Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xenical (orlistat) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A08AB01

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaXenical
ATK šifraA08AB01
Tvarorlistat
ProizvođačCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

1.NAZIV LIJEKA

Xenical 120 mg tvrde kapsule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tvrda kapsula sadrži 120 mg orlistata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tvrda kapsula.

Kapsula ima tirkiznu kapicu i tirkizno tijelo s natpisom "XENICAL 120".

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Xenical je u kombinaciji s blago hipokalorijskom dijetom indiciran za liječenje pretilih bolesnika kojima je indeks tjelesne mase (BMI = Body Mass Index) 30 kg/m² ili veći, kao i u bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom (BMI ≥ 28 kg/m²) i pridruženim faktorima rizika.

Liječenje orlistatom treba prekinuti nakon 12 tjedana ako bolesnik ne uspije izgubiti barem 5% tjelesne težine izmjerene na početku terapije.

4.2Doziranje i način primjene

Odrasli

Preporučena doza orlistata je jedna kapsula od 120 mg uzeta s vodom neposredno prije, za vrijeme ili unutar jednog sata nakon svakog glavnog obroka. Ako se obrok preskače ili ne sadrži masti, dozu orlistata treba izostaviti.

Bolesnik mora biti na uravnoteženoj, umjereno hipokalorijskoj prehrani, otprilike 30% kalorija unešenih hranom trebaju biti iz masti. Preporučuje se prehrana bogata voćem i povrćem. Dnevni unos masti, ugljikohidrata i proteina treba biti raspoređen na tri glavna obroka.

Nema dokaza da doze orlistata više od 120 mg tri puta dnevno pružaju dodatnu korist.

Učinak orlistata rezultira povećanim izlučivanjem masti stolicom već 24 do 48 sati nakon uzimanja lijeka. Nakon prekida terapije, sadržaj masti u stolici obično se za 48 do 72 sata vraća na razinu prije početka liječenja.

Posebne populacije

Nije ispitan učinak orlistata u bolesnika s oštećenom jetrenom i/ili bubrežnom funkcijom, djece i starijih bolesnika.

Nema relevantne indikacije za uporabu lijeka Xenical u djece.

4.3Kontraindikacije

-Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari.

-Kronični malapsorpcijski sindrom.

-Kolestaza.

-Dojenje.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

U kliničkim ispitivanjima orlistata, smanjenje tjelesne težine bilo je manje u bolesnika s dijabetesom tipa II nego u bolesnika koji nisu bolovali od dijabetesa. Bolesnike koji uzimaju oralne antidijabetike i orlistat treba pomno pratiti.

Ne preporučuje se istodobno davanje orlistata sa ciklosporinom (vidjeti dio 4.5.).

Bolesnicima treba savjetovati da se strogo pridržavaju savjeta o prehrani (vidjeti dio 4.2 ).

Mogućnost pojave gastrointestinalnih nuspojava (vidjeti dio 4.8.) može se povećati u slučajevima uzimanja orlistata uz obroke koji sadrže visok udio masti (primjerice, u dnevnoj prehrani od

2000 kcal, >30% kalorija iz masti jednako je > 67 g masti). Dnevni unos masti potrebno je raspodijeliti na sva tri glavna obroka. Ako se orlistat uzima uz visokomasni obrok, može se povećati mogućnost pojave gastrointestinalnih nuspojava.

Zabilježeni su slučajevi rektalnog krvarenja uz Xenical. U slučaju teških i/ili dugotrajnih simptoma liječnik treba podrobnije ispitati uzroke.

Kako uz teški proljev oralna kontracepcija može biti neučinkovita, u tom se slučaju preporučuje uporaba dodatne metode kontracepcije (vidjeti dio 4.5).

U bolesnika istodobno liječenih antikoagulansima treba pratiti parametre koagulacije (vidjeti dio 4.5 i 4.8).

Primjena orlistata može biti povezana s hiperoksalurijom i nefropatijom uzrokovanom oksalatima, koje ponekad mogu dovesti do zatajenja bubrega. Taj je rizik povećan u bolesnika s podležećom kroničnom bolešću bubrega i/ili deplecijom volumena (vidjeti dio 4.8).

Rijetko se može javiti hipotireoza i/ili smanjenje kontrole hipotireoze. Mehanizam, iako nije dokazan, može uključiti smanjenu apsorpciju soli joda i/ili levotiroksina (vidjeti dio 4.5).

Bolesnici s epilepsijom: orlistat može narušiti ravnotežu antikonvulzivne terapije smanjenjem apsorpcije antiepileptika, što dovodi do konvulzija (vidjeti dio 4.5).

Antiretrovirusni lijekovi za liječenje infekcije HIV-om: Orlistat može potencijalno smanjiti apsorpciju antiretrovirusnih lijekova za liječenje infekcije HIV-om i može negativno utjecati na djelotvornost antiretrovirusnih lijekova za liječenje infekcije HIV-om (vidjeti dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ciklosporin

Smanjenje razine ciklosporina u plazmi opaženo je u studiji interakcija s ostalim lijekovima te je prijavljeno u nekoliko slučajeva u kojima se lijek primjenjivao u kombinaciji s orlistatom. To može dovesti do smanjenja imunosupresivne djelotvornosti. Stoga se takva kombinacija ne preporučuje

(vidjeti dio 4.4). Ako je, međutim, takva istodobna primjena neizbježna, u bolesnika liječenih ciklosporinom valja češće pratiti razine ciklosporina u krvi, i nakon početka i nakon prestanka uzimanja orlistata. Razine ciklosporina u krvi valja pratiti sve dok se ne stabiliziraju.

Akarboza

U nedostatku studija farmakokinetičkih interakcija treba izbjegavati istovremenu primjenu orlistata i akarboze.

Oralni antikoagulansi

Kad se varfarin ili drugi antikoagulansi daju u kombinaciji s orlistatom, potrebno je nadzirati vrijednosti internacionalnog normaliziranog omjera (INR, engl. international normalised ratio) (vidjeti dio 4.4) .

Vitamini topivi u masti

Liječenje orlistatom može potencijalno smanjiti apsorpciju vitamina topivih u masti (A, D, E i K). Velika većina bolesnika koji su u okviru kliničkih ispitivanja primali terapiju orlistatom i do pune četiri godine, imali su vrijednosti vitamina A, D, E i K te beta-karotena unutar normalnog raspona. Kako bi se osigurala pravilna prehrana, bolesnicima koji su na dijeti radi kontrole težine treba savjetovati prehranu bogatu voćem i povrćem, a može se razmotriti i uzimanje multivitaminskih pripravaka. Ako se preporuči uzimanje multivitaminskog pripravka, treba ga uzeti barem dva sata nakon uzimanja orlistata ili prije spavanja.

Amiodaron

Nakon primjene jednokratne doze amiodarona, na ograničenom broju zdravih dobrovoljaca koji su istodobno primili orlistat, primijećeno je neznatno sniženje koncentracije amiodarona u plazmi. U bolesnika liječenih amiodaronom klinički značaj ovog učinka za sada ostaje nepoznat, ali može postati klinički značajan u nekim slučajevima. U bolesnika istovremeno liječenih amiodaronom preporučuje se pojačano praćenje kliničke slike i EKG-a.

U bolesnika istovremeno liječenih orlistatom i antiepilepticima, npr. valproat, lamotrigin, prijavljene su konvulzije za koje se ne može isključiti da su uzrokovane interakcijom tih lijekova.

Stoga, te bolesnike treba pratiti zbog mogućih promjena u učestalosti i/ili težini konvulzija.

Rijetko može nastati hipotireoza i/ili smanjena kontrola hipotireoze. Mehanizam, iako nije dokazan, može uključivati smanjenu apsorpciju soli joda i/ili levotiroksina (vidjeti dio 4.4).

Postoji nekoliko izvješća o slučajevima smanjene djelotvornosti antiretrovirusnih lijekova za liječenje infekcije HIV-om, antidepresiva, antipsihotika (uključujući litij) i benzodiazepina koja se podudaraju sa započinjanjem primjene orlistata u bolesnika koji su do tada bili dobro regulirani. Stoga liječenje orlistatom treba započeti tek nakon pomnog razmatranja mogućeg utjecaja na te bolesnike.

Odsutnost interakcija

Nisu opažene interakcije s amitriptilinom, atorvastatinom, bigvanidima, digoksinom, fibratima, fluoksetinom, losartanom, fenitoinom, fenterminom, pravastatinom, nifedipinom GITS (Gastrointestinal Therapeutic System), nifedipinom sa sporim oslobađanjem, sibutraminom ili alkoholom. Odsutnost ovih interakcija dokazana je u specifičnim studijama interakcija lijek-lijek.

Odsutnost interakcija između oralnih kontraceptiva i orlistata dokazana je u specifičnim studijama interakcija lijek-lijek. Međutim, orlistat može indirektno smanjiti raspoloživost oralnih kontraceptiva, što u pojedinim slučajevima može dovesti do neočekivane trudnoće. U slučaju teškog proljeva preporučuje se dodatna metoda kontracepcije (vidjeti dio 4.4)

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nema kliničkih podataka o primjeni orlistata tijekom trudnoće.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, okot ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Potreban je oprez ako se propisuje trudnicama.

Kako nije poznato izlučuje li se u majčino mlijeko, orlistat je kontraindiciran tijekom dojenja.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Xenical ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Nuspojave orlistata uglavnom su gastrointestinalne naravi. Incidencija nuspojava smanjuje se što je liječenje orlistatom duže.

Niže navedene nuspojave su navedene prema tjelesnom sustavu i učestalosti. Učestalosti su definirane na sljedeći način: vrlo često (1/10), često (1/100 i <1/10), manje često (1/1,000 i <1/100), rijetko

(1/10 000 i <1/1000) i vrlo rijetko (<1/10 000), uključujući izolirana izvješća.

Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Sljedeća tablica nuspojava (prva godina liječenja) prikazuje štetne događaje koji su se pojavili s

učestalošću > 2 % i s incidencijom 1 % u odnosu na placebo u kliničkim ispitivanjima u trajanju od

1 i 2 godine:

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava/ štetan događaj

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Vrlo često: infekcija gornjeg dišnog sustava

Često: infekcija donjeg dišnog sustava

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često: abdominalna bol/nelagoda masni iscjedak iz rektuma vjetrovi s istjecanjem stolice hitne stolice

masna/uljasta stolica flatulencija

tekuće stolice uljasto pražnjenje povećana defekacija

Često: rektalna bol/nelagoda mekane stolice fekalna inkontinencija distenzija abdomena* poremećaj zuba poremećaj desni

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Često: infekcija urinarnog trakta

Poremećaji metabolizma i prehrane

Vrlo često: hipoglikemija*

Infekcije i infestacije

Vrlo često: influenca

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: umor

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

Često: neredovite menstruacije

Psihijatrijski poremećaji

Često: tjeskoba

*samo štetni događaji specifični za liječenje koji su se pojavili s učestalošću > 2% i incidencijom

1% u odnosu na placebo, u pretilih bolesnika s dijabetesom tipa II

U četverogodišnjem kliničkom ispitivanju opći obrazac distribucije štetnih događaja bio je sličan onome u jednogodišnjim i dvogodišnjim ispitivanjima, pri čemu se ukupna incidencija štetnih događaja vezanih uz gastrointestinalni sustav koji su se javili u prvoj godini smanjivala iz godine u godinu tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

Sljedeća tablica nuspojava prikazuje spontano prijavljene nuspojave u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet i stoga njihova učestalost nije poznata:

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

 

 

Pretrage

Povišenje jetrenih transaminaza i alkalne

 

 

fosfataze.

 

U bolesnika istovremeno liječenih

 

antikoagulansima i orlistatom prijavljeni su

 

sniženi protrombin, povišeni INR i

 

neuravnoteženo antikoagulacijsko liječenje, koji

 

su doveli do varijacija hemostatskih parametara

 

(vidjeti dio 4.4 i 4.5)

Poremećaji probavnog sustava

rektalno krvarenje

 

 

divertikulitis

 

pankreatitis

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

bulozne erupcije

 

Poremećaji imunološkog sustava

reakcije preosjetljivosti (npr. svrbež, osip,

 

 

urtikarija, angioedem, bronhospazam i

 

anafilaksija)

 

 

Poremećaji jetre i žuči

kolelitijaza

 

 

Hepatitis koji može biti ozbiljan. Prijavljeni su

 

neki slučajevi sa smrtnim ishodom ili slučajevi

 

koji su zahtijevali transplantaciju jetre.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

nefropatija uzrokovana oksalatima koja može

 

dovesti do zatajenja bubrega

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ispitivanje jednokratnih doza od 800 mg orlistata i višestrukih doza do 400 mg tri puta dnevno tijekom 15 dana, na normalno teškim i pretilim osobama, nije pokazalo značajne štetne učinake. Uz to, pretilim bolesnicima primjenjivane su doze od 240 mg tri puta dnevno u trajanju od 6 mjeseci. U većini prijavljenih slučajeva predoziranja orlistatom u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet nisu prijavljene nikakve nuspojave ili su prijavljene nuspojave bile slične onima za vrijeme uzimanja lijeka u preporučenoj dozi.

Ukoliko bi došlo do značajnog predoziranja orlistatom, preporučuje se nadzor bolesnika tijekom 24 sata. Na temelju istraživanja na ljudima i životinjama, bilo koji sistemski učinak koji bi proizlazio iz svojstva orlistata da inhibira lipazu trebao bi biti brzo reverzibilan.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi protiv pretilosti s perifernim djelovanjem, ATK oznaka

A08AB01.

Orlistat je potentan, specifičan inhibitor gastrointestinalne lipaze, dugog djelovanja. Njegovo terapijsko djelovanje odvija se u lumenu želuca i tankom crijevu gdje stvara kovalentne veze s aktivnim serinskim mjestom gastričnih i gušteračnih lipaza. Inaktivirani enzim nije, stoga, raspoloživ za hidrolizu prehrambene masti, u obliku triglicerida, u slobodne masne kiseline i monogliceride koje bi se mogle apsorbirati.

U dvogodišnjim studijama i četverogodišnjoj studiji, hipokalorijska dijeta je korištena u skupinama koje su primale terapiju orlistatom kao i u skupinama koje su primale placebo.

Podaci prikupljeni iz pet studija u trajanju od po dvije godine, u kojima se ispitivao orlistat i hipokalorijska dijeta, pokazali su da je nakon 12 tjedana liječenja kod 37 % bolesnika liječenih orlistatom i 19 % bolesnika liječenih placebom došlo do gubitka barem 5 % početne tjelesne težine. Od navedenih, 49 % bolesnika liječenih orlistatom i 40 % bolesnika liječenih placebom izgubilo je

≥ 10 % početne tjelesne težine nakon jedne godine. Nasuprot tome, u bolesnika koji nakon 12 tjedana liječenja nisu izgubili barem 5 % početne tjelesne težine, samo je 5 % bolesnika liječenih orlistatom i 2 % bolesnika liječenih placebom izgubilo ≥ 10 % njihove početne tjelesne težine nakon jedne godine.

Sveukupno, nakon jedne godine liječenja, postotak bolesnika koji su izgubili 10 % ili više tjelesne težine iznosio je 20 % onih liječenih dozom od 120 mg orlistata u odnosu na 8 % bolesnika liječenih placebom. Srednja razlika u gubitku težine uz lijek u odnosu na placebo iznosila je 3,2 kg.

Podaci iz četverogodišnjeg kliničkog ispitivanja XENDOS pokazali su da je nakon 12 tjedana liječenja kod 60 % bolesnika liječenih orlistatom i 35 % bolesnika liječenih placebom došlo do gubitka barem 5 % njihove početne tjelesne težine. Od navedenog, 62 % bolesnika liječenih orlistatom i 52 % bolesnika liječenih placebom izgubilo je ≥ 10% njihove početne tjelesne težine nakon jedne godine. Nasuprot tome, u bolesnika koji nakon 12 tjedana liječenja nisu izgubili barem 5 % njihove početne tjelesne težine, samo je 5 % bolesnika liječenih orlistatom i 4 % bolesnika liječenih placebom izgubilo ≥ 10 % njihove početne tjelesne težine nakon jedne godine. Nakon jedne godine liječenja 41 %

bolesnika liječenih orlistatom i 21 % bolesnika liječenih placebom izgubilo je ≥ 10 % tjelesne težine, uz srednju razliku u gubitku težine između te dvije grupe od 4,4 kg. Nakon četiri godine liječenja,

21 % bolesnika liječenih orlistatom i 10 % bolesnika liječenih placebom izgubilo je ≥ 10 % tjelesne težine, uz srednju razliku u gubitku težine između te dvije grupe od 2,7 kg.

Više bolesnika liječenih orlistatom ili placebom izgubilo je barem 5 % početne tjelesne težine nakon 12 tjedana ili 10 % nakon jedne godine u studiji XENDOS nego u pet dvogodišnjih studija. Uzrok je toj razlici što je u pet dvogodišnjih studija obuhvaćeno uvodno razdoblje četverotjedne dijete uz liječenje placebom, tijekom kojeg su bolesnici u prosjeku izgubili 2,6 kg prije početka samog liječenja.

Podaci iz četverogodišnje studije također sugeriraju da je gubitak težine postignut primjenom orlistata, odgodio razvoj dijabetesa tipa II za vrijeme trajanja ispitivanja (kumulativna incidencija slučajeva dijabetesa: 3,4 % u skupini koja je primala orlistat, u odnosu na 5,4 % u skupini koja je primala placebo). Velika većina slučajeva razvoja dijabetesa pojavila se u skupini bolesnika koji su već na početku liječenja imali poremećaj tolerancije glukoze, a koja je sačinjavala 21 % randomiziranih bolesnika. Nije jasno može li se iz ovih nalaza izvesti zaključak o dugotrajnoj kliničkoj koristi.

U pretilih bolesnika s dijabetesom tipa II koji nisu u potpunosti kontrolirani antidijabeticima, podaci iz

četiri jednogodišnje studije pokazuju da je postotak onih koji su odgovorili na terapiju (≥ 10 % gubitka tjelesne težine) bio 11,3 % uz primjenu orlistata u usporedbi s 4,5 % uz primjenu placeba. U bolesnika

liječenih orlistatom, srednja razlika u gubitku tjelesne težine u odnosu na placebo bila je 1,83 kg do 3,06 kg, a srednja razlika u smanjenju HbA1c u odnosu na placebo 0,18 % do 0,55%. Nije utvrđeno je li učinak na HbA1c neovisan o smanjenju tjelesne težine.

U multicentričnom (SAD, Kanada), s paralelnim grupama, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju, 539 pretilih bolesnika adolescenata randomizirano je da bi tijekom 52 tjedna tri puta dnevno primili 120 mg orlistata (n=357) ili placebo (n=182) uz hipokalorijsku dijetu i vježbanje. Obje skupine su primale multivitaminske pripravke. Primarni rezultat bio je promjena indeksa tjelesne mase (BMI) od početka do kraja ispitivanja.

Rezultati su bili znatno bolji u skupini koja je primala orlistat (razlika u BMI-u od 0,86 kg/m2 u korist orlistata). Nakon jedne godine liječenja 9,5 % bolesnika liječenih orlistatom i 3,3 % bolesnika liječenih placebom izgubilo je ≥ 10% tjelesne težine, uz srednju razliku u gubitku težine između te dvije skupine od 2,6 kg. Na razliku su značajno utjecali rezultati u skupini bolesnika s gubitkom tjelesne težine od ≥ 5% nakon 12 tjedana liječenja orlistatom, koji su predstavljali 19 % početne populacije. Nuspojave su općenito bile slične onima uočenima u odraslih. No, došlo je do neobjašnjenog porasta učestalosti pojave prijeloma kostiju (6 % u skupinama koje su primale orlistat u odnosu na 2,8 % u skupinama koje su primale placebo).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Ispitivanja provedena na dobrovoljcima normalne težine i pretilima pokazala su da je opseg apsorpcije orlistata minimalan. Koncentracija nepromijenjenog orlistata u plazmi nije se mogla odrediti

(< 5 ng/ml) osam sati nakon peroralne primjene orlistata.

Općenito, pri terapijskim dozama je pojava nepromijenjenog orlistat u plazmi bila sporadična, i u

iznimno malim koncentracijama (< 10 ng/ml ili 0,02 mol), bez znakova nakupljanja, što je u skladu s minimalnom apsorpcijom.

Raspodjela

Volumen raspodjele ne može se odrediti jer je apsorpcija lijeka minimalna i nema definiranu sistemsku farmakokinetiku. Orlistat se in vitro > 99 % veže za proteine plazme (lipoproteini i albumin najznačajniji su vezni proteini). Orlistat minimalno ulazi u eritrocite.

Metabolizam

Temeljem podataka dobivenih ispitivanjem na životinjama, vjerojatno je da se orlistat metabolizira uglavnom unutar stijenke gastrointestinalnog sustava. Na temelju ispitivanja pretilih osoba, od minimalne frakcije doze koja se sistemski apsorbira, dva glavna metabolita, M1 (nastaje hidrolizom laktonskog prstena na položaju 4) i M3 (M1 s odcijepljenim N-formil leucinskim ostatkom) iznose

42 % ukupne koncentracije u plazmi.

M1 i M3 imaju otvoreni beta-laktonski prsten i iznimno slabu aktivnost inhibicije lipaza (1000, odnosno 2500 puta slabiju nego orlistat). S obzirom na tu nisku inhibicijsku aktivnost i nisku razinu u plazmi u terapijskim dozama (prosječno 26 ng/ml, odnosno 108 ng/ml), ti se metaboliti ne smatraju farmakološki značajnim.

Eliminacija

Ispitivanja na osobama normalne težine i pretilim osobama pokazala su da je izlučivanje neapsorbiranog lijeka u stolici glavni put eliminacije. Približno 97 % primijenjene doze izlučilo se stolicom, a od toga 83 % kao nepromijenjeni orlistat.

Kumulativno bubrežno izlučivanje tvari povezanih s orlistatom bilo je < 2 % primijenjene doze. Vrijeme potrebno za potpuno izlučivanje (stolicom i urinom) iznosilo je od 3 do 5 dana. Dispozicija orlistata činila se jednakom u dobrovoljaca normalne težine kao i u onih pretilih. Orlistat, M1 i M3, izlučuju se putem žuči.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci iz konvencionalnih ispitivanja farmakološke sigurnosti, toksičnosti ponovljene doze, genotoksičnosti, karcinogenog potencijala ili reproduktivne toksičnosti, ne ukazuju na poseban rizik za ljude.

U životinjskim reproduktivnim modelima nisu pronađeni teratogeni učinci. Kada ne postoje teratogeni učinci u životinja, ne očekuju se ni malformacijski učinci u ljudi. Dosad su se djelatne tvari koje uzrokuju malformacije u ljudi, pokazale teratogenima u životinja kada su provedene dobro vođene studije na dvije životinjske vrste.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule:

celuloza, mikrokristalična (E460) natrijev škroboglikolat (tip A) povidon (E1201)

natrijev laurilsulfat talk

Ovojnica kapsule:

želatina

indigo karmin (E132) titanijev dioksid (E171)

jestiva tinta za označavanje (željezov oksid crni, koncentrirana otopina amonijaka, kalijev hidroksid, šelak, propilenglikol)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Blisteri: Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju i čuvati blister u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Boce: Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

PVC/PVDC blisteri koji sadrže 21, 42 i 84 tvrde kapsule.

Staklene boce sa sredstvom za sušenje koje sadrže 21, 42 i 84 tvrde kapsule.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Njemačka

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/071/001-006

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 29. srpnja 1998.

Datum posljednje obnove: 29. srpnja 2008.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept