Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toviaz (fesoterodine fumarate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G04BD11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaToviaz
ATK šifraG04BD11
Tvarfesoterodine fumarate
ProizvođačPfizer Limited

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

TOVIAZ 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem

TOVIAZ 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

TOVIAZ 4 mg tablete

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 4 mg fesoterodinfumarata, što odgovara 3,1 mg fesoterodina.

TOVIAZ 8 mg tablete

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 8 mg fesoterodinfumarata, što odgovara 6,2 mg fesoterodina.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

TOVIAZ 4 mg tablete

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem od 4 mg sadrži 0,525 mg sojinog lecitina i 91,125 mg laktoze.

TOVIAZ 8 mg tablete

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem od 8 mg sadrži 0,525 mg sojinog lecitina i 58,125 mg laktoze.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta s produljenim oslobađanjem.

TOVIAZ 4 mg tablete

Tablete od 4 mg su svijetloplave, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s utisnutim slovima „FS“ na jednoj strani.

TOVIAZ 8 mg tablete

Tablete od 8 mg su plave, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s utisnutim slovima „FT“ na jednoj strani.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

TOVIAZ se primijenjuje kod odraslih osoba za liječenje simptoma (povećana učestalost mokrenja i/ili urgencija i/ili urgentna inkontinencija) koji mogu nastati kod sindroma pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli (uključujući starije bolesnike)

Preporučuje se početna doza od 4 mg jedanput na dan. Na temelju odgovora pojedinog bolesnika, doza se može povisiti na 8 mg jedanput na dan. Maksimalna dnevna doza je 8 mg.

Potpuni terapijski učinak opaža se između 2. i 8. tjedna. Stoga se preporučuje ponovno procijeniti djelotvornost terapije u pojedinog bolesnika nakon 8 tjedana liječenja.

U osoba s normalnom funkcijom bubrega i jetre koji istovremeno primaju jake inhibitore enzima CYP3A4, maksimalna dnevna doza lijeka TOVIAZ treba biti 4 mg jedanput na dan (vidjeti dio 4.5).

Posebna populacija

Oštećenje funkcije bubrega i jetre

Sljedeća tablica prikazuje preporučene dnevne doze za osobe s oštećenom funkcijom bubrega ili jetre koje uzimaju i one koje ne uzimaju umjerene i jake inhibitore CYP3A4 (vidjeti dijelove 4.3, 4.4, 4.5 i 5.2).

 

 

 

Umjereno jaki(3) ili jaki(4) inhibitori CYP3A4

 

 

 

ne uzimaju

 

umjereno

jaki

 

 

 

se

 

jaki

 

 

 

 

 

 

Oštećenje

blago

4→8 mg(2)

 

4 mg

potrebno je

 

funkcije

 

 

izbjegavati

 

 

 

 

 

 

bubrega(1)

 

 

 

 

 

 

umjereno

4→8 mg(2)

 

4 mg

kontraindicira

 

 

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

teško

4 mg

 

potrebno je

kontraindicira

 

 

 

izbjegavati

no

 

 

 

 

 

 

Oštećenje

blago

4→8 mg(2)

 

4 mg

potrebno je

funkcije jetre

 

 

izbjegavati

 

 

 

 

 

 

umjereno

4 mg

 

potrebno je

kontraindicira

 

 

 

izbjegavati

no

 

 

 

 

 

(1)

malo smanjenje brzine glomerularne filtracije (GFR) = 50-80 ml/min; umjereno

smanjenje GFR = 30-50 ml/min; jako smanjenje GFR = <30 ml/min

 

(2)

Oprez kod povišenja doze. Vidjeti dijelove 4.4, 4.5 i 5.2.

 

(3)

Umjereno jaki inhibitori CYP3A4. Vidjeti dio 4.5.

 

 

(4)

Jaki inhibitori CYP3A4. Vidjeti dijelove 4.3, 4.4 i 4.5.

 

 

TOVIAZ je kontraindiciran u osoba s teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio 4.3).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka TOVIAZ u djece u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Tablete se uzimaju jedanput na dan s tekućinom i trebaju se progutati cijele. TOVIAZ se može uzeti s hranom ili bez nje.

4.3Kontraindikacije

preosjetljivost na djelatnu tvar, kikiriki, soju ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

retencija mokraće

želučana retencija

nekontrolirani glaukom uskog kuta

miastenija gravis

teško oštećenje funkcije jetre (Child Pugh C)

istovremena primjena jakih inhibitora CYP3A4 u osoba s umjereno teškim i teškim oštećenjem funkcije jetre ili bubrega

teški ulcerozni kolitis

toksični megakolon.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

TOVIAZ treba primjenjivati s oprezom u bolesnika sa:

-klinički značajnom opstrukcijom izlaza mokraćnog mjehura i rizikom od retencije mokraće (npr., klinički značajno povećanje prostate zbog benigne hiperplazije prostate, vidjeti dio 4.3)

-opstruktivni poremećaji probavnog sustava (npr. stenoza pilorusa)

-gastroezofagealni refluks i/ili osobe koje istovremeno uzimaju lijekove (kao što su peroralni bisfosfonati) koji mogu prouzročiti ili pogoršati ezofagitis

-smanjen gastrointestinalni motilitet

-autonomna neuropatija

-kontrolirani glaukom uskog kuta.

Potreban je oprez kod propisivanja ili povišenja doze fesoterodina u bolesnika u kojih se očekuje povećana izloženost djelatnom metabolitu (vidjeti dio 5.1):

-oštećenje funkcije jetre (vidjeti dijelove 4.2, 4.3 i 5.2)

-oštećenje funkcije bubrega (vidjeti dijelove 4.2, 4.3 i 5.2)

-istovremena primjena jakih ili umjereno jakih inhibitora CYP3A4 (vidjeti dijelove 4.2 i 4.5)

-istovremena primjena jakog inhibitora CYP2D6 (vidjeti dijelove 4.5 i 5.2).

Povišenje doze

U bolesnika s kombinacijom ovih čimbenika očekuje se povećana izloženost. Postoji vjerojatnost nastanka antimuskarinskih nuspojava ovisnih o dozi. U populacijama kod kojih se doza može povisiti na 8 mg jedanput na dan, prije povišenja doze treba procijeniti odgovor i podnošljivost u pojedinog bolesnika.

Prije razmatranja bilo kakvog liječenja antimuskarinskim lijekovima potrebno je isključiti organske uzroke. Sigurnost i djelotvornost u bolesnika s neurogenim uzrokom pretjerane aktivnosti detrusora još nisu ustanovljene.

Prije početka liječenja fesoterodinom potrebno je procijeniti i druge uzroke učestalog mokrenja (liječenje zatajivanja srca ili bolesti bubrega). Ako je prisutna infekcija mokraćnih puteva, potrebno je primijeniti odgovarajući medicinski pristup/započeti antibiotsku terapiju.

Angioedem

Uz fesoterodin je zabilježena pojava angioedema koji je u nekim slučajevima nastao nakon prve doze. Ako se razvije angioedem, potrebno je prekinuti primjenu fesoterodina i odmah osigurati odgovarajuću terapiju.

Jaki induktori enzima CYP3A4

Ne preporučuje se istovremena primjena fesoterodina s jakim induktorima CYP3A4 (tj. karbamazepinom, rifampicinom, fenobarbitalom, fenitoinom, gospinom travom) (vidjeti dio 4.5).

Produljenje QT intervala

TOVIAZ treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s rizikom od produljenja QT intervala (npr. hipokalijemija, bradikardija i istovremena primjena lijekova za koje se zna da produljuju QT interval) i relevantnim srčanim bolestima (npr. ishemija miokarda, aritmija, kongestivno zatajenje srca) (vidjeti dio 4.8). To osobito vrijedi za uzimanje jakih inhibitora CYP3A4 (vidjeti dijelove 4.2, 4.5 i 5.1).

Laktoza

TOVIAZ tablete s produljenim oslobađanjem sadrže laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatka Lapp laktaze i malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Farmakološke interakcije

Potreban je oprez kod istovremene primjene fesoterodina s drugim antimuskarinskim lijekovima i ostalim lijekovima s antikolinergičkim svojstvima (npr. amantadin, triciklički antidepresivi, određeni neuroleptici), jer to može dovesti do izraženijih terapijskih učinaka i nuspojava (npr. konstipacija, suha usta, omamljenost, retencija mokraće). Fesoterodin može smanjiti učinak lijekova koji potiču motilitet gastrointestinalnog trakta, kao što je metoklopramid.

Farmakokinetičke interakcije

Podaci in vitro pokazuju da djelatni metabolit fesoterodina u klinički važnim koncentracijama u plazmi ne inhibira enzime CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ili 3A4 i ne inducira enzime CYP1A2, 2B6, 2C9, 2C19 ili 3A4. Stoga fesoterodin najvjerojatnije neće promijeniti klirens lijekova koje metaboliziraju ovi enzimi.

Inhibitori CYP3A4

Jaki inhibitori CYP3A4

Nakon inhibicije CYP3A4 istovremeno primijenjenim ketokonazolom u dozi od 200 mg dvaput na dan, Cmax djelatnog metabolita fesoterodina povećala se 2,0, a AUC 2,3 puta u osoba s velikom sposobnošću metaboliziranja putem CYP2D6, dok se Cmax povećala 2,1, a AUC 2,5 puta u osoba sa slabom sposobnošću metaboliziranja putem CYP2D6. Stoga maksimalnu dozu fesoterodina treba ograničiti na 4 mg kad se primjenjuje istovremeno s jakim inhibitorima enzima CYP3A4 (npr. atazanavirom, klaritromicinom, indinavirom, itrakonazolom, ketokonazolom, nefazodonom, nelfinavirom, ritonavirom (i svim režimima inhibitorima proteaze pojačanima ritonavirom), sakvinavirom i telitromicinom (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4)).

Umjereno jaki inhibitori CYP3A4

Nakon blokade CYP3A4 istovremenom primjenom umjereno jakog inhibitora CYP3A4 flukonazola u dozi od 200 mg dvaput na dan tijekom 2 dana, Cmax djelatnog metabolita fesoterodina povećala se približno 19%, a AUC 27%. Ne preporučuje se prilagodba doze u prisutnosti umjerenih inhibitora CYP3A4 (npr., eritromicina, flukonazola, diltiazema, verapamila i soka od grejpa).

Slabi inhibitori CYP3A4

Učinak slabih inhibitora CYP3A4 (npr. cimetidina) nije bio ispitan; ne očekuje se da će imati veći učinak od umjereno jakih inhibitora.

Induktori CYP3A4

Nakon indukcije CYP3A4 istovremenom primjenom rifampicina u dozi od 600 mg jedanput na dan, Cmax djelatnog metabolita fesoterodina smanjila se za približno 70%, a AUC za približno 75% nakon peroralne primjene fesoterodina u dozi od 8 mg.

Indukcija CYP3A4 može izazvati subterapijske razine u plazmi. Ne preporučuje se istovremena primjena s induktorima CYP3A4 (npr. karbamazepinom, rifampicinom, fenobarbitalom, fenitoinom, gospinom travom) (vidjeti dio 4.4).

Inhibitori CYP2D6

Interakcija s inhibitorima CYP2D6 nije klinički provjerena. Prosječna Cmax djelatnog metabolita je 1,7 puta veća, a prosječna AUC je 2 puta veća u osoba sa slabom sposobnošću metaboliziranja putem CYP2D6 u usporedbi s onima s velikom sposobnošću metaboliziranja. Istovremena primjena jakog inhibitora CYP2D6 može rezultirati povećanom izloženošću i nuspojavama. Možda bude potrebno sniziti dozu na

4 mg (vidjeti dio 4.4).

Oralna kontracepcija

Fesoterodin ne smanjuje supresiju ovulacije izazvanu oralnom hormonskom kontracepcijom. Prisutnost fesoterodina ne izaziva promjene koncentracija u plazmi kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrže etinilestradiol i levonorgestrel.

Varfarin

Kliničko ispitivanje u zdravih dobrovoljaca pokazalo je da fesoterodin u dozi od 8 mg jedanput na dan nema značajnog učinka na farmakokinetiku ili antikoagulacijsko djelovanje jednokratne doze varfarina.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija su jedino provedena kod odraslih osoba.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni fesoterodina u trudnica. Ispitivanja reproduktivne toksičnosti fesoterodina na životinjama pokazala su manju embriotoksičnost (vidjeti dio 5.3). Mogući rizik za ljude nije poznat. Ne preporučuje se koristiti TOVIAZ tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se fesoterodin/metaboliti u majčino mlijeko; stoga se ne preporučuje dojiti tijekom liječenja lijekom TOVIAZ.

Plodnost

Nisu provedena klinička ispitivanja u kojima bi se procijenio učinak fesoterodina na plodnost u ljudi. Fesoterodinfumarat nije imao učinka na plodnost u mužjaka i ženki miša niti učinke na reproduktivnu funkciju ili rani embrionalni razvoj fetusa u miša pri dozama koje nisu bile toksične za majku (za detalje vidjeti dio 5.3). Žene reproduktivne dobi trebaju znati da nema podataka o utjecaju na plodnost kod ljudi, a TOVIAZ se smije primijeniti samo nakon razmatranja rizika i koristi u pojedine žene.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

TOVIAZ ima manji utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Potreban je oprez kod upravljanja vozilima i rada na strojevima zbog mogućeg nastanka nuspojava kao što su zamagljen vid, omaglica i pospanost (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost primjene fesoterodina procijenjena je u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima u ukupno 2859 bolesnika s pretjerano aktivnim mokraćnim mjehurom, od kojih je 780 primalo placebo.

Zbog farmakoloških svojstava fesoterodina, liječenje može prouzročiti blage do umjereno jake antimuskarinske učinke kao što su suha usta, suho oko, dispepsija i zatvor. Manje često može doći do retencije mokraće.

Suha usta, jedina vrlo česta nuspojava, javila se učestalošću od 28,8% u skupini koja je primala fesoterodin i u 8,5% ispitanika u skupini koja je primala placebo. Većina nuspojava nastala je tijekom prvog mjeseca liječenja uz izuzetak slučajeva kategoriziranih kao retencija mokraće ili volumen zaostale mokraće nakon mokrenja veći od 200 ml, koji su mogli nastati nakon dugotrajnog liječenja i bili su češći u muških nego ženskih ispitanika.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeća tablica prikazuje učestalost nuspojava tijekom liječenja u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima i razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet. Nuspojave su u ovoj tablici zabilježene prema sljedećoj konvenciji prikaza učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000).

Unutar svake skupine po učestalosti nuspojave su prikazane redoslijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Klasa organskog

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

 

 

infekcija

 

 

 

 

mokraćnih puteva

 

 

 

 

 

 

Psihijatrijski

 

nesanica

 

stanje

poremećaji

 

 

 

smetenosti

Poremećaj živčanog

 

omaglica;

disgeuzija;

 

sustava

 

glavobolja

somnolencija

 

 

 

 

 

 

Poremećaji oka

 

suho oko

zamagljen vid

 

Poremećaji uha i

 

 

vrtoglavica

 

labirinta

 

 

 

 

Srčani poremećaji

 

 

tahikardija;

 

 

 

 

palpitacije

 

Poremećaji dišnog

 

suho grlo

faringolaringealna

 

sustava, prsišta i

 

 

bol; kašalj; suhoća

 

sredoprsja

 

 

nosa

 

Poremećaji probavnog

suha usta

bol u trbuhu;

nelagoda u trbuhu;

 

sustava

 

proljev;

flatulencija,

 

 

 

dispepsija;

gastroezofagealni

 

 

 

konstipacija;

refluks

 

 

 

mučnina

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji jetre i žuči

 

 

povišena ALT;

 

 

 

 

povišena GGT

 

Poremećaji kože i

 

 

osip; suha koža;

angioedem;

potkožnog tkiva

 

 

svrbež

urtikarija

Poremećaji bubrega i

 

dizurija

retencija mokraće

 

mokraćnog sustava

 

 

(uključujući

 

 

 

 

osjećaj zaostajanja

 

 

 

 

mokraće u

 

 

 

 

mjehuru;

 

 

 

 

poremećaj

 

 

 

 

mokrenja); otežan

 

 

 

 

početak mokrenja

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

 

umor

 

reakcije na mjestu

 

 

 

 

primjene

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

 

U kliničkim ispitivanjima fesoterodina, zabilježena učestalost slučajeva s izrazito povišenim enzimima jetre nije bila veća od one u skupini koja je primala placebo. Odnos s liječenjem fesoterodinom nije jasan.

U 782 bolesnika liječenih s 4 mg fesoterodina, 785 liječenih s 8 mg fesoterodina, 222 liječenih s 12 mg fesoterodina i 780 koji su primali placebo napravljen je elektrokardiogram. QT interval korigiran za srčanu frekvenciju u bolesnika liječenih fesoterodinom nije se razlikovao od onog u

bolesnika koji su primali placebo. Incidencija QTc ≥500 ms nakon početka liječenja ili povišenje QTc za ≥60 ms iznosila je 1,9% u skupini koja je primala 4 mg, 1,3% u skupini koja je primala 8 mg, 1,4% u skupini koja je primala 12 mg fesoterodina te 1,5% u skupini koja je primala placebo. Klinička važnost ovih nalaza ovisit će o čimbenicima rizika koji su prisutni u pojedinog bolesnika i njegovoj osjetljivosti (vidjeti dio 4.4).

Nakon stavljanja lijeka u promet opisani su slučajevi retencije mokraće kod kojih se morala napraviti kateterizacija, obično tijekom prvog tjedna liječenja fesoterodinom. Slučajevi su uglavnom uključivali starije bolesnike (u dobi od ≥ 65 godina) muškog spola koji su u anamnezi imali tegobe sukladne benignoj hiperplaziji prostate (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojave

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje antimuskarinskim lijekovima, uključujući fesoterodin, može imati teške antikolinergičke učinke. Liječenje treba biti simptomatsko i potporno. U slučaju predoziranja preporučuje se elektrokardiografsko praćenje; potrebno je primijeniti standardne potporne mjere za liječenje produljenja QT intervala. U kliničkim je ispitivanjima primjena fesoterodina bila sigurna kad se davao u dozama do 28 mg/dan.

U slučaju predoziranja fesoterodinom, liječenje uključuje ispiranje želuca i davanje aktivnog ugljena. Simptomi se liječe na sljedeći način:

-teški centralni antikolinergički učinci (npr. halucinacije, veliki nemir): liječiti fizostigminom

-konvulzije ili izraziti nemir: liječiti benzodiazepinima

-respiratorna insuficijencija: liječiti umjetnom respiracijom

-tahikardija: liječiti beta blokatorima

-retencija mokraće: liječiti kateterizacijom

-midrijaza: liječiti pilokarpinskim kapima za oko i/ili staviti bolesnika u mračnu prostoriju.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: urologici, urinarni antispazmolitici, ATK oznaka: G04BD11.

Mehanizam djelovanja

Fesoterodin je kompetitivni, specifični antagonist muskarinskih receptora. Brzo ga i opsežno hidroliziraju nespecifične esteraze u plazmi do 5-hidroksimetilnog derivata, njegovog primarnog djelatnog metabolita, koji je glavni farmakološki djelatni oblik fesoterodina.

Klinička sigurnost i djelotvornost

Djelotvornost fiksnih doza fesoterodina u dozi od 4 mg i 8 mg procijenila se u dva placebom kontrolirana, randomizirana, dvostruko slijepa ispitivanja u trajanju od 12 tjedana. Ispitivanje je uključilo žene (79%) i muškarce (21%) prosječne dobi od 58 godina (raspon 19-91 godina). Ukupno je 33% bolesnika bilo u dobi od ≥65 godina, a 11% u dobi od ≥75 godina.

Fesoterodinom liječeni bolesnici su, na kraju liječenja, imali statistički značajno smanjen prosječni broj mokrenja u 24 sata i broj epizoda urgentne inkontinencije u 24 sata u usporedbi s placebom. Isto tako, postotak odgovora (% bolesnika koji su prijavili da im se stanje „uvelike poboljšalo“ ili „poboljšalo“ na četverostupanjskoj ljestvici za mjerenje koristi od liječenja) bio je značajno veći kod fesoterodina nego kod placeba. Nadalje, fesoterodin je poboljšao prosječnu promjenu volumena izmokrene mokraće po mokrenju i prosječnu promjenu broja kontinentnih dana tjedno (vidjeti niže tablicu 1).

Tablica 1: Prosječne promjene od početka do završetka liječenja za primarne i odabrane sekundarne ishode

 

 

Ispitivanje 1

 

 

 

 

Ispitivanje 2

 

Parametar

Placebo

Fesoterodin

 

Fesoterodin

Aktivni

Placebo

Fesoterodin

 

Fesoterodin

 

 

4 mg

 

 

8 mg

komparator

 

4 mg

 

8 mg

Broj mokrenja u 24 sata#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=279

N=265

 

 

N=276

N=283

N=266

N=267

 

N=267

Početna

12,0

11,6

 

11,9

11,5

12,2

12,9

 

12,0

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena od

-1,02

-1,74

 

-1,94

-1,69

-1,02

-1,86

 

-1,94

početne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

 

<0,001

 

<0,001

 

 

0,032

 

<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa odgovora (odgovor na liječenje)#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=279

N=265

 

N=276

N=283

N=266

N=267

 

N=267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa

53,4%

74,7%

 

 

79,0%

72,4%

45,1%

63,7%

 

74,2%

ispitanika s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

 

<0,001

 

 

<0,001

 

 

<0,001

 

<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj epizoda urgentne inkontinencije u 24 sata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=211

N=199

 

N=223

N=223

N=205

N=228

 

N=218

Početna

3,7

3,8

 

 

3,7

3,8

3,7

3,9

 

3,9

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena od

-1,20

-2,06

 

 

-2,27

-1,83

-1,00

-1,77

 

-2,42

početne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

 

0,001

<0,001

 

 

0,003

<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj kontinentnih dana tjedno

 

N=211

N=199

N=223

N=223

N=205

N=228

N=218

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

Promjena od

2,1

2,8

3,4

2,5

1,4

2,4

2,8

početne

 

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

 

0,007

<0,001

 

 

<0,001

<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmokreni volumen po mokrenju (ml)

 

N=279

N=265

N=276

N=283

N=266

N=267

N=267

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

Promjena od

početne

 

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

P-vrijednost

 

<0,001

<0,001

 

 

0,150

<0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

# primarni ishodi

Elektrofiziologija srca

Učinak fesoterodina u dozi od 4 mg i 28 mg na QT interval temeljito je provjeren u dvostruko slijepom, randomiziranom, placebom i aktivno kontroliranom (moksifloksacin u dozi od 400 mg) ispitivanju na usporednim skupinama u kojem se primjenjvao jedanput na dan tijekom razdoblja od 3 dana u 261 ispitanika oba spola u dobi od 45 do 65 godina. Promjena QTc-a temeljenog na Fridericijinoj metodi korekcije u odnosu na početnu vrijednost nije se razlikovala između skupine koja je primala aktivno liječenje i skupine koja je primala placebo.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon peroralne primjene, fesoterodin nije otkriven u plazmi zato što ga brzo i opsežno hidroliziraju nespecifične esteraze u plazmi.

Bioraspoloživost djelatnog metabolita je 52%. Nakon jednokratne ili višestruke peroralne primjene fesoterodina u dozi od 4 mg do 28 mg, koncentracije u plazmi djelatnog metabolita proporcionalne su dozi. Najviše razine u plazmi postižu se nakon približno 5 sati. Terapijske razine u plazmi postižu se nakon prve primjene fesoterodina. Ne dolazi do nakupljanja nakon primjene višestrukih doza.

Distribucija

Vezanje djelatnog metabolita za proteine plazme je nisko: približno 50% vezano je za albumin i alfa- 1-kiseli glikoprotein. Prosječni volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže nakon intravenske infuzije djelatnog metabolita je 169 l.

Biotransformacija

Nakon peroralne primjene, fesoterodin brzo se i opsežno hidrolizira do svog djelatnog metabolita. Djelatni metabolit se dalje metabolizira u jetri do svog karboksi-, karboksi-N-dezizopropil i N- dezizopropilnog metabolita u čemu sudjeluju enzimi CYP2D6 i CYP3A4. Niti jedan od tih metabolita ne pridonosi značajno antimuskarinskom djelovanju fesoterodina. Prosječna Cmax djelatnog metabolita je 1,7 puta veća, a AUC

2 puta veća u osoba sa slabom sposobnošću metaboliziranja putem CYP2D6 u usporedbi s brzim metabolizatorima.

Eliminacija

Jetreni metabolizam i izlučivanje bubregom značajno pridonose eliminaciji djelatnog metabolita. Nakon peroralne primjene fesoterodina, približno se 70% primijenjene doze otkrije u mokraći u obliku djelatnog metabolita (16%), karboksi metabolita (34%), karboksi-N-dezizopropilnog metabolita (18%) ili N-dezizopropilnog metabolita (1%), a manja je količina (7%) otkrivena u stolici. Terminalni poluvijek djelatnog metabolita nakon peroralne primjene iznosi približno 7 sati i ograničen je brzinom apsorpcije.

Dob i spol

Ne preporučuje se prilagodba doze u ovih populacijskih skupina. Dob i spol ne utječu značajno na farmakokinetiku fesoterodina.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika fesoterodina nije ispitana u pedijatrijskih bolesnika.

Oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega (GFR 30 – 80 ml/min), Cmax djelatnog metabolita povećala se do 1,5 puta, a AUC do 1,8 puta u usporedbi s onima u zdravih ispitanika. U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (GFR <30 ml/min), Cmax povećala se 2,0 puta, a AUC se povećala 2,3 puta.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s umjerenim oštećenjem funkcije jetre (Child Pugh B), Cmax djelatnog metabolita povećala se 1,4 puta, a AUC 2,1 puta u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Farmakokinetika fesoterodina u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre nije ispitana.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima sigurnosne farmakologije, opće toksičnosti, genotoksičnost i kancerogenosti nisu opaženi klinički važni učinci, osim oni povezani s farmakološkim učinkom djelatne tvari.

Ispitivanja reproduktivne toksičnosti pokazala su manju embriotoksičnost pri dozama koje su blizu toksičnim dozama za majku (povećan broj resorpcija, predimplantacijski i postimplantacijski gubici).

Pokazalo se da koncentracije djelatnog metabolita fesoterodina koje su iznad terapijskih inhibiraju protok K+ kroz klonirane ljudske hERG (engl. ether-à-go-go-related gene) kanale i produljuju trajanje akcijskog potencijala (70% i 90% repolarizacije) u izoliranim Purkinjeovim vlaknima u pasa. Međutim, u pasa koji su bili pri svijesti, djelatni metabolit nije imao nikakav učinak na QT interval i QTc interval kod koncentracija u plazmi koje su najmanje 33 puta više od prosječne vršne slobodne koncentracije u plazmi u ljudskih ispitanika s jakom sposobnošću metaboliziranja te 21 puta viša od one izmjerene u ispitanika sa slabom sposobnošću metaboliziranja putem CYP2D6 nakon primjene fesoterodina u dozi od 8 mg jedanput na dan.

U ispitivanju utjecaja na plodnost i rani embrionalni razvoj u miša, fesoterodin nije imao učinka na plodnost mužjaka i ženki pri najvišoj ispitanoj dozi od 45 mg/kg na dan. Fesoterodin u miševa nije imao učinka na reproduktivnu funkciju ili rani embrionalni razvoj ploda pri dozama koje nisu bile toksične za majku, iako je zabilježeno blago smanjenje žutih tijela, mjesta implantacije i živih fetusa pri maternalno toksičnim dozama od 45 mg/kg na dan. Najviša doza bez vidljivog učinka na majku (NOEL; engl. No-Observed-Effect Level) i NOEL za učinke na reprodukciju i rani embrionalni razvoj iznosila je 15 mg/kg na dan. Na temelju AUC, sustavna izloženost bila je 0,6 do 1,5 puta veća u miševa nego u ljudi pri MRHD, dok je na temelju vršnih koncentracija u plazmi, izloženost u miševa bila 5 do 9 puta veća.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete ksilitol laktoza hidrat

mikrokristalična celuloza hipromeloza gliceroldibehenat

talk

Film ovojnica poli(vinilni alkohol) titanijev dioksid (E171) makrogol (3350)

talk

sojin lecitin

boja Indigo carmine aluminium lake (E132)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

TOVIAZ 4 mg i 8 mg tablete pakirane su u aluminij-aluminij blisterima u kutijama koje sadrže 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 ili 100 tableta. Uz to, TOVIAZ 4 mg i 8 mg tablete također su pakirane u HDPE boce koje sadrže 30 ili 90 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

TOVIAZ 4 mg tablete

EU/1/07/386/001-005

EU/1/07/386/011

EU/1/07/386/013-014

EU/1/07/386/017

EU/1/07/386/019

TOVIAZ 8 mg tablete

EU/1/07/386/006-010

EU/1/07/386/012

EU/1/07/386/015-016

EU/1/07/386/018

EU/1/07/386/020

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. travnja 2007

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. travnja 2012

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept