Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVelphoro
ATK šifraV03AE05
Tvarmixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
ProizvođačVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Velphoro 500 mg tablete za žvakanje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tableta za žvakanje sadrži 500 mg željeza u obliku saharoželjezovog(III) oksihidroksida koji je poznat i kao smjesa polinuklearnog željezovog(III) oksihidroksida, saharoze i škrobova.

Djelatni sastojak saharoželjezov(III) oksihidroksid sadrži 750 mg saharoze i 700 mg škrobova.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje.

Smeđe, okrugle, tablete s utisnutim znakom PA500 na jednoj strani. Tablete imaju promjer od 20 mm i debljinu 6,5 mm.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Velphoro je indiciran za kontrolu razine fosfora u serumu u odraslih bolesnika s kroničnom bolešću bubrega (KBB) na hemodijalizi (HD) ili peritonealnoj dijalizi (PD).

Velphoro treba primjenjivati u sklopu višestrukog terapijskog pristupa, koji može obuhvaćati nadomjestak kalcija, 1,25­dihidroksi vitamin D3 ili neki od njegovih analoga, ili kalcimimetike za kontrolu razvoja bubrežne osteodistrofije.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Početna doza

Preporučena početna doza lijeka Velphoro je 1500 mg željeza (3 tablete) na dan, podijeljeno po obrocima tijekom dana. Velphoro je namijenjen samo za peroralnu primjenu i mora se uzimati uz obrok.

Bolesnici koji primaju Velphoro trebali bi se pridržavati dijeta koje su im propisane.

Titracija i održavanje

Razine fosfora u serumu moraju se pratiti, a dozu lijeka Velphoro treba titrirati naviše ili naniže u koracima od 500 mg željeza (1 tableta) na dan, svaka 2 – 4 tjedna, dok se ne postigne zadovoljavajuća razina fosfora u serumu, uz redovito praćenje nakon toga.

U kliničkoj praksi liječenje će se temeljiti na potrebi za kontrolom razine fosfora u serumu, premda bolesnici koji reagiraju na terapiju lijekom Velphoro obično postižu optimalne razine fosfora u serumu pri dozama od 1500 mg – 2000 mg željeza na dan (3 do 4 tablete).

Ako se propusti jedna ili više doza, uobičajenu dozu lijeka treba nastaviti uz sljedeći obrok.

Maksimalna tolerirana dnevna doza

Maksimalna preporučena doza je 3000 mg željeza (6 tableta) na dan.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Velphoro u djece mlađe od 18 godina još nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Starija populacija (≥65 godina starosti)

Velphoro je primijenjen u više od 245 starijih osoba (≥65 godina starosti), u skladu s odobrenim režimom doziranja. Od ukupnog broja ispitanika u kliničkim ispitivanjima lijeka Velphoro, njih 29,7 % bilo je u dobi od 65 godina i više, dok ih je 8,7% bilo u dobi od 75 godina i više. U tim ispitivanjima na starije se osobe nisu primjenjivale nikakve posebne smjernice za doziranje i primjenu, a rasporedi doziranja nisu bili povezani ni sa kakvim značajnim problemima.

Oštećenje funkcije bubrega

Velphoro je indiciran za kontrolu razina fosfora u serumu u odraslih bolesnika s kroničnom bolešću bubrega na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi. Nema dostupnih kliničkih podataka za primjenu lijeka Velphoro u bolesnika s ranijim stadijima oštećenja funkcije bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

Općenito, bolesnici s teškim oštećenjem funkcije jetre bili su isključeni iz sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima s lijekom Velphoro. Međutim, u kliničkim ispitivanjima s lijekom Velphoro nisu primijećeni dokazi o oštećenju funkcije jetre ili znatnim promjenama jetrenih enzima.

Način primjene

Peroralna primjena.

Velphoro je tableta za žvakanje koja se mora uzimati uz obroke. Kako bi se povećala adsorpcija fosfata iz prehrane, ukupna dnevna doza treba se podijeliti po obrocima tijekom dana. Bolesnici ne moraju piti više tekućine nego inače. Tablete se moraju žvakati, a ne progutati cijele; tablete se smiju drobiti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

Hemokromatoza ili bilo koji drugi poremećaj nakupljanja željeza.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Peritonitis, želučani i jetreni poremećaji i operativni zahvati na probavnom sustavu

Bolesnici s nedavnom anamnezom peritonitisa (unazad 3 mjeseca), značajnih želučanih ili jetrenih poremećaja i bolesnici koji su imali veći operativni zahvat na probavnom sustavu nisu bili uključeni

u klinička ispitivanja s lijekom Velphoro. U takvih bolesnika Velphoro treba primjenjivati samo nakon pažljive procjene koristi/rizika.

Informacije o saharozi i škrobovima (ugljikohidrati)

Velphoro sadrži saharozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja fruktoze, malapsorpcije glukoze-galaktoze ili insuficijencije saharaze-izomaltaze ne smiju uzimati ovaj lijek. Može štetiti zubima.

Velphoro sadrži škrobove. Bolesnici alergični na gluten ili dijabetičari trebaju imati na umu da jedna tableta lijeka Velphoro sadrži 0,116 zamjenskih jedinica kruha (odgovara približno 1,4 g ugljikohidrata).

Promijenjena boja stolice

Velphoro može uzrokovati promijenjenu (crnu) boju stolice. Promijenjena (crna) boja stolice može vizualno prikriti krvarenje u probavnom sustavu (vidjeti dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Velphoro se gotovo ne apsorbira iz probavnog sustava. Iako je potencijal za interakcije s drugim lijekovima nizak, pri istodobnom liječenju lijekovima s uskom terapijskom širinom, na početku liječenja ili kod prilagodbe doze lijeka Velphoro ili istodobno primijenjenog lijeka, potrebno je pratiti klinički učinak i nuspojave ili liječnik treba razmotriti mjerenje razina u krvi. Kod primjene bilo kojeg lijeka za koji je poznato da stupa u interakciju sa željezom (kao što su alendronat i doksiciklin) ili ima potencijal za interakciju s lijekom Velphoro samo na temelju in vitro ispitivanja, kao što je levotiroksin, lijek treba primijeniti najmanje jedan sat prije ili dva sata nakon primjene lijeka Velphoro.

In vitro ispitivanja sa sljedećim djelatnim tvarima nisu pokazala nikakve značajne interakcije: acetilsalicilatna kiselina, cefaleksin, cinakalcet, ciprofloksacin, klopidogrel, enalapril, hidroklorotiazid, metformin, metoprolol, nifedipin, pioglitazon i kinidin.

Ispitivanja interakcija među lijekovima provedena su samo na zdravim dobrovoljcima. Ova ispitivanja provedena su na zdravim ljudskim muškim i ženskim ispitanicima s losartanom, furosemidom, digoksinom, varfarinom i omeprazolom. Istodobna primjena lijeka Velphoro nije utjecala na bioraspoloživost tih lijekova, mjereno površinom ispod krivulje (AUC).

Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su da Velphoro ne utječe na učinke snižavanja razine lipida inhibitora HMG-CoA (npr. atorvastatin i simvastatin). Osim toga, post-hoc analize iz kliničkih ispitivanja pokazale su da Velphoro ne utječe na učinak oralnih analoga vitamina D na snižavanje intaktnog paratireoidnog hormona (iPTH). Razine vitamina D i 1,25­dihidroksi vitamina D ostale su nepromijenjene.

Velphoro ne utječe na testove okultnog krvarenja u stolici: gvajak-test (Haemoccult) ili imunološki test (iColo Rectal i Hexagon Obti).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o primjeni saharoželjezovog(III) oksihidroksida u trudnica.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti u životinja nisu otkrila rizik s obzirom na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Trudnice smiju koristiti Velphoro samo ako je to neophodno, nakon pažljive procjene koristi/rizika.

Dojenje

Nema dostupnih kliničkih podataka o primjeni lijeka Velphoro u dojilja. Budući da je apsorpcija željeza iz lijeka Velphoro minimalna (vidjeti dio 5.2), izlučivanje željeza iz lijeka Velphoro u majčino

mlijeko malo je vjerojatno. Odluku o tome hoće li se nastaviti s dojenjem ili s terapijom lijekom Velphoro treba donijeti uzimajući u obzir korist od dojenja za dijete i korist od terapije lijekom Velphoro za majku.

Plodnost

Nema podataka o učinku lijeka Velphoro na plodnost u ljudi. U ispitivanjima provedenim na životinjama nije bilo nikakvih štetnih učinaka na sposobnost parenja, plodnost i parametre legla nakon liječenja lijekom Velphoro (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Velphoro ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila lijeka

Trenutni sigurnosni profil lijeka Velphoro temelji se na ukupno 778 bolesnika na hemodijalizi i

57 bolesnika na peritonealnoj dijalizi koji su primali terapiju lijekom Vephoro u trajanju do 55 tjedana.

U kliničkim ispitivanjima, za vrijeme liječenja lijekom Vephoro u približno 43% bolesnika pojavila se najmanje jedna nuspojava, koja je u 0,36% slučajeva prijavljena kao ozbiljna nuspojava. Većina nuspojava na lijek prijavljenih tijekom ispitivanja bile su poremećaji probavnog sustava, a najčešće prijavljene nuspojave na lijek bile su proljev i promijenjena boja stolice (vrlo često). Velika većina ovih poremećaja probavnog sustava pojavila se rano tijekom liječenja i povukla se s vremenom i nastavkom liječenja. U profilu nuspojava na lijek Velphoro nisu uočeni trendovi ovisni o dozi.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave na lijek prijavljene pri primjeni lijeka Velphoro u dozama od 250 mg željeza/dan do 3000 mg željeza/dan u tih bolesnika (n=835) prikazane su u Tablici 1.

Tablica 1 Nuspojave na lijek otkrivene u kliničkim ispitivanjima

Klasifikacija organskih

Vrlo često

Često

Manje često

sustava

(≥1/10)

(≥1/100 i <1/10)

(≥1/1000 i <1/100)

Poremećaji metabolizma i

 

 

Hiperkalcijemija

prehrane

 

 

Hipokalcijemija

Poremećaji živčanog

 

 

Glavobolja

sustava

 

 

 

Poremećaji dišnog sustava,

 

 

Dispneja

prsišta i sredoprsja

 

 

 

Poremećaji probavnog

Proljev*

Mučnina

Distenzija abdomena

sustava

Promijenjena boja

Konstipacija

Gastritis

 

stolice

Povraćanje

Nelagoda u abdomenu

 

 

Dispepsija

Disfagija

 

 

Bol u abdomenu

Gastroezofagealna

 

 

Flatulencija

refluksna bolest (GERB)

 

 

Promjena boje zuba

Promjena boje jezika

Poremećaji kože i

 

 

Pruritus

potkožnog tkiva

 

 

Osip

Opći poremećaji i reakcije

 

Neuobičajen okus

Umor

na mjestu primjene

 

lijeka

 

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava *Proljev

Proljev se pojavio u 11,6% bolesnika u kliničkim ispitivanjima. U dugotrajnim ispitivanjima koja su trajala 55 tjedana većina nuspojava proljeva uzrokovanog lijekom bila je prolazna, pojavila se rano tijekom početka liječenja te je dovela do prekida liječenja u 3,1% bolesnika.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Bilo koji slučaj predoziranja lijekom Velphoro treba liječiti prema standardnoj kliničkoj praksi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje hiperkalijemije i hiperfosfatemije; ATK oznaka: V03AE05

Mehanizam djelovanja

Velphoro sadrži smjesu polinuklearnog željezovog(III) oksihidroksida (pn­FeOOH), saharoze i škrobova. Vezanje fosfata odvija se putem izmjene liganda između hidroksilnih skupina i/ili vode i fosfatnih iona u cijelom fiziološkom rasponu pH probavnog sustava.

Razina fosfora u serumu smanjuje se kao posljedica smanjene apsorpcije fosfata iz prehrane.

Klinička djelotvornost

Provedeno je jedno kliničko ispitivanje faze 3 u bolesnika s KBB-om na dijalizi kako bi se istražila djelotvornost i sigurnost lijeka Velphoro u toj populaciji. To je bilo otvoreno, randomizirano, aktivnim lijekom kontrolirano (sevelamerkarbonat) ispitivanje paralelnih skupina u trajanju do 55 tjedana. Odrasli bolesnici s hiperfosfatemijom (razine fosfora u serumu ≥1,94 mmol/l) liječeni su lijekom Velphoro uz početnu dozu od 1000 mg željeza/dan nakon čega je uslijedilo 8­tjedno razdoblje titracije doze. Neinferirornost u odnosu na sevelamerkarbonat utvrđena je u 12. tjednu. Ispitanici su nastavili s lijekom primijenjenim u ispitivanju od 12. tjedna do 55. tjedna. Od 12. tjedna do 24. tjedna bile su dopuštene titracije doze radi utvrđivanja podnošljivosti i djelotvornosti. Liječenje podskupina bolesnika od 24. tjedna do 27. tjedna dozom održavanja lijeka Velphoro (1000 do 3000 mg željeza/dan) ili niskom dozom (250 mg željeza/dan) lijeka Velphoro pokazala je superiornost doze održavanja.

U ispitivanju­05A 1055 bolesnika na hemodijalizi (n=968) ili peritonealnoj dijalizi (n=87) s razinom fosfora u serumu ≥1,94 mmol/l, nakon perioda ispiranja vezača fosfata od 2–4 tjedna, randomizirano je i liječeno lijekom Velphoro u početnoj dozi od 1000 mg/dan (n=707), ili aktivnom kontrolom (sevelamerkarbonat, n=348) u trajanju od 24 tjedna. Po završetku 24. tjedna, 93 bolesnika na hemodijalizi, čije su razine fosfora u serumu bile kontrolirane (<1,78 mmol/l) lijekom Velphoro

u prvom dijelu ispitivanja, ponovno su randomizirana da bi u naredna 3 tjedna nastavili terapiju njihovom dozom održavanja iz 24. tjedna (n=44) ili neučinkovitom niskom kontrolnom dozom lijeka Velphoro (250 mg/dan, n=49).

Nakon završetka ispitivanja­05A, 658 bolesnika (597 na hemodijalizi i 61 na peritonealnoj dijalizi) liječeno je u produžetku ispitivanja od 28 tjedana (Ispitivanje­05B) lijekom Velphoro (n=391) ili sevelamerkarbonatom (n=267) prema prvotnoj randomizaciji.

Srednje razine fosfora u serumu za Velphoro iznosile su 2,5 mmol/l na početku ispitivanja i 1,8 mmol/l u 12. tjednu (smanjenje za 0,7 mmol/l). Odgovarajuće razine za sevelamerkarbonat na početku ispitivanja iznosile su 2,4 mmol/l odnosno 1,7 mmol/l u 12. tjednu (smanjenje za 0,7 mmol/l).

Smanjenje fosfora u serumu održano je tijekom 55 tjedana. Razine fosfora u serumu te razine produkta kalcija i fosfora smanjile su se kao posljedica smanjene apsorpcije fosfata iz prehrane.

Stope odgovora, definirane kao udio ispitanika koji su postigli razine fosfora u serumu unutar preporučenog raspona prema KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative,

Inicijativa za kvalitetu ishoda bubrežnih bolesti), bile su 45,3% u 12.tjednu i 51,9% u 52. tjednu za Velphoro, a 59,1% i 55,2% u istim tjednima za sevelamerkarbonat.

Srednja dnevna doza lijeka Velphoro tijekom 55 tjedana liječenja iznosila je 1650 mg željeza, a srednja dnevna doza sevelamerkarbonata iznosila je 6960 mg.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Velphoro u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju hiperfosfatemije (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Velphoro djeluje vezanjem fosfata u probavnom sustavu pa zato koncentracija u serumu nije relevantna za njegovu djelotvornost. Zbog svojstava netopljivosti i razgradnje lijeka Velphoro, ne mogu se provesti klasična farmakokinetička ispitivanja, npr.određivanje volumena distribucije, površine ispod krivulje, prosječno vrijeme zadržavanja itd.

U 2 ispitivanja faze 1 zaključeno je da je potencijal za preopterećenje željezom minimalan te da u zdravih dobrovoljaca nisu uočeni učinci ovisni o dozi.

Apsorpcija

Aktivni dio lijeka Velphoro, pn­FeOOH, praktički je netopljiv i zato se ne apsorbira. Međutim, njegov razgradni produkt, mononuklearni željezovi spojevi, može se otpuštati s površine pn­FeOOH­a i zatim apsorbirati.

Ispitivanja apsolutne apsorpcije kod ljudi nisu provedena. Neklinička ispitivanja provedena na nekoliko vrsta (štakorima i psima) pokazala su da je sistemska apsorpcija bila vrlo niska (≤1% primijenjene doze).

Apsorpcija željeza iz radioaktivno označene djelatne tvari lijeka Velphoro, 2000 mg u 1 danu, istražena je u 16 bolesnika s KBB-om (8 bolesnika u predijalizi i 8 na hemodijalizi) i 8 zdravih dobrovoljaca s niskim zalihama željeza (serumski feritin <100 μg/l). U zdravih ispitanika, medijan apsorpcije radioaktivno označenoga željeza u krvi procijenjen je na 0,43% (raspon 0,16–1,25%) na 21. dan, u bolesnika u predijalizi 0,06% (raspon 0,008–0,44%), a u bolesnika na hemodijalizi 0,02% (raspon 0–0,04%). Razine radioaktivno označenoga željeza u krvi bile su vrlo niske i ograničene na eritrocite.

Distribucija

Ispitivanja distribucije kod ljudi nisu provedena. Neklinička ispitivanja provedena na nekoliko vrsta (štakorima i psima) pokazala su da se pn-FeOOH distribuira iz plazme u jetru, slezenu i koštanu srž te da se iskoristi ugradnjom u eritrocite.

Očekuje se da se apsorbirano željezo kod bolesnika također distribuira u ciljne organe, tj. jetru, slezenu i koštanu srž te da se iskoristi ugradnjom u eritrocite.

Biotransformacija

Aktivni dio lijeka Velphoro, pn­FeOOH, se ne metabolizira. Međutim, razgradni produkt lijeka Velphoro, mononuklearni željezovi spojevi, može se oslobađati s površine polinuklearnog željezovog(III) oksihidroksida i apsorbirati se. Klinička ispitivanja pokazala su da je sistemska apsorpcija željeza iz lijeka Velphoro niska.

In vitro podaci ukazuju da se dijelovi lijeka, saharoza i škrob, mogu razgraditi u glukozu i fruktozu, odnosno maltozu i glukozu. Ti se spojevi mogu apsorbirati u krv.

Eliminacija

U ispitivanjima provedenim na životinjama u kojima je u štakora i pasa peroralno primijenjen lijek 59Fe­Velphoro otkriveno je radioaktivno označeno željezo u fecesu, ali ne i u urinu.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, i genotoksičnosti.

Učinci uočeni u ispitivanju embrio-fetalne razvojne toksičnosti (skeletalne anomalije i nepotpuno okoštavanje) kod kunića povezani su s prekomjernim farmakološkim učincima i vjerojatno nisu relevantni za bolesnike. Ostala ispitivanja reproduktivne toksičnosti nisu pokazala štetne učinke.

Ispitivanja kancerogenosti provedena su na miševima i štakorima. Nije bilo jasnog dokaza za kancerogeni učinak na miševe. Hiperplazija sluznice s formacijom divertikula/cisti primijećena je u debelom i slijepom crijevu miševa nakon dvije godine liječenja, ali se ovo smatralo učinkom

specifičnim za vrstu jer divertikuli/ciste nisu primijećeni u dugoročnim ispitivanjima kod štakora i pasa. Postojala je blago povišena incidencija benignog adenoma C stanica štitnjače mužjaka štakora kojima je dana najviša doza saharoželjezovog(III) oksihidroksida. Najvjerojatnije se radi o adaptivnoj reakciji na farmakološki učinak lijeka koja nije klinički relevantna.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

aroma šumskih bobica neohesperidindihidrohalkon magnezijev stearat

bezvodni koloidni silicijev dioksid

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boce: 45 dana

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) sa polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu i zaštitnom folijom na grlu bočice, koja sadrži molekularno sito kao sredstvo za sušenje i pamuk. Pakiranja od 30 ili 90 tableta za žvakanje.

Aluminij/aluminijski blister siguran za djecu, svaki blister sadrži 6 tableta za žvakanje. Pakiranja od 30 ili 90 tableta za žvakanje (višestruko pakiranje sadrži 3 pojedinačna pakiranja sa po 30 tableta za žvakanje).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/943/001

EU/1/14/943/002

EU/1/14/943/003

EU/1/14/943/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 26. Kolovoz 2014

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept