Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Označavanje - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVaniqa
ATK šifraD11AX
Tvareflornithine
ProizvođačAlmirall, S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU TEKST NA VANJSKOM PAKOVANJU

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Vaniqa 11,5% krema eflornitin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan gram kreme sadrži 115 mg eflornitina (u obliku eflornitinklorid hidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: cetilni i stearilni alkohol; makrogolcetilstearileter; dimetikon; glicerolstearat; makrogolstearat; metilparahidroksibenzoat (E218); tekući parafin; fenoksietanol; propilparahidroksibenzoat (E216); pročišćenu vodu; stearilni alkohol i natrijev hidroksid (E524) (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Krema 15 g 30 g 60 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za kožu

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Tubu bacite 6 mjeseci nakon otvaranja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španjolska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vaniqa

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE TUBE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vaniqa 11,5% krema eflornitin

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za kožu

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Tubu bacite 6 mjeseci nakon otvaranja.

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

15 g

30 g

60 g

6.DRUGO

Almirall S.A.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept