Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaThyrogen
ATK šifraH01AB01
Tvarthyrotropin alfa
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

1.NAZIV LIJEKA

Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica lijeka Thyrogen sadrži nominalnu vrijednost od 0,9 mg tireotropina alfa. Nakon rekonstitucije, jedna bočica lijeka Thyrogen sadrži 0,9 mg tireotropina alfa u 1,0 ml.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za otopinu za injekciju.

Bijeli do bjelkasti liofilizirani prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Thyrogen je indiciran za primjenu pri određivanju tireoglobulina (Tg) u serumu, sa ili bez radiojodne scintigrafije, radi otkrivanja ostatnog tkiva štitnjače i dobro diferenciranog karcinoma štitnjače nakon provedene tireoidektomije u bolesnika koji dalje primaju supresijsku terapiju tireoidnim hormonom.

Niskorizični bolesnici s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače koji imaju nemjerljivu razinu Tg u serumu tijekom supresijske terapije tireoidnim hormonom i koji nemaju porast vrijednosti Tg uz stimulaciju rh (rekombinantnim humanim) TSH-om, mogu se pratiti određivanjem vrijednosti Tg nakon stimulacije rhTSH-om.

Thyrogen je indiciran za predterapijsku stimulaciju u kombinaciji s radioaktivnim jodom u rasponu od 30 mCi (1,1 GBq) do 100 mCi (3,7 GBq) za ablaciju ostatnog tkiva štitnjače u bolesnika nakon gotovo potpune ili potpune tireoidektomije zbog dobro diferenciranog karcinoma štitnjače u kojih nema dokaza o udaljenim metastazama karcinoma štitnjače (vidjeti dio 4.4).

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje mora nadgledati liječnik s iskustvom u liječenju karcinoma štitnjače.

Doziranje

Preporučeni režim doziranja su dvije doze tireotropina alfa od 0,9 mg primijenjene u razmaku od 24 sata isključivo intramuskularnom injekcijom.

Pedijatrijska populacija

Zbog nedostatnih podataka o primjeni lijeka Thyrogen u djece, Thyrogen se djeci smije davati samo u iznimnim okolnostima.

Starije osobe

Rezultati kontroliranih ispitivanja ukazuju na to da se sigurnost i djelotvornost lijeka Thyrogen ne razlikuju u odraslih bolesnika mlađih od 65 godina i onih starijih od 65 godina kada se Thyrogen primjenjuje u dijagnostičke svrhe.

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih osoba (vidjeti dio 4.4).

Bolesnici s oštećenjem bubrega/jetre

Podaci dobiveni praćenjem nakon stavljanja lijeka u promet kao i objavljeni podaci ukazuju da je eliminacija lijeka Thyrogen značajno sporija u bolesnika u terminalnoj fazi bubrežne bolesti ovisnih o dijalizi, što rezultira produljenim povišenjem vrijednosti hormona koji stimulira štitnjaču (TSH) tijekom nekoliko dana nakon liječenja. To može dovesti do povećanog rizika od glavobolje i mučnine. Ne postoje istraživanja o alternativnim režimima doziranja lijeka Thyrogen u bolesnika u terminalnoj fazi bubrežne bolesti na temelju kojih bi se definiralo smanjenje doze u toj populaciji.

U bolesnika sa značajnim oštećenjem bubrežne funkcije dozu radioaktivnog joda treba pažljivo odrediti liječnik specijalist nuklearne medicine.

Primjena lijeka Thyrogen u bolesnika s oslabljenom funkcijom jetre ne zahtijeva posebno razmatranje.

Način primjene

Nakon rekonstitucije s vodom za injekcije, 1,0 ml otopine (0,9 mg tireotropina alfa) primjenjuje se intramuskularnom injekcijom u mišić stražnjice. Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Za radiojodnu scintigrafiju ili ablaciju, radioaktivni se jod mora primijeniti 24 sata nakon zadnje injekcije lijeka Thyrogen. Dijagnostičku scintigrafiju treba provesti 48 do 72 sata nakon primjene radioaktivnog joda, dok se scintigrafija nakon ablacije može odgoditi za nekoliko dana dok se ne smanji pozadinska aktivnost.

Za dijagnostičko praćenje tireoglobulina (Tg) u serumu, uzorak seruma mora se uzeti 72 sata nakon zadnje injekcije lijeka Thyrogen. Primjena lijeka Thyrogen uz određivanje Tg tijekom praćenja bolesnika s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače nakon tireoidektomije treba se odvijati sukladno važećim smjernicama.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na goveđi ili ljudski hormon koji stimulira štitnjaču ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Trudnoća (vidjeti dio 4.6).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Thyrogen se ne smije primijeniti intravenski.

Kad se primjenjuje kao alternativa ukidanju terapije tireoidnim hormonom, najviša osjetljivost pri otkrivanju ostatnog tkiva štitnjače ili karcinoma, osigurava se kombinacijom scintigrafije cijeloga tijela i određivanjem tireoglobulina nakon primjene lijeka Thyrogen. Pri primjeni lijeka Thyrogen rezultati dijagnostičkih pretraga mogu biti lažno negativni. Ako i dalje postoji osnovana sumnja na metastatsku bolest, treba razmisliti o provođenju scintigrafije cijeloga tijela i određivanju tireoglobulina nakon prestanka primjene hormonske terapije, radi potvrde dijagnoze.

Prisutnost Tg autoprotutijela može se očekivati u 18-40% bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače i može biti razlogom lažno negativnog nalaza mjerenja tireoglobulina u serumu. Stoga je potrebno odrediti i TgAb i Tg.

Treba pažljivo procijeniti odnos rizika i koristi primjene lijeka Thyrogen u visokorizičnih starijih bolesnika koji boluju od srčane bolesti (npr. bolesti srčanih zalistaka, kardiomiopatije, bolesti koronarnih arterija te ranije ili trenutno postojeće tahiaritmije uključujući fibrilaciju atrija), a nisu bili podvrgnuti tireoidektomiji.

Poznato je da Thyrogen uzrokuje prolazan ali značajan porast koncentracije hormona štitnjače u serumu kada se primijeni u bolesnika koji još uvijek imaju znatniju količinu tkiva štitnjače in situ. Stoga je potrebno pažljivo procijeniti odnos rizika i koristi u svakog pojedinog bolesnika sa značajnim ostatnim tkivom štitnjače.

Dugoročni podaci koji se odnose na primjenu niže doze radioaktivnog joda još nisu dostupni.

Učinak na rast i/ili veličinu tumora:

Prijavljeno je nekoliko slučajeva stimulacije rasta tumora u bolesnika s karcinomom štitnjače tijekom razdoblja prekida terapije hormonima štitnjače u svrhu provođenja dijagnostičke obrade, a što se pripisuje produljenom povišenju razine TSH-a.

Postoji teoretska mogućnost da Thyrogen, kao i prekid terapije tireoidnim hormonom, može dovesti do stimuliranja rasta tumora. U kliničkim ispitivanjima tireotropina alfa, koji izaziva kratkoročno povišenje razina TSH-a u serumu, nije prijavljen niti jedan slučaj rasta tumora.

Zbog povišenja razine TSH-a nakon primjene lijeka Thyrogen u bolesnika s metastatskim karcinomom štitnjače, a naročito u anatomski zatvorenim područjima kakva su mozak, kralježnična moždina i očna šupljina, ili u slučaju infiltracije struktura vrata, može doći do razvoja lokalnog edema ili žarišnog krvarenja na mjestu spomenutih metastaza, što dovodi do povećanja tumora. To može dovesti do pojave akutnih simptoma, koji ovise o anatomskoj lokalizaciji zahvaćenoga tkiva. U bolesnika s metastazama u SŽS-u javili su se, primjerice, hemiplegija, hemipareza, gubitak vida. Nakon primjene lijeka Thyrogen prijavljeni su i laringealni edem, respiratorni distres koji zahtijeva traheotomiju te bol na mjestu metastaza. U bolesnika u kojih lokalno širenje tumora može ugroziti vitalne anatomske strukture preporučuje se razmotriti mogućnost primjene kortikosteroida prije liječenja.

Natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po injekciji, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena formalna ispitivanja interakcija lijeka Thyrogen s drugim lijekovima. U kliničkim ispitivanjima nisu zamijećene interakcije prilikom istodobne primjene lijeka Thyrogen i hormona štitnjače trijodtironina (T3) i tiroksina (T4).

Primjena lijeka Thyrogen omogućuje radiojodnu scintigrafiju bez prekidanja supresijske terapije tireoidnim hormonom za vrijeme koje su bolesnici u eutireozi. Podaci o kinetici radioaktivnog joda ukazuju na to da je njegov klirens približno 50% veći u eutireozi nego u stanju hipotireoze, u kojemu je funkcija bubrega smanjena, što dovodi do manje retencije radioaktivnog joda u tijelu u vrijeme scintigrafije. Tu činjenicu treba uzeti u obzir kada se određuje aktivnost radioaktivnog joda potrebna za radiojodnu scintigrafiju.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu provedena istraživanja na životinjama kojima bi se ispitao utjecaj lijeka Thyrogen na njihovu reprodukciju.

Nije poznato može li Thyrogen primijenjen u trudnica naštetiti plodu ili utjecati na reproduktivnu sposobnost.

Zbog posljedične izloženosti ploda visokoj dozi radioaktivne tvari, Thyrogen je u kombinaciji s dijagnostičkom radiojodnom scintigrafijom cijeloga tijela kontraindiciran u trudnoći (vidjeti dio 4.3).

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se tireotropin alfa/metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Thyrogen se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Nije poznato može li Thyrogen utjecati na plodnost u ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Thyrogen može umanjiti sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima, s obzirom da su prijavljene omaglica i glavobolje.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave su mučnina i glavobolja, koje se javljaju u približno 11%, odnosno 6% bolesnika.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave navedene u tablici objedinjuju nuspojave iz šest prospektivnih kliničkih ispitivanja (N=481) i nuspojave prijavljene tvrtki Genzyme nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka Thyrogen.

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Učestalost je definirana kao vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA

Vrlo često

Često

Manje često

Nepoznato

klasifikacija

 

 

 

 

organskih sustava

 

 

 

 

Infekcije i

 

 

gripa

 

infestacije

 

 

 

 

Dobroćudne,

 

 

 

oticanje novotvorine,

zloćudne i

 

 

 

metastatska bol

nespecificirane

 

 

 

 

novotvorine

 

 

 

 

(uključujući ciste i

 

 

 

 

polipe)

 

 

 

 

Poremećaji

 

omaglica, glavobolja

ageuzija,

moždani udar, tremor

živčanog sustava

 

 

disgeuzija,

 

 

 

 

parestezija

 

Srčani poremećaji

 

 

 

palpitacije

Krvožilni

 

 

 

navale crvenila

poremećaji

 

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

 

 

dispneja

sustava, prsišta i

 

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

Poremećaji

mučnina

povraćanje

proljev

 

probavnog sustava

 

 

 

 

Poremećaji kože i

 

 

urtikarija, osip

pruritus,

potkožnog tkiva

 

 

 

hiperhidroza

Poremećaji

 

 

bol u vratu, bol u

artralgija, mialgija

mišićno-koštanog

 

 

leđima

 

sustava i vezivnog

 

 

 

 

tkiva

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

umor, astenija

bolest nalik

nelagoda, bol,

reakcije na mjestu

 

 

gripi, pireksija,

pruritus, osip i

primjene

 

 

zimica, osjećaj

urtikarija na mjestu

 

 

 

vrućine

injekcije

Pretrage

 

 

 

snižena vrijednost

 

 

 

 

TSH-a

Opis odabranih nuspojava

Zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi hipertireoze ili fibrilacije atrija kad je Thyrogen 0,9 mg primijenjen u bolesnika koji imaju dio štitnjače ili cijelu štitnjaču.

U kliničkim ispitivanjima, kao i u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet, manje su često prijavljene reakcije preosjetljivosti. One su obuhvaćale urtikariju, osip, pruritus, navale crvenila te znakove i simptome dišnog sustava.

U kliničkim ispitivanjima koja su uključivala 481 bolesnika nijedan bolesnik nije razvio protutijela na tireotropin alfa ni nakon jednokratne ni nakon ponovljene ograničene (27 bolesnika) primjene lijeka. Ne preporučuje se određivanje vrijednosti TSH-a nakon primjene lijeka Thyrogen. Ne može se isključiti stvaranje protutijela koja bi mogla interferirati s određivanjem vrijednosti endogenog TSH-a provedenog tijekom redovitog praćenja.

Nakon liječenja lijekom Thyrogen može doći do povećanja ostatnog tkiva štitnjače ili metastaza. To može dovesti do pojave akutnih simptoma koji ovise o anatomskoj lokalizaciji zahvaćenoga tkiva. U bolesnika s metastazama u SŽS-u javili su se, primjerice, hemiplegija, hemipareza ili gubitak vida. Nakon primjene lijeka Thyrogen prijavljeni su i laringealni edem, respiratorni distres koji zahtijeva traheotomiju te bol na mjestu metastaza. U bolesnika u kojih lokalno širenje tumora može ugroziti vitalne anatomske strukture preporučuje se razmotriti mogućnost primjene kortikosteroida prije liječenja.

U okviru globalnog iskustva nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi moždanog udara u žena. Nije poznata povezanost s primjenom lijeka Thyrogen.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Podaci o izlaganju dozama većima od preporučenih ograničeni su na podatke iz kliničkih ispitivanja i posebnog programa liječenja. Tri bolesnika u kliničkim ispitivanjima i jedan u posebnom programu liječenja imali su simptome nakon primanja doza lijeka Thyrogen većih od preporučenih. Dva su bolesnika imala mučninu nakon primjene i.m. doze od 2,7 mg, a u jednoga od njih uz mučninu su se javili

i slabost, omaglica i glavobolja. U trećega bolesnika su se nakon i.m. doze od 3,6 mg javili mučnina, povraćanje i navale vrućine. U posebnom je programu liječenja jedan 77-godišnji bolesnik s metastatskim karcinomom štitnjače, koji nije bio podvrgnut tireoidektomiji, primio 4 doze od 0,9 mg lijeka Thyrogen u 6 dana. U tog su se bolesnika javile fibrilacija atrija, dekompenzacija srca te smrtonosni infarkt miokarda nakon 2 dana.

Još je jedan bolesnik uključen u kliničko ispitivanje imao simptome nakon intravenske primjene lijeka Thyrogen. Taj je bolesnik primio 0,3 mg lijeka Thyrogen u obliku jednokratnog intravenskog (i.v.) bolusa te je nakon 15 minuta imao jaku mučninu, povraćanje, znojenje, hipotenziju i tahikardiju.

Predloženo liječenje u slučaju predoziranja sastoji se u uspostavljanju ravnoteže tekućine, a može se razmotriti i primjena antiemetika.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Hormoni hipofize i hipotalamusa i analozi. Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi. ATK oznaka za tireotropin alfa: H01AB01.

Mehanizam djelovanja

Tireotropin alfa (rekombinantni humani hormon koji stimulira štitnjaču) je heterodimerni glikoprotein proizveden tehnologijom rekombinantne DNK. Sastoji se od dvije nekovalentno povezane podjedinice. Komplementarne DNK (cDNA) kodiraju za alfa podjedinicu od 92 aminokiselinska ostatka s dva N-vezana glikozilacijska mjesta i beta podjedinicu od 118 aminokiselinskih ostataka s jednim N-vezanim glikozilacijskim mjestom. Njegova su biokemijska svojstva usporediva sa svojstvima prirodnog humanog hormona koji stimulira štitnjaču (TSH). Vezivanje tireotropina alfa na TSH receptore epitelnih stanica štitnjače stimulira pohranu i organifikaciju joda u štitnjači te sintezu i otpuštanje tireoglobulina, trijodtironina (T3) i tiroksina (T4).

Bolesnike s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače podvrgava se gotovo potpunoj ili potpunoj tireoidektomiji. Za optimalnu dijagnozu ostatnoga tkiva ili karcinoma štitnjače bilo radiojodnom scintigrafijom ili mjerenjem tireoglobulina kao i za radiojodnu terapiju ostatnog tkiva štitnjače potrebna je visoka razina TSH-a u serumu, kako bi se stimuliralo nakupljanje radioaktivnog joda i/ili otpuštanje tireoglobulina. Uobičajen pristup za postizanje povišene razine TSH-a je bio prekid supresijske terapije tireoidnim hormonom, što u bolesnika obično izaziva simptome i znakove hipotireoze. Primjenom lijeka Thyrogen postiže se stimulacija TSH-om neophodna za nakupljanje radioaktivnog joda i otpuštanje tireoglobulina, a bolesnici istodobno ne prekidaju supresijsku terapiju tireoidnim hormonom i ostaju u eutireozi, čime se izbjegavaju stanja povezana s hipotireozom.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Primjena u dijagnostici

Djelotvornost i sigurnost lijeka Thyrogen primijenjenog uz radiojodnu scintigrafiju istodobno s određivanjem tireoglobulina u serumu u svrhu otkrivanja ostatnog tkiva štitnjače i karcinoma štitnjače dokazane su u dva ispitivanja. U jednom od njih ispitivana su dva protokola doziranja: dvije doze od 0,9 mg intramuskularno u razmaku od 24 sata (0,9 mg x 2) i tri doze od 0,9 mg intramuskularno u

razmaku od 72 sata (0,9 mg x 3). Oba režima doziranja bila su djelotvorna i nisu se statistički razlikovala od prekida terapije tireoidnim hormonom s obzirom na stimulaciju nakupljanja radioaktivnog joda radi provođenja dijagnostičke pretrage. Pri oba se režima doziranja poboljšala osjetljivost, preciznost i negativna prediktivna vrijednost određivanja tireoglobulina u serumu nakon stimulacije lijekom Thyrogen sa ili bez radiojodne scintigrafije, u usporedbi s određivanjem tireoglobulina u bolesnika koji su nastavili primati hormone štitnjače.

U kliničkim ispitivanjima otkrivanja ostatnog tkiva štitnjače ili karcinoma u bolesnika nakon provedene ablacije, primjenom tireoglobulinskog testa s donjom granicom detekcije od 0,5 ng/ml, razine tireoglobulina nakon stimulacije lijekom Thyrogen od 3 ng/ml, 2 ng/ml odnosno 1 ng/ml odgovarale su razinama tireoglobulina nakon prekida terapije tireoidnim hormonom od 10 ng/ml, 5 ng/ml odnosno

2 ng/ml. U tim je ispitivanjima zapaženo da je osjetljivost tireoglobulinskog testa nakon primjene lijeka Thyrogen veća u odnosu na provedbu tireoglobulinskog testa uz supresijsku terapiju tireoidnim hormonom. Konkretno, u ispitivanju faze III koje je obuhvatilo 164 bolesnika stopa otkrivanja tkiva tireoidnog podrijetla putem tireoglobulinskog testa nakon primjene lijeka Thyrogen iznosila je od 73 do 87%, dok je pri određivanju tireoglobulina za vrijeme supresijske terapije tireoidnim hormonom iznosila 42-62%, uz primjenu istih graničnih vrijednosti i usporedivih referentnih standarda.

Metastatska bolest potvrđena je skeniranjem nakon liječenja ili biopsijom limfnih čvorova u 35 bolesnika. Nakon stimulacije lijekom Thyrogen vrijednosti tireoglobulina bile su iznad 2 ng/ml u svih 35 bolesnika, dok su uz primjenu supresijske terapije tireoidnim hormonom one bile iznad 2 ng/ml u 79% navedenih bolesnika.

Predterapijska stimulacija

U usporednom ispitivanju koje je obuhvatilo 60 bolesnika dostupnih za procjenu, stopa uspješnosti ablacije ostatnog tkiva štitnjače radioaktivnim jodom aktivnosti 100 mCi/3,7 GBq (± 10%) u bolesnika s karcinomom štitnjače nakon učinjene tireoidektomije bila je usporediva u bolesnika liječenih nakon prekida terapije tireoidnim hormonom i nakon primjene lijeka Thyrogen. U ispitivanju su sudjelovali odrasli bolesnici (> 18 godina) s novodijagnosticiranim diferenciranim papilarnim ili folikularnim karcinomom štitnjače, uključujući i papilarno-folikularni tip, koji su uglavnom (54 od 60) klasificirani kao T1-T2, N0-N1, M0 (TNM klasifikacija). Uspješnost ablacije ostatnoga tkiva ocjenjivala se radiojodnom scintigrafijom i određivanjem koncentracije tireoglobulina u serumu 8 ± 1 mjeseci nakon provedenog liječenja. U svih 28 bolesnika (100%) liječenih nakon prekida supresijske terapije tireoidnim hormonom te u svih 32 bolesnika (100%) liječenih nakon primjene lijeka Thyrogen ili nije bilo vidljivog nakupljanja radioaktivnog joda u ležištu štitnjače ili ono, ako je bilo vidljivo, nije premašilo < 0,1% primijenjene aktivnosti radioaktivnog joda. Uspješnost ablacije ostatnoga tkiva štitnjače ocjenjivala se i temeljem kriterija razine Tg u serumu nakon stimulacije lijekom Thyrogen od < 2 ng/ml osam mjeseci nakon ablacije, ali samo u bolesnika s negativnim nalazom interferirajućih anti-Tg protutijela. Prema tom je kriteriju ablacija ostatnog tkiva štitnjače provedena uspješno u 18/21 bolesnika (86%) u skupini u kojoj je prekinuta supresijska terapija tireoidnim hormonom te u 23/24 bolesnika (96%) u skupini u kojoj je primijenjen Thyrogen.

Kvaliteta života bolesnika značajno se smanjila nakon prekida terapije tireoidnim hormonom, dok je bila održana pri oba režima doziranja lijeka Thyrogen u obje indikacije.

Provedeno je praćenje bolesnika koji su prethodno završili inicijalno ispitivanje, a podaci su dostupni za 51 bolesnika. Glavni cilj praćenja bio je potvrditi stanje ablacije ostatnog tkiva štitnjače uz pomoć statičke radiojodne scintigrafije vrata stimulirane lijekom Thyrogen, nakon medijana praćenja od 3,7 godina (raspon od 3,4 do 4,4 godine) po radiojodnoj ablaciji. Također je provedeno određivanje tireoglobulina nakon stimulacije lijekom Thyrogen.

Ablacija se u bolesnika i dalje smatrala uspješnom ako na snimku nije bilo vidljivog nakupljanja joda u ležištu štitnjače, ili je ono, ako je bilo vidljivo, iznosilo manje od 0,1%. Za sve bolesnike u kojih je u inicijalnom ispitivanju ablacija ocijenjena uspješnom, potvrđena je ablacija u kontrolnom ispitivanju. Nadalje, nijedan bolesnik nije imao definitivan povrat bolesti tijekom 3,7 godina praćenja. Ukupno gledajući, u 48/51 bolesnika (94%) nije bilo dokaza povrata karcinoma, u jednog je bolesnika postojala mogućnost povrata karcinoma (iako nije bilo jasno radi li se o pravom povratu ili o perzistentnom tumoru lokalizirane bolesti zabilježene na početku inicijalnog ispitivanja), a 2 bolesnika se nije moglo ocijeniti.

Sažeto, u pivotalnom ispitivanju i praćenju nakon njega Thyrogen nije bio inferioran prekidu terapije tireoidnim hormonom u podizanju razine TSH-a za predterapijsku stimulaciju u kombinaciji s radioaktivnim jodom u svrhu poslijeoperacijske ablacije ostatnog tkiva štitnjače.

Dva velika prospektivna randomizirana ispitivanja, HiLo (Mallick) i ESTIMABL (Schlumberger), uspoređivala su metode ablacije ostatnog tkiva štitnjače u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače nakon tireoidektomije. U oba su ispitivanja bolesnici randomizirani u 1 od 4 terapijske skupine: Thyrogen + 30 mCi 131-I, Thyrogen + 100 mCi 131-I, prekid terapije tireoidnim hormonom + 30 mCi 131-I ili prekid terapije tireoidnim hormonom + 100 mCi 131-I te su ocijenjeni nakon približno 8 mjeseci. U ispitivanju HiLo randomizirano je 438 bolesnika (stadiji tumora T1-T3, Nx, N0 i N1, M0) u 29 centara. Prema nalazima radiojodne scintigrafije i razinama Tg nakon stimulacije (n = 421), stopa uspješnosti ablacije iznosila je približno 86% u sve četiri terapijske skupine. Svi 95%-tni intervali pouzdanosti za razlike kretali su se unutar ±10 postotnih bodova, što naročito ukazuje na neinferiornost niske u odnosu na visoku dozu radioaktivnog joda. Analize bolesnika sa stadijem bolesti T3 odnosno N1 pokazale su da su stope uspješnih ablacija u tim podskupinama bile jednako dobre kao u bolesnika nižeg rizika. U ispitivanju ESTIMABL randomizirana su 752 bolesnika s tumorom štitnjače niskog rizika (stadiji tumora pT1 < 1 cm i N1 ili Nx, pT1 > 1-2 cm i bilo koji stadij N ili pT2 N0, svi bolesnici M0) u 24 centra. Na temelju 684 bolesnika dostupna za procjenu, ukupna stopa uspješnosti ablacije ocijenjena ultrazvučnim pregledima vrata i razinama Tg nakon stimulacije iznosila je 92%, a između te četiri skupine nije bilo statistički značajne razlike. Uzimajući u obzir dizajn ova dva ispitivanja, treba napomenuti da još nisu dostupni dugoročni podaci (više od približno 9 mjeseci) u odnosu na primjenu niže doze radioaktivnog joda. Sažeto, ova ispitivanja pokazuju da kombinacija niske doze radioaktivnog joda i tireotropina alfa predstavlja djelotvornu terapiju (sa smanjenom izloženošću zračenju) i da Thyrogen nije bio inferioran prekidu terapije tireoidnim hormonom za predterapijsku stimulaciju u kombinaciji s radioaktivnim jodom u svrhu poslijeoperacijske ablacije ostatnog tkiva štitnjače.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika lijeka Thyrogen ispitivana je u bolesnika s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače nakon jedne intramuskularne injekcije u dozi od 0,9 mg. Srednja vrijednost vršne koncentracije (Cmax) postignuta nakon injekcije iznosila je 116 ± 38 mU/l i nastupila je približno 13 ± 8 sati nakon primjene. Poluvrijeme eliminacije iznosilo je 22 ± 9 sati. Pretpostavlja se da je glavni put eliminacije tireotropina alfa bubrezima, a manjim dijelom jetrom.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci su ograničeni, no ne ukazuju na poseban rizik primjene lijeka Thyrogen za ljude.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

manitol

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev klorid

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima u istoj injekciji.

6.3Rok valjanosti

Neotvorene bočice 3 godine.

Rok valjanosti nakon rekonstitucije

Otopinu lijeka Thyrogen preporučuje se primijeniti u roku od tri sata.

Rekonstituirana otopina može se čuvati najdulje 24 sata u hladnjaku (2°C - 8°C) zaštićena od svjetlosti, ako se izbjegava mikrobiološka kontaminacija.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirne staklene bočice (staklo tip I) od 5 ml. Zatvarač se sastoji od silikoniziranog butilnog čepa sa "flip-off" zatvaračem s evidencijom otvaranja. Jedna bočica sadrži 1,1 mg tireotropina alfa. Nakon rekonstitucije s 1,2 ml vode za injekciju, izvuče se 1,0 ml otopine (što odgovara 0,9 mg lijeka Thyrogen) i primijeni bolesniku.

Kako bi se osigurao dovoljan volumen za precizno doziranje, svaka bočica lijeka Thyrogen sadrži suvišak od 0,2 ml.

Veličina pakiranja: jedna ili dvije bočice u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prašak za otopinu za injekciju mora se rekonstituirati s vodom za injekcije. Za jednu injekciju potrebna je samo jedna bočica lijeka Thyrogen. Svaka bočica lijeka Thyrogen namijenjena je samo za jednokratnu uporabu.

Primijenite aseptičku tehniku

Thyrogen prašku u bočici dodajte 1,2 ml vode za injekcije. Lagano kružno miješajte sadržaj bočice dok se sav prašak ne otopi. Ne tresite otopinu. Kada se prašak otopi, ukupan volumen u bočici iznosi 1,2 ml.

pH vrijednost Thyrogen otopine je približno 7,0.

Vizualno pregledajte otopinu lijeka Thyrogen u bočici, kako biste utvrdili sadrži li vidljive čestice i je li promijenila boju. Otopina lijeka Thyrogen mora biti bistra i bezbojna otopina. Ne smiju se upotrijebiti bočice u kojima postoje vidljive čestice, koje su zamućene ili su promijenile boju.

Iz bočice izvucite 1,0 ml otopine lijeka Thyrogen. To odgovara dozi od 0,9 mg tireotropina alfa kojeg treba injicirati.

Thyrogen ne sadrži konzervanse. Odmah zbrinuti svu neiskorištenu otopinu. Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Otopina lijeka Thyrogen mora se injicirati u roku od tri sata; međutim, otopina lijeka Thyrogen će ostati kemijski stabilna do najduže 24 sata ako se čuva u hladnjaku (između 2°C i 8°C). Važno je napomenuti da mikrobiološka sigurnost otopine ovisi o aseptičkim uvjetima tijekom njezine pripreme.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 9.ožujka 2000.

Datum posljednje obnove odobrenja: 9.ožujka 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept