Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Topotecan Hospira (topotecan) – Označavanje - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTopotecan Hospira
ATK šifraL01XX17
Tvartopotecan
ProizvođačHospira UK Ltd  

PODACI KOJI SE MORAU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Topotekan Hospira 4 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju topotekan

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 1 mg topotekana (u obliku topotekanklorida). Jedna bočica s 4 ml sadržava 4 mg topotekana (u obliku topotekanklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: tartaratnu kiselinu (E334), vodu za injekcije, i kloridnu kiselinu (E507) ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

koncentrat za otopinu za infuziju 4 mg/4 ml

1 bočica

5 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Razrijediti prije uporabe.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Upotrijebiti odmah nakon otvaranja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPDANIH MATERIJALA OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

UPOZORENJE: Ovo je citotoksični lijek. Primjenjuju se posebne mjere za rukovanje i odlaganje lijeka (pogledati Uputu o lijeku).

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/633/001 (x1)

EU/1/10/633/002 (x5)

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Topotekan Hospira 4 mg/4 ml sterilni koncentrat topotekan

primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Razrijediti prije upotrebe.

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 mg/4 ml

6.DRUGO

Hospira UK Limited

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept