Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trevicta (Paliperidone Janssen) (paliperidone palmitate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N05AX13

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrevicta (Paliperidone Janssen)
ATK šifraN05AX13
Tvarpaliperidone palmitate
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

1.NAZIV LIJEKA

TREVICTA 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 273 mg paliperidonpalmitata što odgovara 175 mg paliperidona.

263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 410 mg paliperidonpalmitata što odgovara 263 mg paliperidona.

350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 546 mg paliperidonpalmitata što odgovara 350 mg paliperidona.

525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 819 mg paliperidonpalmitata što odgovara 525 mg paliperidona.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Suspenzija je bijele do gotovo bijele boje. Suspenzija je pH neutralna (otprilike 7,0).

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

TREVICTA, 3-mjesečna injekcija, je indicirana kao terapija održavanja u liječenju shizofrenije kod odraslih bolesnika koji su klinički stabilni na paliperidonpalmitatu u obliku 1-mjesečne injekcije (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Na lijek TREVICTA mogu prijeći bolesnici koji su odgovarajuće liječeni paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne injekcije (poželjno kroz četiri ili više mjeseci), te ne zahtijevaju prilagodbu doze.

Liječenje lijekom TREVICTA treba započeti u vrijeme sljedeće zakazane doze paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije (± 7 dana). Doza lijeka TREVICTA treba se temeljiti na prethodnoj dozi paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije uz primjenu 3,5 puta više doze kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Doze lijeka TREVICTA za bolesnike odgovarajuće liječene paliperidonpalmitatom u obliku 1- mjesečne injekcije

Ukoliko je posljednja doza

Započeti liječenje lijekom TREVICTA u

paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne

sljedećoj dozi

injekcije bila

 

50 mg

175 mg

75 mg

263 mg

100 mg

350 mg

150 mg

525 mg

Ne postoji ekvivalentna doza lijeka TREVICTA dozi od 25 mg paliperidonpalmitata u obliku 1- mjesečne injekcije, što nije ispitivano.

Nakon početne doze lijeka TREVICTA, lijek TREVICTA treba primjenjivati putem intramuskularne injekcije jedanput svaka 3 mjeseca (± 2 tjedna, također vidjeti dio Propuštene doze).

Ako je potrebno, prilagodba doze lijeka TREVICTA može se napraviti svaka 3 mjeseca s povećanjem doze unutar raspona od 175 mg do 525 mg na temelju na individualne podnošljivosti bolesnika i/ili djelotvornosti. Zbog dugodjelujuće prirode lijeka TREVICTA, bolesnikov odgovor na prilagođenu dozu možda neće biti vidljiv nekoliko mjeseci (vidjeti dio 5.2). Ako bolesnik i dalje ostane simptomatski, potrebno ga je zbrinuti sukladno kliničkoj praksi.

Prijelaz s drugih antipsihotika

TREVICTA se primjenjuje samo ako je bolesnik primjereno liječen paliperidonpalmitatom u obliku 1- mjesečne injekcije, poželjno kroz četiri ili više mjeseci.

Prijelaz s lijeka TREVICTA na druge antipsihotike

Ako se prekine liječenje lijekom TREVICTA, moraju se uzeti u obzir njegova obilježja produljenog oslobađanja.

Prijelaz s lijeka TREVICTA na paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije

Kod prijelaza s lijeka TREVICTA na paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije, paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije potrebno je primijeniti u vrijeme primjene sljedeće doze lijeka TREVICTA uz primjenu 3,5 puta niže doze kako je prikazano u sljedećoj tablici. Početno doziranje kako je opisano u sažetku opisa svojstava lijeka za paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije nije potrebno. Doziranje paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije potrebno je nastaviti u mjesečnim intervalima kako je opisano u njegovom sažetku opisa svojstava lijeka.

Doze paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije u bolesnika koji prelaze s lijeka TREVICTA

Ako je posljednja doza lijeka TREVICTA

Započeti paliperidonpalmitat u obliku 1-

 

mjesečne injekcije 3 mjeseca kasnije u

 

sljedećoj dozi

175 mg

50 mg

263 mg

75 mg

350 mg

100 mg

525 mg

150 mg

Prijelaz s lijeka TREVICTA na oralni paliperidon u obliku tableta s produljenim oslobađanjem jedanput na dan

Kod prijelaza s lijeka TREVICTA na paliperidon u obliku tableta s produljenim oslobađanjem, doziranje paliperidona jednom dnevno u obliku tableta s produljenim oslobađanjem treba započeti 3 mjeseca nakon posljednje doze lijeka TREVICTA i nastaviti liječenje s paliperidonom u obliku tableta s produljenim oslobađanjem kako je opisano u tablici ispod. Sljedeća tablica prikazuje preporučene režime pretvorbe doze kako bi se bolesnicima prethodno stabiliziranim na različitim dozama lijeka TREVICTA omogućilo da održe sličnu izloženost paliperidonu s paliperidonom u obliku tableta s produljenim oslobađanjem.

Doze paliperidona u obliku tableta s produljenim oslobađanjem u bolesnika koji prelaze s lijeka TREVICTA*

 

Broj tjedana nakon posljednje doze lijeka TREVICTA

Posljednja doza lijeka

12. do uključivo

19. do uključivo

od 25. tjedna nadalje

18. tjedan

24. tjedan

TREVICTA (tjedan 0)

 

Dnevna doza paliperidona u obliku tableta s produljenim

 

 

 

oslobađanjem

 

175 mg

3 mg

3 mg

3 mg

263 mg

3 mg

3 mg

6 mg

350 mg

3 mg

6 mg

9 mg

525 mg

6 mg

9 mg

12 mg

*Sve doze paliperidona u obliku tableta s produljenim oslobađanjem jedanput dnevno trebaju biti individualno prilagođene pojedinom bolesniku, uzimajući u obzir varijable poput razloga za prijelaz, odgovora na prethodno liječenje paliperidonom, težine psihotičnih simptoma, i/ili sklonosti nuspojavama.

Propuštene doze

Prozor za doziranje

Lijek TREVICTA treba injicirati jedanput svaka 3 mjeseca. Kako bi se izbjeglo propuštanje doze lijeka TREVICTA bolesnicima se injekcija može primijeniti do 2 tjedna prije ili poslije 3-mjesečne vremenske točke.

Propuštene doze

Ako je zakazana doza propuštena i vrijeme

Aktivnost

od zadnje injekcije iznosi

 

> 3½ mjeseca do 4 mjeseca

Injekciju treba primijeniti što je prije moguće i

 

zatim nastaviti s rasporedom 3-mjesečne

 

primjene injekcije

4 mjeseca do 9 mjeseci

Primijeniti preporučeni režim ponovnog

 

započinjanja kako je prikazano u tablici ispod.

> 9 mjeseci

Ponovno započeti liječenje s

 

paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne

 

injekcije kako je opisano u sažetku opisa

 

svojstava lijeka za taj lijek. Lijek TREVICTA

 

zatim može biti ponovo uveden nakon što se

 

bolesnik primjereno liječio s

 

paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne

 

injekcije poželjno tijekom četiri ili više mjeseci.

Preporučeni režim ponovnog započinjanja liječenja nakon propuštanja lijeka TREVICTA od 4 do 9 mjeseci

 

Primijeniti paliperidonpalmitat u obliku 1-

Zatim primijeniti

Ako je posljednja

mjesečne injekcije, dvije doze u razmaku od

lijek TREVICTA (u

jednog tjedna (u deltoidni mišić)

deltoidnia ili glutealni

doza lijeka

 

 

mišić)

TREVICTA bila

 

 

1. dan

8. dan

1 mjesec nakon

 

 

 

 

8. dana

175 mg

50 mg

50 mg

175 mg

263 mg

75 mg

75 mg

263 mg

350 mg

100 mg

100 mg

350 mg

525 mg

100 mg

100 mg

525 mg

aTakođer vidjeti Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima za odabir igle za deltoidnu injekciju na temelju tjelesne težine.

Posebne populacije

Starije osobe

Djelotvornost i sigurnost primjene u osoba starijih od 65 godina nisu ustanovljene.

Općenito, preporučene doze lijeka TREVICTA za starije bolesnike s normalnom bubrežnom funkcijom iste su kao i za mlađe odrasle bolesnike s normalnom bubrežnom funkcijom. Budući da stariji bolesnici mogu imati oslabljenu bubrežnu funkciju, vidjeti odjeljak Oštećenje bubrega ispod za preporuke doziranja u bolesnika s oštećenjem bubrega.

Oštećenje bubrega

TREVICTA nije sustavno ispitivana u bolesnika s bubrežnim oštećenjem (vidjeti dio 5.2). U bolesnika s blagim oštećenjem bubrežne funkcije (klirens kreatinina ≥ 50 do < 80 ml/min) potrebno je prilagoditi dozu i bolesnike stabilizirati uz uporabu paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije, te nakon toga prijeći na lijek TREVICTA.

TREVICTA se ne preporučuje u bolesnika s umjerenim ili teškim bubrežnim oštećenjem (klirens kreatinina < 50 ml/min).

Oštećenje jetre

TREVICTA nije ispitivana u bolesnika s oštećenjem jetre. Na temelju iskustva s oralnim oblikom paliperidona, nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem jetre. Budući da paliperidon nije ispitivan u bolesnika s teškim oštećenjem jetre, u takvih se bolesnika preporučuje oprez (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka TREVICTA u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

TREVICTA je namijenjena samo za intramuskularnu primjenu. Ne smije se primijeniti niti jednim drugim putem. Svaku injekciju smije primijeniti isključivo zdravstveni radnik dajući punu dozu u jednoj injekciji. Lijek treba injicirati polako, duboko u deltoidni ili glutealni mišić. U slučaju nelagode na mjestu primjene injekcije treba razmotriti promjenu s glutealnog na deltoidni mišić (i obrnuto) za buduće injekcije (vidjeti dio 4.8).

Lijek TREVICTA se mora primijeniti koristeći isključivo iglu tankih stijenki koja se nalazi u pakiranju lijeka TREVICTA. Igle iz pakiranja paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije ili druge komercijalno dostupne igle ne smiju se upotrebljavati kada se primjenjuje lijek TREVICTA (vidjeti Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima).

Prije primjene, sadržaj napunujene štrcaljke treba vizualno pregledati za slučaj stranih čestica i promjene boje. Važno je snažno protresti štrcaljku s vrhom okrenutim prema gore i labavim ručnim zglobom tijekom najmanje 15 sekundi kako bi se osigurala homogena suspenzija. Lijek TREVICTA treba primijeniti unutar 5 minuta nakon protresanja. Ako prođe više od 5 minuta prije injiciranja, ponovno snažno protresite najmanje 15 sekundi kako bi resuspendirali lijek (vidjeti

Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima).

Primjena u deltoidni mišić

Preporučena veličina igle za primjenu lijeka TREVICTA u deltoidni mišić određena je tjelesnom težinom bolesnika.

Za bolesnike tjelesne težine 90 kg potrebno je koristiti iglu tankih stijenki veličine 1½ inča, 22 gauge (G) (0,72 mm x 38,1 mm).

Za bolesnike tjelesne težine < 90 kg potrebno je koristiti iglu tankih stijenki veličine 1 inča, 22 gauge (G) (0,72 mm x 25,4 mm).

Injekciju treba primijeniti u sredinu deltoidnog mišića. Deltoidne injekcije treba primjenjivati naizmjence u lijevi i desni deltoidni mišić.

Primjena u glutealni mišić

Za primjenu lijeka TREVICTA u glutealni mišić preporučuje se igla tankih stijenki veličine 1½ inča, 22 G (0,72 mm x 38,1 mm) bez obzira na tjelesnu težinu bolesnika. Injekciju treba primijeniti u gornji vanjski kvadrant glutealnog mišića. Glutealne injekcije treba primjenjivati naizmjence u lijevi i desni glutealni mišić.

Nepotpuna primjena

Kako bi se izbjegla nepotpuna primjena lijeka TREVICTA, unutar 5 minuta prije primjene potrebno je snažno protresti napunjenu štrcaljku najmanje 15 sekundi kako bi se osigurala homogena suspenzija (vidjeti Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima).

Međutim, u slučaju nepotpuno injicirane doze, preostalu dozu u štrcaljki ne smije se ponovo injicirati te se ne smije dati druga doza lijeka, budući da je teško procijeniti količinu doista primijenjene doze. Potrebno je pažljivo pratiti bolesnika i zbrinuti ga kao što je klinički prikladno do sljedeće zakazane 3- mjesečne injekcije lijeka TREVICTA.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, na risperidon ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Primjena u bolesnika u stanju akutne agitacije ili teškom psihotičnom stanju

TREVICTA se ne smije primijeniti u zbrinjavanju stanja akutne agitacije ili teških psihotičnih stanja kada je potrebna trenutna kontrola simptoma.

QT interval

Potreban je oprez kod propisivanja paliperidona bolesnicima s poznatom kardiovaskularnom bolešću ili obiteljskom anamnezom produljenja QT intervala, kao i kod istodobne primjene lijekova koji produljuju QT interval.

Maligni neuroleptički sindrom

Kod primjene paliperidona prijavljen je maligni neuroleptički sindrom (MNS), obilježen hipertermijom, rigiditetom mišića, nestabilnošću autonomnog živčanog sustava, promjenom svijesti i povišenim razinama kreatin fosfokinaze u serumu. Dodatni klinički znakovi mogu uključivati mioglobinuriju (rabdomiolizu) i akutno zatajenje bubrega. Ako se u bolesnika pojave znakovi ili simptomi koji ukazuju na MNS, potrebno je prekinuti primjenu paliperidona. Treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA.

Tardivna diskinezija

Lijekovi koji imaju svojstva antagonista dopaminskih receptora povezani su s indukcijom tardivne diskinezije koju obilježavaju ritmički nevoljni pokreti, pretežno jezika i/ili lica. Ako se pojave znakovi i simptomi tardivne diskinezije, treba razmotriti prekid primjene svih antipsihotika, uključujući i paliperidon. Treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA.

Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza

Slučajevi leukopenije, neutropenije i agranulocitoze bili su prijavljeni uz paliperidon. Bolesnike s klinički značajnim sniženjem broja leukocita u povijesti bolesti ili leukopenijom/neutropenijom koja je izazavana lijekovima, treba pratiti tijekom prvih nekoliko mjeseci liječenja, a na prvi znak klinički

značajnog pada leukocita, bez prisustva drugih uzročnih faktora, u obzir treba uzeti prestanak liječenja lijekom TREVICTA. Bolesnike s klinički značajnom neutropenijom treba pažljivo pratiti zbog vrućice ili drugih simptoma ili znakova infekcije, te ih hitno liječiti u slučaju pojave takvih simptoma ili znakova. Bolesnici s teškom neutropenijom (apsolutni broj neutrofila < 1 x 109/l) trebaju prestati liječenje lijekom TREVICTA, te im je potrebno pratiti leukocite do oporavka. Treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA.

Reakcije preosjetljivosti

Reakcije preosjetljivosti mogu se javiti čak i u bolesnika koji su prethodno podnosili oralni risperidon ili oralni paliperidon (vidjeti dio 4.8).

Hiperglikemija i dijabetes melitus

Hiperglikemija, dijabetes melitus i egzacerbacija već postojećeg dijabetesa, uključujući dijabetičku komu i ketoacidozu, prijavljeni su tijekom liječenja paliperidonom. Savjetuje se odgovarajuće kliničko praćenje, sukladno uobičajenim smjernicama primjene antipsihotika. Bolesnike koji se liječe lijekom TREVICTA, treba pratiti zbog simptoma hiperglikemije (kao što su polidipsija, poliurija, polifagija i slabost), a bolesnike s dijabetes melitusom treba redovito pratiti zbog pogoršanja kontrole glukoze.

Povećanje tjelesne težine

Značajno povećanje težine prijavljeno je pri uzimanju lijeka TREVICTA. Težinu je potrebno redovito kontrolirati.

Primjena u bolesnika s tumorima ovisnim o prolaktinu

Ispitivanja kulture tkiva ukazuju da prolaktin može stimulirati rast stanica tumora dojke u ljudi. Iako u dosadašnjim kliničkim i epidemiološkim ispitivanjima nije ustanovljena jasna poveznica s primjenom antipsihotika, preporučuje se oprez u bolesnika s relevantnom povijesti bolesti. Paliperidon treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s postojećim tumorom koji može biti ovisan o prolaktinu.

Ortostatska hipotenzija

Uslijed toga što djeluje kao alfa-adrenergički blokator, paliperidon može u nekih bolesnika uzrokovati ortostatsku hipotenziju. U kliničim ispitivanjima s lijekom TREVICTA, 0,3% ispitanika prijavilo je nuspojavu povezenu s ortostatskom hipotenzijom. Lijek TREVICTA treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s poznatom kardiovaskularnom bolešću (npr. srčano zatajenje, infarkt miokarda ili ishemija, smetnje provođenja), cerebrovaskularnom bolešću ili stanjima koja su predispozicija za hipotenziju u bolesnika (npr. dehidracija i hipovolemija).

Napadaji

Lijek TREVICTA treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s napadajima u povijesti bolesti ili drugim stanjima koja mogu sniziti konvulzivni prag.

Oštećenje bubrega

U bolesnika s oštećenjem bubrega koncentracije paliperidona u plazmi su povišene. Kod bolesnika s blagim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ≥ 50 do < 80 ml/min) potrebno je prilagoditi dozu, te bolesnika stabilizirati na paliperidonpalmitatu u obliku 1-mjesečne injekcije i tada prijeći na lijek TREVICTA. TREVICTA se ne preporučuje u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina < 50 ml/min). (Vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

Oštećenje jetre

Nema dostupnih podataka za bolesnike s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C). Preporučuje se oprez ako se paliperidon primjenjuje u takvih bolesnika.

Stariji bolesnici s demencijom

TREVICTA nije ispitivana u starijih bolesnika s demencijom. TREVICTA se ne preporučuje za liječenje starijih bolesnika s demencijom zbog povećanog rizika od ukupnog mortaliteta i cerebrovaskularnih nuspojava.

Smatra se da iskustvo iz ispitivanja risperidona prikazano u daljnjem tekstu vrijedi i za paliperidon.

Ukupni mortalitet

Metaanaliza 17 kontroliranih kliničkih ispitivanja pokazala je da stariji bolesnici s demencijom koji su liječeni drugim atipičnim antipsihoticima, uključujući risperidon, aripiprazol, olanzapin i kvetiapin, imaju povećan rizik od smrti u odnosu na placebo. Incidencija mortaliteta iznosila je 4% u bolesnika liječenih s risperidonom, u usporedbi s 3,1% u bolesnika koji su primali placebo.

Cerebrovaskularne nuspojave

U randomiziranim, placebo kontroliranim kliničkim ispitivanjima u populaciji s demencijom, zabilježen je oko 3 puta veći rizik za cerebrovaskularne nuspojave uz primjenu nekih atipičnih antipsihotika, uključujući risperidon, aripiprazol i olanzapin. Nije poznat mehanizam tog povećanog rizika.

Parkinsonova bolest i demencija s Lewyjevim tjelešcima

Liječnici trebaju procijeniti koliko korisni učinci nadilaze rizike pri propisivanju lijeka TREVICTA bolesnicima s Parkinsonovom bolešću ili demencijom s Lewyjevim tjelešcima budući da obje skupine bolesnika mogu imati povećan rizik razvoja malignog neuroleptičkog sindroma kao i povećanu osjetljivost na antipsihotike. Uz ekstrapiramidne simptome, pojava te povećane osjetljivosti može uključivati konfuziju, tupost i posturalnu nestabilnost s čestim padovima.

Prijapizam

Zabilježeno je da antipsihotički lijekovi (uključujući paliperidon) s blokirajućim djelovanjem na alfa- adrenergičke receptore mogu izazvati prijapizam. Bolesnike treba uputiti da potraže hitnu liječničku pomoć u slučaju da prijapizam ne prođe unutar 4 sata.

Regulacija tjelesne temperature

Antipsihoticima se pripisuje poremećaj sposobnosti organizma da snizi osnovnu tjelesnu temperaturu. Preporučuje se odgovarajuća skrb kad se TREVICTA propisuje bolesnicima koji će biti izloženi uvjetima koji mogu pridonijeti povišenju osnovne tjelesne temperature, npr. intenzivnom vježbanju, ekstremnim vrućinama, istodobnom uzimanju lijekova s antikolinergičkim djelovanjem ili uvjetima dehidracije.

Venska tromboembolija

Tijekom liječenja antipsihoticima zabilježeni su slučajevi venske tromboembolije (VTE). Budući da bolesnici koji se liječe antipsihoticima često imaju stečene faktore rizika za razvoj venske tromboembolije, prije i tijekom liječenja lijekom TREVICTA potrebno je utvrditi sve moguće faktore rizika za vensku tromboemboliju i poduzeti preventivne mjere.

Antiemetski učinak

U nekliničkim ispitivanjima paliperidona opažen je antiemetski učinak. Ako se javi u ljudi, taj učinak može prikriti znakove i simptome predoziranja nekim lijekovima ili stanja poput opstrukcije crijeva, Reyevog sindroma i tumora mozga.

Primjena

Treba paziti da se izbjegne nehotično injiciranje lijeka TREVICTA u krvnu žilu.

Intraoperacijski sindrom meke šarenice

Intraoperacijski sindrom meke šarenice (engl. Intraoperative Floppy Iris Syndrome; IFIS), primijećen je tijekom operacije katarakte u bolesnika liječenih lijekovima koji imaju učinak alfa 1a-adrenergičkih antagonista, poput lijeka TREVICTA (vidjeti dio 4.8).

IFIS može povećati rizik za nastanak komplikacija oka tijekom i nakon opreacije. Prije operativnog zahvata, oftalmolog kirurg mora biti upoznat sa statusom trenutnog ili prethodnog uzimanja lijekova koji imaju učinak alfa 1a-adrenergičkih antagonista. Potencijalna korist od prekida liječenja alfa 1 blokatorima prije operacije katarakte nije utvrđena, te mora biti procijenjena u odnosu na rizik vezan uz prekid antipsihotičkog liječenja.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Preporučuje se oprez kad se lijek TREVICTA propisuje zajedno s lijekovima koji produljuju QT interval, npr. antiaritmicima IA skupine (npr. kinidin, dizopiramid) i antiaritmicima III skupine (npr. amiodaron, sotalol), nekim antihistaminicima, nekim antibioticima (npr. fluorokinoloni), nekim drugim antipsihoticima i nekim antimalaricima (npr. meflokin). Ovaj popis je okviran i nije cjelovit.

Mogućnost djelovanja lijeka TREVICTA na druge lijekove

Ne očekuje se da bi paliperidon izazivao klinički značajne farmakokinetičke interakcije s lijekovima koji se metaboliziraju putem izoenzima citokroma P450.

S obzirom da paliperidon primarno utječe na središnji živčani sustav (SŽS) (vidjeti dio 4.8), lijek TREVICTA treba primjenjivati uz oprez u kombinaciji s drugim lijekovima s centralnim djelovanjem, npr. anksioliticima, većinom antipsihotika, hipnoticima, opijatima i sl., ili s alkoholom.

Paliperidon može antagonizirati učinak levodope i drugih dopaminskih agonista. Ako je takva kombinacija neophodna, naročito u krajnjem stadiju Parkinsonove bolesti, trebalo bi propisati najnižu djelotvornu dozu svakog od lijekova.

Zbog svojeg potencijala da izazove ortostatsku hipotenziju (vidjeti dio 4.4), može se uočiti aditivan učinak kad se lijek TREVICTA primjenjuje zajedno s drugim lijekovima koji imaju takav potencijal, npr. drugim antipsihoticima ili tricikličkim antidepresivima.

Preporučuje se oprez ako se paliperidon primjenjuje zajedno s drugim lijekovima koji snizuju konvulzivni prag (tj. fenotiazinima ili butirofenonima, tricikličkim antidepresivima ili selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina, tramadolom, meflokinom itd.).

Istodobna primjena oralnih paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem u stanju dinamičke ravnoteže (12 mg jednom dnevno) s divalproeksnatrij tabletama s produljenim oslobađanjem (500 mg do 2000 mg jednom dnevno) nije utjecala na farmakokinetiku valproata u stanju dinamičke ravnoteže.

Nisu provedena ispitivanja interakcija između lijeka TREVICTA i litija; međutim, nije vjerojatna pojava farmakokinetičke interakcije.

Mogućnost djelovanja drugih lijekova na lijek TREVICTA

Ispitivanja in vitro ukazuju na to da CYP2D6 i CYP3A4 mogu biti minimalno uključeni u metabolizam paliperidona, ali nema dokaza niti in vitro niti in vivo da ti izoenzimi imaju značajnu ulogu u metabolizmu paliperidona. Istodobna primjena oralnog oblika paliperidona s paroksetinom, snažnim inhibitorom CYP2D6, nije imala klinički značajan učinak na farmakokinetiku paliperidona.

Istodobna primjena oralnih paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem jednom dnevno i karbamazepina u dozi od 200 mg dvaput na dan uzrokovala je sniženje prosječnog Cmax i AUC paliperidona u stanju dinamičke ravnoteže za oko 37%. To sniženje je u znatnoj mjeri uzrokovano 35%-tnim porastom bubrežnog klirensa paliperidona, koji je vjerojatno rezultat indukcije bubrežnog P-glikoproteina karbamazepinom. Neznatno smanjenje količine djelatne tvari koja se u nepromijenjenom obliku izluči u urinu ukazuje na mali učinak na metabolizam putem CYP ili na bioraspoloživost paliperidona dok se primjenjuje zajedno s karbamazepinom. Kod primjene viših doza karbamazepina može doći do većih sniženja plazmatske koncentracije paliperidona. Kad se uvodi karbamazepin, dozu lijeka TREVICTA trebalo bi ponovno procijeniti i po potrebi povisiti. Obrnuto, kad se karbamazepin ukida, dozu lijeka TREVICTA trebalo bi ponovno procijeniti i po potrebi sniziti. Treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA.

Istodobna primjena jedne doze oralnih paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem od 12 mg s divalproeksnatrij tabletama s produljenim oslobađanjem (dvije tablete od 500 mg jednom na dan) dovela je do povećanja Cmax i AUC paliperidona za oko 50%, što je vjerojatno rezultat povećane peroralne apsorpcije. Budući da nije opažen učinak na sustavni klirens, ne očekuju se klinički značajna interakcija između divalproeksnatrij tableta s produljenim oslobađanjem i TREVICTA intramuskularne injekcije. Ova interakcija nije ispitivana s lijekom TREVICTA.

Istodobna primjena lijeka TREVICTA s risperidonom ili oralnim paliperidonom

Budući da je paliperidon glavni aktivni metabolit risperidona, potreban je oprez kada se lijek TREVICTA primjenjuje istodobno s risperidonom ili s oralnim paliperidonom kroz duže vremensko razdoblje. Sigurnosni podaci koji uključuju istodobnu primjenu lijeka TREVICTA s drugim antipsihoticima su ograničeni.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primjeni paliperidona u trudnoći. U ispitivanjima na životinjama paliperidonpalmitat injiciran intramuskularno i paliperidon primijenjen peroralno nisu bili teratogeni, ali su opaženi drugi oblici reproduktivne toksičnosti (vidjeti dio 5.3). U novorođenčadi koja su tijekom trećeg tromjesečja trudnoće bila izložena paliperidonu, nakon rođenja postoji rizik pojave nuspojava koje uključuju ekstrapiramidne i/ili simptome ustezanja, koji mogu varirati u težini i trajanju. Prijavljene su agitacija, hipertonija, hipotonija, tremor, somnolencija, respiratorni distres i poremećaj hranjenja. Prema tome, novorođenčad je potrebno pažljivo nadzirati.

Budući da je paliperidon otkriven u plazmi i do 18 mjeseci nakon primjene jedne doze lijeka TREVICTA, treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA, budući da izloženost majke lijeku TREVICTA prije i tijekom trudnoće može dovesti do pojave nuspojava u novorođenčeta.

Dojenje

Ako dojilja prima terapijske doze, paliperidon se izlučuje u majčino mlijeko u tolikoj mjeri da su vjerojatni učinci na dojenče. Budući da je paliperidon otkriven u plazmi i do 18 mjeseci nakon primjene jedne doze lijeka TREVICTA, treba uzeti u obzir dugodjelujuću prirodu lijeka TREVICTA, budući da dojenčad može imati povećan rizik čak i ako se lijek TREVICTA primijenio mnogo prije dojenja. TREVICTA se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

U nekliničkim ispitivanjima nisu opaženi relevantni učinci.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Paliperidon malo ili umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima zbog mogućih učinaka na živčani sustav i vid, poput sedacije, somnolencije, sinkope i zamagljenog vida (vidjeti dio 4.8). Stoga bolesnicima treba savjetovati da ne voze i ne upravljaju strojevima dok se ne ustanovi njihova osobna osjetljivost na lijek TREVICTA.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave zabilježene u ≥ 5% bolesnika u dva dvostruko slijepa, kontrolirana klinička ispitivanja lijeka TREVICTA bile su povećanje tjelesne težine, infekcija gornjih dišnih puteva, anksioznost, glavobolja, insomnija i reakcija na mjestu primjene injekcije.

Tablični popis nuspojava

U daljnjem tekstu navedene su sve nuspojave zabilježene s paliperidonom, prema kategoriji učestalosti koje su procijenjene u kliničkim ispitivanjima s lijekom TREVICTA i paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne injekcije. Za učestalost pojavljivanja korištena je sljedeća klasifikacija: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija

 

 

Nuspojave

 

 

organskih

 

 

Učestalost

 

 

sustava

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Nepoznatoa

Infekcije i

 

infekcija

pneumonija,

infekcija oka,

 

infestacije

 

gornjih dišnih

bronhitis,

akarodermatitis

 

 

 

puteva,

infekcija

, supkutani

 

 

 

infekcija

dišnog sustava,

apsces

 

 

 

urinarnog

sinusitis,

 

 

 

 

trakta,

cistitis,

 

 

 

 

influenca

infekcija uha,

 

 

 

 

 

tonzilitis,

 

 

 

 

 

onihomikoza,

 

 

 

 

 

celulitis

 

 

Poremećaji krvi i

 

 

smanjen broj

neutropenija,

agranulocitoza

limfnog sustava

 

 

leukocita,

povišen broj

 

 

 

 

trombocitopeni

eozinofila

 

 

 

 

ja, anemija

 

 

Poremećaji

 

 

preosjetljivost

 

anafilaktička

imunološkog

 

 

 

 

reakcija

sustava

 

 

 

 

 

Endokrini

 

 

hiperprolaktine

neodgovarajuć

 

poremećaji

 

 

mijab

e izlučivanje

 

 

 

 

 

antidiuretskog

 

 

 

 

 

hormona,

 

 

 

 

 

prisutnost

 

 

 

 

 

glukoze u urinu

 

Poremećaji

 

hiperglikemija,

dijabetes

dijabetička

intoksikacija

metabolizma i

 

povećanje

melitus,

ketoacidoza,

vodom

prehrane

 

težine,

hiperinzulinem

hipoglikemija,

 

 

 

smanjenje

ija, pojačan

polidipsija

 

 

 

težine

tek, anoreksija,

 

 

 

 

 

smanjen tek,

 

 

 

 

 

povišena razina

 

 

 

 

 

triglicerida u

 

 

 

 

 

krvi, povišena

 

 

 

 

 

razina

 

 

 

 

 

kolesterola u

 

 

 

 

 

krvi

 

 

Psihijatrijski

insomnijad

agitacija,

poremećaj

manija, stanje

 

poremećaji

 

depresija,

spavanja,

konfuzije,

 

 

 

anksioznost

smanjen libido,

afektivna

 

 

 

 

nervoza, noćne

tupost,

 

 

 

 

more

anorgazmija

 

Poremećaji

 

parkinsonizamc

tardivna

maligni

dijabetička

živčanog sustava

 

, akatizijac,

diskinezija,

neuroleptički

koma,

 

 

sedacija/somno

sinkopa,

sindrom,

nenormalna

 

 

lencija,

psihomotorna

cerebralna

koordinacija,

 

 

distonijac,

hiperaktivnost,

ishemija,

titubacija glave

 

 

omaglica,

posturalna

neodgovaranje

 

 

 

diskinezijac,

omaglica,

na podražaje,

 

 

 

tremor,

poremećaj

gubitak

 

 

 

glavobolja

pozornosti,

svijesti,

 

 

 

 

dizartrija,

depresija

 

 

 

 

disgeuzija,

razine svijesti,

 

 

 

 

hipoestezija,

konvulzijed,

 

 

 

 

parestezija

poremećaj

 

 

 

 

 

ravnoteže

 

Poremećaji oka

 

 

zamagljen vid,

glaukom,

sindrom meke

 

 

 

konjunktivitis,

poremećaj

šarenice

 

 

 

suho oko

kretanja očiju,

 

 

 

 

 

prevrtanje

 

 

 

 

 

očiju,

 

 

 

 

 

fotofobija,

 

 

 

 

 

pojačana

 

 

 

 

 

lakrimacija,

 

 

 

 

 

hiperemija oka

 

Poremećaji uha i

 

 

vrtoglavica,

 

 

labirinta

 

 

tinitus, bol u

 

 

 

 

 

uhu

 

 

Srčani

 

bradikardija,

atrioventrikular

atrijska

 

poremećaji

 

tahikardija

ni blok,

fibrilacija,

 

 

 

 

poremećaj

sinusna

 

 

 

 

provođenja,

aritmija

 

 

 

 

produljeni QT

 

 

 

 

 

interval na

 

 

 

 

 

elektrokardiogr

 

 

 

 

 

amu, sindrom

 

 

 

 

 

posturalne

 

 

 

 

 

ortostatske

 

 

 

 

 

tahikardije,

 

 

 

 

 

abnormalnosti

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

elektrokardiogr

 

 

 

 

 

amu,

 

 

 

 

 

palpitacije

 

 

Krvožilni

 

hipertenzija

hipotenzija,

venska

plućna

poremećaji

 

 

ortostatska

tromboza,

embolija,

 

 

 

hipotenzija

crvenilo uz

ishemija

 

 

 

 

osjećaj vrućine

 

Poremećaji

 

kašalj, nazalna

dispneja,

sindrom apneje

hiperventilacija

dišnog sustava,

 

kongestija

faringolaringea

pri spavanju,

, pneumonija,

prsišta i

 

 

lna bol,

pulmonalna

aspiracija, zvuk

sredoprsja

 

 

epistaksa

kongestija,

pucketanja

 

 

 

 

kongestija

prilikom

 

 

 

 

respiratornog

slušanja pluća,

 

 

 

 

trakta, piskanje

disfonija

Poremećaji

 

bol u

nelagoda u

pankreatitis,

opstrukcija

probavnog

 

abdomenu,

abdomenu,

otečen jezik,

crijeva, ileus

sustava

 

povraćanje,

gastroenteritis,

inkontinencija

 

 

 

mučnina,

suha usta,

stolice,

 

 

 

konstipacija,

flatulencija

fekalom,

 

 

 

proljev,

 

disfagija,

 

 

 

dispepsija,

 

heilitis

 

 

 

zubobolja

 

 

 

Poremećaji jetre

 

povišene

povišena

 

žutica

i žuči

 

transaminaze

gama-

 

 

 

 

 

glutamiltransfe

 

 

 

 

 

raza, povišeni

 

 

 

 

 

jetreni enzimi

 

 

Poremećaji kože

 

osip

urtikarija,

izbijanje

angioedem,

i potkožnog tkiva

 

 

pruritus,

kožnih

promjena boje

 

 

 

alopecija,

promjena

kože,

 

 

 

ekcem, suha

uzrokovano

seboroični

 

 

 

koža, eritem,

lijekom,

dermatitis

 

 

 

akne

hiperkeratoza,

 

 

 

 

 

perut

 

Poremećaji

 

mišićno-

povišena

oticanje

rabdomioliza,

mišićno-

 

koštana bol,

kreatin

zglobova

nenormalno

koštanog sustava

 

bol u leđima,

fosfokinaza u

 

držanje

i vezivnog tkiva

 

artralgija

krvi, mišićni

 

 

 

 

 

spazmi,

 

 

 

 

 

ukočenost

 

 

 

 

 

zglobova,

 

 

 

 

 

mišićna

 

 

 

 

 

slabost, bol u

 

 

 

 

 

vratu

 

 

Poremećaji

 

 

urinarna

urinarna

 

bubrega i

 

 

inkontinencija,

retencija

 

mokraćnog

 

 

polakizurija,

 

 

sustava

 

 

dizurija

 

 

Stanja vezana uz

 

 

 

 

neonatalni

trudnoću,

 

 

 

 

sindrom

babinje i

 

 

 

 

ustezanja lijeka

perinatalno

 

 

 

 

(vidjeti dio 4.6)

razdoblje

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

amenoreja

erektilna

nelagoda u

prijapizam

reproduktivnog

 

 

disfunkcija,

dojkama,

 

sustava i dojki

 

 

poremećaj

nabreklost

 

 

 

 

ejakulacije,

dojki,

 

 

 

 

zakašnjela

povećanje

 

 

 

 

menstruacija,

dojki, vaginalni

 

 

 

 

poremećaj

iscjedak

 

 

 

 

menstruacijed,

 

 

 

 

 

ginekomastija,

 

 

 

 

 

galaktoreja,

 

 

 

 

 

spolna

 

 

 

 

 

disfunkcija, bol

 

 

 

 

 

u dojkama

 

 

Opći poremećaji

 

pireksija,

edem lica,

hipotermija,

snižena

i reakcije na

 

astenija, umor,

edemd,

zimica,

tjelesna

mjestu primjene

 

reakcija na

nenormalan

povišena

temperatura,

 

 

mjestu

hod, bol u

tjelesna

nekroza na

 

 

primjene

prsištu,

temperatura,

mjestu

 

 

injekcije

nelagoda u

žeđ, sindrom

injekcije, ulkus

 

 

 

prsištu, opća

ustezanja,

na mjestu

 

 

 

slabost,

apsces na

injekcije

 

 

 

induracija

mjestu

 

 

 

 

 

injekcije,

 

 

 

 

 

celulitis na

 

 

 

 

 

mjestu

 

 

 

 

 

injekcije, cista

 

 

 

 

 

na mjestu

 

 

 

 

 

injekcije,

 

 

 

 

 

hematom na

 

 

 

 

 

mjestu

 

 

 

 

 

injekcije

 

Ozljede,

 

 

pad

 

 

trovanja i

 

 

 

 

 

proceduralne

 

 

 

 

 

komplikacije

 

 

 

 

 

aUčestalost nuspojava prijavljenih tijekom primjene nakon stavljanja lijeka u promet ne može se odrediti budući da su izvedene iz spontanih prijava. Posljedično, učestalost tih štetnih događaja klasificirana je kao „nepoznato“

bVidjeti ‘Hiperprolaktinemija’ niže.

cVidjeti ‘Ekstrapiramidne simptome’ niže.

dInsomnija uključuje: inicijalnu insomniju, srednju insomniju; Konvulzije uključuju: konvulzije, grand mal konvulzije; Menstrualni poremećaj uključuje: menstrualni poremećaj, odgođenu menstruaciju, neredovitu menstruaciju, oligomenoreju; Edem uključuje: generalizirani edem, edem, periferni edem, tjestasti edem.

Nuspojave zabilježene s formulacijama risperidona

Paliperidon je aktivni metabolit risperidona, stoga je profil nuspojava ovih tvari (uključujući i oralne formulacije i one koje se primjenjuju injekcijom) međusobno povezan.

Opis odabranih nuspojava

Anafilaktičke reakcije

Rijetko su prijavljeni slučajevi anafilaktičkih reakcija nakon primjene paliperidonpalmitata u obliku 1- mjesečne injekcije tijekom razdoblja nakon stavljanja lijeka u promet u bolesnika koji su prethodno podnosili oralni risperidon ili oralni paliperidon (vidjeti dio 4.4).

Reakcije na mjestu primjene injekcije

U kliničkim ispitivanjima lijeka TREVICTA, 5,3% ispitanika prijavilo je nuspojavu vezanu uz mjesto primjene injekcije. Niti jedan od tih događaja nije bio ozbiljan ili doveo do prestanka uzimanja lijeka. Na temelju ocjene ispitivača induracija, crevnilo i oticanje izostali su ili su bili blagi u ≥ 95% procjena. Bol na mjestu primjene koju su ispitanici ocjenjivali vizualnom analognom skalom, bila je niska i s vremenom se njezin intenzitet smanjivao.

Extrapiramidni simptomi (EPS)

U kliničkim ispitivanjima lijeka TREVICTA, akatizija, diskinezija, distonija, parkinsonizam i tremor bili su prijavljeni u 3,9%, 0,8%, 0,9%, 3,6%, odnosno 1,4% ispitanika.

Ekstrapiramidalni simptomi (EPS) uključivali su objedinjenu analizu sljedećih izraza: parkinsonizam (koji uključuje ekstrapiramidni poremećaj, ekstrapiramidne simptome, on-off fenomen, Parkinsonovu bolest, parkinsonsku krizu, hipersekreciju sline, mišićno-koštanu ukočenost, parkinsonizam, slinjenje, rigidnost s fenomenom zupčanika, bradikineziju, hipokineziju, izraz lica u obliku maske, mišićnu napetost, akineziju, nuhalni rigiditet, rigiditet mišića, hod tipičan za

parkinsonizam, nenormalan glabelarni refleks, te parkinsonski tremor u mirovanju), akatizija (uključuje akatiziju, nemir, hiperkineziju i sindrom nemirnih nogu), diskinezija (diskinezija, koreja, poremećaj kretanja, mišićni trzaji, koreoatetoza, atetoza i mioklonus), distonija (uključuje distoniju, cervikalni spazam, emprostotonus, okulogirnu krizu, oromandibularnu distoniju, risus sardonicus, tetaniju, hipertoniju, tortikolis, nevoljne mišićne kontrakcije, kontrakturu mišića, blefarospazam, okulogiraciju, paralizu jezika, spazam lica, laringospazam, miotoniju, opistotonus, orofaringealni spazam, pleurototonus, spazam jezika i trizmus), te tremor.

Porast tjelesne težine

U dugotrajnom randomiziranom ispitivanju povlačenja lijeka, u 10% ispitanika u TREVICTA skupini i 1% ispitanika u placebo skupini prijavljen je nenormalan porast tjelesne težine ≥ 7% od dvostruko slijepe početne vrijednosti do dvostruko slijepog kraja liječenja. S druge strane, nenormalan pad tjelesne težine (≥ 7%) od dvostruko slijepe početne vrijednosti do dvostruko slijepog kraja liječenja prijavljen je u 1% ispitanika u TREVICTA skupini i 8% ispitanika u placebo skupini. Srednja vrijednost promjene u tjelesnoj težini od dvostruko slijepe početne vrijednosti do dvostruko slijepog kraja liječenja iznosila je +0,94 kg odnosno -1,28 kg za TREVICTA odnosno placebo skupine.

Hiperprolaktinemija

Tijekom dvostruko slijepe faze dugotrajnog randomiziranog ispitivanja povlačenja lijeka, zabilježen je porast razine prolaktina iznad referentnog raspona (> 13,13 ng/ml u muškaraca i > 26,72 ng/ml u žena) u većem postotku muškaraca i žena u TREVICTA skupini od placebo skupine (9% naspram 3% odnosno 5% naspram 1%). U TREVICTA skupini, srednja vrijednost promjene od dvostruko slijepe početne vrijednosti do dvostruko slijepog kraja liječenja iznosila je +2,90 ng/ml za muškarce (naspram -10,26 ng/ml u placebo skupini) te +7,48 ng/ml za žene (naspram -32,93 ng/ml u placebo skupini). Jedna žena (2,4%) u TREVICTA skupini doživjela je nuspojavu amenoreje, dok nisu zabilježene nuspojave potencijalno vezane uz prolaktin među ženama u placebo skupini. Nije bilo nuspojava potencijalo vezanih uz prolaktin među muškarcima u niti jednoj skupini.

Učinci skupine lijekova

Kod primjene antipsihotika može doći do produljenja QT intervala, ventrikularnih aritmija (ventrikularne fibrilacije, ventrikularne tahikardije), iznenadne neobjašnjive smrti, zastoja srca i Torsade de pointes.

Uz liječenje antipsihoticima prijavljeni su slučajevi venske tromboembolije, uključujući slučajeve plućne embolije i duboke venske tromboze.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Simptomi

Općenito, očekivani znakovi i simptomi su oni koji proizlaze iz prekomjerno izraženih poznatih farmakoloških učinaka paliperidona, tj. pospanost i sedacija, tahikardija i hipotenzija, produljenje QT intervala i ekstrapiramidni simptomi. U jednog bolesnika nakon predoziranja oralnim oblikom paliperidona zabilježene su Torsade de pointes i ventrikularna fibrilacija. U slučaju akutnog predoziranja mora se uzeti u obzir mogućnost predoziranja s većim brojem lijekova.

Zbrinjavanje

Kod procjene potrebnog liječenja i oporavka treba uzeti u obzir produljeno djelovanje lijeka i dugi poluvijek eliminacije paliperidona. Ne postoji specifični antidot za paliperidon. Potrebno je primijeniti

opće potporne mjere. Treba uspostaviti i održavati prohodnost dišnih puteva te osigurati odgovarajuću oksigenaciju i ventilaciju.

Potrebno je odmah započeti s nadzorom kardiovaskularne funkcije koji treba obuhvatiti kontinuirano elektrokardiografsko praćenje kako bi se uočile moguće aritmije. Hipotenziju i cirkulatorni kolaps treba liječiti odgovarajućim mjerama kao što su intravenska nadoknada tekućine i/ili simpatomimetici. U slučaju teških ekstrapiramidnih simptoma treba primijeniti antikolinergičke lijekove. Bolesnika je potrebno strogo nadzirati i pratiti sve do oporavka.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Psiholeptici, drugi antipsihotici. ATK oznaka: N05AX13

TREVICTA sadrži racemičnu smjesu (+) i (-) paliperidona.

Mehanizam djelovanja

Paliperidon je selektivni blokator djelovanja monoamina, čija se farmakološka svojstva razlikuju od klasičnih neuroleptika. Paliperidon se snažno veže na serotoninske 5-HT2 i dopaminske D2 receptore. Paliperidon ujedno blokira i alfa-1 adrenergičke receptore te u nešto manjoj mjeri H1-histaminske i alfa-2 adrenergičke receptore. Farmakološko djelovanje (+) i (-) enantiomera paliperidona je kvalitativno i kvantitativno slično.

Paliperidon se ne veže na kolinergičke receptore. Iako je paliperidon snažan antagonist D2 receptora, za što se vjeruje da ublažava simptome shizofrenije, on uzrokuje manju katalepsiju i manje smanjuje motoričke funkcije nego klasični neuroleptici. Dominantni središnji antagonizam serotonina može umanjiti svojstvo paliperidona da uzrokuje ekstrapiramidne nuspojave.

Klinička djelotvornost

Djelotvornost lijeka TREVICTA u terapiji održavanja kod liječenja shizofrenije u ispitanika koji su odgovarajuće liječeni paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne injekcije tijekom najmanje četiri mjeseca i s posljednje dvije doze iste jačine, bila je procijenjena u dugotrajnom randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom ispitivanju povlačenja lijeka i dugotrajnom dvostruko slijepom, aktivno kontroliranom ispitivanju neinferiornosti. Kod oba ispitivanja, primarni ishod temeljio se na replasu.

U dugotrajnom randomiziranom ispitivanju povlačenja lijeka, 506 odraslih ispitanika koji su zadovoljili DSM-IV kriterije za shizofreniju bili su uključeni u otvorenu prijelaznu fazu i bili liječeni s fleksibilnim dozama paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije primijenjene u deltoidni ili glutealni mišić (50-150 mg) tijekom 17 tjedana (prilagodbe doze javile su se u 5. i 9. tjednu). Zatim je ukupno 379 ispitanika primilo jednu dozu lijeka TREVICTA ili u deltoidni ili u glutealni mišić u otvorenoj fazi stabilizacije (doza je bila 3,5 puta veća od posljednje doze paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije). Ispitanici za koje se smatralo da su klinički stabilni na kraju 12. tjedna faze stabilizacije bili su randomizirani u omjeru 1:1 u TREVICTA ili placebo skupinu u različitom vremenskom trajanju dvostruko slijepe faze (doza lijeka TREVICTA bila je ista kao posljednja doza primljena tijekom faze stabilizacije; ova doza je ostala nepromijenjena kroz dvostruko slijepu fazu). U tom razdoblju, 305 simptomatski stabilnih ispitanika bilo je randomizirano da nastave liječenje lijekom TREVICTA (n = 160) ili placebom (n = 145) do relapsa, ranijeg povlačenja lijeka, ili kraja ispitivanja. Primarna varijabla djelotvornosti bilo je vrijeme do prvog relapsa. Ispitivanje je bilo završeno temeljem unaprijed planirane interim analize koja je provedena nakon što je 283 ispitanika randomizirano i nakon što su zabilježena 42 događaja relapsa.

Temeljem završne analize (N = 305), 42 ispitanika (29,0%) u placebo skupini i 14 ispitanika (8,8%) u TREVICTA skupini doživjelo je relaps tijekom dvostruko slijepe faze. Omjer hazarda je bio 3,81 (95% CI: 2,08; 6,99) ukazujući na 74%-tno smanjenje rizika relapsa s lijekom TREVICTA u usporedbi s placebom. Kaplan-Meierov dijagram vremena do relapsa prema skupini liječenja prikazan je na slici 1. Postojala je značajna razlika (p < 0,0001) u vremenu do relapsa između dvije skupine liječenja u korist lijeka TREVICTA. Vrijeme do relapsa u placebo skupini (medijan 395 dana) bilo je značajno kraće od onog u TREVICTA skupini (medijan se nije mogao procijeniti zbog niskog postotka ispitanika s relapsom [8,8%]).

Slika 1: Kaplan-Meierov dijagram vremena do relapsa – završna analiza

U ispitivanju neinferiornosti, 1429 aktuno bolesnih ispitanika (početni srednji PANSS ukupni rezultat: 85,7) koji su zadovoljili DSM-IV kriterije za shizofreniju bili su uključeni u otvorenu fazu i liječeni paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne injekcije tijekom 17 tjedana. Doza se mogla prilagoditi (tj. 50 mg, 75 mg, 100 mg, ili 150 mg) u 5. i 9. tjednu injekcija, a mjesto primjene injekcije moglo je biti deltoidni ili glutealni mišić. Ispitanici koji su zadovoljili kriterije za randomizaciju u 14. i 17. tjednu, njih 1016 bilo je randomizirano u omjeru 1:1 da nastave s paliperidonpalmitatom u obliku 1-mjesečne injekcije ili da prijeđu na lijek TREVICTA s 3,5 puta većom dozom od doze paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije u 9. i 13. tjednu tijekom 48 tjedana. Ispitanici su primili lijek TREVICTA jednom svaka 3 mjeseca te su primili injekciju placeba tijekom ostalih mjeseci kako bi se održala zaslijepljenost. Primarna mjera ishoda za djelotvornost u ispitivanju bio je postotak ispitanika koji nisu imali relaps na kraju 48-tjedne dvostruko slijepe faze na temelju Kaplan-Meierove 48-tjedne procjene (TREVICTA: 91,2%, paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije: 90,0%). Medijan vremena do relapsa nije se mogao procijeniti u niti jednoj skupini zbog niskog postotka ispitanika s relapsom. Razlika (95% CI) između skupina liječenja bila je 1,2% (-2,7%, 5,1%), čime se postigao kriterij neinferiornosti na temelju granice od -10%. Stoga, skupina liječena lijekom TREVICTA bila je neinferiorna u odnosu na paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije. Poboljšanja u funkcioniranju, mjerena prema ljestvici osobnog i društvenog funkcioniranja (engl. Personal and Social Performance scale, PSP), koja su zabilježena tijekom otvorene faze stabilizacije bila su održana i tijekom dvostruko slijepe faze za obje skupine liječenja.

Procijenjen postotak ispitanika bez relapsa

TREVICTA (N=458)

Lijek paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije (N=490)

Vrijeme (dani) od randomizacije

Slika 2: Kaplan-Meierov dijagram vremena do relapsa koji uspoređuje lijek TREVICTA i paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije

Rezultati djelotvornosti bili su dosljedni između populacijskih podskupina (spol, dob i rasa) u oba ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka TREVICTA u svim podskupinama pedijatrijske populacije sa shizofrenijom. Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija i distribucija

Zbog izuzetno slabe topljivosti u vodi, paliperidonpalmitat u obliku 3-mjesečne injekcije se nakon intramuskularne injekcije sporo otapa prije nego se hidrolizira u paliperidon i apsorbira u sistemsku cirkulaciju. Oslobađanje djelatne tvari počinje već prvog dana i traje najmanje 18 mjeseci.

Podaci prikazani u ovom odjeljku temelje se na analizi populacijske farmakokinetike. Nakon jednokratne doze lijeka TREVICTA primijenjene intramuskularnom injekcijom, koncentracije paliperidona u plazmi postepeno rastu do postizanja maksimalnih plazmatskih koncentracija u medijanu Tmax od 30-33 dana. Nakon intramuskularne injekcije lijeka TREVICTA u dozama od 175- 525 mg u deltoidni mišić, zabilježena je prosječno 11-12% viša Cmax u usporedbi s injekcijom u glutealni mišić. Profil oslobađanja i režim doziranja lijeka TREVICTA rezultiraju održanim terapijskim koncentracijama. Nakon primjene lijeka TREVICTA, ukupna izloženost paliperidonu bila je proporcionalna dozi u rasponu doza od 175-525 mg, a Cmax je bila približno proporcionalna. Prosječni omjer najviše i najniže koncentracije lijeka TREVICTA u stanju dinamičke ravnoteže iznosio je 1,6 nakon primjene u glutealni mišić te 1,7 nakon primjene u deltoidni mišić.

Vezanje racemičnog paliperidona na proteine u plazmi iznosi 74%.

Nakon primjene lijeka TREVICTA, (+) i (-) enantiomeri paliperidona se međusobno pretvaraju, tako da omjer AUC između (+) i (-) enantiomera iznosi otprilike 1,7-1,8.

Biotransformacija i eliminacija

U ispitivanju s oralnim 14C-paliperidonom s trenutnim oslobađanjem, tjedan dana nakon primjene jednokratne peroralne doze od 1 mg 14C-paliperidona s trenutnim oslobađanjem, 59% doze izlučeno je u urinu u nepromijenjenom obliku, što upućuje na činjenicu da se paliperidon u jetri ne metabolizira u velikoj mjeri. Otprilike 80% primijenjene radioaktivne doze pronađeno je u urinu, a 11% u fecesu.

In vivo su utvrđena četiri metabolička puta, od kojih niti jedan ne predstavlja više od 10% doze: dealkilacija, hidroksilacija, dehidrogenacija i razgradnja benzisoksazola. Iako ispitivanja in vitro ukazuju na to da CYP2D6 i CYP3A4 sudjeluju u metabolizmu paliperidona, nema dokaza in vivo da ti izoenzimi imaju važnu ulogu u metabolizmu paliperidona. Analiza populacijske farmakokinetike pokazala je da nakon peroralne primjene paliperdona nema zamjetne razlike u prividnom klirensu paliperidona između brzih i sporih metabolizatora supstrata CYP2D6. In vitro ispitivanja na mikrosomima ljudske jetre pokazala su kako paliperidon ne inhibira značajno metabolizam lijekova koje metaboliziraju izoenzimi citokroma P450, uključujući CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 i CYP3A5.

In vitro ispitivanja pokazala su kako je paliperidon supstrat P-glikoproteina i u visokim koncentracijama slab inhibitor P-glikoproteina. Nisu dostupni podaci in vivo i nije utvrđena klinička relevantnost.

Na temelju analize populacijske farmakokinetike, medijan prividnog poluvijeka života paliperidona nakon primjene lijeka TREVICA u rasponu doza od 175-525 mg doseže raspon od 84-95 dana nakon deltoidne injekcije i 118-139 dana nakon glutealne injekcije.

Dugodjelujuća 3-mjesečna injekcija paliperidonpalmitata u usporedbi s drugim oblicima paliperidona

Lijek TREVICTA je oblikovan tako da oslobađa paliperidon tijekom razdoblja od 3 mjeseca, dok se paliperidonpalmitat u obliku 1-mjesečne injekcije primjenjuje jednom mjesečno. Lijek TREVICTA, kada se primjenjuje u dozama koje su 3,5 puta više od odgovarajućih doza paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije (vidjeti dio 4.2), rezultira u izloženostima paliperidonu sličnima onim dobivenim s odgovarajućim mjesečnim dozama paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije i odgovarajućim dozama paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem jednom dnevno. Raspon izloženosti za lijek TREVICTA obuhvaćen je unutar raspona izloženosti za odobrene jačine doza paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem.

Oštećenje jetre

Paliperidon se u jetri ne metabolizira u velikoj mjeri. Iako lijek TREVICTA nije ispitivan u bolesnika s oštećenjem jetre, nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem jetrene funkcije. U ispitivanju oralnog paliperidona u osoba s umjerenim oštećenjem jetrene funkcije (Child-Pugh stadij B), plazmatske koncentracije slobodnog paliperidona bile su slične kao u zdravih osoba. Paliperidon nije ispitivan u bolesnika s teškim oštećenjem jetre.

Oštećenje bubrega

Lijek TREVICTA nije sustavno ispitivan u bolesnika s oštećenjem bubrega. Dispozicija jednokratne peroralne doze od 3 mg paliperidon tableta s produljenim oslobađanjem ispitivano je u ispitanika s različitim stupnjevima oštećenja bubrežne funkcije. Eliminacija paliperidona se smanjila sukladno smanjenju procijenjenog klirensa kreatinina. U osoba s poremećajem bubrežne funkcije ukupni klirens paliperidona bio je smanjen za prosječno 32% kod blagog (CrCl = 50 do < 80 ml/min), 64% kod umjerenog (CrCl = 30 do < 50 ml/min) te 71% kod teškog (CrCl = 10 do < 30 ml/min) oštećenja bubrega, što odgovara prosječnom porastu izloženosti (AUCinf) za 1,5; 2,6 odnosno 4,8 puta u odnosu na zdrave ispitanike.

Starije osobe

Analiza populacijske farmakokinetike nije ukazala na razlike u farmakokinetici povezane s dobi.

Indeks tjelesne težine (BMI)/tjelesna težina

Niža Cmax zabilježena je u osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilih osoba. U prividnom stanju dinamičke ravnoteže s lijekom TREVICTA, najniže koncentracije bile su slične između osoba s normalnom tjelesnom težinom, s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilih osoba.

Rasna pripadnost

Analiza populacijske farmakokinetike nije ukazala na razlike u farmakokinetici povezane s rasom.

Spol

Analiza populacijske farmakokinetike nije ukazala na razlike u farmakokinetici povezane sa spolom.

Pušački status

Temeljem in vitro ispitivanja u kojima su korišteni enzimi ljudske jetre, paliperidon nije supstrat za CYP1A2; pušenje stoga ne bi trebalo utjecati na farmakokinetiku paliperidona. Učinak pušenja na farmakokinetiku paliperdona nije ispitivan s lijekom TREVICTA. Analiza populacijske farmakokinetike temeljena na podacima s oralnim paliperidon tabletama s produljenim oslobađanjem pokazala je nešto nižu izloženost paliperidonu u pušača u usporedbi s nepušačima. Ta razlika vjerojatno nije klinički relevantna.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza paliperidonpalmitata primijenjenog intramuskularnom injekcijom (u obliku 1-mjesečne injekcije) kao i peroralno primijenjenog paliperidona na štakorima i psima, pokazala su pretežno farmakološke učinke, poput sedacije i promjena na mliječnim žlijezdama i genitalijama izazvanih prolaktinom. Kod životinja liječenih paliperidonpalmitatom opažena je upalna reakcija na mjestu primjene intramuskularne injekcije. Ponekad je došlo do stvaranja apscesa.

U ispitivanjima reprodukcije na štakorima s peroralno primijenjenim risperidonom koji se u velikoj mjeri pretvara u paliperidon i u štakora i ljudi, uočeni su štetni učinci na porođajnu težinu i preživljavanje mladunčadi. Nakon intramuskularne primjene paliperidonpalmitata skotnim ženkama štakora, pri čemu je s najvišom dozom (160 mg/kg/dan) postignuta 2,2 puta veća razina izloženosti nego uz primjenu najveće preporučene doze za ljude od 525 mg, nisu opažene embriotoksičnost ni malformacije. Drugi antagonisti dopamina koji su se davali skotnim životinjama uzrokovali su negativne učinke na učenje i razvoj motorike u mladunčadi.

Paliperidonpalmitat i paliperidon nisu bili genotoksični. U ispitivanjima kancerogenosti peroralne primjene risperidona na štakorima i miševima opažen je povećan broj adenoma hipofize (u miševa), endokrinih adenoma gušterače (u štakora) i adenoma mliječnih žlijezda (u obje vrste). Kancerogeni potencijal intramuskularno primijenjenog paliperidonpalmitata istražen je na štakorima. Utvrđen je statistički značajan porast broja adenokarcinoma mliječnih žlijezda u ženki štakora pri dozama od 10, 30 i 60 mg/kg/mjesec. U mužjaka je uočen statistički značajan porast broja adenoma i karcinoma mliječnih žlijezda pri dozama od 30 i 60 mg/kg/mjesec, što je razina izloženosti 0,6 odnosno 1,2 puta veća od one pri najvećoj preporučenoj dozi za ljude od 525 mg. Ovi tumori mogu biti povezani s produljenim antagonizmom dopamina D2 i hiperprolaktinemijom. Značaj ovih tumorskih nalaza kod glodavaca u smislu rizika za ljude nije poznat.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

polisorbat 20

polietilenglikol 4000 citratna kiselina hidrat

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidroksid (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Napunjena štrcaljka (kopolimer cikloolefina) s čepom klipa, graničnikom i zatvaračem vrha (bromobutilna guma) s jednom sigurnosnom iglom tankih stijenki dimenzija 0,72 mm x 38,1 mm (22G, 1½ inča) i jednom sigurnosnom iglom tankih stijenki dimenzija 0,72 mm x 25,4 mm (22G, 1 inč).

Veličine pakiranja:

Pakiranje sadrži 1 napunjenu štrcaljku i 2 igle.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno naconalnim propisima.

Potpune upute za uporabu i rukovanje lijekom TREVICTA nalaze se u uputi o lijeku (vidjeti

Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima).

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/971/007

EU/1/14/971/008

EU/1/14/971/009

EU/1/14/971/010

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 05. prosinca 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept