Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Visudyne (verteporfin) – Označavanje - S01LA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVisudyne
ATK šifraS01LA01
Tvarverteporfin
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Visudyne 15 mg prašak za otopinu za infuziju verteporfin

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadržava 15 mg verteporfina. Nakon pripreme otopine za primjenu 1 ml sadrži 2 mg verteporfina. 7,5 ml pripremljene otopine sadrži 15 mg verteporfina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Laktoza hidrat, dimiristoilfosfatidilkolin, fosfatidilglicerol iz jaja, askorbilpalmitat, butilhidroksitoluen (E321).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju

1 bočica s praškom.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne otapati u otopini natrijeva klorida.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u venu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Rok valjanosti nakon pripreme otopine za primjenu i razrjeđivanja: vidjeti Uputu o lijeku.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočica i sva rekonstituirana otopina preostala nakon jednokratne uporabe trebaju se ukloniti u skladu s lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/140/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Visudyne 15 mg prašak za otopinu za infuziju verteporfin

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna bočica sadržava 15 mg verteporfina

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept