Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimizim (recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase...) – Označavanje - A16AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVimizim
ATK šifraA16AB12
Tvarrecombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase (rhgalns)
ProizvođačBioMarin Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Vimizim 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju elosulfaza alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 5 mg elosulfaze alfa u 5 ml otopine (1 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev acetat trihidrat, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, argininklorid,

sorbitol, polisorbat 20, voda za injekcije

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica

5 mg/5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu upotrebu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Primjena u venu nakon razrjeđivanja

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/914/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA od 5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Vimizim 1 mg/ml sterilni koncentrat elosulfaza alfa

i.v. primjena nakon razrjeđivanja

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

LOT

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 mg/5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept