Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimizim (recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A16AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVimizim
ATK šifraA16AB12
Tvarrecombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase (rhgalns)
ProizvođačBioMarin Europe Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Vimizim 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml otopine sadrži 1 mg elosulfaze alfa*. Svaka bočica od 5 ml sadrži 5 mg elosulfaze alfa.

*Elosulfaza alfa je rekombinantni oblik humane N-acetilgalaktozamin-6-sulfataze (rhGALNS), a proizvodi se tehnologijom rekombinantne DNK na staničnoj kulturi jajnika kineskog hrčka.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Svaka bočica od 5 ml sadrži 8 mg natrija i 100 mg sorbitola (E420).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Koncentrat za otopinu za infuziju.

Bistra do blago opalescentna i bezbojna do blijedožuta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Vimizim je indiciran za liječenje mukopolisaharidoze tip IV A (Morquiov A sindrom, MPS IV A) kod bolesnika svih dobi.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje Vimizimom mora nadzirati liječnik iskusan u liječenju bolesnika s MPS IV A ili drugim nasljednim bolestima metabolizma. Vimizim mora davati zdravstveni djelatnik odgovarajuće educiran za zbrinjavanje hitnih stanja. Kod bolesnika koji dobro podnose infuzije može se razmotriti primjena kod kuće pod nadzorom zdravstvenog djelatnika s odgovarajućom obukom.

Doziranje

Preporučena doza elosulfaze alfa je 2 mg/kg tjelesne težine davana jednom tjedno. Ukupna količina infuzije mora se dati u vremenu od otprilike 4 sata (vidjeti Tablicu 1).

Radi potencijalnih reakcija preosjetljivosti na elosulfazu alfa, bolesnici trebaju primiti antihistaminike sa ili bez antipiretika 30 do 60 minuta prije početka infuzije (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Stariji bolesnici (≥ 65 godina starosti)

Sigurnost i djelotvornost lijeka Vimizim kod bolesnika starijih od 65 godina nisu ustanovljene i za njih ne postoje preporučeni alternativni režimi doziranja. Nije poznato imaju li stariji bolesnici drugačiji odgovor na lijek od mlađih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Doziranje kod pedijatrijske populacije je isto kao i kod odraslih osoba. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 4.8 i 5.1.

Način primjene

Samo za intravensku infuziju.

Za uputu o razrjeđivanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Bolesnici s težinom manjom od 25 kg smiju primiti ukupni volumen 100 ml infuzije. Kada se razrijedi u do 100 ml, početna brzina infuzije treba biti 3 ml/sat. Brzina infuzije može se povećavati, ako je bolesnik podnosi, svakih 15 minuta kako slijedi: prvo povećajte brzinu na 6 ml/sat, nakon toga povećajte brzinu svakih 15 minuta za po 6 ml/sat do postizanja maksimalne brzine od 36 ml/sat.

Bolesnici s težinom od 25 kg ili većom smiju primiti ukupni volumen 250 ml infuzije. Kad se razrijedi u do 250 ml, početna brzina infuzije treba biti 6 ml/sat. Brzina infuzije može se povećavati, ako je bolesnik podnosi, svakih 15 minuta kako slijedi: prvo povećajte brzinu na 12 ml/sat, nakon toga povećajte brzinu svakih 15 minuta za po 12 ml/sat do postizanja maksimalne brzine od 72 ml/sat.

Tablica 1: Preporučeni volumeni i brzine infuzije*

Tjelesna težina

Ukupna

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Korak 5

Korak 6

Korak 7

bolesnika (kg)

količina

Početna

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

više od

 

infuzije

brzina

minuta

minuta

minuta

minuta

minuta

 

(ml)

infuzije

(ml/sat)

(ml/sat)

(ml/sat)

(ml/sat)

(ml/sat)

minuta

 

 

0-15 minuta

 

 

 

 

 

(ml/sat)

 

 

(ml/sat)

 

 

 

 

 

 

< 25

≥ 25

* Brzina infuzije može se povećavati u skladu s bolesnikovim podnošenjem.

4.3Kontraindikacije

Po život opasna preosjetljivost (anafilaktička reakcija) na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 (vidjeti dio 4.4).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Anafilaksija i teške alergijske reakcije

Anafilaksija i teške alergijske reakcije prijavljene su u kliničkim ispitivanjima. Prema tome, pri primjeni elosulfaze alfa mora biti spremna odgovarajuća liječnička podrška. Ako se te reakcije dogode, odmah prekinite infuziju i započnite odgovarajuće liječenje. Potrebno je slijediti postojeće medicinske standarde za hitno liječenje. Za bolesnike koji su imali alergijsku reakciju za vrijeme infuzije, potreban je oprez prilikom ponovne primjene.

Reakcije povezane s infuzijom

Reakcije povezane s infuzijom bile su najčešće prijavljeni štetni događaji u kliničkim ispitivanjima i mogu uključivati alergijske reakcije. Bolesnici trebaju primiti antihistaminike s ili bez antipiretika prije infuzije (vidjeti dio 4.2). Liječenje reakcija povezanih s infuzijom mora se temeljiti na težini

reakcije i uključiti usporavanje ili privremeni prekid infuzije i/ili davanje dodatnih antihistaminika, antipiretika i/ili kortikosteroida. Ako se dogodi teška reakcija povezana s infuzijom, odmah prekinite infuziju i započnite odgovarajuću terapiju. Ponovna primjena nakon teške reakcije mora se provesti oprezno i potreban je poman liječnički nadzor tijekom primjene lijeka.

Kompresija kralježničke/cervikalne moždine

U kliničkim ispitivanjima, kompresija kralježničke/cervikalne moždine prijavljena je kod bolesnika koji su primili i Vimizim i placebo. Bolesnike je potrebno nadzirati za znakove i simptome kompresije kralježničke/cervikalne moždine (uključujući bol u leđima, paralizu udova ispod razine kompresije, urinarnu inkontinenciju i inkontinenciju stolice) i dati im odgovarajuću medicinsku skrb.

Prehrana s ograničenjem unosa natrija

Svaka bočica ovog lijeka sadrži 8 mg natrija koji se primjenjuje u 0,9% otopini natrijevog klorida (9 mg/ml) za infuziju (vidjeti dio 6.6). To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika s ograničenim unosom natrija u prehrani.

Sorbitol

Bolesnici s rijetkim nasljednim problemima netolerancije na fruktozu ne smiju uzeti ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o upotrebi Vimizima kod trudnica.

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala izravne ili neizravne štetne utjecaje na trudnoću ili embriofetalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Međutim, ta su ispitivanja od ograničene važnosti. Kao mjera predostrožnosti, preporučuje se izbjegavati upotrebu Vimizima za vrijeme trudnoće, osim ako je neophodan.

Dojenje

Dostupni reproduktivni podaci kod životinja pokazali su da se elosulfaza alfa izlučuje u mlijeko. Nije poznato izlučuje li se elosulfaza alfa u majčino mlijeko u ljudi, ali ne očekuje se sistemska izloženost putem majčinog mlijeka. Zbog nedostatka podataka kod ljudi, Vimizim se može dati ženi dojilji samo ako se smatra da potencijalne koristi premašuju potencijalni rizik za dijete.

Plodnost

U nekliničkim ispitivanjima nije primijećen utjecaj elosulfaze alfa na plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Vimizim malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Prijavljeni su slučajevi omaglice povezane s infuzijom Vimizima; ako se omaglica pojavi nakon infuzije može se smanjiti sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Procjena nuspojava temelji se na izlaganju 176 ispitanika s MPS IV A, u dobi od 5 do 57 godina, dozi od 2 mg/kg elosulfaze alfa jednom tjedno (n=58), dozi od 2 mg/kg elosulfaze alfa jednom svaki drugi tjedan (n=59) ili placebu (n=59) u randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju.

Većina nuspojava u kliničkim ispitivanjima bile su reakcije povezane s infuzijom koje se definiraju kao reakcije koje su se dogodile nakon početka infuzije pa do isteka sljedećeg dana. Primijećene su ozbiljne reakcije povezane s infuzijom u kliničkim ispitivanjima koje su uključivale anafilaksiju, preosjetljivost i povraćanje. Najčešći simptomi reakcija povezanih s infuzijom (koji su se dogodili u ≥ 10% ispitanika liječenih Vimizimom i ≥ 5% više u usporedbi s placebom) bili su glavobolja, mučnina, povraćanje, pireksija, zimica i bolovi u trbuhu. Reakcije povezane s infuzijom su općenito bile blage do umjerene, a učestalost je bila veća prvih 12 tjedana liječenja i s vremenom su postajale sve rjeđe.

Tablični prikaz nuspojava

Podaci u Tablici 2 u nastavku opisuju nuspojave iz kliničkih ispitivanja kod bolesnika liječenih

Vimizimom.

Učestalost se definira kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), vrlo rijetko (< 1/10.000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave se prikazuju od najučestalije do najmanje učestale.

Tablica 2: Nuspojave kod bolesnika liječenih Vimizimom

MedDRA

MedDRA

Učestalost

klasifikacije organskih sustava

Preporučeni izraz

 

Poremećaji imunološkog sustava

Anafilaksija

Manje često

 

Preosjetljivost

Često

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja

Vrlo često

 

Omaglica

Vrlo često

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

Dispneja

Vrlo često

sredoprsja

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Proljev, povraćanje, orofaringealna bol,Vrlo često

 

bol u gornjem dijelu trbuha, bol u

 

 

trbuhu, mučnina

 

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

Bolovi u mišićima

Često

vezivnog tkiva

 

 

Zimica

Vrlo često

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Pireksija

Vrlo često

primjene

 

 

 

 

 

U bolesnika < 5 godina starosti, cjelokupni sigurnosni profil Vimizima pri 2 mg/kg/tjedno bio je u skladu sa sigurnosnim profilom Vimizima uočenim u starije djece.

Opis odabranih nuspojava

Imunogenost

U kliničkim ispitivanjima svi ispitanici razvili su antitijela na elosulfazu alfa. Otprilike 80% bolesnika razvilo je neutralizirajuća antitijela sposobna inhibirati elosulfazu alfa od vezanja na kation neovisni manoza-6-fosfat receptor. Održano poboljšanje u mjerama djelotvornosti i smanjenja keratan sulfata

(KS) u mokraći s vremenom su primijećeni u ispitivanjima, usprkos prisutnosti protutijela na elosulfazu alfa. Nije pronađena povezanost između višeg titra antitijela ili pozitivnih neutralizirajućih protutijela i smanjenja mjera djelotvornosti ili pojave anafilaksije ili drugih reakcija preosjetljivosti.

IgE protutijela protiv elosulfaze alfa otkrivena su u ≤ 10% liječenih ispitanika i nisu bila dosljedno povezana s anafilaksijom ili drugim reakcijama preosjetljivosti i/ili povlačenjem liječenja.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U kliničkim ispitivanjima elosulfaza alfa istražena je u dozama do 4 mg/kg/tjedno i nisu identificirani specifični znakovi ili simptomi s većim dozama. Nisu primijećene razlike u sigurnosnom profilu. Za zbrinjavanje nuspojava vidjeti dio 4.4 i 4.8.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam, enzimi. ATK oznaka: A16AB12

Mehanizam djelovanja

Mukopolisaharidoza je grupa poremećaja skladištenja u lizosomima uzrokovanih nedostatkom specifičnih lizosomskih enzima potrebnih za katabolizam glikozaminoglikana (GAG). MPS IV A je karakterizirana odsustvom ili značajnim smanjenjem aktivnosti N-acetilgalaktozamin-6-sulfataze. Nedostatak aktivnosti sulfataze rezultira nakupljanjem GAG supstrata, KS-a i kondroitin 6 sulfata (C6S) u lizosomima stanica cijelog tijela. Nakupljanje dovodi do opsežnih poremećaja u stanicama, tkivu i disfunkciji organa. Elosulfaza alfa je zamišljena kao egzogeni nadomjestak enzima N- acetilgalaktozamin-6-sulfataze koji će biti transportiran u lizosome i povećati katabolizam GAG-ova, KS-a i C6S. Unos enzima u lizosome putem stanica posredovan je kation neovisnim manoza-6-fosfat receptorom što dovodi do ponovnog uspostavljanja aktivnosti GALNS-a i klirensa KS-a i C6S.

Farmakodinamički učinci

Klinička ispitivanja provedena s Vimizimom procijenila su učinak liječenja na sistemske manifestacije MPS IV A u raznim područjima uključujući izdržljivost, respiratornu funkciju, brzinu rasta i mobilnost, kao i učinak na KS u mokraći.

Ukupno je 235 bolesnika s MPS IV A uključeno i izloženo Vimizimu u šest kliničkih ispitivanja.

Sigurnost i djelotvornost Vimizima procijenjena je u Fazi 3 randomiziranog, dvostruko slijepog, placebom kontroliranog kliničkog ispitivanja na 176 ispitanika s MPS IV A, u dobi od 5 do 57 godina. Većina ispitanika bila je nižeg rasta, smanjene izdržljivosti i s poremećajima mišićno-koštanog sustava. Ispitanici koji su, na početku ispitivanja, mogli hodati više od 30 metara, ali manje od

325 metara u 6-minutnom testu hodanja (6 Minute Walk Test) uključeni su u ispitivanje.

Ispitanici su primali ili elosulfazu alfa 2 mg/kg svaki tjedan (n=58) ili 2 mg/kg svaki drugi tjedan (n=59) ili placebo (n=59) u ukupnom trajanju od 24 tjedna. Svi su ispitanici bili na terapiji antihistaminicima prije svake infuzije. Primarna mjera ishoda bila je promjena od početne vrijednosti u razdaljini u 6-minutnom testu hodanja u usporedbi s placebom u 24. tjednu. Sekundarne mjere ishoda bile su promjene od početne vrijednosti u 3-minutnom testu penjanja stepenicama (3 Minute Stair Climb Test) i razinama KS-a u mokraći u 24. tjednu. U produžetak ispitivanja naknadno je

uključeno ukupno 173 ispitanika, a ispitanici su primali ili dozu elosulfaze alfa od 2 mg/kg svaki tjedan ili 2 mg/kg svaki drugi tjedan, a nakon dobivenih rezultata nakon 24. tjedna svi su prebačeni na dozu od 2 mg/kg svaki tjedan.

Primarne i sekundarne mjere ishoda procijenjene su u 24. tjednu (vidjeti Tablicu 3). Modelirani učinak liječenja na udaljenost prehodanu za 6 minuta u usporedbi s placebom bio je 22,5 m (CI95, 4,0, 40,9; p=0,0174) za režim doziranja od 2 mg/kg/tjedno. Modelirani učinak liječenja na broj prijeđenih stepenica u minuti u usporedbi s placebom bio je 1,1 stepenica/minuti (CI95, -2,1, 4,4; p=0,4935) za režim doziranja od 2 mg/kg/tjedno. Modelirani učinak liječenja za postotak promjene KS-a u mokraći u usporedbi s placebom bio je -40,7 % (CI95, -49,0, -32,4; p<0,0001) za režim doze od 2 mg/kg/tjedno. Razlika je u svim mjerama ishoda bila najveća između placebo grupe i grupe tjednog liječenja. Rezultati za režim liječenja svaki drugi tjedan na udaljenost prehodanu u 6 minuta ili broj prijeđenih stepenica u minuti bili su usporedivi s placebom.

Tablica 3: Rezultati u placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju pri dozi od 2 mg/kg tjelesne težine tjedno

 

 

Vimizim

 

 

Placebo

 

Vimizim

 

 

 

 

 

 

 

nasuprot

 

 

 

 

 

 

 

placebu

 

Početna

24.

Promjena

Početna

24.

Promjena

 

 

vrijednost

tjedan

 

vrijednost

tjedan

 

Razlika u

N

57*

promjenama

6-minutni test

hodanja (u

metrima)

 

 

 

 

 

Srednja

203,9

243,3

36,5

211,9

225,4

13,5

 

vrijednost ±

±76,32

±83,53

±58.49

±69,88

±83,22

±50,63

 

standardna

 

 

 

 

 

 

 

devijacija

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

Srednja

vrijednost

 

 

 

 

 

bazirana na modelu

(CI95, 4,0,

 

 

 

 

 

(95% CI)

40,9)

 

 

 

 

 

p-vrijednost

(p = 0,0174)

3-minutni test penjanja stepenicama (stepenica/minuti)

 

 

 

Srednja

29,6

34,9

4,8

30,0

33,6

3,6

 

vrijednost ±

±16,44

± 18,39

± 8,06

± 14,05

± 18,36

± 8,51

 

standardna

 

 

 

 

 

 

 

devijacija

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

Srednja

vrijednost

 

 

 

 

 

bazirana na modelu

(CI95, -2,1,

 

 

 

 

 

(95% CI)

4,4)

 

 

 

 

 

p-vrijednost

(p = 0,4935)

* Jedan je bolesnik u grupi liječenoj Vimizimom odustao nakon 1 infuzije

Srednja vrijednost bazirana na modelu Vimizim nasuprot placebu, prilagođena za početnu vrijednost

U dodatnim produžetcima ispitivanja, bolesnici koji su primili elosulfazu alfa u dozi 2 mg/kg svaki tjedan, pokazali su održavanje početnog poboljšanja izdržljivosti i održanom smanjenju KS-a u mokraći u trajanju do 156 tjedana.

Pedijatrijska populacija

Važno je početi liječenje što je prije moguće.

Većina ispitanika koja je primila Vimizim u kliničkim ispitivanjima pripadala je pedijatrijskoj i adolescentskoj populaciji (5 do 17 godina). U otvorenom ispitivanju 15 pedijatrijskih ispitanika s MPS IV A mlađih od 5 godina (9 mjeseci do < 5 godina) primalo je 2 mg/kg Vimizima jednom tjedno tijekom 52 tjedna. Sigurnosni i farmakodinamički rezultati u ovih ispitanika u skladu su s rezultatima uočenim u ispitanika starosti od 5 do 57 godina (vidjeti dio 4.8).

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Vimizima u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije s MPS IV A. Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetički parametri elosulfaze alfa procijenjeni su kod 23 ispitanika s MPS IV A koji su primili tjednu intravensku infuziju od 2 mg/kg elosulfaze alfa u trajanju od otprilike 4 sata tijekom 22 tjedna, a usporedili su se parametri u 0. tjednu i 22. tjednu. U 22. tjednu, srednja vrijednost AUC0-t

bila je povećana za 181%, a Cmax za 192% u usporedbi s 0. tjednom. Srednji poluvijek (t1/2) povećao se sa 7,52 minuta u 0. tjednu na 35,9 minuta u 22 tjednu. Muški i ženski ispitanici imali su usporedivi klirens elosulfaze alfa, a klirens nije pokazao trend povezan s dobi ili težinom u 22. tjednu. Procijenjen je utjecaj protutijela na farmakokinetiku elosulfaze alfa. Nije primijećena povezanost između ukupnog titra protutijela i klirensa elosulfaze. Međutim ispitanici s pozitivnim neutralizirajućim odgovorom protutijela imali su smanjene vrijednosti ukupnog klirensa (CL) i produljeni t1/2. Usprkos promjenama farmakokinetičkog profila, prisutnost neutralizirajućih protutijela nije utjecala na farmakodinamiku, djelotvornost ili sigurnost ispitanika liječenih elosulfazom alfa. Nije primijećena akumulacija elosulfaze alfa u plazmi nakon tjednog doziranja.

Elosulfaza alfa je protein i očekivalo se da će se metabolički razgraditi kroz hidrolizu peptida. Posljedično, ne očekuje se da će oštećenje funkcije jetre utjecati na farmakokinetiku elosulfaze alfa. Eliminacija elosulfaze alfa putem bubrega se smatra manje značajnim putem klirensa.

Tablica 4: Farmakokinetička svojstva

 

0. tjedan

22. tjedan

 

Srednja vrijednost

Srednja vrijednost

Farmakokinetički parametri

(standardna devijacija)

(standardna devijacija)

AUC0-t, minuta • µg/ml*

(100)

(416)

Cmax, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04

(3,24)

CL, ml/minuta/kg

10,0

(3,73)

7,08

(13,0)

t1/2, minuta§

7,52

(5,48)

35,9

(21,5)

Tmax, minuta

172 (75,3)

202 (90,8)

* AUC0-t, površina ispod krivulje koncentracija u plazmi-vrijeme od vremena nula do vremena posljednje mjerljive koncentracije;

Cmax, zabilježena maksimalna koncentracija u plazmi;

CL, ukupni klirens elosulfaze alfa nakon intravenske primjene; § t1/2, poluvrijeme eliminacije;

Tmax, vrijeme od nule do maksimalne koncentracije u plazmi

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih kliničkih ispitivanja sigurnosne farmakologije gdje su procjenjivani središnji živčani, dišni, srčani i krvožilni sustavi, toksičnosti pojedinačne doze i toksičnosti ponovljenih doza kod štakora i majmuna ili plodnosti i embriofetalnog razvoja štakora i kunića. Procjena peri- i postnatalnih razvojnih ispitivanja kod štakora otežana je radi naknadnog davanja DPH te je prema tome ograničenog značaja.

Dugoročna ispitivanja na životinjama za procjenu karcinogeničnog potencijala ili ispitivanja za procjenu mutagenog potencijala nisu provedena za elosulfazu alfa. Ispitivanja reprodukcije provedena na štakorima u dozama do 10 puta većim od humane doze nisu dala dokaze o smanjenoj plodnosti ili smanjenim rezultatima kod razmnožavanja.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev acetat trihidrat natrijev dihidrogenfosfat hidrat argininklorid

sorbitol polisorbat 20 voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Nakon razrjeđivanja: Kemijska i fizička stabilnost lijeka u primjeni dokazana je u trajanju do 24 sata na temperaturi od 2°C - 8°C, nakon čega slijedi do 24 sata na temperaturi od 23°C - 27°C.

S gledišta mikrobiološke sigurnosti, razrijeđena otopina mora se odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja lijeka u primjeni odgovornost su korisnika i obično ne bi smjeli biti dulji od 24 sata na temperaturi od 2°C - 8°C, nakon čega slijedi do 24 sata na temperaturi od 23°C - 27°C za vrijeme primjene.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirna staklena bočica (tipa I) s čepom od butil gume i zaštitnim aluminijskim zatvaračem s plastičnom kapicom.

Veličina pakiranja: 1 bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Svaka bočica Vimizima je namijenjena samo za jednokratnu upotrebu. Vimizim se mora razrijediti s 0,9% otopinom natrijevog klorida (9 mg/ml) za infuziju primjenom aseptičke tehnike. Razrijeđena otopina se daje bolesnicima pomoću kompleta za infuziju. Može se upotrijebiti komplet za infuziju opremljen s ugrađenim filtrom od 0,2 μm.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Priprema infuzije Vimizima

Potrebno je primijeniti aseptičku tehniku.

Vimizim se mora razrijediti prije primjene.

Broj bočica koji je potrebno razrijediti ovisi o individualnoj težini bolesnika. Preporučena doza je

2 mg po kilogramu tjelesne težine.

1.Broj bočica koji je potrebno razrijediti ovisi o individualnoj težini bolesnika, a preporučena doza je 2 mg/kg koja se određuje pomoću sljedeće formule:

Tjelesna težina bolesnika (kg) pomnožena s 2 (mg/kg) = bolesnikova doza (mg)

Bolesnikova doza (mg) podijeljena s 1 (mg/ml koncentrata Vimizima) = ukupan broj ml Vimizima

Ukupna količina (ml) Vimizima podijeljena s 5 ml po jednoj bočici = ukupan broj bočica

2.Izračunat broj bočica zaokružuje se na sljedeću punu bočicu. Iz hladnjaka se vadi odgovarajući broj bočica. Bočice ne zagrijavati niti grijati u mikrovalnoj pećnici. Nemojte tresti bočice.

3.Uzima se infuzijska vrećica koja sadrži 0,9% otopinu natrijeva klorida za infuziju koja je prikladna za intravensku primjenu. Ukupni volumen infuzije određuje se na osnovu bolesnikove tjelesne težine.

Bolesnici do 25 kg moraju primiti ukupni volumen od 100 ml.

Bolesnici od 25 kg i teži moraju primiti ukupni volumen od 250 ml.

4.Prije izvlačenja Vimizima iz bočice, potrebno je vizualno provjeriti svaku bočicu radi eventualnog postojanja čestica i promjene boje. Budući da se radi o otopini proteina, moguća je blaga flokulacija (tanka poluprozirna vlakna). Otopina Vimizima mora biti prozirna do blago opalescentna i bezbojna do blijedožute boje. Nemojte primijeniti otopinu ako je promijenila boju ili ima čestica u otopini.

5.Iz vrećice za infuziju s 0,9% otopinom natrijevog klorida potrebno je izvući i odbaciti volumen koji odgovara volumenu koncentrata Vimizima koji se dodaje.

6.Izračunati volumen Vimizima iz odgovarajućeg broja bočica potrebno je izvući polagano s oprezom kako bi se izbjeglo prekomjerno mućkanje lijeka.

7.Vimizim se polagano dodaje u infuzijsku vrećicu kako bi se izbjeglo prekomjerno mućkanje lijeka.

8.Infuzijsku vrećicu potrebno je lagano okretati kako bi se osigurala pravilna raspodjela Vimizima. Nemojte tresti otopinu.

9.Razrijeđena otopina daje se bolesnicima putem kompleta za infuziju. Može se upotrijebiti komplet za infuziju opremljen ugrađenim filtrom od 0,2 µm.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/914/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28. travnja 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

MM/GGGG

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu .

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept