Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipdomet (alogliptin benzoate / metformin hydrochloride) – Označavanje - A10BD13

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVipdomet
ATK šifraA10BD13
Tvaralogliptin benzoate / metformin hydrochloride
ProizvođačTakeda Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (SA PLAVIM OKVIROM)

(ISKLJUČUJUĆI VIŠESTRUKA PAKIRANJA)

1.NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obložene tablete

alogliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 850 mg metforminklorida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

196 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/001 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/002 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/003 20 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/004 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/005 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/006 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/007 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/008 112 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/009 120 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/010 180 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/011 196 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/012 200 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTRAŠNJA KUTIJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA (2X98 TABLETA)

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obložene tablete

alogliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 850 mg metforminklorida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

98 filmom obloženih tableta

Dio višestrukog pakiranja koje se sastoji od 2 pakiranja, svaki sa 98 filmom obloženih tableta. Pojedine kutije ne smiju se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/025 2x98 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO OZNAČAVANJE (SA PLAVIM OKVIROM)

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA (2X98 TABLETA)

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obložene tablete

alogliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 850 mg metforminklorida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje sastavljeno od dva pakiranja, svako sa 98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/025 196 (2x98) filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg tablete

alogliptin/metforminklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (SA PLAVIM OKVIROM)

(ISKLJUČUJUĆI VIŠESTRUKO PAKIRANJE)

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete

alogliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 1000 mg metforminklorida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

196 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/013 10 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/014 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/015 20 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/016 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/017 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/018 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/019 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/020 112 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/021 120 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/022 180 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/023 196 filmom obloženih tableta

EU/1/13/843/024 200 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTRAŠNJA KUTIJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA (2X98 TABLETA)

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete

alogliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 1000 mg metforminklorida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

98 filmom obloženih tableta

Dio višestrukog pakiranja koje se sastoji od 2 pakiranja, svaki sa 98 filmom obloženih tableta. Pojedine kutije ne smiju se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/026 2x98 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO OZNAČAVANJE (SA PLAVIM OKVIROM)

SAMO VIŠESTRUKA PAKIRANJA (2X98 TABLETA)

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obložene tablete alogliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 12,5 mg alogliptina (u obliku alogliptinbenzoata) i 1000 mg metforminklorida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje sastavljeno od dva pakiranja, svako sa 98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/843/026 196 (2x98) filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg tablete

alogliptin/metforminklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept