala se tijekom čitavog razdoblja praćenja (Tablica 2).

Tablica 2 Stopa teških infekcija po osoba-godini izloženosti (populacija iz pivotalnog ispitivanja)*

Prije Nakon liječenja liječenja

Vremensko

n/p

Ukupno

razdoblje (godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj ispitanika

Broj teških infekcija

Stopa teških

1,10

0,63

0,27

0,00

0,18

0,00

0,12

0,00

0,00

0,17

infekcija po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoba-godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Isključeni su podaci za jednog bolesnika prikupljeni nakon intervencije primjenom PEG-ADA (≥ 3 mjeseca liječenja) ili presađivanja hematopoetskih matičnih stanica; n/p – nije primjenjivo

5.2Farmakokinetička svojstva

Strimvelis se primjenjuje kao terapija autolognim stanicama. Priroda lijeka Strimvelis je takva da se na njega ne mogu primijeniti konvencionalna ispitivanja farmakokinetike, apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na reprodukciju i razvoj.

Provedeno je 4-mjesečno ispitivanje biodistribucije u miševa. CD34+ stanice iz krvi pupkovine zdravih ljudi, transducirane vektorom koji se koristi u proizvodnji lijeka Strimvelis, intravenski su se primjenjivale miševima koji su prethodno bili kondicionirani busulfanom. Većina miševa ostvarila je rekonstituciju hematopoetskog sustava do kraja ispitivanja. Niske razine humanih stanica i vektorskih sekvenci pronađene su i u nehematopoetskim organima, što je u skladu s prisutnosti krvi koja sadrži transducirane humane stanice. Nije bilo štetnih učinaka na preživljenje, hematološke parametre niti histopatologiju glavnih organa, osim smanjenja tjelesne težine te atrofije testisa i jajnika, što je u skladu s primjenom busulfana.

Nisu provedena ispitivanja kancerogenosti jer nije bio dostupan odgovarajući životinjski model na kojem bi se ocijenio tumorogeni potencijal lijeka Strimvelis zbog nemogućnosti postizanja dugotrajnog usađivanja transduciranih stanica u miševa.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

6 sati.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi od 15 do 30°C.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Etilenvinilacetatna (EVA) infuzijska vrećica volumena 50 ml s luer priključkom sa šiljkom zatvorenim luer lock zatvaračem, zapakirana u vanjski spremnik za višekratnu uporabu.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Strimvelis se isporučuje izravno u zdravstvenu ustanovu u kojoj će se primijeniti infuzija. Infuzijska vrećica/e stavlja/ju se u zatvoren vanjski spremnik. Vrećice se moraju čuvati u vanjskom spremniku dok sve ne bude spremno za njihovu primjenu.

Strimvelis je namijenjen isključivo za autolognu primjenu. Identitet bolesnika mora se prije infuzije usporediti s osnovnim jedinstvenim informacijama o bolesniku navedenima na primarnom i/ili vanjskom spremniku.

Nježno protresite infuzijsku vrećicu da bi se moguće nakupine stanica ponovno disperzirale, a zatim primijenite njezin sadržaj uz pomoć seta za transfuziju s filtrom kako bi se uklonile eventualne preostale nakupine stanica.

Ovaj lijek sadrži genetski modificirane stanice. Treba se pridržavati primjenjivih nacionalnih smjernica za biosigurnost (vidjeti dio 4.2).

Strimvelis se ne testira na prenosive infektivne agense. Stoga zdravstveni radnici koji rukuju lijekom Strimvelis moraju poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi izbjegli mogući prijenos zaraznih bolesti.

Radne površine i materijali koji su možda bili u doticaju s lijekom Strimvelis moraju se dekontaminirati odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima o biosigurnosti.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1097/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept