Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Označavanje - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVizarsin
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil
ProizvođačKrka, d.d., Novo mesto

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Vizarsin 25 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat koji odgovara 25 mg sildenafila.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

4 x 1 filmom obložena tableta

8 x 1 filmom obložena tableta

12 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/001

4 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/002

8 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/003

12 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/004

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 25 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 25 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat koji odgovara 50 mg sildenafila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

4 x 1 filmom obložena tableta

8 x 1 filmom obložena tableta

12 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/005

4 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/006

8 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/007

12 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/008

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 50 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži sildenafilcitrat koji odgovara 100 mg sildenafila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

4 x 1 filmom obložena tableta

8 x 1 filmom obložena tableta

12 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/009

4 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/010

8 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/011

12 x 1 filmom obložena tableta: EU/1/09/551/012

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 100 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg filmom obložene tablete sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za monojezično i dvojezično pakiranje

I 1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 25 mg sildenafila.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)). Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 raspadljiva tableta za usta

2 x 1 raspadljiva tableta za usta

4 x 1 raspadljiva tableta za usta

8 x 1 raspadljiva tableta za usta

12 x 1 raspadljiva tableta za usta

I 5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta. Rastopiti u ustima.

za 1 tabletu po blisteru:

IL

.:$

za 4 tablete po blisteru:

FKII

2j

hc: ____

I

I

I

I

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4.Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/013

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/014

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/015

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/016

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/017

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za monojezično i dvojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.SAVINITE I OTRGNITE

2.ODVOJITE

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za monojezično i dvojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 50 mg sildenafila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)).

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 raspadljiva tableta za usta

2 x 1 raspadljiva tableta za usta

4 x 1 raspadljiva tableta za usta

8 x 1 raspadljiva tableta za usta

12 x 1 raspadljiva tableta za usta

24 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta. Rastopiti u ustima.

 

za 1 tabletu po blisteru:

 

 

I

II

 

- )

 

i1I I

J

..pr

 

I\/r

i"çI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U U

za 4 tablete po blisteru:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4. Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/018

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/019

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/020

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/021

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/022

24 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/028

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za monojezično i dvojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.SAVINITE I OTRGNITE

2.ODVOJITE

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za monojezično i dvojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 100 mg sildenafila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)).

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 raspadljiva tableta za usta

2 x 1 raspadljiva tableta za usta

4 x 1 raspadljiva tableta za usta

8 x 1 raspadljiva tableta za usta

12 x 1 raspadljiva tableta za usta

24 x 1 raspadljiva tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta. Rastopiti u ustima.

 

za 1 tabletu po blisteru:

 

 

I

II

 

- )

 

i1I I

J

..pr

 

I\/r

i"çI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U U

za 4 tablete po blisteru:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku.

4. Stavite tabletu na jezik čim ju izvadite iz pakiranja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/023

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/024

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/025

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/026

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/027

24 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/029

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za monojezično i dvojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.SAVINITE I OTRGNITE

2.ODVOJITE

54
1.
2.
3.
4.
/:LI.\I
za 4 tablete po blisteru:
.
Primite blister za rubove i razdvojite'I' jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.
Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju. Istresite tabletu na svoju ruku i stavite ju na jezik. Otopite u ustima.
k
Primjena kroz usta.
za 1 tabletu po blisteru: \/
çJ
PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za trojezično pakiranje
1. NAZIV LIJEKA
Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta sildenafil
2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI
Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 25 mg sildenafila.
3. POPIS POMOĆNIH TVARI
Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)). Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.
4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ
1 raspadljiva tableta za usta
2 x 1 raspadljiva tableta za usta
4 x 1 raspadljiva tableta za usta
8 x 1 raspadljiva tableta za usta
12 x 1 raspadljiva tableta za usta
5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/013

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/014

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/015

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/016

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/017

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za trojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 25 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.Otrgnite

2.Odvojite

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za trojezično pakiranje

I 1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 50 mg sildenafila.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)). Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 raspadljiva tableta za usta

2 x 1 raspadljiva tableta za usta

4 x 1 raspadljiva tableta za usta

8 x 1 raspadljiva tableta za usta

12 x 1 raspadljiva tableta za usta

24 x 1 raspadljiva tableta za usta

I 5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

za 1 tabletu po blisteru:

IL

.:$

za 4 tablete po blisteru:

FKII

2j

hc: ____

I

I

I

I

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku i stavite ju na jezik.

4.Otopite u ustima.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/018

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/019

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/020

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/021

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/022

24 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/028

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za trojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 50 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.Otrgnite

2.Odvojite

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA za trojezično pakiranje

I 1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

I 2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 100 mg sildenafila.

I 3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži aspartam (E951) i ulje paprene metvice (sorbitol (E420)). Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 raspadljiva tableta za usta

2 x 1 raspadljiva tableta za usta

4 x 1 raspadljiva tableta za usta

8 x 1 raspadljiva tableta za usta

12 x 1 raspadljiva tableta za usta

24 x 1 raspadljiva tableta za usta

I 5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

za 1 tabletu po blisteru:

IL

.:$

za 4 tablete po blisteru:

FKII

2j

hc: ____

I

I

I

I

1.Primite blister za rubove i razdvojite jedno polje blistera od ostalog dijela, pažljivo trgajući duž perforacija koje ga okružuju.

2.Podignite rub folije te u potpunosti skinite foliju.

3.Istresite tabletu na svoju ruku i stavite ju na jezik.

4.Otopite u ustima.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/023

2 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/024

4 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/025

8 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/026

12 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/027

24 x 1 raspadljiva tableta za usta: EU/1/09/551/029

13. BROJ SERIJE

Lot:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER za trojezično pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Vizarsin 100 mg raspadljive tablete za usta sildenafil

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

1.Otrgnite

2.Odvojite

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept