Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tenofovir disoproxil Zentiva (tenofovir disoproxil phosphate) – Označavanje - J05AF07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTenofovir disoproxil Zentiva
ATK šifraJ05AF07
Tvartenofovir disoproxil phosphate
ProizvođačZentiva k.s.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Naljepnica boce i kutija

1.NAZIV LIJEKA

Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg filmom obložene tablete tenofovirdizoproksil

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilfosfata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

90 (3 boce s 30) filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Upotrijebiti unutar 60 dana nakon prvog otvaranja. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Datum otvaranja: [samo vanjsko pakiranje]

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Prag 10 Češka Republika

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1127/001 30 filmom obloženih tableta

EU/1/16/1127/002 90 (3x30) filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tenofovir disoproxil Zentiva [samo vanjsko pakiranje]

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom. [samo vanjsko pakiranje]

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: [samo vanjsko pakiranje]

SN: [samo vanjsko pakiranje]

NN: [samo vanjsko pakiranje]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept