Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Označavanje - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaThyrogen
ATK šifraH01AB01
Tvarthyrotropin alfa
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA - PAKIRANJE OD 1 BOČICE

KUTIJA - PAKIRANJE OD 2 BOČICE

1.NAZIV LIJEKA

THYROGEN 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju tireotropin alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 0,9 mg/ml tireotropina alfa kada se pripremi za primjenu s 1,2 ml vode za injekciju.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev klorid

Za više informacija vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica praška za otopinu za injekciju

2 bočice praška za otopinu za injekciju, što odgovara 2 dozama koje se primjenjuju u razmaku od 24 sata

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za injekciju u mišić.

Potrebno je izvući samo 1 ml, što odgovara 0,9 mg tireotropina alfa.

Primijeniti u roku od 3 sata nakon pripreme.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Neupotrijebljenu otopinu treba zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

THYROGEN 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju tireotropin alfa

Primjena u mišić.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Genzyme Europe B.V.- NL

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept