Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vepacel (Influenza virus (whole virion, inactivated),...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BBOI

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVepacel
ATK šifraJ07BBOI
TvarInfluenza virus (whole virion, inactivated), containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
ProizvođačNanotherapeutics UK LTD

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek.

Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, iz staničnih kultura), inaktivirano

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,5 ml) sadrži:

Virus influence (cijeli virion, inaktivirani), koji sadrži antigen* soja:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma**

* proizveden na Vero stanicama

**hemaglutinina

Ovo je višedozni spremnik. Vidjeti dio 6.5 za broj doza po bočici.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Bistra do opalescentna suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Aktivna imunizacija protiv podtipa H5N1 virusa influence A.

Ova indikacija temelji se na podacima o imunogenosti u ispitanika u dobi od 6 mjeseci nadalje nakon primjene dviju doza cjepiva pripremljenog sa sojevima podtipa H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Uporaba ovog cjepiva treba biti u skladu sa službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i djeca od 6 mjeseci nadalje: Jedna doza od 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu dozu od 0,5 ml treba primijeniti nakon intervala od najmanje tri tjedna.

Ostala pedijatrijska populacija

Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti VEPACELA u djece mlađe od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralno područje bedra, ovisno o mišićnoj masi.

Vidjeti dio 6.6 za upute za uporabu.

4.3Kontraindikacije

Anamneza anafilaktičkih reakcija na djelatnu tvar, ili na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih

u dijelu 6.1, ili na ostatne tvari u tragovima (formaldehid, benzonazu, saharozu, tripsin, proteine Vero stanice domaćina). Ako se cijepljenje smatra nužnim, oprema za reanimaciju treba biti odmah dostupna u slučaju potrebe (vidjeti dio 4.4).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovo cjepivo može sadržavati tragove formaldehida, benzonaze, saharoze, tripsina i proteina Vero stanice domaćina, koji se koriste tijekom proizvodnog postupka. Zbog toga može doći do reakcija preosjetljivosti.

Kao kod svih cjepiva koja se injiciraju, odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor uvijek trebaju biti dostupni u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju, zabilježene su nakon primjene sličnog cjelovirionskog cjepiva protiv influence H1N1 proizvedenog na kulturi Vero stanica, koje

je primijenjeno tijekom razdoblja pandemije. Takve su se reakcije pojavile u bolesnika s više alergija, kao i u bolesnika bez poznatih alergija.

Imunizacija će se odgoditi u bolesnika s teškom febrilnom bolesti ili s akutnom infekcijom.

VEPACEL se ne smije primjenjivati intravaskularno.

Nema podataka o supkutanoj primjeni VEPACELA. Zato zdravstveni djelatnici trebaju ocijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u pojedinaca s trombocitopenijom ili drugim poremećajima krvarenja koji su kontraindikacija za intramuskularnu injekciju, osim ako je moguća korist značajnija od rizika od krvarenja.

Stvaranje protutijela u bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatno.

Zaštitna imunološka reakcija možda neće biti izazvana u svih pojedinaca koji primaju cjepivo

(vidjeti dio 5.1).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nema podataka o istovremenoj primjeni VEPACELA s drugim cjepivima. Međutim, ako je indicirana istovremena primjena s drugim cjepivom, imunizacija se treba provesti na suprotnim udovima. Potrebno je napomenuti da može doći do pojačanja nuspojava.

Imunoglobulin se ne smije primijeniti zajedno s VEPACELOM osim ako je potrebno pružiti trenutnu zaštitu u hitnom medicinskom slučaju. Ako je potrebno, VEPACEL se može primijeniti u isto vrijeme s normalnim ili specifičnim imunoglobulinom u suprotne udove.

Imunološki odgovor može biti smanjen u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence, mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati seroloških testiranja metodom ELISA na protutijelo protiv virusa humane imunodeficijencije -1 (HIV-1), hepatitisa C

i posebno HTLV-1. U takvim je slučajevima metoda Western blot negativna. Prolazni lažno pozitivni rezultati mogući su zbog stvaranja IgM-a na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Sigurnost VEPACELA tijekom trudnoće i dojenja nije procijenjena u kliničkim ispitivanjima.

Ispitivanja na životinjama cjepivima soja H5N1 (A/Vietnam/1203/2004 i A/Indonesia/05/2005) ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke na plodnost, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Zdravstveni djelatnici trebaju pažljivo razmotriti moguće rizike i koristi za svakog pojedinog bolesnika prije propisivanja VEPACELA.

Uporaba VEPACELA tijekom trudnoće i dojenja može se razmatrati u prepandemijskoj situaciji, uzimajući u obzir službene preporuke.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

VEPACEL malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

a)Sažetak sigurnosnog profila

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Klinička ispitivanja cjepiva H5N1 (vidjeti dio 5.1. za dodatne informacije o cjepivima H5N1) provedena su na približno 3700 ispitanika (u dobnim skupinama od 18 do 59 godina i 60 godina i više godina) i posebnim rizičnim skupinama od približno 300 ispitanika u svakoj skupini, koje su se sastojale od imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima. Zabilježene nuspojave prikazane su u donjoj tablici.

Sigurnosni profil imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima sličan je sigurnosnom profilu zdravih odraslih i starijih osoba.

Dojenčad, djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti od 3 do 17 godina:

U kliničkom ispitivanju 300 adolescenata u dobi od 9 do 17 godina i 153 djece u dobi

od 3 do 8 godina primilo je cjepivo H5N1. Incidencija i priroda simptoma nakon prvog i drugog cijepljenja bile su slične onima opaženima kod zdravih odraslih i starijih osoba.

Dojenčad i djeca u dobi od 6 do 35 mjeseci:

U kliničkom ispitivanju cjepivo H5N1 primilo je 36 dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci.

Nuspojave zabilježene u pedijatrijskom kliničkom ispitivanju cjepiva H5N1 navedene su niže.

b)Tablični popis nuspojava

Nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti: Vrlo često (≥1/10)

Često (≥1/100 - <1/10)

Manje često (≥1/1000 - <1/100) Rijetko (≥1/10 000 - <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Nuspojave (odrasli i starije osobe)

Klasifikacija organskih sustava (SOC)

 

MedDRA preporučeni naziv

Učestalost

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

POREMEĆAJI KRVI I LIMFNOG

Limfadenopatija

Manje često

SUSTAVA

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI

Nesanica

Manje često

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Glavobolja

Vrlo često

SUSTAVA

Omaglica

Manje često

 

Somnolencija

Manje često

 

Senzorni poremećaji (parestezija, dizestezija,

Često

 

oralna dizestezija, hipoestezija, dizgeuzija

 

 

i osjećaj žarenja)

 

 

Sinkopa

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Konjuktivitis

Manje često

 

Iritacija oka

Manje često

POREMEĆAJI UHA

Vrtoglavica

Često

I LABIRINTA

Bol u uhu

Manje često

 

Iznenadan gubitak sluha

Manje često

KRVOŽILNI POREMEĆAJI

Hipotenzija

Manje često

POREMEĆAJI DIŠNOG

Bol usta i ždrijela

Često

SUSTAVA, PRSIŠTA

Kašalj

 

Često

I SREDOPRSJA

Dispneja

Manje često

 

Kongestija nosa

Manje često

 

Rinoreja

Manje često

 

Suho grlo

Manje često

POREMEĆAJI PROBAVNOG

Proljev

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Manje često

 

Mučnina

Manje često

 

Bol u trbuhu

Manje često

 

Dispepsija

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

 

Često

 

Osip

 

Manje često

 

Urtikarija

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I REAKCIJE

Umor

 

Vrlo često

NA MJESTU PRIMJENE

Vrućica

Često

 

Zimica

 

Često

 

Malaksalost

Često

 

Bolest slična gripi

Manje često

 

Neugodan osjećaj u prsima

Manje često

 

Reakcije na mjestu injekcije

 

 

Bol na mjestu injekcije

Vrlo često

 

Otvrdnuće na mjestu injekcije

Često

 

Eritem na mjestu injekcije

Često

 

Oteknuće na mjestu injekcije

Često

 

Krvarenje na mjestu injekcije

Često

 

Iritacija na mjestu injekcije

Manje često

 

Svrbež na mjestu injekcije

Manje često

 

Otežano kretanje na mjestu injekcije

Manje često

 

 

 

Nuspojave (dojenčad, djeca i adolescenti)

Klasifikacija organskih

MedDRA preporučeni

 

Učestalost

 

sustava (SOC)

naziv

 

 

 

6 – 35 mjeseci

3 – 8 godina

9 – 17 godina

 

 

INFEKCIJE

Nazofaringitis

Često

Često

Često

I INFESTACIJE

 

 

 

 

POREMEĆAJI

Smanjeni apetit

Često

Manje često

Manje često

METABOLIZMA

 

 

 

 

I PREHRANE

 

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI

Nesanica

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Poremećaj spavanja

Često

-

-

POREMEĆAJI

Omaglica

-

-

Manje često

ŽIVČANOG SUSTAVA

Glavobolja

-

Često

Vrlo često

 

Plač

Često

-

-

 

Somnolencija

Vrlo često

-

-

 

Hipoestezija

-

-

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Nadraženost oka

-

Manje često

-

POREMEĆAJI UHA

Vrtoglavica

-

-

Manje često

I LABIRINTA

 

 

 

 

POREMEĆAJI DIŠNOG

Kašalj

-

Manje često

Manje često

SUSTAVA, PRSIŠTA

Bol u ustima i ždrijelu

-

Često

Često

I SREDOPRSJA

Rinoreja

-

Manje često

Manje često

 

 

 

 

 

POREMEĆAJI

Bolovi u trbuhu

-

-

Često

PROBAVNOG

Mučnina

Često

Često

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Često

Često

Često

 

Proljev

Često

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

Manje često

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

-

Često

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

-

Često

Često

SUSTAVA I VEZIVNOG

Bol u udovima

-

-

Manje često

TKIVA

 

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI

Bol na mjestu injiciranja

Vrlo često

Vrlo često

Vrlo često

I REAKCIJE NA

Otvrdnuće na mjestu

Često

Često

Često

MJESTU PRIMJENE

injiciranja

 

 

 

 

Eritem na mjestu

Često

Često

Često

 

injiciranja

 

 

 

 

Oticanje na mjestu

Često

Često

Često

 

injiciranja

 

 

 

 

Hemoragija na mjestu

Često

Često

Manje često

 

injiciranja

 

 

 

 

Svrbež na mjestu

-

Manje često

Manje često

 

injiciranja

 

 

 

 

Bol u pazuhu

-

Manje često

Manje često

 

Umor

-

Često

Često

 

Vrućica

Vrlo često

Često

Manje često

 

Zimica

-

-

Često

 

Iritabilnost

Vrlo često

-

-

 

Malaksalost

-

Često

Često

 

Osjećaj hladnoće

-

Manje često

Manje često

Praćenje nakon stavljanja u promet

Nema dostupnih podataka o praćenju VEPACELA nakon stavljanja u promet.

Celvapan (H1N1)v

Na temelju praćenja cjelovirionskog cjepiva H1N1 proizvedenog na kulturi Vero stanica, nakon stavljanja u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave (učestalost tih nuspojava nije poznata jer se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Poremećaji imunološkog sustava: anafilaktička reakcija, preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava: febrilne konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva: bol u udovima

Trivalentna cjepiva protiv sezonske influence

Sljedeće su ozbiljne nuspojave zabilježene kod interpandemijskih trivalentnih cjepiva proizvedenih na jajima, nakon stavljanja u promet:

Manje često: generalizirane kožne reakcije

Rijetko: neuralgija, prolazna trombocitopenija. Prijavljene su alergijske reakcije koje u rijetkim slučajevima mogu dovesti do šoka.

Vrlo rijetko: vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega. Neurološki poremećaji, kao što su encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja VEPACELOM.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv influence, ATK oznaka J07BB01

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s cjepivom protiv virusa H5N1.

Pandemijska i prepandemijska cjepiva sadrže antigene gripe koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima influence. Ti se antigeni mogu smatrati "novim" antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna (neprokužena). Podaci dobiveni na cjepivima protiv virusa H5N1 omogućuju stvaranje strategije cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na imunogenost, sigurnost ireaktogenost dobiveni cjepivima protiv virusa H5N1 relevantni su za pandemijska i prepandemijska cjepiva.

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi od 18 do 59 godina (N=961) te u dva klinička ispitivanja u ispitanika u dobi od 60 i više godina (N=391), nakon primjene 0. i 21. dana. Nadalje, imunogenost je također procijenjena

u fazi 3 ispitivanja, u specifičnim rizičnim skupinama imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i bolesnika s kroničnim bolestima (N=123) nakon primjene 0. i 21. dana.

Imunogenost u ispitanika od 18 do 59 godina (N=961) i u ispitanika od 60 i više godina (N=391)

Nakon prvog cijepljenja, stopa ispitanika s neutralizirajućim titrima protutijela >20, stopa serokonverzije i faktor serokonverzije, određeni testom mikroneutralizacije (MN) u ispitanika od 18 do 59 godina i starijih osoba od 60 i više godina, bili su sljedeći:

 

18 do 59 godina

60 i više godina

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1. doza

2. doza

1. doza

2. doza

Stopa seroneutralizacije*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Stopa serokonverzije**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Faktor serokonverzije***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Imunogenost u imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i bolesnika s kroničnim bolestima (N=123)

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s neutralizirajućim titrima protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije

i faktor serokonverzije određeni testom mikroneutralizacije (MN) u imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima, bili su sljedeći:

 

Imunokompromitirani ispitanici

Bolesnici s kroničnim bolestima

 

21 dan kasnije

 

21 dan kasnije

 

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

Stopa seroneutralizacije*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Stopa serokonverzije**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Faktor serokonverzije***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Križno reaktivni imunološki odgovor na srodne H5N1 sojeve

U kliničkom ispitivanju u odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina (N=265) i u starijih osoba u dobi od 60 i više godina (N=270) nakon cijepljenja cjepivom soja A/Vietnam/1203/2004, stopa ispitanika s križno neutralizirajućim protutijelima određena analizom MN (titar ≥ 20) bila je sljedeća:

 

18 do 59 godina

60 i više godina

 

Soj A/Indonesia/05/2005

 

21 dan nakon 2.doze

21 dan nakon 2.doze

Stopa seroneutralizacije*

35,1%

54,8%

*MN titar ≥ 20

Heterologna booster-cijepljenja

Heterologno booster-cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva sa sojem A/Indonesia/05/2005, primijenjeno je u vremenskom okviru od 12 do 24 mjeseca nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004, u tri klinička ispitivanja u odraslih osoba od 18 do 59 godina i starijih osoba od 60 i više godina. Heterologni booster također je primijenjen nakon 12 mjeseci do 24 mjeseca, u fazi 3 ispitivanja, u imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12 do 24-mjesečnog booster-cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, određene i na homologne i heterologne sojeve, bile su sljedeće:

Stopa seroneutralizacije*

18 do 59 godina

60 i više godina

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

89,8%

86,9%

82,9%

75,3%

*MN titar ≥ 20

Stopa seroneutralizacije*

Imunokompromitirani ispitanici

Bolesnici s kroničnim bolestima

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN titar ≥ 20

Booster sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva sa sojem A/Indonesia/05/2005, primijenjen 12 mjeseci nakon jedne doze primarnog cjepiva sa sojem A/Vietnam/1203/2004, također je procijenjen u odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12-mjesečnog booster-cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, određene i na homologne i heterologne sojeve bile su sljedeće:

Stopa seroneutralizacije*

 

 

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

85,9%

92,9%

*MN titar ≥ 20

Dojenčad, djeca i adolescenti

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva protiv soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u kliničkom ispitivanju u djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina (N=288), u djece u dobi od 3 do 8 godina (N=146)

i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=33) nakon režima primjene 0. i 21. dana.

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i faktor serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u dojenčadi, djece

i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

 

 

Mikroneutralizacijska

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

 

analiza

 

 

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

 

 

 

 

 

Stopa seroneutralizacije*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

 

 

Stopa serokonverzije**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

 

 

Faktor serokonverzije***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

 

*

MN titar ≥ 20

 

 

 

 

 

 

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Heterologna booster cijepljenja

Heterologno booster cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva soja

A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina (N=196), djece u dobi od 3 do 8 godina (N=79) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=25).

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bile su sljedeće:

Stopa

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

seroneutralizacije*

 

 

 

 

 

 

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

12-mjesečni booster

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*MN titar ≥ 20

Informacije iz nekliničkih ispitivanja

Djelotvornost zaštite VEPACELA protiv morbiditeta i mortaliteta od infekcija izazvanih letalnim dozama iznimno patogenog virusa ptičje gripe H5N1 procijenjena je neklinički na modelu izlaganja tvorova.

Šesnaest je tvorova podijeljeno u dvije kohorte te su cijepljeni 0. i 21. dan s 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 ili su lažno cijepljeni. Svi su tvorovi 35. dana inficirani intranazalno visokom dozom visoko virulentnog soja virusa H5N1 A/Vietnam/1203/2004 te su praćeni 14 dana. Tvorovi cijepljeni dozom od 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 pokazali su visoku stopu serokonverzije. Cjepivo A/Vietnam/1203/2004 pružilo je zaštitu od infekcije homolognim sojem, što se očitovalo potpunim preživljenjem, smanjenim gubitkom težine, manje naglašenim i kraćim povećanjem temperature, manje primjetnim smanjenjem broja limfocita i smanjenjem upale i nekroze mozga

i olfaktornog bulbusa u cijepljenoj skupini u usporedbi s kontrolnim životinjama. Sve su kontrolne životinje podlegle infekciji.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinička ispitivanja pokazala su manje promjene razine jetrenih enzima i kalcija, u ispitivanju toksičnosti ponovljenih doza na štakorima. Klinički značajne promjene razine jetrenih enzima

i kalcija do danas nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima na ljudima.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama ne upućuju na štetne učinke na plodnost ženki, embrio-fetalnu, prenatalnu i postnatalnu toksičnost.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

2 godine

Nakon prvog otvaranja, cjepivo je potrebno odmah primijeniti. Međutim, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost tijekom primjene u trajanju od 3 sata pri sobnoj temperaturi.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje od 20 višedoznih bočica (staklo tipa I) s 5 ml suspenzije (10 doza x 0,5 ml) s čepom (bromobutilna guma).

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije primjene, cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu. Protresti prije primjene. Vizualno pregledati suspenziju prije primjene. U slučaju da sadrži bilo kakve čestice i/ili je neuobičajenog izgleda, cjepivo treba baciti.

Cjepivo sadrži 10 doza od 0,5 ml.

Svaka doza od 0,5 ml povlači se u štrcaljku za injekciju.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/752/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17. 02. 2012.

Datum posljednje obnove: 04. 01. 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA): http://www.ema.europa.eu/

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek.

Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1. NAZIV LIJEKA

VEPACEL suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Cjepivo protiv prepandemijske influence (H5N1) (cijeli virion, iz staničnih kultura), inaktivirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,5 ml) sadrži:

Virus influence (cijeli virion, inaktivirani), koji sadrži antigen* soja:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrograma**

* proizveden na Vero stanicama

**hemaglutinina

Cjepivo je dostupno u jednodoznoj napunjenoj štrcaljki.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Bistra do opalescentna suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Aktivna imunizacija protiv podtipa H5N1 virusa influence A.

Ova indikacija temelji se na podacima o imunogenosti u ispitanika u dobi od 6 mjeseci nadalje nakon primjene dviju doza cjepiva pripremljenog sa sojevima podtipa H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Uporaba ovog cjepiva treba biti u skladu sa službenim preporukama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i djeca od 6 mjeseci nadalje: Jedna doza od 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu je dozu od 0,5 ml treba primijeniti nakon intervala od najmanje tri tjedna.

Ostala pedijatrijska populacija

Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti VEPACELA u djece mlađe od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se provodi intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralno područje bedra, ovisno o mišićnoj masi.

Vidjeti dio 6.6 za upute za uporabu.

4.3 Kontraindikacije

Anamneza anafilaktičkih reakcija na djelatnu tvar, ili na bilo koju od pomoćnih tvari navedenih

u dijelu 6.1, ili na ostatne tvari u tragovima (formaldehid, benzonazu, saharozu, tripsin, proteine Vero stanice domaćina). Ako se cijepljenje smatra nužnim, oprema za reanimaciju treba biti odmah dostupna u slučaju potrebe (vidjeti dio 4.4).

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovo cjepivo može sadržavati tragove formaldehida, benzonaze, saharoze, tripsina i proteina Vero stanice domaćina, koji se koriste tijekom proizvodnog postupka. Zbog toga može doći do reakcija preosjetljivosti.

Kao kod svih cjepiva koji se injiciraju, odgovarajuće medicinsko liječenje i nadzor uvijek trebaju biti dostupni u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Reakcije preosjetljivosti, uključujući anafilaksiju, zabilježene su nakon primjene sličnog cjelovirionskog cjepiva protiv influence H1N1 proizvedenog na kulturi Vero stanica koje je primijenjeno tijekom razdoblja pandemije. Takve su se reakcije pojavile u bolesnika

s više alergija, kao i u bolesnika bez poznatih alergija.

Imunizacija će se odgoditi u bolesnika s teškom febrilnom bolesti ili s akutnom infekcijom.

VEPACEL se ne smije primjenjivati intravaskularno.

Nema podataka o supkutanoj primjeni VEPACELA. Zato zdravstveni djelatnici trebaju ocijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva u pojedinaca s trombocitopenijom ili drugim poremećajima krvarenja koji su kontraindikacija za intramuskularnu injekciju, osim ako je moguća korist značajnija od rizika od krvarenja.

Stvaranje protutijela u bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatna.

Zaštitna imunološka reakcija možda neće biti izazvana u svih pojedinaca koji primaju cjepivo

(vidjeti dio 5.1).

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nema podataka o istovremenoj primjeni VEPACELA s drugim cjepivima. Međutim, ako je indicirana istovremena primjena s drugim cjepivom, imunizacija se treba provesti na suprotnim udovima. Potrebno je napomenuti da može doći do pojačanja nuspojava.

Imunoglobulin se ne smije primijeniti zajedno s VEPACELOM osim ako je potrebno pružiti trenutnu zaštitu u hitnom medicinskom slučaju. Ako je potrebno, VEPACEL se može primijeniti u isto vrijeme s normalnim ili specifičnim imunoglobulinom u suprotne udove.

Imunološki odgovor može biti smanjen u bolesnika na imunosupresivnoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence, mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati seroloških testiranja metodom ELISA na protutijelo protiv virusa humane imunodeficijencije -1 (HIV-1), hepatitisa C

i posebno HTLV-1. U takvim je slučajevima metoda Western blot negativna. Prolazni lažno pozitivni rezultati mogući su zbog stvaranja IgM-a na cjepivo.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Sigurnost VEPACELA tijekom trudnoće i dojenja nije procijenjena u kliničkim ispitivanjima.

Ispitivanja na životinjama cjepivima soja H5N1 (A/Vietnam/1203/2004 i A/Indonesia/05/2005) ne upućuju na izravne ili neizravne štetne učinke na plodnost, trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Zdravstveni djelatnici trebaju pažljivo razmotriti moguće rizike i koristi za svakog pojedinog bolesnika prije propisivanja VEPACELA.

Uporaba VEPACELA tijekom trudnoće i dojenja može se razmatrati u prepandemijskoj situaciji, uzimajući u obzir službene preporuke.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

VEPACEL malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

a)Sažetak sigurnosnog profila

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Klinička ispitivanja cjepiva H5N1 (vidjeti dio 5.1. za dodatne informacije o cjepivima H5N1) provedena su na približno 3700 ispitanika (u dobnim skupinama od 18 do 59 godina i 60 godina i više godina) i posebnim rizičnim skupinama od približno 300 ispitanika u svakoj skupini, koje su se sastojale od imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima. Zabilježene nuspojave prikazane su u donjoj tablici.

Sigurnosni profil imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima sličan je sigurnosnom profilu zdravih odraslih i starijih osoba.

Dojenčad, djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti od 3 do 17 godina:

U kliničkom ispitivanju 300 adolescenata u dobi od 9 do 17 godina i 153 djece u dobi

od 3 do 8 godina primilo je cjepivo H5N1. Incidencija i priroda simptoma nakon prvog i drugog cijepljenja bile su slične onima opaženima kod zdravih odraslih i starijih osoba.

Dojenčad i djeca u dobi od 6 do 35 mjeseci:

U kliničkom ispitivanju cjepivo H5N1 primilo je 36 dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci.

Nuspojave zabilježene u pedijatrijskom kliničkom ispitivanju cjepiva H5N1 navedene su niže.

b)Tablični popis nuspojava

Nuspojave su navedene prema sljedećoj učestalosti: Vrlo često (≥1/10)

Često (≥1/100 - <1/10)

Manje često (≥1/1000 - <1/100) Rijetko (≥1/10 000 - <1/1000) Vrlo rijetko (<1/10 000)

Nuspojave (odrasli i starije osobe)

Klasifikacija organskih sustava (SOC)

 

MedDRA preporučeni naziv

Učestalost

INFEKCIJE I INFESTACIJE

Nazofaringitis

Često

POREMEĆAJI KRVI I LIMFNOG

Limfadenopatija

Manje često

SUSTAVA

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI

Nesanica

Manje često

POREMEĆAJI ŽIVČANOG

Glavobolja

Vrlo često

SUSTAVA

Omaglica

Manje često

 

Somnolencija

Manje često

 

Senzorni poremećaji (parestezija, dizestezija,

Često

 

oralna dizestezija, hipoestezija, dizgeuzija

 

 

i osjećaj žarenja)

 

 

Sinkopa

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Konjuktivitis

Manje često

 

Iritacija oka

Manje često

POREMEĆAJI UHA I LABIRINTA

Vrtoglavica

Često

 

Bol u uhu

Manje često

 

Iznenadan gubitak sluha

Manje često

KRVOŽILNI POREMEĆAJI

Hipotenzija

Manje često

POREMEĆAJI DIŠNOG SUSTAVA,

Bol usta i ždrijela

Često

PRSIŠTA I SREDOPRSJA

Kašalj

 

Često

 

Dispneja

Manje često

 

Kongestija nosa

Manje često

 

Rinoreja

Manje često

 

Suho grlo

Manje često

POREMEĆAJI PROBAVNOG

Proljev

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Manje često

 

Mučnina

Manje često

 

Bol u trbuhu

Manje često

 

Dispepsija

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

 

Često

 

Osip

 

Manje često

 

Urtikarija

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA

Mijalgija

Često

I VEZIVNOG TKIVA

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI I REAKCIJE

Umor

 

Vrlo često

NA MJESTU PRIMJENE

Vrućica

Često

 

Zimica

 

Često

 

Malaksalost

Često

 

Bolest slična gripi

Manje često

 

Neugodan osjećaj u prsima

Manje često

 

Reakcije na mjestu injekcije

 

 

Bol na mjestu injekcije

Vrlo često

 

Otvrdnuće na mjestu injekcije

Često

 

Eritem na mjestu injekcije

Često

 

Oteknuće na mjestu injekcije

Često

 

Krvarenje na mjestu injekcije

Često

 

Iritacija na mjestu injekcije

Manje često

 

Svrbež na mjestu injekcije

Manje često

 

Otežano kretanje na mjestu injekcije

Manje često

 

 

 

Nuspojave (dojenčad, djeca i adolescenti)

Klasifikacija organskih

MedDRA preporučeni

 

Učestalost

 

sustava (SOC)

naziv

 

 

 

6 – 35 mjeseci

3 – 8 godina

9 – 17 godina

 

 

INFEKCIJE

Nazofaringitis

Često

Često

Često

I INFESTACIJE

 

 

 

 

POREMEĆAJI

Smanjeni apetit

Često

Manje često

Manje često

METABOLIZMA

 

 

 

 

I PREHRANE

 

 

 

 

PSIHIJATRIJSKI

Nesanica

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Poremećaj spavanja

Često

-

-

POREMEĆAJI

Omaglica

-

-

Manje često

ŽIVČANOG SUSTAVA

Glavobolja

-

Često

Vrlo

 

Plač

Često

-

-

 

Somnolencija

Vrlo

-

-

 

Hipoestezija

-

-

Manje često

POREMEĆAJI OKA

Nadraženost oka

-

Manje često

-

POREMEĆAJI UHA

Vrtoglavica

-

-

Manje često

I LABIRINTA

 

 

 

 

POREMEĆAJI DIŠNOG

Kašalj

-

Manje često

Manje često

SUSTAVA, PRSIŠTA

Bol u ustima i ždrijelu

-

Često

Često

I SREDOPRSJA

Rinoreja

-

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI

Bolovi u trbuhu

-

-

Često

PROBAVNOG

Mučnina

Često

Često

Često

SUSTAVA

Povraćanje

Često

Često

Često

 

Proljev

Često

Manje često

Manje često

POREMEĆAJI KOŽE

Prekomjerno znojenje

Često

Manje često

Često

I POTKOŽNOG TKIVA

Svrbež

-

-

Manje često

POREMEĆAJI

Artralgija

-

Često

Često

MIŠIĆNO-KOŠTANOG

Mijalgija

-

Često

Često

SUSTAVA

Bol u udovima

-

-

Manje često

I VEZIVNOG TKIVA

 

 

 

 

OPĆI POREMEĆAJI

Bol na mjestu injiciranja

Vrlo Često

Vrlo Često

Vrlo Često

I REAKCIJE NA

Otvrdnuće na mjestu

Često

Često

Često

MJESTU PRIMJENE

injiciranja

 

 

 

 

Eritem na mjestu

Često

Često

Često

 

injiciranja

 

 

 

 

Oticanje na mjestu

Često

Često

Često

 

injiciranja

 

 

 

 

Hemoragija na mjestu

Često

Često

Manje često

 

injiciranja

 

 

 

 

Svrbež na mjestu

-

Manje često

Manje često

 

injiciranja

 

 

 

 

Bol u pazuhu

-

Manje često

Manje često

 

Umor

-

Često

Često

 

Vrućica

Vrlo

Često

Manje često

 

Zimica

-

-

Često

 

Iritabilnost

Vrlo

-

-

 

Malaksalost

-

Često

Često

 

Osjećaj hladnoće

-

Manje često

Manje često

Praćenje nakon stavljanja u promet

Nema dostupnih podataka o praćenju VEPACELA nakon stavljanja u promet.

Celvapan (H1N1)v

Na temelju praćenja cjelovirionskog cjepiva H1N1 proizvedenog na kulturi Vero stanica, nakon stavljanja u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave (učestalost tih nuspojava nije poznata jer se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Poremećaji imunološkog sustava: anafilaktička reakcija, preosjetljivost

Poremećaji živčanog sustava: febrilne konvulzije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: angioedem

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva: bol u udovima

Trivalentna cjepiva protiv sezonske influence

Sljedeće su ozbiljne nuspojave zabilježene kod interpandemijskih trivalentnih cjepiva proizvedenih na jajima, nakon stavljanja u promet:

Manje često: generalizirane kožne reakcije

Rijetko: neuralgija, prolazna trombocitopenija. Prijavljene su alergijske reakcije koje u rijetkim slučajevima mogu dovesti do šoka.

Vrlo rijetko: vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega. Neurološki poremećaji, kao što su encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja VEPACELOM.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepiva protiv influence, ATK oznaka J07BB01

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s cjepivom protiv virusa H5N1.

Pandemijska i prepandemijska cjepiva sadrže antigene gripe koji su različiti od onih utrenutačno cirkulirajućim virusima influence. Ti se antigeni mogu smatrati "novim" antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna (neprokužena). Podaci dobiveni na cjepivima protiv virusa H5N1 omogućuju stvaranje strategije cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na imunogenost, sigurnost i reaktogenost dobiveni cjepivima protiv virusa H5N1 relevantni su za pandemijska i prepandemijska cjepiva.

Odrasli, starije osobe i posebne rizične skupine

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u tri klinička ispitivanja u odraslih u dobi od 18 do 59 godina (N=961) te u dva klinička ispitivanja u ispitanika u dobi od 60 i više godina (N=391), nakon primjene 0. i 21. dana. Nadalje, imunogenost je također procijenjena

u fazi 3 ispitivanju, u specifičnim rizičnim skupinama imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i bolesnika s kroničnim bolestima (N=123) nakon primjene 0. i 21. dana.

Imunogenost u ispitanika od 18 do 59 godina (N=961) i u ispitanika od 60 i više godina (N=391)

Nakon prvog cijepljenja, stopa ispitanika s neutralizirajućim titrima protutijela >20, stopa serokonverzije i faktor serokonverzije, određeni testom mikroneutralizacije (MN) u ispitanika od 18 do 59 godina i starijih osoba od 60 i više godina, bili su sljedeći:

 

18 do 59 godina

60 i više godina

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1,doza

2.doza

1.doza

2.doza

Stopa seroneutralizacije*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Stopa serokonverzije**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Faktor serokonverzije***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Imunogenost u imunokompromitiranih ispitanika (N=122) i bolesnika s kroničnim bolestima (N=123)

Nakon cijepljenja stopa ispitanika s neutralizirajućim titrima protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije

i faktor serokonverzije određeni testom mikroneutralizacije (MN) u imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima, bili su sljedeći:

 

Imunokompromitirani ispitanici

Bolesnici s kroničnim bolestima

 

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

Stopa seroneutralizacije*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Stopa serokonverzije**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Faktor serokonverzije***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN titar ≥ 20

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Križno reaktivni imunološki odgovor na srodne H5N1 sojeve

U kliničkom ispitivanju u odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina (N=265) i u starijih osoba u dobi od 60 i više godina (N=270) nakon cijepljenja cjepivom soja A/Vietnam/1203/2004, stopa ispitanika s križno neutralizirajućim protutijelima određena analizom MN (titar ≥ 20) bila je sljedeća:

 

18 do 59 godina

60 i više godina

 

Soj A/Indonesia/05/2005

 

21 dan nakon 2.doze

21 dan nakon 2.doze

Stopa seroneutralizacije*

35,1%

54,8%

*MN titar ≥ 20

Heterologna booster-cijepljenja

Heterologno booster-cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva sa sojem A/Indonesia/05/2005, primijenjeno je u vremenskom okviru od 12 do 24 mjeseca nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u tri klinička ispitivanja u odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina i starijih osoba od 60 i više godina. Heterologni booster također je primijenjen nakon 12 mjeseci do 24 mjeseca u fazi 3 ispitivanja u imunokompromitiranih ispitanika i bolesnika s kroničnim bolestima.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12 do 24-mjesečnog booster-cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, određene i na homologne i heterologne sojeve, bile su sljedeće:

Stopa seroneutralizacije*

18 do 59 godina

60 i više godina

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

89,8%

86,9%

82,9%

75,3%

*MN titar ≥ 20

Stopa seroneutralizacije*

Imunokompromitirani ispitanici

Bolesnici s kroničnim bolestima

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 do 24-mjesečni booster

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN titar ≥ 20

Booster sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva sa sojem A/Indonesia/05/2005, primijenjen

12 mjeseci nakon jedne doze primarnog cjepiva sa sojem A/Vietnam/1203/2004 također je procijenjen u odraslih osoba u dobi od 18 do 59 godina.

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon 12-mjesečnog booster-cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, određene i na homologne i heterologne sojeve bile su sljedeće:

Stopa seroneutralizacije*

 

 

Određeno na

A/Vietnam

A/Indonesia

12-mjesečni booster

85,9%

92,9%

*MN titar ≥ 20

Dojenčad, djeca i adolescenti

Imunološki odgovor na A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Imunogenost cjepiva protiv soja A/Vietnam/1203/2004 procijenjena je u kliničkom ispitivanju u djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina (N=288), u djece u dobi od 3 do 8 godina (N=146)

i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=33) nakon režima primjene 0. i 21. dana.

Nakon cijepljenja, stopa ispitanika s titrom neutralizirajućih protutijela ≥ 20, stopa serokonverzije i faktor serokonverzije izmjereni mikroneutralizacijskom analizom (MN) u dojenčadi, djece

i adolescenata u dobi od 6 mjeseci do 17 godina bili su sljedeći:

 

 

Mikroneutralizacijska

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

 

21 dan kasnije

21 dan kasnije

21 dan kasnije

 

 

analiza

 

 

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

1.doza

2.doza

 

 

 

 

 

Stopa seroneutralizacije*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

 

 

Stopa serokonverzije**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

 

 

Faktorserokonverzije***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

 

*

MN titar ≥ 20

 

 

 

 

 

 

**4-struko povećanje u MN titru

***geometrijska srednja vrijednost povećanja

Heterologna booster cijepljenja

Heterologno booster cijepljenje sa 7,5 µg neadjuventirane formulacije cjepiva soja

A/Indonesia/05/2005 primijenjeno je u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja s dvije doze cjepiva soja A/Vietnam/1203/2004 u djece i adolescenata u dobi

od 9 do 17 godina (N=196), djece u dobi od 3 do 8 godina (N=79) i u dojenčadi i djece u dobi od 6 do 35 mjeseci (N=25).

Stope seroneutralizacije (MN titar ≥ 20) 21 dan nakon booster cijepljenja dozom od 7,5 µg cjepiva soja A/Indonesia/05/2005, ispitani na homologne i heterologne sojeve bile su sljedeće:

 

Stopa seroneutrali-

9 – 17 godina

3 – 8 godina

6 – 35 mjeseci

 

zacije *

 

 

 

 

 

 

 

Ispitan na

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-mjesečni booster

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*

MN titar ≥ 20

 

 

 

 

 

 

Informacije iz nekliničkih ispitivanja

Djelotvornost zaštite VEPACELA protiv morbiditeta i mortaliteta od infekcija izazvanih letalnim dozama iznimno patogenog virusa ptičje gripe H5N1 procijenjena je neklinički na modelu izlaganja tvorova.

Šesnaest je afričkih tvorova podijeljeno u dvije kohorte te su cijepljeni 0. i 21. dana s 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 ili su lažno cijepljeni. Svi su tvorovi 35. dana inficirani intranazalno visokom dozom visoko virulentnog soja virusa H5N1 A/Vietnam/1203/2004 te su praćeni 14 dana. Tvorovi cijepljeni dozom od 7,5 µg cjepiva A/Vietnam/1203/2004 pokazali su visoku stopu serokonverzije. Cjepivo A/Vietnam/1203/2004 pružilo je zaštitu od infekcije homolognim sojem, što se očitovalo potpunim preživljenjem, smanjenim gubitkom težine, manje naglašenim i kraćim povećanjem temperature, manje primjetnim smanjenjem broja limfocita i smanjenjem upale i nekroze mozga

i olfaktornog bulbusa u cijepljenoj skupini u usporedbi s kontrolnim životinjama. Sve su kontrolne životinje podlegle infekciji.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinička ispitivanja pokazala su manje promjene razine jetrenih enzima i kalcija, u ispitivanju toksičnosti ponovljenih doza na štakorima. Klinički značajne promjene razine jetrenih enzima

i kalcija do danas nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima na ljudima.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti na životinjama ne upućuju na štetne učinke na plodnost ženki, embrio-fetalnu, prenatalnu i postnatalnu toksičnost.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

trometamol natrijev klorid voda za injekcije polisorbat 80

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

2 godine

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje od 1 jednodozne napunjene štrcaljke (staklo tipa I) koja sadrži 0,5 ml suspenzije za injekciju, s čepom klipa bez lateksa (halogenobutilna guma), bez igala.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije primjene cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu. Protresti prije primjene. Vizualno pregledati suspenziju prije primjene. U slučaju da sadrži bilo kakve čestice i/ili je neuobičajenog izgleda, cjepivo treba baciti.

Nakon što uklonite poklopac štrcaljke, odmah pričvrstite iglu i prije primjene skinite zaštitu za iglu.

Nakon što pričvrstite iglu, cjepivo se mora odmah primijeniti.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Velika Britanija

8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/752/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17. 02. 2012.

Datum posljednje obnove: 04. 01. 2017.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA): http://www.ema.europa.eu/

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept