Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVizamyl
ATK šifraV09AX04
Tvarflutemetamol (18F)
ProizvođačGE Healthcare Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

VIZAMYL 400 MBq/mL otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml otopine za injekciju sadrži 400 MBq flutemetamola (18F) u referentnom datumu i vremenu.

Aktivnost po bočici može iznositi od 400 MBq do 4000 MBq ili od 400 MBq do 6000 MBq u referentnom datumu i vremenu.

Fluorin (18F) se raspada na stabilni kisik (18O) s poluvijekom od otprilike 110 minuta, emitirajući pozitronsko zračenje od 634 keV, nakon čega slijedi fotonsko anihilacijsko zračenje od 511 keV.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaki ml otopine sadrži 55,2 mg etanola i 4,1 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna do blijedo žuta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ovaj lijek se koristi samo u dijagnostičke svrhe.

VIZAMYL je radiofarmaceutik indiciran za određivanje gustoće β-amiloidnih neuritičkih plakova pozitronskom emisijskom tomografijom (PET) u mozgu odraslih bolesnika s kognitivnim oštećenjima u kojih se sumnja na Alzheimerovu bolest (AB) ili neki drugi uzrok smanjenja kognitivnih sposobnosti. VIZAMYL je potrebno primjenjivati uz odgovarajuću kliničku procjenu bolesnika.

Negativan rezultat snimanja karakteriziran je rijetkim plakovima ili nepostojanjem plakova, što nije u skladu s dijagnozom AB. Za ograničenja u tumačenju pozitivnog rezultata snimanja, pogledajte dijelove 4.4 i 5.1.

4.2Doziranje i način primjene

PET snimanje s flutemetamolom (18F) trebali bi indicirati zdravstveni djelatnici s iskustvom u kliničkom liječenju neurodegenerativnih poremećaja.

Snimke dobivene pomoću VIZAMYL-a trebali bi tumačiti samo specijalisti educirani za tumačenje

PET snimaka s flutemetamolom (18F). U slučaju nejasnoća u lokalizaciji sive tvari i granice između sive i bijele tvari na PET snimci preporuča se fuzionirati snimku s nedavno učinjenom kompjuteriziranom tomografijom (CT) ili magnetskom rezonancom (MR) kako bi se dobile PET-CT ili PET-MR snimke (vidjeti dio 4.4 Interpretacija snimaka dobivenih pomoću VIZAMYL-a).

Doziranje

Odrasli

Preporučena aktivnost za odraslu osobu iznosi 185 MBq flutemetamola (18F) primijenjena intravenski (kao bolus unutar otprilike 40 sekundi). Volumen injekcije ne smije biti manji od 1 ml niti veći od 10 ml.

Posebne populacije

Nisu provedena detaljna istraživanja o rasponu doze i prilagodbi doze kod normalne i posebnih populacija. Farmakokinetika flutemetamola (18F) u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre nije opisana.

Stariji bolesnici

Prilagodba doze s obzirom na dob nije preporučena.

Oštećenje funkcije bubrega i jetre

VIZAMYL nije proučavan u bolesnika sa značajnim oštećenjem funkcije bubrega ili jetre. Potrebno je pažljivo razmotriti količinu aktivnosti pri primjeni budući da u ovih bolesnika postoji mogućnost povećanog izlaganja zračenju (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene VIZAMYL-a u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

VIZAMYL je namijenjen za intravensku primjenu.

Aktivnost flutemetamola (18F) potrebno je mjeriti kalibratorom doze neposredno prije primjene.

Primjena VIZAMYL-a putem kratkog intravenskog katetera (dužine otprilike 12,5 cm ili manje) minimalizira moguću apsorpciju djelatne tvari u kateter.

VIZAMYL je namijenjen za višekratnu primjenu. Ne smije se razrjeđivati.

Doza se primjenjuje intravenskom bolus injekcijom unutar otprilike 40 sekundi. Ako se koristi venski put, nakon injekcije potrebno je provesti intravensko ispiranje s 5 ml do 15 ml sterilne 9 mg/ml (0,9%) otopine natrijevog klorida za injekciju kako bi se osigurala primjena cijele doze.

Injekcija flutemetamola (18F) mora biti primijenjena intravenski kako bi se izbjeglo zračenje zbog lokalne ekstravazacije, kao i artefakti na snimkama.

Izrada snimaka

Snimke dobivene pomoću VIZAMYL-a potrebno je napraviti 90 minuta nakon injekcije, uporabom 3D PET snimača uz odgovarajuću korekciju podataka. Postavite bolesnika u položaj na leđa tako da je bolesnikov mozak (uključujući mali mozak) unutar jednog polja. Postavite odgovarajući podložak ispod bolesnikove glave i podignite mu bradu tako da prednja i stražnja komisurna linija (ACPC) budu pod pravim kutovima u odnosu na os PET snimača. Možete dodatno pričvrstiti bolesnikovu glavu pomoću trake ili drugog fleksibilnog stabilizatora kako biste ograničili pomicanja glave.

Pri rekonstrukciji iterativne projekcije ili unatražne projekcije filtriranih podataka preporučuje se debljina slojeva od 2 do 4 mm i veličina aksijalne matrice od 128 x 128 s veličinom piksela od otprilike 2 mm. Kada se može primijeniti filter za zaglađivanje s punom širinom na polovici maksimuma (FWHM) ne većom od 5 mm, treba odabrati FWHM filter za optimizaciju omjera signal- buka uz istovremeno očuvanje jasnoće rekonstruirane snimke.Trajanje snimanja uobičajeno iznosi 20 minuta.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potencijalne reakcije preosjetljivosti ili anafilaktičke reakcije

Ako se razvije reakcija preosjetljivosti ili anafilaktička reakcija, primjenu lijeka potrebno je odmah prekinuti te, ako je potrebno, započeti simptomatsko intravensko liječenje. Kako bi se omogućilo neposredno djelovanje u hitnim slučajevima, moraju biti dostupni potrebni lijekovi i oprema, poput endotrahealnog tubusa i samoširećeg balona (ventilatora).

Pojedinačna procjena koristi/rizika

Za svakog bolesnika izlaganje zračenju mora biti opravdano vjerojatnom korišću. Pri svakoj primjeni, količina aktivnosti mora biti najmanja moguća za adekvatno prikupljanje željenih dijagnostičkih informacija.

Oštećenje funkcije bubrega/Oštećenje funkcije jetre

Potrebno je pažljivo razmotriti korist i rizik u ovih bolesnika budući da postoji mogućnost povećanog izlaganja zračenju. Flutemetamol (18F) se većinom izlučuje putem hepatobilijarnog sustava te u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre postoji mogućnost povećanog izlaganja zračenju. Vidjeti dio 4.2.

Pedijatrijska populacija

Za informacije o primjeni u pedijatrijskoj populaciji pogledajte dijelove 4.2 ili 5.1.

Tumačenje snimaka dobivenih pomoću VIZAMYL-a

Snimke dobivene pomoću VIZAMYL-a smiju tumačiti samo djelatnici educirani za tumačenja PET snimaka s flutemetamolom (18F). Negativni rezultat snimanja znači nepostojanje ili nisku gustoću kortikalnih β-amiloidnih plakova. Pozitivan rezultat snimanja znači srednju do visoku gustoću.

Zabilježene su pogreške u tumačenju gustoće β-amiloidnih neuritičkih plakova u mozgu, uključujući lažno negativne i lažno pozitivne rezultate.

Pri tumačenju PET snimaka potrebno je koristiti Sokoloff, Rainbow ili Spectrum ljestvicu. Osoba koja tumači snimku mora usporediti intenzitet signala kortikalne sive tvari s maksimalnim intenzitetom signala bijele tvari. Snimke je potrebno pregledavati sistematično (Slika 1) počevši od razine mosta (p) prema gore kroz

-Frontalne režnjeve i prednji cingulatni režanj (f, ac, aksijalni prikaz)

-Stražnji cingulatni korteks i prekuneus (pc, sagitalni prikaz)

-Temporo-parijetalne dijelove uključujući inzulu (in, aksijalni prikaz i tp-in, koronarni prikaz)

-Lateralne temporalne režnjeve (It, aksijalni prikaz)

-Strijatalno područje (s, aksijalni prikaz)

Tumačenje snimaka se provodi vizualno uspoređujući aktivnost kortikalne sive tvari s aktivnošću priležeće kortikalne bijele tvari.

-Smatra se da područje ima negativni (normalni) obrazac ako je signal obilježivača u kortikalnom području nizak (tj. jasno niži intenzitet signala u usporedbi s priležećom bijelom tvari i intenzitet jednak onome u regijama malog mozga bogatim sivom tvari). Signal neće biti potpuno odsutan u područjima sive tvari na snimkama jer će se spoj bijele tvari u priležećim područjima pretopiti u područja sive tvari zbog učinaka parcijalne rezolucije volumena na PET- u.

-Područje se smatra pozitivnim (abnormalnim) ako je signal obilježivača u kortikalnim regijama visok (tj. otprilike jednak ili viši intenzitet signala nego u priležećem području malog mozga bogatom bijelom tvari i viši intenzitet signala nego u područjima malog mozga bogatim sivom tvari).

-Ako je bilo koje od tih područja jasno pozitivno (abnormalno), snimku bi trebalo klasificirati

kao pozitivnu (abnormalnu). U protivnom, trebalo bi ju klasificirati kao negativnu (normalnu).

Atrofija može biti prisutna u mnogim područjima mozga i otežati tumačenje snimaka budući da gubitak sive tvari rezultira smanjenim nakupljanjem obilježivača zbog čega prepoznavanje pozitivne snimke može biti teže. Preporučuje se pregled MR ili CT snimaka kada su dostupne u svrhu lakšeg tumačenja snimaka dobivenih pomoću VIZAMYL-a, osobito pri sumnji na atrofiju.

Slika1

VIZAMYL PET slučajevi koji pokazuju primjere negativne PET snimke (lijevo) i pozitivne snimke (desno) s flutemetamolom (18F). Prikazani su aksijalni prikaz (prvi red), sagitalni prikaz (drugi red) i koronarni prikaz (treći red).

Slika 1. Aksijalni (a), sagitalni (b) i koronarni (c) prikaz negativne (lijevo) i pozitivne (desno) snimke s flutemetamolom (18F). Negativne snimke pokazuju sulkusni/giralni obrazac bijele tvari. Sulkusni i giralni obrazac nije primijećen na pozitivnim snimkama na desnoj strani. Uočite da je intenzitet jači (>

60% od maksimalnog) u područjima sive tvari na pozitivnim snimkama u usporedbi s negativnim snimkama i da intenzitet zrači do oštro definiranog konveksnog ruba u lateralnom aspektu. Negativne snimke pokazuju intenzitet koji se sužava prema periferiji tkiva. Uočite također središnja područja u kojima se vidi viša razina intenziteta u sivoj tvar na pozitivnim snimkama na desnoj strani. Oznake: siva tvar – f frontalno i ac prednje cingulatno, pc stražnje cingulatno i prekuneus, lt lateralno temporalno, tp temporo-parijetalno i in insula i s strijatum. Bijela tvar – p most i cc žuljevito tijelo.

Ograničenja pri uporabi

Pozitivna snimka sama po sebi ne znači dijagnozu AB ili drugog kognitivnog poremećaja jer taloženje neuritskih plakova u sivoj tvari može biti prisutno u asimptomatskih starijih bolesnika te nekih neurodegenerativnih demencija (Alzheimerova bolest, ali također i demencija s Lewyjevim tjelešcima i demencija kod Parkinsonove bolesti).

Za ograničenja pri uporabi kod bolesnika s blagim kognitivnim oštećenjem (MCI, eng. mild cognitive impairment) vidjeti dio 5.1.

Djelotvornost flutemetamola (18F) u predviđanju razvoja AB-a ili praćenju odgovora na liječenje nije ustanovljena (vidjeti dio 5.1).

Neke snimke može biti teško tumačiti zbog šuma na snimci, atrofije sa stanjenim kortikalnim slojem, ili zamućenja snimke što može dovesti do pogrešaka u tumačenju. U slučaju kada postoji nesigurnost u vezi lokacije sive tvari i granice između sive i bijele tvari na PET snimci, a dostupna je nedavna CT ili MR snimka, osoba koja tumači snimku bi trebala pregledati fuzionirane PET-CT ili PET-MR snimke u svrhu razjašnjenja odnosa između PET radioaktivnosti i anatomije sive tvari.

Nakon postupka

Potrebno je izbjegavati bliski kontakt s djecom i trudnicama tijekom prvih 24 sata nakon injekcije.

Posebna upozorenja

Ovaj lijek sadrži (7 vol %) etanola (alkohol), tj. do 552 mg (otprilike 0,7 ml) po dozi. Ta količina može biti štetna za osobe koje boluju od alkoholizma i treba ju uzeti u obzir kod trudnica ili dojilja te u visoko rizičnim skupinama bolesnika poput onih s bolestima jetre ili epilepsijom.

Ovaj lijek sadrži do 1,8 mmol (ili 41 mg) natrija po dozi. Tu je činjenicu potrebno uzeti u obzir u bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

Za mjere opreza u odnosu na onečišćenje okoliša vidjeti dio 6.6.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena istraživanja farmakodinamičkih interakcija lijekova na bolesnicima kako bi se utvrdio opseg, ako postoji, u kojem istovremeno uzeti lijekovi mogu utjecati na rezultate snimaka dobivenih pomoću VIZAMYL-a.

Nisu provedena ispitivanja interakcija in vivo.

Ispitivanja vezivanja in vitro nisu pokazala interferenciju flutemetamola (18F) prilikom vezanja sa

β-amiloidnim plakovima uz prisutnost drugih uobičajenih lijekova koje uzimaju bolesnici s AB-om.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene generativne dobi

Kada se radiofarmaceutik namjerava primijeniti u žene generativne dobi važno je utvrditi je li trudna ili nije. Svaku ženu kojoj je izostala mjesečnica treba smatrati trudnom dok se ne dokaže suprotno. Ako postoji nedoumica u vezi njene potencijalne trudnoće (ako je izostala mjesečnica, ako je mjesečnica neredovita, itd.) potrebno je bolesnici ponuditi alternativne dijagnostičke postupke koji ne uključuju ionizirajuće zračenje (ako postoje).

Trudnoća

Nisu provedena istraživanja na trudnicama. Nisu provedena istraživanja na životinjama kako bi se proučili reproduktivni učinci flutemetamola (18F) (vidjeti dio 5.3).

Postupci s radionuklidima koji se provode u trudnica rezultiraju i radioaktivnim zračenjem fetusa. Zbog toga je tijekom trudnoće potrebno provoditi samo nužne pretrage, pri kojima je vjerojatna korist znatno veća od potencijalnog rizika za majku i fetus.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se flutemetamol (18F) u majčino mlijeko tijekom dojenja. Prije primjene radiofarmaceutika u dojilje potrebno je razmotriti mogućnost odgode primjene radionuklida do prestanka dojenja te izabrati najprikladniji radiofarmaceutik imajući u vidu njegovo izlučivanje u majčino mlijeko. Ako je primjena nužna, dojenje je potrebno prekinuti na 24 sata te baciti izdojeno mlijeko.

Potrebno je izbjegavati bliski kontakt s djecom tijekom prvih 24 sata nakon injekcije.

Plodnost

Nisu provedena istraživanja plodnosti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

VIZAMYL ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

-Ipak, VIZAMYL može uzrokovati prolaznu omaglicu i vrtoglavicu. Zbog toga se, nakon primjene VIZAMYL-a, bolesnicima savjetuje da ne upravljaju vozilima, složenim strojevima te da ne sudjeluju u drugim potencijalno opasnim aktivnostima dok ovi učinci u potpunosti ne nestanu.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Ukupni sigurnosni profil VIZAMYL-a temelji se na podacima primjene na 831 ispitaniku.

Tablični popis nuspojava

Učestalost nuspojava definirana je kako slijedi:

Vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). U svakoj grupi po učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Sljedeće nuspojave prikazane su u Tablici 1 u nastavku:

Tablica 1 Popis nuspojava

Klasifikacija Organskih Sustava

Često

Manje često

Poremećaji imunološkog sustava

 

Anafilaktoidna reakcija

Psihijatrijski poremećaji

 

Anksioznost

Poremećaji živčanog sustava

 

Omaglica

 

 

Glavobolja

 

 

Hipoestezija

 

 

Hipotonija

 

 

Disgeuzija

 

 

Tremor

Poremećaji oka

 

Oticanje očiju

Poremećaji uha i labirinta

 

Vrtoglavica

Srčani poremećaji

 

Palpitacije

Krvožilni poremećaji

Navale crvenila

Bljedilo

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

 

Dispneja

 

 

Klasifikacija Organskih Sustava

Često

Manje često

sredoprsja

 

Hiperventilacija

 

 

Nadraženost grla

Poremećaji probavnog sustava

 

Mučnina

 

 

Povraćanje

 

 

Dispepsija

 

 

Nelagoda u abdomenu

 

 

Nelagoda u ustima

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

Hipoestezija lica

 

 

Pruritus

 

 

Osip

 

 

Zatezanje kože

 

 

Oticanje lica

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

 

Bol u leđima

vezivnog tkiva

 

Stezanje mišića

 

 

Bol u mišićno-koštanom

 

 

sustavu

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

 

Erektilna disfunkcija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

 

Nelagoda u prsištu

primjene

 

Osjećaj vrućine

 

 

Astenija

 

 

Umor

 

 

Abnormalan osjećaj

 

 

Osjećaj hladnoće

 

 

Bol na mjestu infuzije

 

 

Edem

 

 

Pireksija

Pretrage

Povišen krvni tlak

Smanjenje razine glukoze u

 

 

krvi

 

 

Povećanje razine laktat

 

 

dehidrogenaze u krvi

 

 

Povećan broj neutrofila

 

 

Ubrzano disanje

Izlaganje ionizirajućem zračenju povezano je s nastajanjem raka i potencijalnim razvojem nasljednih mana. Učinkovita doza iznosi otprilike 5,9 mSv pri primjeni maksimalne preporučene aktivnosti od 185 MBq flutemetamola (18F). Očekuje se da je mogućnost pojave navedenih nuspojava mala.

Opis odabranih nuspojava

Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti kao simptomi i znakovi reakcije preosjetljivosti na VIZAMYL ili bilo koju pomoćnu tvar u lijeku (vidjeti dio 6.1): oticanje očiju/lica , bljedoća, dispneja, iritacija grla, povraćanje, osip, pruritus, zategnutost kože, napetost u prsištu (također vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V

4.9Predoziranje

Zbog male količine flutemetamola (18F) u svakoj dozi ne očekuju se farmakološki učinci predoziranja. U slučaju primjene prevelike doze zračenja, dozu koju bolesnik apsorbira potrebno je, kad je to moguće, smanjiti izlučivanjem radionuklida iz tijela poticanjem mokrenja i defekacije. Bilo bi od koristi procijeniti učinkovitu dozu koja je primijenjena.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: dijagnostički radiofarmaceutik, središnji živčani sustav, ATC oznaka: V09AX04

Mehanizam djelovanja

Flutemetamol (18F) se veže za β-amiloidne neuritičke plakove u mozgu.

In vitro, flutemetamol (18F) se veže za β-amiloidne neuritičke plakove u mozgu, uz zanemarivo vezivanje na neurofibrilarne čvorove. Podaci pokazuju da je flutemetamol (18F) sposoban označiti jezgrovite i difuzne amiloidne β depozite i neuritičke plakove. Nema dokaza o vezivanju flutemetamola (18F) za topljive oblike amiloida.

In vivo, na bolesnicima na samrti je procijenjena kvantitativna korelacija između unosa flutemetamola (18F) u kortikalnu sivu tvar i ukupnog β-amiloidnog opterećenja uzoraka dobivenih obdukcijom uporabom 4G8 anti-amiloidnih protutijela koja bojaju β-amiloid nađen u neuritičkim i difuznim plakovima. In vivo, flutemetamol (18F) može detektirati β-amiloidne difuzne plakove kada su učestali. In vivo vezanje flutemetamola (18F) s drugim β-amiloidnim strukturama ili drugim strukturama mozga ili receptorima je nepoznato.

Farmakodinamički učinci

Pri niskim koncentracijama prisutnim u VIZAMYL-u, flutemetamol (18F) nema zamjetnu farmakodinamičku aktivnost.

Nakupljanje u mozgu i distribucija flutemetamola (18F) nisu procjenjivani u posebnom ispitivanju s ciljem procjene farmakodinamike. U dva slična ispitivanja biodistribucije i kliničkom ispitivanju faze

II srednje vrijednosti nakupljanja na PET snimkama razlikovale su se u ispitanika s potencijalnim AB- om i zdravih dobrovoljaca u najčešće analiziranim dijelovima mozga.

Klinička djelotvornost

Ključno ispitivanje provedeno na 68 bolesnika na samrti bilo je usmjereno na utvrđivanje dijagnostičkog učinka flutemetamola (18F) u otkrivanju gustoće kortikalnih neuritičkih plakova. Rezultati PET snimanja su uspoređeni s gustoćom neuritičkih plakova izmjerenom na osam prethodno definiranih područja mozga pri obdukciji bolesnika. Histopatološka područja su uključivala, ali nisu bila ograničena na CERAD (eng. Consortium to Establish a Registry of Alzheimer's Disease) područja. Kognitivni status bolesnika nije utvrđivan. U 68 bolesnika, specifičan vizualni PET snimak bez poznavanja identiteta bolesnika očitan od strane 5 tumača slika rezultirao je osjetljivošću od 86%

(95% CI: 72% do 95%) i specifičnošću od 92% (95% CI: 74% do 99%).

Osjetljivost i specifičnost procjene β-amiloidnih depozita pomoću flutemetamola (18F) je nadalje proučavana u jednom dodatnom ispitivanju, u kojem je 5 različitih elektronski-obučenih tumača slika bez poznavanja njihovog identiteta interpretiralo slike od istih 68 bolesnika nakon obdukcije u ključnom ispitivanju. Upotrebljena je histopatologija iz ključnog ispitivanja. Osjetljivost i specifičnost su iznosile 93% (95% CI: 81% do 99%), odnosno 84% (95% CI: 64% do 96%).

U ispitivanju u kojem je rađeno ponovno očitavanje povećana je populacija bolesnika u odnosu na ključno ispitivanje uključivanjem 38 dodatno obduciranih bolesnika (tj. ukupno 106), osjetljivost i specifičnost u utvrđivanju umjerene i učestale gustoće β-amiloidnih neuritičkih plakova u primarnim analizama je bila 91% (95% CI: 82% do 96%), odnosno 90% (95% CI: 74% do 98%), na temelju većine očitanja (tj. interpretacija slike od strane barem 3 od 5 tumača slika nakon elektronske obuke). U sekundarnoj analizi koja je koristila standard istine određen prema području maksimalne gustoće neuritičkih plakova u 3 neokortikalna područja, preporučena od CERAD-a osjetljivost je iznosila 92% (95% CI: 83% do 97%) a specifičnost 88% (95% CI: 71% do 97%).

U longitudinalnom ispitivanju na 232 bolesnika s kliničkom dijagnozom amnestičkog blagog kognitivnog oštećenja (aMCI) učinjeni je inicijalno PET snimanje pomoću flutemetamola (18F) te su

potom praćeni tijekom 36 mjeseci kako bi se procijenio odnos između snimaka dobivenih pomoću flutemetamola (18F) i promjena u dijagnostičkom statusu. Devedeset osam (42%) od 232 bolesnika je imalo abnormalne (pozitivne) snimke dobivene pomoću flutemetamola (18F). Od 232 uključena bolesnika, 224 su imala barem jednu procjenu nakon snimanja od strane nezavisnog odbora i uključeni su u analizu. Nakon 36-mjesečnog praćenja, u 81 (35%) bolesnika dijagnosticirana je klinička Alzheimerova bolest (AB). Od 97 s amnestičkim blagim kognitivnim oštećenjem koji su imali pozitivnu PET snimku i barem jednu procjenu odbora, u 52 (54%) je dijagnosticirana klinički AB nakon 36 mjeseci, u usporedbi s 29 (23%) od 127 koji su imali negativnu snimku i barem jednu procjenu odbora. Nakon 36 mjeseci, osjetljivost snimaka dobivenih pomoću flutemetamola (18F) u predviđanju progresije amnestičkog blagog kognitivnog oštećenja u Alzheimerovu bolest u 81 bolesnika iznosila je 64% (95% CI: 54% do 75%), specifičnost u 143 bolesnika koji nisu progredirali iznosila je 69% (95% CI: 60% do 76 %). Na temelju većine očitanja, pozitivni i negativni omjeri vjerojatnosti iznosili su približno 2,04 i 0,52. Dizajn ovog ispitivanja ne omogućuje procjenu rizika progresije blagog kognitivnog oštećenja u kliničku Alzheimerovu bolest.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka flutemetamol (18F) u svim podskupinama pedijatrijske populacije jer se stanje ili bolest kojima je određeni lijek namijenjen događa samo u odraslih (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Distribucija

Flutemetamol (18F) se u organizmu distribuira unutar nekoliko minuta nakon injekcije. Nakon

20 minuta, otprilike 20% djelatne tvari flutemetamola (18F) ostaje u cirkulaciji, a nakon 180 minuta 10%.

Nakupljanje u organima

Maksimalno nakupljanje flutemetamola (18F) u mozgu od otprilike 7% primijenjene doze događa se unutar dvije minute od primjene. Nakon toga slijedi brzo izlučivanje iz mozga u prvih 90 minuta

(preporučeno vrijeme za početak snimanja), praćeno naknadnim sporijim izlučivanjem. Pet organa/tkiva s najvišim kumuliranim aktivnostima bili su stijenka tankog crijeva, jetra, zid mokraćnog mjehura, zid gornjeg debelog crijeva i zid žučnog mjehura.

Zdravi kontrolni ispitanici pokazuju niske razine zadržavanja flutemetamola (18F) u cerebralnom korteksu. Najviša razina nakupljanja je u mostu i drugim područjima bijele tvari. U bolesnika s AB- om, kortikalna i strijatalna područja pokazuju značajno veće nakupljanje u usporedbi s kortikalnim područjima zdravih kontrolnih ispitanika. Kod bolesnika a AB-om, kao i u zdravih kontrolnih ispitanika, postoji značajno zadržavanje u mostu i drugim područjima bijele tvari.

Biofizička osnova zadržavanja flutemetamola (18F) u bijeloj tvari u živom ljudskom mozgu nije u potpunosti objašnjena. Pretpostavlja se da topljivost radiofarmaceutika u lipidnom sadržaju moždanog tkiva može pridonijeti zadržavanju u bijeloj tvari.

Eliminacija i poluvijek

Flutemetamol (18F) se brzo eliminira iz cirkulacije (putem probavnog i mokraćnog sustava). Dvadeset minuta nakon primjene, 75% radioaktivnosti u plazmi bilo je prisutno u obliku polarnih metabolita. Nakon 180 minuta, 90% radioaktivnosti u plazmi bilo je prisutno u obliku polarnih metabolita. Eliminacija flutemetamola (18F) je otprilike 37% renalnim putem i 52% hepatobilijarnim putem. Prividni poluvijek eliminacije iznosi 4,5 sata dok radioaktivni poluvijek flutemetamola (18F) iznosi 110 minuta.

Oštećenje funkcije bubrega/jetre

Farmakokinetika kod bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre nije opisana.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije i toksičnosti ponovljenih doza.

Flutemetamol (18F) je bio pozitivan u in vitro testovima genotoksičnosti u bakterijama i stanicama sisavaca, ali negativan u tri različita in vivo ispitivanja s dovoljno visokim dozama. Stoga se smatra da je vjerojatnost klinički značajnog mutagenog potencijala vrlo mala.

S flutemetamolom (18F) nisu provođene studije kancerogenosti i reproduktivne toksikologije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Natrijev klorid

Etanol, bezvodni

Polisorbat 80

Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat

Dinatrijev hidrogenfosfat dodekahidrat

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Osam sati od referentnog datuma i vremena.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Čuvanje radiofarmaceutika mora biti u skladu s nacionalnom regulativom o radioaktivnim tvarima.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

VIZAMYL se isporučuje u bočicama od 10 ml i 15 ml od stakla tipa I s halobutilnim gumenim

čepovima i aluminijskim zatvaračima.

Veličina pakiranja

Jedna multidozna bočica kapaciteta 10 ml sadrži 1 do 10 ml otopine, što odgovara 400 do 4000 MBq u referentnom datumu i vremenu.

Jedna multidozna bočica kapaciteta 15 ml sadrži 1 do 15 ml otopine, što odgovara 400 do 6000 MBq u referentnom datumu i vremenu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kao rezultat proizvodnog postupka, neke bočice distribuiraju se s probušenim gumenim čepovima.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Uvlačenje otopine u štrcaljku je potrebno provoditi u aseptičnim uvjetima. Bočice se ne smiju otvoriti prije dezinficiranja čepa. Otopina zatim mora biti uvučena kroz čep, koristeći ili jednodoznu štrcaljku

opremljenu prikladnom zaštitom i sterilnom iglom za jednokratnu primjenu, ili odobreni automatski sustav za primjenu. Ako je bočica oštećena, lijek se ne smije koristiti.

Opća upozorenja

Radiofarmaceutike smiju preuzeti, koristiti i primjenjivati samo ovlašteno osoblje u za to namijenjenim kliničkim uvjetima. Njihovo preuzimanje, čuvanje, primjena, prijenos i zbrinjavanje podložni su propisima i/ili određenim dozvolama nadležnog službenog tijela.

Radiofarmaceutici se moraju pripremati na način koji zadovoljava sigurnost kod zračenja i zahtjeve farmaceutske kvalitete. Potrebno je poduzeti odgovarajuće aseptične mjere opreza.

VIZAMYL je radioaktivni lijek koji emitira pozitrone koji anihilacijom s elektronima stvaraju gama zrake te se njime mora rukovati oprezno kako bi se minimaliziralo izlaganje kliničkog osoblja i bolesnika zračenju. VIZAMYL smiju koristiti, ili njegovu primjenu moraju nadgledati, liječnici koji su posebno educirani i s iskustvom u sigurnoj uporabi i rukovanju radionuklidima te čije su iskustvo i edukacija potvrđeni od strane odgovarajuće vladine agencije ovlaštene za davanje dozvola za uporabu radiofarmaceutika. Za minimalizaciju doze zračenja mjehura, potrebno je preporučiti hidraciju prije i nakon primjene VIZAMYL-a kako bi se omogućilo učestalo mokrenje. Potrebno je preporučiti bolesniku mokrenje prije i nakon snimanja VIZAMYL-om, i često nakon njega tijekom sljedeća 24 sata.

Ako se za vrijeme pripreme lijeka bočica ošteti, lijek se ne smije koristiti.

Postupci primjene moraju se provoditi na način da se minimizira rizik od kontaminacije lijeka i ozračivanja osoba koje njime rukuju. Obavezna je adekvatna zaštitna oprema.

Primjena radiofarmaceutika stvara rizik za druge osobe od vanjskog zračenja ili kontaminacije kapljicama urina, povraćanjem itd. Potrebno je poduzeti mjere opreza za zaštitu od zračenja u skladu s nacionalnim propisima.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/941/001

EU/1/14/941/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

22 kolovoz 2014

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

11.DOZIMETRIJA

Tablica 2 u nastavku prikazuje dozimetriju izračunatu uporabom OLINDA/EXM (Organ Level

INternal Dose Assessment/Exponential Modeling) programa. Procijenjene apsorbirane doze zračenja za odrasle osobe nakon intravenske injekcije VIZAMYL-a prikazane su u Tablici 2. Vrijednosti su izračunate pomoću OLINDA/EXM programa uz pretpostavku pražnjenja mokraćnog mjehura u intervalima od 3,5 sata i uzimajući u obzir podatke o biodistribuciji u ljudi.

Tablica 2 Procijenjene apsorbirane doze zračenja od intravenske injekcije VIZAMYL-a (odrasli)

Organ/Tkivo

Apsorbirana doza po primijenjenoj aktivnosti

 

[mGy/MBq]

Nadbubrežne žlijezde

0, 013

Mozak

0,011

Dojke

0,005

Žučni mjehur

0,287

Srce

0,014

Bubrezi

0,031

Jetra

0,057

Stijenka donjeg dijela debelog crijeva

0,042

Pluća

0,016

Mišići

0,009

Osteogene stanice

0,011

Jajnici

0,025

Gušterača

0,015

Crvena srž

0,013

Koža

0,005

Tanko crijevo

0,102

Slezena

0,015

Želudac

0,012

Testisi

0,008

Timus

0,006

Štitnjača

0,006

Gornji dio debelog crijeva

0,117

Mjehur

0,145

Maternica

0,025

 

 

Ostali organi

0,012

 

 

Učinkovita doza (mSv/MBq)

0,032

Učinkovita doza za odrasle osobe koja rezultira primjenom maksimalne preporučene aktivnosti od 185 MBq po dozi za odraslu osobu mase 70 kg je otprilike 5,9 mSv. Za primijenjenu aktivnost od 185 MBq, tipična doza zračenja za ciljni organ (mozak) je 2,0 mGy. Ako se CT snimka simultano provodi kao dio PET snimanja, izloženost ionizirajućem zračenju povećat će se ovisno o postavkama korištenim pri snimanju CT-a.

Za primijenjenu aktivnost od 185 MBq tipične doze zračenja isporučene kritičnim organima, žučnom mjehuru, stijenci mokraćnog mjehura, stijenci gornjeg dijela debelog crijeva, stijenci donjeg dijela debelog crijeva, stijenci tankog crijeva i jetri su, redom, 53,1 mGy, 26,8 mGy, 21,6 mGy, 7,8 mGy, 18,9 mGy i 10,5 mGy.

12.UPUTE ZA PRIPREMU RADIOFARMACEUTIKA

Način pripreme

Pakiranje mora biti provjereno prije uporabe te aktivnost izmjerena pomoću kalibratora doze.

Pogledajte posebne mjere opreza pri rukovanju u dijelu 6.6.

Flutemetamol (18F) se ne smije razrjeđivati.

Kontrola kvalitete

Otopinu je prije uporabe potrebno vizualno provjeriti. Mogu se koristiti samo bistre otopine, bez vidljivih čestica.

Nekorišten lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima (vidjeti dio 6.6).

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept