Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Adult (hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTwinrix Adult
ATK šifraJ07BC20
TvarhepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NAZIV LIJEKA

Twinrix Adult, suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv hepatitisa A (inaktiviranog) i hepatitisa B (rDNA) (HAB) (adsorbirano).

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (1 ml) sadrži:

 

inaktivirani virus hepatitisa A 1,2

720 ELISA jedinica

površinski antigen virusa hepatitisa B 3,4

20 mikrograma

1 proizveden na humanim diploidnim (MRC-5) stanicama

 

2 adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani

0,05 miligrama Al3+

proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae)

adsorbiran na aluminijev fosfat

0,4 miligrama Al3+

Cjepivo može sadržavati tragove neomicina, koji se koristi tijekom proizvodnog postupka (vidjeti dio 4.3).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Mutno bijela suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Twinrix Adult indiciran je za primjenu u neimunih odraslih osoba i adolescenata od navršene 16. godine života koji su pod rizikom od zaraze i hepatitisom A i hepatitisom B.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

- Doza

Doza od 1,0 ml preporučuje se za odrasle i adolescente od navršene 16. godine života.

- Shema primarnog cijepljenja

Standardno primarno cijepljenje cjepivom Twinrix Adult sastoji se od tri doze, od kojih se prva primjenjuje odabranog datuma, druga mjesec dana kasnije, a treća šest mjeseci nakon prve doze.

U iznimnim okolnostima u odraslih, kad se predviđa putovanje za mjesec ili više dana nakon započinjanja cijepljenja, ali nema dovoljno vremena da se primarni ciklus završi po standardnoj shemi od 0, 1 i 6 mjeseci, može se primijeniti shema od tri intramuskularne injekcije po rasporedu 0, 7 i

21 dan. Kad se koristi ova shema, preporučuje se dati četvrtu dozu cjepiva 12 mjeseci nakon prve doze.

Treba se pridržavati preporučene sheme cijepljenja. Jednom započeto, primarno cijepljenje treba dovršiti istim cjepivom.

- Docjepljivanje

Postoje dugoročni podaci o perzistenciji protutijela nakon cijepljenja cjepivom Twinrix Adult do 15 godina nakon cijepljenja. Titri anti-HBs i anti-HAV protutijela utvrđeni nakon primarnog cijepljenja kombiniranim cjepivom u rasponu su titara utvrđenih nakon cijepljenja monovalentnim cjepivima. Slična je i kinetika opadanja protutijela. Stoga se opće smjernice za docjepljivanje mogu izvesti iz iskustva s monovalentnim cjepivima.

Hepatitis B

Nije ustanovljeno treba li docjepljivanje za cjepivo protiv hepatitisa B zdravim osobama koje su završile primarni ciklus cijepljenja; međutim, neki službeni programi cijepljenja trenutno uključuju preporuke za docjepljivanje cjepivom protiv hepatitisa B i treba ih poštovati.

Za neke kategorije osoba ili bolesnika izloženih virusu HBV (npr. bolesnici na hemodijalizi ili imunokompromitirani), treba osigurati da im razina protutijela bude jednaka ili iznad zaštitne razine od 10 IU/l.

Hepatitis A

Još nije u potpunosti utvrđeno trebaju li imunokompetentne osobe koje su odgovorile na cijepljenje protiv hepatitisa A - docjepljivanje, budući da se, u slučaju da nema mjerljivih protutijela, zaštita može osigurati imunološkom memorijom. Smjernice za docjepljivanje temelje se na pretpostavci da su za zaštitu potrebna protutijela; predviđeno trajanje anti-HAV protutijela je najmanje 10 godina.

U slučaju da je potrebno docjepljivanje i protiv hepatitisa A i protiv hepatitisa B, može se dati

Twinrix Adult. Alternativno, u osoba koje su primarno cijepljene cjepivom Twinrix Adult za docjepljivanje se može primijeniti monovalentno cjepivo.

Način primjene

Twinrix Adult daje se intramuskularnom injekcijom, poželjno u deltoidno područje.

Iznimno se cjepivo može primijeniti supkutano u bolesnika s trombocitopenijom ili poremećajima hemostaze. Međutim, ovaj put primjene može rezultirati suboptimalnim imunološkim odgovorom na cjepivo (vidjeti dio 4.4).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na neomicin.

Preosjetljivost koja se pojavila nakon prethodne primjene cjepiva protiv hepatitisa A i/ili hepatitisa B.

Primjenu cjepiva Twinrix Adult treba odgoditi u osoba oboljelih od teže akutne bolesti praćene vrućicom.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sinkopa (nesvjestica) može nastupiti nakon, ili čak prije bilo kojeg cijepljenja pogotovo kod adolescenata, kao psihogena reakcija na ubod igle. Može biti popraćena sa nekoliko neuroloških znakova kao što su prolazni vizualni poremećaji, parestezija i toničko-klonički grčevi ekstremiteta za

vrijeme oporavka. Važno je na adekvatan način provoditi cijepljenje kako bi se izbjegle ozljede prilikom pada u nesvijest.

Moguće je da osobe u vrijeme cijepljenja budu u periodu inkubacije infekcije hepatitisa A ili hepatitisa B. Nije poznato hoće li u tom slučaju Twinrix Adult spriječiti obolijevanje od hepatitisa A, odnosno hepatitisa B.

Cjepivo neće spriječiti zarazu uzrokovanu drugim uzročnicima poput virusa hepatitisa C, hepatitisa E ili drugih poznatih patogena koji inficiraju stanice jetre.

Twinrix Adult se ne preporučuje za postekspozicijsku profilaksu (npr. nakon uboda iglom).

Cjepivo nije ispitivano u bolesnika s oslabljenim imunitetom. Može se dogoditi da bolesnici na hemodijalizi te osobe s oslabljenim imunološkim sustavom nakon primarne imunizacije ne razviju adekvatan titar anti-HAV i anti-HBs protutijela, te će stoga u takvih bolesnika možda biti potrebno primijeniti dodatne doze cjepiva.

Primijećeno je da pretilost (definirana kao BMI ≥30 kg/m2) smanjuje imunološki odgovor na cjepiva protiv hepatitisa A. Ustanovljeno je i da različiti čimbenici mogu umanjiti imunološki odgovor na cjepiva protiv hepatitisa B, uključujući stariju dob, muški spol, pretilost, pušenje, put primjene cjepiva i neke prisutne kronične bolesti. Treba razmotriti serološko testiranje osoba koje mogu biti pod rizikom da ne postignu seroprotekciju nakon završenog ciklusa cijepljenja cjepivom Twinrix Adult. Treba razmotriti primjenu dodatnih doza u osoba koje nakon završenog cijepljenja nisu odgovorile ili je njihov odgovor suboptimalan.

Kao i kod svih cjepiva za injiciranje, uvijek mora biti odmah dostupno odgovarajuće medicinsko liječenje i liječnički nadzor u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Treba izbjegavati intradermalno injiciranje ili intramuskularnu primjenu u glutealni mišić jer ti putevi primjene mogu rezultirati suboptimalnim odgovorom na cjepivo. Ipak, iznimno se Twinrix Adult može primijeniti supkutano u osoba s trombocitopenijom ili poremećajima hemostaze jer nakon intramuskularne primjene u tih osoba može doći do krvarenja (vidjeti dio 4.2).

Twinrix Adult se ni u kom slučaju ne smije primijeniti intravaskularno.

Kao i kod svih cjepiva, zaštitni imunološki odgovor možda neće biti postignut u svih cjepljenika.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nema podataka o istodobnoj primjeni cjepiva Twinrix Adult i specifičnih imunoglobulina protiv hepatitisa A ili hepatitisa B. Ipak, prilikom istovremene primjene monovalentnih cjepiva protiv hepatitisa A i hepatitisa B sa specifičnim imunoglobulinima, nije opažen utjecaj na serokonverziju, iako takva primjena može rezultirati nižim titrima protutijela.

Iako istovremena primjena cjepiva Twinrix Adult i drugih cjepiva nije posebno ispitivana, pretpostavlja se da, ukoliko se koriste različite štrcaljke te ako se injicira na različita mjesta, neće biti interakcija.

Za očekivati je da se u bolesnika pod imunosupresivnom terapijom te bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom možda neće postići adekvatan odgovor.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Učinak cjepiva Twinrix Adult na embrio-fetalno, perinatalno i postnatalno preživljenje i razvoj procjenjivan je na štakorima. To ispitivanje nije pokazalo direktan ili indirektan štetni utjecaj na plodnost, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.

Učinak cjepiva Twinrix Adult na embrio-fetalno, perinatalno i postnatalno preživljenje i razvoj nije bilo prospektivno praćeno u kliničkim ispitivanjima.

Podaci o ishodu ograničenog broja trudnoća u cijepljenih žena ne ukazuju na bilo kakve neželjene učinke cjepiva Twinrix Adult na tijek trudnoće ili zdravlje fetusa/novorođenčeta. Iako se ne očekuje da bi rekombinantni površinski antigen virusa hepatitisa B imao negativnog utjecaja na trudnoću ili fetus, preporučuje se odgoditi cijepljenje do nakon poroda, osim ako ne postoji hitna potreba za zaštitom majke od hepatitis B infekcije.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Twinrix Adult u majčino mlijeko u ljudi. Nije ispitivano izlučivanje cjepiva Twinrix Adult u mlijeko kod životinja. Kod odluke da li nastaviti/prestati dojiti ili nastaviti/prestati s terapijom cjepivom Twinrix Adult treba uzeti u obzir dobrobit dojenja za dijete i dobrobit cijepljenja cjepivom Twinrix Adult za majku.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Twinrix Adult ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnosni profil, koji je naveden u nastavku, temelji se na zbirnoj analizi događaja po dozi, na više od 6000 ispitanika koji su primili cjepivo ili po standardnoj shemi od 0, 1, 6 mjeseci (n=5683) ili po ubrzanoj shemi 0., 7., 21. dan (n=320). Najčešće prijavljene nuspojave nakon primjene cjepiva

Twinrix Adult pri standardnoj shemi od 0, 1, i 6 mjeseci su bol i crvenilo, koje se javljaju s učestalošću po dozi od 37,6% odnosno 17,0%.

U dva klinička ispitivanja u kojima je Twinrix Adult primijenjen po shemi 0., 7., 21. dan, opći i lokalni simptomi su sveukupno prijavljeni u istoj kategoriji učestalosti, kako je niže definirana. Po primjeni 4. doze nakon 12 mjeseci, incidencija sistemskih i lokalnih nuspojava bila je usporediva s onima viđenim nakon cijepljenja 0., 7. i 21. dana.

U komparativnim ispitivanjima zabilježeno je da se učestalost nuspojava koje se javljaju nakon primjene cjepiva Twinrix Adult ne razlikuje od učestalosti nuspojava koje se javljaju nakon primjene monovalentnih cjepiva.

Tablični prikaz nuspojava

Učestalosti pojavljivanja definirane su kao:

Vrlo često:

1/10

Često:

1/100 i < 1/10

Manje često:

1/1000 i < 1/100

Rijetko:

1/10 000 i < 1/1000

Vrlo rijetko:

< 1/10 000

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost

Nuspojave

Klinička ispitivanja

 

 

Infekcije i infestacije

manje često

infekcija gornjih dišnih putova

Poremećaji krvi i limfnog sustava

rijetko

limfadenopatija

Poremećaji metabolizma i prehrane

rijetko

smanjen tek

Poremećaji živčanog sustava

vrlo često

glavobolja

 

manje često

omaglica

 

rijetko

hipoestezija, parestezija

Krvožilni poremećaji

rijetko

hipotenzija

Poremećaji probavnog sustava

često

gastrointestinalni simptomi, proljev,

 

 

mučnina

 

manje često

povraćanje, bol u abdomenu*

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

rijetko

osip, pruritus

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

vrlo rijetko

urtikarija

manje često

mialgija

vezivnog tkiva

rijetko

artralgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

vrlo često

bol i crvenilo na mjestu injiciranja,

primjene

 

umor

 

često

oticanje na mjestu injiciranja, reakcije

 

 

na mjestu injiciranja (poput hematoma,

 

 

pruritusa i modrica), malaksalost

 

manje često

vrućica (37,5°C)

 

rijetko

bolest nalik gripi, zimica

Praćenje nakon stavljanja cjepiva u promet

 

Sljedeće su nuspojave prijavljene nakon primjene cjepiva Twinrix ili monovalentnih cjepiva protiv hepatitisa A odnosno hepatitisa B proizvođača GlaxoSmithKline:

Infekcije i infestacije

meningitis

Poremećaji krvi i limfnog sustava

trombocitopenija, trombocitopenična purpura

Poremećaji imunološkog sustava

anafilaksija, alergijske reakcije, uključujući

 

anafilaktoidne reakcije i one koje oponašaju serumsku

 

bolest

Poremećaji živčanog sustava

encefalitis, encefalopatija, neuritis, neuropatija, paraliza,

 

konvulzije

Krvožilni poremećaji

vaskulitis

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

angioneurotski edem, lichen planus, multiformni eritem

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

artritis, mišićna slabost

vezivnog tkiva

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

trenutna bol na mjestu injiciranja

primjene

 

Nakon široke primjene monovalentnih cjepiva protiv hepatitisa A i/ili hepatitisa B, dodatno su

prijavljene sljedeće nuspojave koje su vremenski povezane s cijepljenjem:

Poremećaji živčanog sustava

multipla skleroza, mijelitis, paraliza lica, polineuritis

 

poput Guillain-Barréova sindroma (s ascendentnom

 

paralizom), optički neuritis

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Osjećaj peckanja i žarenja

primjene

 

Pretrage

abnormalni nalazi jetrene funkcije

*odnosi se na nuspojave zamijećene u kliničkim ispitivanjima provedenima s pedijatrijskim oblikom cjepiva

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Tijekom praćenja nakon stavljanja cjepiva u promet zabilježeni su slučajevi predoziranja. Nuspojave prijavljene nakon predoziranja su bile slične onima koje su bile zabilježene prilikom normalne primjene cjepiva.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv hepatitisa, ATK oznaka: J07BC20.

Twinrix Adult je kombinirano cjepivo spravljeno puliranjem bulk pripravaka pročišćenog, inaktiviranog virusa hepatitisa A (HA) i pročišćenog površinskog antigena virusa hepatitisa B

(HBsAg), odvojeno adsorbiranih na aluminijev hidroksid, odnosno aluminijev fosfat.

HA virus umnaža se na humanim diploidnim stanicama MRC5. HBsAg se proizvodi iz kulture stanica kvasca na selektivnoj podlozi dobivenih genetičkim inženjeringom.

Twinrix Adult pruža imunitet protiv zaraze HAV i HBV potičući stvaranje specifičnih anti-HAV i anti-HBs protutijela.

Zaštita protiv hepatitisa A i hepatitisa B razvija se unutar 2 - 4 tjedna. U kliničkim ispitivanjima, specifična humoralna protutijela protiv hepatitisa A utvrđena su u približno 94% odraslih osoba mjesec dana nakon prve doze, te u 100% njih mjesec dana nakon treće doze (tj. mjesec 7). Specifična humoralna protutijela protiv hepatitisa B utvrđena su u 70% odraslih osoba nakon prve doze, te u oko 99% njih nakon treće doze.

Shema primarnog cijepljenja na 0., 7. i 21. dan, uz četvrtu dozu 12 mjeseci nakon prve, namijenjena je za primjenu u odraslih osoba u iznimnim okolnostima. U kliničkim ispitivanjima u kojima je Twinrix Adult primijenjen po tom rasporedu, 82% cijepljenika dostiglo je seroprotektivnu razinu protutijela protiv HBV tjedan dana nakon treće doze, a 85% njih 5 tjedana nakon treće doze (tj. 1 odnosno 2 mjeseca nakon prve doze). Razina seroprotekcije od hepatitisa B povisila se do 95,1%, tri mjeseca nakon prve doze.

Stope seropozitivnosti za anti-HAV protutijela su bile 100%, 99,5% i 100%, 1, 2 odnosno 3 mjeseca nakon prve doze. Mjesec dana nakon četvrte doze svi cijepljenici dostigli su seroprotektivne razine anti-HBs protutijela i bili su seropozitivni na anti-HAV protutijela.

U kliničkom ispitivanju provedenom na ispitanicima iznad 40-te godine života, stopa seropozitivnosti za anti-HAV protutijela i stopa seroprotekcije protiv hepatitisa B, postignutih nakon cijepljenja cjepivom Twinrix Adult po shemi 0, 1, 6 mjeseci, uspoređivani su sa seropozitivnosti i stopama seroprotekcije nakon monovalentnih cjepiva protiv hepatitisa A i hepatitisa B koji su primijenjeni u različite ruke.

Stopa seroprotekcije protiv hepatitisa B nakon primjene cjepiva Twinrix Adult je iznosila 92% nakon 7 mjeseci i 56% nakon 48 mjeseci, naspram 80% odnosno 43% nakon primjene GlaxoSmithKline Biologicals monovalentnog 20 µg cjepiva protiv hepatitisa B, te 71% odnosno 31% nakon primjene jednog drugog monovalentnog 10 µg odobrenog cjepiva protiv hepatitisa B. Koncentracija anti- HbsAg protutijela smanjivala se s rastom dobi i indeksa tjelesne mase cijepljenika; također je koncentracija bila niža u muškaraca negoli u žena.

Stopa seropozitivnosti za anti-HAV protutijela nakon primjene cjepiva Twinrix Adult je iznosila 97% i nakon 7 i nakon 48 mjeseci, naspram 99% odnosno 93% nakon primjene GlaxoSmithKline Biologicals monovalentnog cjepiva protiv hepatitisa A, te 99% odnosno 97% nakon primjene jednog drugog monovalentnog cjepiva protiv hepatitisa A.

Ispitanici su 48 mjeseci nakon prve doze primarnog ciklusa cijepljenja primili dodatnu dozu istog (istih) cjepiva. Jedan mjesec nakon te doze 95% ispitanika cijepljenih cjepivom Twinrix Adult postiglo je zaštitni titar anti-HBV protutijela (≥ 10 mIU/ml), a geometrijska sredina vrijednosti koncentracije (GMC; engl. Geometric Mean Concentrations) porasla je za 179 puta (GMC 7234 mIU/ml) što ukazuje na odgovor temeljen na imunološkoj memoriji.

U dva dugotrajna klinička ispitivanja provedena u odraslih osoba starosti 17 do 43 godine, 56 ispitanika imalo je ocjenjiv test 15 godina nakon primarnog cijepljenja cjepivom Twinrix Adult; anti- HAV stope seropozitivnosti bile su 100 % u oba ispitivanja, dok su anti-HBs stope seropozitivnosti bile 89,3% odnosno 92,9%. Pokazalo se da je kinetika opadanja anti-HAV i anti-HBs protutijela slična kao kod monovalentnih cjepiva.

5.2Farmakokinetička svojstva

Za cjepiva se ne zahtijeva određivanje farmakokinetičkih svojstava.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Na temelju općih ispitivanja sigurnosti primjene, neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid voda za injekcije

Za adjuvanse vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C do 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Napunjena štrcaljka

1 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki (staklo tip I) sa čepom klipa (butil guma). Veličine pakiranja od 1,10 i 25 sa ili bez igli.

Bočica

1 ml suspenzije u bočici (staklo tip I) sa čepom (butil guma). Veličine pakiranja od 1,10 i 25.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Stajanjem može doći do pojave finog bijelog taloga s bistrim bezbojnim supernatantom.

Cjepivo je potrebno resuspendirati prije primjene. Nakon resuspendiranja cjepivo će biti jednolično mutno bijelog izgleda.

Resuspendiranje cjepiva kako bi se dobila jednolična mutno bijela suspenzija.

Cjepivo se treba resuspendirati korake opisane ispod:

1.Držite štrcaljku u uspravnom položaju u zatvorenoj šaci.

2.Protresite štrcaljku okrećući ju naopako i vraćajući ju u početni položaj.

3.Ponavljajte ovu radnju snažno tijekom najmanje 15 sekundi

4.Ponovno provjerite izgled cjepiva:

a.Ako cjepivo izgleda kao jednolično mutno bijela suspenzija, spremno je za primjenu- izgled ne smije biti bistar.

b.Ako cjepivo još uvijek ne izgleda kao jednolično mutno bijela suspenzija-ponovno protresite okrećući ga naopako i vraćajući ga u početni položaj za najmanje dodatnih 15 sekundi -ponovno provjerite izgled.

Prije primjene cjepivo treba vizualno pregledati zbog moguće prisutnost bilo kakvih stranih čestica i/ili abnormalnog fizičkog izgleda. U slučaju da ste uočili nešto od navedenog, cjepivo nemojte primjeniti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Napunjena štrcaljka

EU/1/96/020/001

EU/1/96/020/002

EU/1/96/020/003

EU/1/96/020/007

EU/1/96/020/008

EU/1/96/020/009

Bočica

EU/1/96/020/004

EU/1/96/020/005

EU/1/96/020/006

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. rujna 1996.

Datum posljednje obnove: 20. rujna 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept