Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vimpat (lacosamide) – Označavanje - N03AX18

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVimpat
ATK šifraN03AX18
Tvarlacosamide
ProizvođačUCB Pharma SA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjska kutija

1.NAZIV LIJEKA

Vimpat 50 mg filmom obložene tablete lakozamid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 50 mg lakozamida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

168 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/001 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/002 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/003 168 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/020 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/024 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/025 28 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 50 mg

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma> 56 x 1 i 14 x 1 filmom obložena tableta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 50 mg filmom obložene tablete lakozamid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 100 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 100 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

168 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/004 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/005 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/006 168 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/021 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/026 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/027 28 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 100 mg

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma> 56 x 1 i 14 x 1 filmom obložena tableta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 100 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjska kutija

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 150 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/007 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/008 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/022 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/028 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/029 28 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 150 mg

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma> 56 x 1 i 14 x 1 filmom obložena tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA

Kutija sa 168 filmom obloženih tableta koja sadrži 3 kutije s 56 filmom obloženih tableta(s plavim okvirom)

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 150 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 168 (3 pakiranja od 56) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/009

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 150 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA

Srednja kutija

Kutija s 56 filmom obloženih tableta 150 mg (bez plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 150 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta. Dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/009

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/010 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/011 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/470/023 56 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/030 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/08/470/031 28 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 200 mg

<Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma> 56 x 1 i 14 x 1 filmom obložena tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA

Kutija s 168 filmom obloženih tableta koja sadrži 3 kutije s 56 filmom obloženih tableta(s plavim okvirom)

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 168 (3 pakiranja od 56) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/012

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA

Srednja kutija

Kutija s 56 filmom obloženih tableta 200 mg (bez plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta. Dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/012

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 200 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

Vanjska kutija – pakiranje za početak liječenja koje sadrži 4 kutije s 14 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 50 mg Vimpat 100 mg Vimpat 150 mg Vimpat 200 mg

filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Vimpat 50 mg

1 filmom obložena tableta sadrži 50 mg lakozamida. Vimpat 100 mg

1 filmom obložena tableta sadrži 100 mg lakozamida. Vimpat 150 mg

1 filmom obložena tableta sadrži 150 mg lakozamida. Vimpat 200 mg

1 filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za početak liječenja

Svako pakiranje s 56 filmom obloženih tableta za program 4-tjednog liječenja sadrži: 14 filmom obloženih tableta Vimpat 50 mg

14 filmom obloženih tableta Vimpat 100 mg

14 filmom obloženih tableta Vimpat 150 mg

14 filmom obloženih tableta Vimpat 200 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 50 mg

Vimpat 100 mg

Vimpat 150 mg

Vimpat 200 mg

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Srednja kutija

Kutija 14 tableta – 1. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 50 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 50 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta. 1.tjedan

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 50 mg

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister – 1. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 50 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

1.tjedan

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Srednja kutija

Kutija 14 tableta – 2. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 100 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 100 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta.

2. tjedan

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 100 mg

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister – 2. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 100 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

2. tjedan

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Srednja kutija

Kutija 14 tableta – 3. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 150 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta.

3. tjedan

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 150 mg

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister – 3. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 150 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

3. tjedan

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Srednja kutija

Kutija 14 tableta – 4. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta.

4.tjedan

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/013

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 200 mg

SAMO PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister – 4. tjedan

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 200 mg filmom obložene tablete lakozamid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

4. tjedan

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Vanjska kutija / boca

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 10 mg/ml sirup lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sirupa sadrži 10 mg lakozamida.

1 boca od 200 ml sadrži 2000 mg lakozamida

1 boca od 465 ml sadrži 4650 mg lakozamida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži sorbitol (E420), natrijev metilparahidroksibenzoat (E219) i aspartam(E951), natrij. Vidjeti Uputu o lijeku za daljnje informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

200 ml sirup s odmjernom čašom

465 ml sirup s odmjernom čašom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. (samo za kutiju)

Za primjenu kroz usta.

Dobro protresti prije uporabe

Koristiti samo odmjernu čašu koja se nalazi unutar ovog pakiranja

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, boca se smije koristiti do 4 tjedna.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/018

EU/1/08/470/019

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vimpat 10 mg/ml (samo za kutiju)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjska kutija

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 10 mg/ml otopina za infuziju lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine za infuziju sadrži 10 mg lakozamida. 1 bočica od 20 ml sadrži 200 mg lakozamida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid, kloridna kiselina, voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1x20 ml otopina za infuziju

200 mg/20 ml

5x20 ml otopina za infuziju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

Za jednokratnu uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Svu neiskorištenu otopinu valja zbrinuti.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/016

EU/1/08/470/017

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRNAJU

Bočica

1. NAZIV LIJEKA

Vimpat 10 mg/ml otopina za infuziju lakozamid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine za infuziju sadrži 10 mg lakozamida. 1 bočica od 20 ml sadrži 200 mg lakozamida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, kloridna kiselina, voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

200 mg/20 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

i.v. primjena.

Za jednokratnu uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

UCB Pharma SA

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/470/016

EU/1/08/470/017

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Brailleovog pisma.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept