Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaUcedane
ATK šifraA16AA05
Tvarcarglumic acid
ProizvođačLucane Pharma

1.NAZIV LIJEKA

Ucedane 200 mg tablete za oralnu suspenziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 200 mg karglumatne kiseline.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za oralnu suspenziju.

Tablete su bijele, ovalne i bikonveksne s jednim urezom i utisnutim LL.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ucedane je indiciran za liječenje hiperamonijemije uzrokovane primarnom deficijencijom N- acetilglutamat sintaze.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Ucedane mora se započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju poremećaja metabolizma.

Doziranje

Na temelju kliničkog iskustva, liječenje se smije započeti već prvi dan života. Početna dnevna doza treba biti 100 mg/kg, sve do 250 mg/kg ukoliko je potrebno.

Zatim ju treba individualno prilagoditi da bi se održala normalna razina amonijaka u plazmi (vidjeti dio 4.4).

Dugoročno, ne mora se nužno povećavati dozu u skladu s tjelesnom težinom sve dok se postiže primjerena metabolička kontrola. Raspon dnevnih doza je od 10 mg/kg do 100 mg/kg.

Test odgovora na karglumatnu kiselinu

Preporučuje se testirati individualni odgovor na karglumatnu kiselinu prije započinjanja bilo kojeg dugoročnog liječenja. Primjeri su:

-kod djeteta u komi, započnite s dozom od 100 do 250 mg/kg/dan te mjerite koncentraciju amonijaka u plazmi najmanje prije svake primjene. Treba se normalizirati unutar nekoliko sati od uvođenja lijeka Ucedane.

-kod bolesnika s umjerenom hiperamonijemijom, primijenite testnu dozu od 100 do 200 mg/kg/dan kroz 3 dana uz stalan unos proteina te ponavljano mjerite koncentracije amonijaka u plazmi (prije i 1 sat nakon obroka). Prilagodite dozu tako da se održava normalna razina amonijaka u plazmi.

Način primjene

Ovaj je lijek SAMO za peroralnu primjenu (gutanjem ili putem nazogastrične sonde uporabom

štrcaljke, ako je potrebno).

Na temelju farmakokinetičkih podataka i kliničkog iskustva preporučuje se podijeliti ukupnu dnevnu dozu na dva do četiri unosa koji se daju prije obroka ili hranjenja. Lomljenje tableta na pola omogućuje većinu potrebnih prilagodbi doziranja. Nije moguće primjenjivati Ucedane u bolesnika kojima dozu treba prilagoditi po 50 mg. U takvim slučajevima treba koristiti druge lijekove s karglumatnom kiselinom čije se doze mogu prilagoditi na taj način.

Tablete se moraju otopiti u najmanje 5-10 ml vode i odmah popiti ili primijeniti brzim istiskivanjem

štrcaljke kroz nazogastričnu sondu.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Kontraindicirano je dojenje tijekom primjene karglumatne kiseline (vidjeti dio 4.6 i 5.3).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Terapijsko praćenje

Razine amonijaka i aminokiselina u plazmi se moraju održavati unutar normalnih granica.

Kako je dostupno vrlo malo podataka o sigurnosti karglumatne kiseline, preporučuje se sistematsko praćenje jetrene, bubrežne i srčane funkcije te hematoloških parametara.

Prilagodba prehrane

U slučaju slabog podnošenja proteina može biti indicirano ograničiti unos proteina i nadomjestiti arginin.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena specifična ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu dostupni klinički podaci o posljedicama primjene karglumatne kiseline tijekom trudnoće.

Studije na životinjama pokazale su minimalnu razvojnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potreban je oprez prilikom primjene kod trudnica.

Dojenje

Iako nije poznato izlučuje li se karglumatna kiselina u majčinom mlijeku ljudi, pokazano je da se nalazi u mlijeku štakorica tijekom laktacije (vidjeti dio 5.3). Stoga je kontraindicirano dojenje tijekom primjene karglumatne kiseline (vidjeti dio 4.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Zabilježene nuspojave navedene su niže, prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Učestalosti su definirane kao: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10) i manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Srčani poremećaji

Manje često

bradikardija

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Manje često

proljev, povraćanje

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često

pojačano znojenje

 

 

Nepoznato

osip

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često

pireksija

mjestu primjene

Pretrage

Manje često

povišene vrijednosti transaminaza

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Kod jednog bolesnika liječenog karglumatnom kiselinom, kod kojeg je doza povišena do

750 mg/kg/dan, pojavili su se simptomi intoksikacije koji se mogu opisati kao simpatomimetička reakcija: tahikardija, obilno znojenje, povećana bronhalna sekrecija, povišena tjelesna temperatura i nemir. Ovi su simptomi prestali nakon smanjenja doze.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Aminokiseline i derivati; ATK oznaka: A16AA05.

Mehanizam djelovanja

Karglumatna kiselina je strukturni analog N-acetilglutamata koji je prirodan aktivator karbamoil fosfat sintetaze, prvog enzima u ciklusu ureje.

Pokazalo se da karglumatna kiselina aktivira jetrenu karbamoil fosfat sintetazu in vitro. Iako karbamoil fosfat sintetaza ima manji afinitet za karglumatnu kiselinu nego za N-acetilglutamat, pokazalo se kako karglumatna kiselina stimulira karbamoil fosfat sintetazu in vivo te je puno učinkovitija od N-acetilglutamata u zaštiti od intoksikacije amonijakom kod štakora. Ovo bi se moglo objasniti sljedećim opažanjima:

i)Mitohondrijska membrana bolje propušta karglumatnu kiselinu nego N-acetilglutamat.

ii)Karglumatna kiselina je otpornija od N-acetilglutamata na hidrolizu aminoacilazom koja se nalazi u citosolu.

Farmakodinamički učinci

Druge su studije provedene na štakorima pod različitima eksperimentalnim okolnostima koje dovode do povećane raspoloživosti amonijaka (gladovanje, dijeta bez proteina ili dijeta s visokom razinom proteina). Pokazalo se da karglumatna kiselina smanjuje razinu amonijaka u krvi te povećava razinu ureje u krvi i mokraći, dok je razina aktivatora karbamoil fosfat sintetaze u jetri bila značajno povišena.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Kod bolesnika s deficitom N-acetilglutamat sintaze pokazalo se da karglumatna kiselina dovodi do brze normalizacije razine amonijaka u plazmi, obično unutar 24 sata. Kada se liječenje uvede prije trajnog oštećenja mozga, bolesnici pokazuju normalan rast i psihomotorni razvoj.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika karglumatne kiseline proučavana je na zdravim muškim dobrovoljcima pomoću radioaktivno označenog i neoznačenog lijeka.

Apsorpcija

Nakon pojedinačne oralne doze od 100 mg/kg tjelesne težine, procijenjeno je da se apsorbira oko 30% karglumatne kiseline. Pri tim dozama, kod 12 dobrovoljaca koji su dobivali tablete karglumatne kiseline, vršna plazmatska koncentracija bila je 2,6 μg/ml (medijan; raspon 1,8-4,8) nakon 3 sata (medijan; raspon 2-4).

Distribucija

Krivulja eliminacije karglumatne kiseline iz plazme je bifazična s brzom fazom unutar prvih 12 sati od primjene praćena sporom fazom (terminalni poluvijek do 28 sati).

Nema difuzije u eritrocite. Vezanje za proteine nije utvrđeno.

Metabolizam

Dio karglumatne kiseline se metabolizira. Pretpostavlja se da, ovisno o njenoj aktivnosti, crijevna bakterijska flora može doprinijeti započinjanju procesa razgradnje, dovodeći na taj način do promjenjivog stupnja metabolizma molekule. Jedan metabolit koji je identificiran u stolici je glutamatna kiselina. Metaboliti se mogu mjeriti u plazmi s vršnom koncentracijom nakon 36-48 sati te vrlo sporim padom (poluvijek oko 100 sati).

Završni produkt metabolizma karglumatne kiseline je ugljikov dioksid koji se eliminira plućima.

Eliminacija

Nakon pojedinačne oralne doze od 100 mg/kg tjelesne težine, 9% doze izlučuje se nepromijenjeno mokraćom te do 60% stolicom.

Razina karglumatne kiseline u plazmi izmjerena je kod bolesnika svih dobnih skupina, od novorođenčadi do adolescenata, liječenih raznim dnevnim dozama (7 – 122 mg/kg/dan). Njen raspon bio je u skladu s onim izmjerenim kod zdravih odraslih osoba, čak i kod novorođenčadi. Bez obzira na dnevnu dozu, ona se polako spuštala kroz 15 sati do razine od oko 100 ng/ml.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanja sigurnosne farmakologije pokazala su da peroralna primjena karglumatne kiseline u dozama od 250, 500, 1000 mg/kg nije imala statistički značajan učinak na disanje, središnji živčani sustav i kardiovaskularni sustav.

Karglumatna kiselina nije pokazala značajnu mutagenu aktivnost u skupini genotoksičnih testova provedenih in vitro (Amesov test, analiza metafaze ljudskih limfocita) te in vivo (mikronukleus test na štakoru).

Pojedinačne doze karglumatne kiseline do 2800 mg/kg peroralno te 239 mg/kg intravenski nisu dovele do mortaliteta ili abnormalnih kliničkih znakova kod odraslih štakora. Kod novorođenih štakora koji su dnevno primali karglumatnu kiselinu putem oralne cjevčice za hranjenje kroz 18 dana, kao i kod mladih štakora koji su dnevno primali karglumatnu kiselinu kroz 26 tjedana, utvrđena je doza bez uočenog učinka (No Observed Effect Level; NOEL) pri 500 mg/kg/dan te doza bez uočenog štetnog učinka (No Observed Adverse Effect Level; NOAEL) pri 1000 mg/kg/dan.

Nisu zabilježeni štetni učinci na plodnost mužjaka ili ženki. Kod štakora i kunića nije bilo dokaza embriotoksičnosti, fetotoksičnosti ili teratogenosti sve do doza toksičnih za majku kod pedeset puta veće izloženosti kod štakora u usporedbi s ljudima te sedam puta kod kunića. Karglumatna kiselina izlučuje se u mlijeku ženki štakora u laktaciji te iako nije utjecala na razvojne parametre, bilo je nekih

učinaka na tjelesnu težinu/porast tjelesne težine mladunčadi dojene od majki koje su dobivale 500 mg/kg/dan te povećane smrtnosti mladunčadi majki koje su dobivale 2000/kg/dan, dozu koja je dovodila do toksičnosti u ženki. Sistemska izloženost ženki nakon 500 i 2000 mg/kg/dan bila je dvadeset pet puta, odnosno sedamdeset puta veća od očekivane izloženosti kod ljudi.

Ispitivanja kancerogenosti nisu provedena s karglumatnom kiselinom.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

mikrokristalična celuloza, manitol,

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, natrijev stearilfumarat, krospovidon, vrsta B,

kopovidon K 28.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

36 mjeseci.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Nije primjenjivo.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Blister (Al/Al) pakiran u kutije.

Veličina pakiranja: 60 tableta za oralnu suspenziju.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1202/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept