Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velcade (bortezomib) – Označavanje - L01XX32

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVelcade
ATK šifraL01XX32
Tvarbortezomib
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE, VELCADE 1 mg

1.NAZIV LIJEKA

VELCADE 1 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 1 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421), dušik

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za injekciju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Samo za primjenu u venu.

Samo za jednokratnu primjenu.

Ne primjenjivati drugim putevima primjene.

Intravenska primjena: Dodati 1 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 1 mg/ml.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO. Posebne upute za rukovanje.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Bočicu držite u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/274/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA, VELCADE 1 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VELCADE 1 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

Samo za primjenu u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 mg

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE, VELCADE 3,5 mg

1. NAZIV LIJEKA

VELCADE 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421), dušik

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za injekciju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. Samo za potkožnu ili primjenu u venu. Samo za jednokratnu primjenu.

Ne primjenjivati drugim putevima primjene.

Potkožna primjena: Dodati 1,4 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 2,5 mg/ml.

Primjena u venu: Dodati 3,5 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 1 mg/ml.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO. Posebne upute za rukovanje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Bočicu držite u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/274/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Braillea.

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA VELCADE 3,5 mg ZASTAVICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

VELCADE 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju bortezomib

Samo za potkožnu ili primjenu u venu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3,5 mg

6. DRUGO

Samo za jednokratnu primjenu.

Ne primjenjivati drugim putevima primjene.

Potkožna primjena: Dodati 1,4 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila konačna otopina koncentracije 2,5 mg/ml.

Primjena u venu: Dodati 3,5 ml 0,9% otopine natrijeva klorida kako bi se pripremila otopina koncentracije 1 mg/ml.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Bočicu držite u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Odlijepiti ovdje

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept