Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tracleer (bosentan monohydrate) – Označavanje - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTracleer
ATK šifraC02KX01
Tvarbosentan monohydrate
ProizvođačActelion Registration Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE S 14, 56 I 112 TABLETA

KUTIJA/BLISTERI

1.NAZIV LIJEKA

Tracleer 62,5 mg filmom obložene tablete

bosentan

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/220/001

EU/1/02/220/002

EU/1/02/220/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tracleer 62,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 I 112 TABLETA

KUTIJA/BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 125 mg filmom obložene tablete

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/220/004

EU/1/02/220/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tracleer 125 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 TABLETA

KUTIJA/BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 32 mg tablete za oralnu suspenziju

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta za oralnu suspenziju sadrži 32 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Aspartam (E951), vidjeti uputu o lijeku za daljnje informacije

Aspartam (E951) može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 tableta za oralnu suspenziju (14 x 4)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/220/006

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tracleer 32 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 TABLETA

KUTIJA I NALJEPNICA BOCE/BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 62,5 mg filmom obložene tablete

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 62,5 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Upotrijebiti unutar 30 dana od prvog otvaranja

Datum otvaranja:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/220/007

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tracleer 62,5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

PAKIRANJE S 56 TABLETA

KUTIJA I NALJEPNICA BOCE/BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 125 mg filmom obložene tablete

bosentan

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 125 mg bosentana (u obliku bosentan hidrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Upotrijebiti unutar 30 dana od prvog otvaranja

Datum otvaranja:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower, 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/220/008

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Tracleer 125 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 62,5 mg tablete

bosentan

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 125 mg tablete

bosentan

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Tracleer 32 mg tablete za oralnu suspenziju

bosentan

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actelion

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

((Prednja stranica))

((Stražnja stranica))

Važna sigurnosna upozorenja za bolesnike koji uzimaju

Kontracepcija

 

 

 

 

Tracleer (bosentan)

 

Da li trenutno koristite kontraceptive?

 

 

Ova kartica sadrži važne informacije o lijeku Tracleer. Molimo Vas da pažljivo

 

 

Da

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

pročitate sljedeći tekst prije nego što počnete uzimati Tracleer.

 

 

Ako koristite, napišite nazive ovdje:

 

 

Vaše ime: __________________________________________________

 

______________________________________

 

ime Vašeg liječnika: ________________________________________

 

______________________________________

 

Ako imate pitanja o Tracleeru, pitajte svog liječnika.

Ponesite ovu karticu Vašem liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete

Actelion Registration Ltd

kako bi Vaš liječnik ili ginekolog mogli odrediti je li Vam potrebna dodatna ili

 

drugačija metoda kontracepcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Unutarnja str. 1))

((Unutarnja str. 2))

 

 

 

 

Ako ste žena reproduktivne dobi pažljivo pročitajte ovu stranicu

Krvne pretrage za funkciju jetre

 

 

 

Trudnoća

Neki bolesnici koji su uzimali Tracleer, imali su promijenjene nalaze jetrene

Lijek Tracleer može naškoditi razvoju fetusa. Zbog toga ne smijete uzimati

funkcije. Tijekom liječenja Tracleerom liječnik će zakazati redovite krvne

Tracleer ako ste trudni te ne smijete zatrudnijeti tijekom uzimanja Tracleera.

pretrage kako bi provjerio promjene u funkciji jetre.

 

 

Osim toga, ako bolujete od plućne hipertenzije, trudnoća može jako pogoršati

Sjetite se svaki mjesec napraviti testove jetrene funkcije.

 

simptome Vaše bolesti. Ako posumnjate na trudnoću, recite to svom liječniku

Nakon povećanja doze trebat će napraviti nove pretrage nakon 2 tjedna.

ili ginekologu.

Datum prve mjesečne pretrage: ______________________________

Kontracepcija

 

Raspored Vaših mjesečnih testiranja funkcije jetre:

 

Metode hormonske kontracepcije primijenjene oralno, u obliku injekcija,

 

 

 

 

 

 

 

 

implantata ili flastera nisu pouzdane u žena koje uzimaju Tracleer. Stoga

 

 

 

 

 

 

morate primjenjivati mehaničke metode kontracepcije kao što su kondom,

Siječanj

______

Svibanj

______

Rujan

_____

dijafragma ili kontracepcijska spužva uz bilo koju od navedenih vrsta

 

 

 

 

 

 

hormonalne kontracepcije. O svim pitanjima koja imate razgovarajte sa svojim

Veljača

______

Lipanj

______

Listopad

_____

liječnikom ili ginekologom - pažljivo ispunite poleđinu ove kartice i pokažite

ju svom liječniku ili ginekologu prilikom sljedeće posjete.

Ožujak

______

Srpanj

______

Studeni

_____

Morate napraviti test na trudnoću prije uvođenja Tracleera i svaki mjesec

 

 

 

 

 

 

tijekom liječenja, iako mislite da niste trudni .

Travanj

______

Kolovoz

______

Prosinac

_____

Datum prvog mjesečnog testiranja: ______________________________

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept